Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Schabowicz"

Zawilgocenie ścian murowanych kompleksu nowych budynków mieszkalnych


  Problem nadmiernego zawilgocenia ścian murowanych z elementów ceramicznych dotyczy zazwyczaj budynków starych, eksploatowanych kilkadziesiąt i więcej lat. Powodem zawilgocenia jest wówczas najczęściej brak izolacji przeciwwilgociowych, których dawniej nie wykonywano. Wbudynkach "młodszych", posiadających izolacje przeciwwilgociowe, nadmierne zawilgocenie ścian może wystąpić wtedy, gdy izolacja zostanie wyeksploatowana lub uszkodzona mechanicznie. W przypadku obiektów nowo wzniesionych, sygnalizowany problem nie powinien wystąpić w ogóle, ponieważ świadomość konieczności i zasad wykonywania izolacji przeciwwilgociowych jest obecnie wysoka - zarówno wśród projektantów, jak i wykonawców. Często okazuje się jednak, że budynki nie są wznoszone zgodnie ze sztuką budowlaną, czego przykładem jest zespół nowych dwurodzinnych niepodpiwniczonych budynków mieszkalnych. W budynkach tych nadmierne zawilgocenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych ujawniło się już w dwa lata po przekazaniu d[...]

Metody diagnostyczne przydatne podczas wykonywania przeglądów obiektów budowlanych


  Obiekty budowlane wymagają przeglądów w celu oceny ich przydatności do użytkowania. Wynika to z zapisów ustawy Prawo budowlane [36], a przede wszystkimartykułów 61 i 62 rozdziału 6 Utrzymanie obiektów budowlanych. Brak takich przeglądów i w konsekwencji wykonywania na tej podstawie stosownych remontówwpływa negatywnie na trwałość obiektu budowlanego, przez którą należy rozumieć okres liczony w latach, w ciągu którego dany obiekt lub jego część zachowują swoje właściwości użytkowe w normalnychwarunkach eksploatacji [7]. Trwałość obiektu zależy od wielu czynników, m.in. od jakościwykonania i sposobu użytkowania poszczególnych jego elementów, od rodzaju i jakości materiałów, technologii wykonania czy niekorzystnych wpływów środowiska zewnętrznego [7, 41]. Do wykonywania przeglądów obiektów budowlanych uprawnione są osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na mocy art. 12 pkt 1 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (zwana dalej ustawą). Zgodnie z pkt 2 art. 12 ustawy mogą to być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Z przepisów jednoznacznie wynika, że przegląd obiektu budowlanego powinien być wykonany rzetelnie, ponieważ ma to istotny wpływ na jego trwałość i przydatność do dalszego użytkowania. Dotyczy to zarówno przeglądów rocznych, jak i pięcioletnich.Wprzypadku przeglądów rocznych z reguły wystarczająca jest ocena wizualna, natomiast pięcioletnich wskazane jest zastosowanie metod badawczych dobranych odpowiednio do ocenianego obiektu budowlanego. Nieodłącznym elementem takiego przeglądu powinna być diagnostyka określająca stan elementów obiektu najbardziej narażonych na niekorzystne wpływy otoczenia. Szczególnie predysponowane są do tego celu metody nieniszczące [1, 11, 20, 33]. Podczas przeglądu obiektu budowlanego najczęściej stosowana jestmetoda wizualna m.in. dlatego, że nie jest kosztowna. W przypadku niewielkich obiektów o prostej konstrukcji, np. niskie budynki[...]

Awarie zabezpieczeń przeciwwodnych na przykładzie podziemnego garażu dwukondygnacyjnego


  W dwukondygnacyjnym podziemnym garażu pod budynkiem administracyjnym, od chwili przekazania obiektu inwestorowi,występują przecieki na obu stropach: górnym, zaizolowanym papą asfaltową zgrzewalną i zasypanym gruntem oraz dolnym między garażami, a także na dylatacji pionowej między ścianami - woda wycieka w otworach drzwiowych i przejazdach. W niewielkim stopniu pojawiły się też przecieki przez ściany pod górnym stropem. W artykule przedstawiono wyniki badania wilgotności ścian i stropówwstrefie przeciekóworazwmiejscach zamaskowanych taśmami, którymi uszczelniane zostały przecieki. Wskazano przyczyny nieszczelności, miejsca wnikania wody downętrza garażu i drogi rozchodzenia sięwodywstropach.Wskazano przyczyny tego typu wad, a także możliwości naprawy. Słowa kluczowe: awarie, izolacje przeciwwodne, garaż podziemny, naprawy.Na rynku budowlanymistnieje dużywybór materiałów do izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i dlatego nie powinno być kłopotówz wykonaniemskutecznej ochrony budynku przed wodą. Tak jednak nie jest. Przecieki wody do piwnic, garaży podziemnych zdarzają się często. Przyczyną takiego stanu są na ogół niedopracowane projekty, zwykle bez podania szczegółowych rozwiązań miejsc najbardziej podatnych na przeciekanie (nie wystarczy podać układ warstw). Ponadto często wykonawcy nie czytają instrukcji i nie przestrzegają zasad prawidłowego wykonani[...]

