Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Jędryka"

Magnetic properties of Fe60Co5Zr10Mo5B20 bulk amorphous and partially crystallized soft magnetic alloy

Czytaj za darmo! »

Currently the search for materials with interesting properties is the subject of considerable attention of electro-machine industry. The bulk amorphous and nanocrystalline materials (obtained on their base, across controlled thermal crystallization process) can be rate to such a group of alloys. Production of bulk amorphous alloys is complicated and requires following few principles during alloy composition. Such a principles were posted by Inoue et. al [1, 2]. Inoue showed that alloy composition should consist at least four types of atoms, base atoms radius should to vary by 12% and heat of mixing among basic components should have negative value. Multi-component alloy composition lead to complicated microstructure, where short range exchange interaction are energetically more valuable then long range one. Variation in radius of base atoms leads to large density, which results from higher compaction of atoms in liquid then in crystalline state. Furthermore, transition from liquid into crystalline state is connected with growth of volume of the sample during solidification process. Negative heat of mixing causes growth of energetic barrier between liquid and solid state during solidification process. Increase of smelted material viscosity lead to decrease of atom movement in alloy volume and block crystallization process. Some of the bulk amorphous alloys based on iron or cobalt display good soft magnetic properties [3, 4]. Improvement of these features can be achieved by nanocrystalization [5, 6]. Several methods like classical crystallization based on long-lasting (under crystallization temperature) heat treatment [7÷9] or unconventional based on impulse (over crystallization temperature) heat treatment [10] of a bulk amorphous alloys lead to nanocrystallization. These methods are expensive and time-consuming. Production of as cast bulk nanocrystalline alloy can be viable alternative. In this work the properties of Fe60Co5Zr1[...]

Porównanie struktur i parametrów prądowych wybranych taśm nadprzewodzących drugiego rodzaju

Czytaj za darmo! »

Nadprzewodnictwo to stan, w którym materiał przewodzi prąd elektryczny przy zerowej rezystancji. Prekursorem badań w tej dziedzinie był Heike Kamerlingh-Onnes, który po raz pierwszy otrzymał ciekły hel. Jednym z pierwszych pomiarów jakie przeprowadził było zbadanie zależności oporu elektrycznego metali od temperatury. Badając rtęć zauważył, iż zamiast łagodnego spadku oporu wraz z obniżaniem temperatury, w temperaturze ok. 4 K opór maleje gwałtownie do zera i poniżej tej temperatury rtęć nie wykazuje oporu elektrycznego [1]. Nadprzewodnictwo występuje dla niektórych pierwiastków, stopów, ceramik i materiałów organicznych [2]. Rekordową temperaturę krytyczną 254 K zanotowano dla nadprzewodnika (TlBa)Ba2Ca2Cu7O13+ [3]. Inną unikatową cechą nadprzewodników jest to, że poniżej temperatury krytycznej stają się doskonałymi diamagnetykami (Meissnera-Ochsenfelda) [4]. W nadprzewodnikach II rodzaju przy określonym polu magnetycznym Bc1 następuje wniknięcie pola magnetycznego do nadprzewodnika i występowanie stanu mieszanego. Przy polu Bc2 następuje zniszczenie stanu nadprzewodnictwa [5]. Najlepiej poznanymi z szerokiej gamy materiałów nadprzewodzących są YBa2Cu3O7 (YBCO) o temperaturze krytycznej TK około 90 K oraz Bi2Sr2CaCu2O9 (BSCCO) o TK około 110 K [3]. Wytwarza się z nich masowo między innymi taśmy, rurki, pierścienie o porównywalnych własnościach [1, 5÷8]. Na całym świecie prowadzi się zaawansowane badania nadprzewodnictwa. W technologii nadprzewodników przoduje Japonia, która jako pierwsza uruchomiła odcinek kolei magnetycznej wykorzystującej nadprzewodniki. Obecnie są oddane do użytku podobne odcinki kolei magnetycznych w Niemczech i Chinach [9÷11]. Najdłuższy odcinek kolei wykorzystującej nadprzewodniki TRANSRAPID został zbudowany w 2003 roku w Szanghaju - ma długość 30 km[...]

Badanie właściwości powłok stosowanych w taśmach nadprzewodzących

Czytaj za darmo! »

Materiały nadprzewodzące w postaci cienkich taśm ze względu na warunki w jakich pracują powinny charakteryzować się nie tylko dobrymi właściwościami prądowymi IC oraz magnetycznymi HC, ale również bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na korozję [1÷3]. Materiały tego typu mają budowę warstwową. Składają się z odpowiednio przygotowanego podłoża, warstw buforowych, materiału nadprzewodzącego oraz warstwy ochronnej. W zależności od stosowanego materiału nadprzewodzącego wykorzystuje się różnego rodzaju podłoża będące jednocześnie warstwami nośnymi. Często są to stopy na bazie Ni [4]. Głównym zadaniem takiego materiału bazowego jest przede wszystkim przenoszenie obciążeń całego materiału oraz wytworzenie odpowiednich warunków do nakładania kolejnych warstw. Najczęściej stosowanymi na skalę przemysłową technologiami wytwarzania materiałów nadprzewodzących są między innymi technologie PIT (Powder In Tube), RABiTS (Rolling-Assisted Biaxially Textured Substrate), IBAD (Ion Bean Assisted Deposited) i ISD (Inclined Substrate Deposition) [5÷8]. Aby uzyskać wymaganą przyczepność warstwy nadprzewodzącej oraz spójność całego materiału stosuje się warstwy buforowe (przejściowe) o budowie zbliżonej do budowy materiału nadprzewodzącego. Jako warstwy ochronne stosuje się najczęściej srebro. Mają one za zadanie ochronę przed wpływem otoczenia i uszkodzeniem warstwy nadprzewodzącej. Taśma nadprzewodząca powinna charakteryzować się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, [...]