Diagnostyka obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2015.05.01


  Artykuł odnosi się do zagadnień dotyczących diagnostyki obiektów budowlanych wykonywanej nie tylko w trakcie ich użytkowania, ale również podczas wznoszenia. Dokonano podziału oraz syntetycznego przeglądu i opisu wybranych metod. Dużą uwagę zwrócono przede wszystkimna przydatne do tego celu najnowsze metody nieniszczące i seminieniszczące. Podkreślono, że aktualnie rozwój metod badawczych jest ukierunkowany na ocenę w elementach i konstrukcjach innych cech niż wytrzymałość. Zauważono, że rozwój ten postępuje wyraźnie w kierunku konstruowania aparatury pozwalającej otrzymywać precyzyjne obrazy "wnętrza" badanego elementu. Umożliwia to m.in. pełniejszą ocenę jakości wykonania poszczególnych elementów obiektu i jego konstrukcji, także przy wykorzystaniu systemów bezprzewodowych. Słowa kluczowe: obiekty budowlane, diagnostyka, metody badawcze, metody nieniszczące, metody seminieniszczące. Abstract. This paper presents a review of test methods for diagnosing civil structures. Diagrams and tables showing the classification of the methods are included. The most interesting of the methods are described. A special focus is on the latest nondestructive and seminondestructive methods.Attention is also drawn to the fact that today the development of test methods is oriented towards the evaluation of the characteristics of structures and structural components other than strength. The following trends are apparent: the development of equipment enabling one to obtain an accurate image of the inside of the tested element, the use of wireless systems and the automation of measurements. An extensive survey of the literature on the subject, which researchers and experts in the diagnostics of civil structures may find useful, is included. Keywords: civil structures, diagnostics, test methods, nondestructive methods, seminondestructive methods.Obiekty budowlane wymagają diagnostyki nie tylko w trakcie ich użytkowania, ale również podczas wznos[...]

Badania płyt włóknisto- -cementowych zawierających materiały z recyklingu DOI:10.15199/33.2015.10.07


  Wartykule przedstawiono wyniki badań nasiąkliwości, wilgotności masowej i wytrzymałości na zginanie wybranych płyt włóknisto-cementowych dostępnych na rynku budowlanym, stosowanych jako okładziny zewnętrzne obiektów budowlanych, zwane także płytami elewacyjnymi. Do badań wykorzystano przede wszystkim płyty zawierające materiały z recyklingu, w tym z użyciem włókien celulozowych z makulatury. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że płyty włóknisto-cementowe niezawierające materiałów z recyklingu charakteryzują się najmniejszą nasiąkliwością nw w stanie pełnego nasycenia wodą oraz najmniejszą wilgotnościąmasową wm. Płyty niezawierające materiału z recyklingu mają ponadto największą średnią wytrzymałość na zginanie MOR. Parametry te jednoznacznie wskazują na to, że tylko takie płyty są predysponowane do wykonywania okładzin zewnętrznych. Słowa kluczowe: płyty włóknisto-cementowe, materiały z recyklingu, nasiąkliwość, wilgotność, wytrzymałość na zginanie. Abstract. This paper presents the results of tests of absorptiveness,moisture content and bending strength of selected fibre-cement boards (also called cladding panels or ventilated façades) available on the construction market and used as the exterior wall cladding for civil structures.Also boards containing recycledmaterials, including cellulose fibres fromrecycled paper, were tested. An analysis of the test results showed that the fibre- -cement boards which did not contain any recycled materials had the lowestmoisture absorptiveness nw in the state of full saturation with water. Also mass moisture content wm was found to be the lowest for such boards. The boards were also characterized by the highest bending strength (the modulus of rupture (MOR)). The test results clearly show that only such boards are suitable for exterior cladding. Keywords: fibre-cement boards, recycling materials, absorptiveness, moisture content, bending strength.Obecnie bardzo często [...]

Błędy wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w nowych budynkach DOI:10.15199/33.2015.10.09