Zastosowanie metody zasysania ciekłego metalu do wytwarzania częściowo skrystalizowanego stopu Ti-Zr-Be-Cr

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach wiele uznanych laboratoriów naukowych i przemysłowych intensywnie zajmowało się badaniami nad amorficznymi i częściowo skrystalizowanymi stopami na bazie Ti [1÷5]. Powodem zainteresowania ze strony nauki i przemysłu tą grupą stopów są ich bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe, mała gęstość oraz niski koszt produkcji. Materiały na podstawie Ti posiadające w matrycy drobne ziarna krystaliczne wykazują również dużą mikrotwardość i odporność na korozję [6]. Większość materiałów amorficznych w temperaturze pokojowej jest krucha, co determinuje małą odporność na odkształcenia plastyczne [7]. W ostatnim dziesięcioleciu opracowano kilkanaście stopów bezpostaciowych i częściowo skrystalizowanych na bazie tytanu, wykazujących dobrą plastyczność przy ściskaniu w temperaturze pokojowej, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia możliwości ich aplikacji [8]. W pracy badano krystaliczne wlewki oraz częściowo skrystalizowane pręty stopu Ti40Zr25Be30Cr5, które wytworzono za pomocą urządzenia zaprojektowanego i zbudowanego na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej (rys. 1) [9]. Za pomocą prezentowanego na rysunku 1 zestawu aparaturowego jest możliwe przetopienie składników stopu w strumieniu plazmy argonowej w atmosferze gazu ochronnego. Częściowo skrystalizowane pręty badanego stopu zestalano w chłodzonej formie miedzianej (rys. 2b). Natomiast wlewki krystaliczne schładzano na miedzianej płycie w atmosferze ochronnej argonu (rys. 2a). Wytworzone próbki do badań schładzano z różnymi prędkościami, co zgodnie z wynikami zamieszczonymi w pracy [10] powinno wpłynąć na ich m[...]

Właściwości stopów Ti-6Al-4V wytwarzanych konwencjonalnie oraz metodą szybkiego chłodzenia

Czytaj za darmo! »

Stopy na osnowie tytanu są szeroko stosowane w lotnictwie jako materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. W ostatnich latach opracowano zupełnie nową grupę stopów tytanu, do której zalicza się masywne amorficzne i częściowo skrystalizowane stopy. W porównaniu z krystalicznymi stopami konwencjonalnymi o tym samym składzie chemicznym amorficzne stopy charakteryzują się dobrymi właściwościami, małą gęstość i dobrą biozgodnością [1÷8]. Wytworzono stopy tytanu Ti-6Al-4V, stosując duże prędkości krystalizacji, wykonano badania mikrostruktury oraz wybranych właściwości. materiał Do bada ń Próbki do badań wykonano za pomocą urządzenia zaprojektowanego i zbudowanego na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej (rys. 1), które umożliwia przetopienie składników stopowych łukiem elektrycznym w atmosferze gazu ochronnego [9]. Wytworzono próbki do badań w postaci prętów o zmiennej średnicy (rys. 2). Próbki chłodzono w formie miedzianej, a ich skład chemiczny odpowiadał konwencjonalnemu stopowi Ti-6Al-4V. Wlewki krystaliczne natomiast chłodzono w atmosferze ochronnej argonu. Próbki w postaci pręta o zmiennej średnicy na jego długości (60 mm): 2, 3 i 5 mm wytworzono za pomocą metody zasysania ciekłego metalu do formy miedzianej chłodzonej wodą. WYNIKI BADAŃ Przeprowadzono badania struktury metodą dyfrakcji rentgenowskiej za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego SEIFFERT 3003 układ θ&θ, uzyskując d[...]

Modelling the formation parameters in thin-film HTSC

Czytaj za darmo! »

Superconductivity means a state of matter when superconducting material, below critical temperature TK conducts electricity at zero resistance. Resistivity at room temperature (20°C) amounts to, respectively, for metals Ag 1,62·10-8 Ωm, for semiconductors e.g. ntype silicon 8,7·10-4 Ωm, for insolators e.g. glass 1010÷1014 Ωm [1]. For some materials, transition into superconducting state is possible at higher pressures. Superconductors include a variety of chemical elements, chemical compounds, metal alloys, ceramics or organic compounds. The scientists worldwide have investigated a variety of different materials, searching for superconductors with even better functional parameters such as: critical current JC, critical field HC or critical temperature TC. A record critical temperature of 254 K was observed for superconductor (TlBa)Ba2Ca2Cu7O13. The most recognized superconducting materials include superconductors based on Bi - Bi2Sr2CaCu2O9 (BSCCO) with TC of ca. 110 K, and YBa2Cu3O7 (YBCO) with TC of ca. 90 K [2]. High-temperature ceramic superconducting tapes today are characterized by very good current parameters [2÷8]. Typical current parameters of this group of superconductors are considerably deteriorated during their moulding, i.e. giving them a shape required by the particular application. All superconducting tapes are delivered with technical specification of a manufacturer, which contains information about e.g. minimal radius in moulding curve and maximal moulding force. However, it does not provide information about the effect of deformation on current parameters in superconductors and relationship between moulding radius and moulding force. It can be assumed that, with moulding radius higher than minimal, it is possible to use moulding force higher than maximal. This issue is particularly interesting in terms of its application since transformer efficiency is determined by, among other thing[...]

 Strona 1