  W artykule zebrano i omówiono najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych stykających się z gruntem w nowo wznoszonych budynkach. Zaliczono do nich m.in. brak lub niezgodne z projektemwykonanie izolacji pionowej i poziomej, ułożenie izolacji na niewłaściwie przygotowanym podłożu, przy zbyt niskiej temperaturze otoczenia, o zbyt małej grubości oraz nieprawidłowe uszczelnienie przerw dylatacyjnych i przejść instalacyjnych. Wskazano przyczyny występowania tych błędów. Niektóre z nich zilustrowano przykładami i wzbogacono rysunkami przedstawiającymi poprawne rozwiązania. Słowa kluczowe: nowo wznoszone budynki, izolacje przeciwwilgociowe, błędy wykonawcze.Właściwie wykonana izolacja przeciwwilgociowa skuteczniechronibudynekprzed wilgocią i korozją biologiczną, ma istotny wpływ na warunki użytkowania, a także jest gwarancją jego trwałości. Dostępne obecnie, nowoczesne technologie i materiały pozwalają na efektywne i trwałe zabezpieczanie przed wilgocią nowo wznoszonych obiektów [1, 2, 3]. Z praktyki budowlanej wynika jednak, że w wielu budynkach wzniesionych w ostatnich latach, niezależnie od ich funkcji i przeznaczenia, najczęściej spotykanymi uszkodzeniami są właśnie te, które powstały w wyniku zawilgocenia przegród stykających się z gruntem. Problem ten był sygnalizowany m.in. w [4, 5, 6]. W większości przypadków, wspomniane zawilgocenia spowodowane są nieprawidłowo wykonanymi izolacjami przeciwwilgociowymi fundamentów, ścian i posadzek (fotografia 1), na co niewątpliwie ma wpływ szybkie tempo realizacji inwestycji, a niejednokrotnie także chęć obniżenia kosztów budowy oraz niska kultura techniczna wykonawców. Naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwie wykonanych izolacji jest na ogół możliwa, ale trudna do przeprowadzenia i kosztowna [7, 8]. Wartykule pokazaliśmy najczęściej popełniane błędy podczaswykonywania izolacji przeciwwilgociowych w nowych budynka[...]

Słabe miejsca izolacji przeciwwodnej płyty dennej DOI:10.15199/33.2015.10.26


  W artykule zaprezentowano słabe miejsca izolacji przeciwwodnej płyty dennej, która stanowi obecnie powszechnie stosowany sposób posadowienia bezpośredniego obiektów budowlanych. Na podstawie własnych doświadczeń do tych miejsc zaliczyliśmy: rysy, przerwy robocze podczas betonowania, styki technologiczne i dylatacje. Podano również sposoby wykonania uszczelnienia tego typu miejsc w trakcie realizacji płyty, jak i w przypadku płyty istniejącej, co jest znacznie trudniejsze. Słowa kluczowe: płyta denna, izolacje przeciwwodne, rysy, dylatacje, uszczelnienia.Wbudynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych oraz jednorodzinnych coraz częściej stosuje się jako fundamenty bezpośrednie płyty fundamentowe, zwane potocznie płytami dennymi. Zalety takiego rozwiązania [5], to: równomierny rozkład obciążeń na gruncie, szczególnie na słabym i niejednolitym; szybsze wykonanie posadowienia w porównaniu z ławami fundamentowymi; płyta stanowi jednocześnie posadzkę, np. w piwnicy czy garażu. Płyty denne narażone są na działanie wody gruntowej. Nawet w przypadku zastosowania nowoczesnych technologii izolacyjnych konstrukcja może wykazywać nieszczelności. Projektanci konstrukcji, a także wykonawcy wkładają często wiele pracy, aby zabezpieczyć płytę denną przed przeciekaniem wody, stosując różne techniki uszczelnień, takie jak tzw. technologia "białej wanny", środki penetrujące, maty bentoni[...]

Wykorzystanie BIM w remontach obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2015.11.46


  W artykule omówiono zastosowanie technologii BIM w remontach obiektów budowlanych.W związku z tym, że tradycyjny sposób projektowania remontu imodernizacji budowli wyróżniają pewne ograniczenia, w artykule przedstawiono narzędzia informatyczne, któremogą jewpewnych obszarach znacznie zmniejszyć. Zaprezentowano również możliwość połączenia nowoczesnych technik inwentaryzacji z omawianą technologią i zaproponowano schemat postępowania przy tworzeniu modelu BIMistniejącego budynku.Wcelu lepszego zobrazowania zagadnienia omówiono przykładmodernizacji elewacji obiektu budowlanego zrealizowany z wykorzystaniem technologii BIM. Słowa kluczowe: remont, obiekt budowlany, BIM, IFC.Przez remont rozumie się wykonanie w istniejącymobiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym [1]. W trakcie remontu obiektu inwestorzy dążą do zwiększenia efektywności prowadzonych prac. W tym celu niezbędne jestm.in. wykonanie odpowiedniego projektu remontu. Obecnie najbardziej zaawansowaną formą dokumentacji budowlanej jestmodel obiektu budowlanego w formacie BIM (Building InformationModelling), który zgodnie zmiędzynarodową normą ISO 29481-1:2010 [2] jest zdefiniowany jakowspółdzielona cyfrowa reprezentacja cech fizycznych i funkcjonalnych dowolnego wybudowanego obiektu (budynku,mostu, drogi itp.), która stanowi niezawodną i odpowiednią podstawę do podejmowania decyzji.Projekt w formacie BIM w odróżnieniu od projektów CAD-owskich, zawiera informacje przypisane do geometrii (funkcję, jaką pełni dany obiekt,materiał, z jakiego jest wykonany, koszty, trwałość itp.), na podstawie których możliwe jest wykonaniewielu analiz,m.in. [...]

 Strona 1  Następna strona »