Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew OMIOTEK"

An efficient method for analyzing measurement results on the example of thyroid ultrasound images DOI:10.15199/48.2016.11.04

Czytaj za darmo! »

The paper presents a method which supports the choice of the clustering procedure and makes it possible to select parameters for most important steps in this process. This method was presented on the example of thyroid ultrasound images belonging to healthy individuals and patients suffering from Hashimoto's thyroiditis. 11 360 variants of clustering procedure were analyzed and optimal parameters for 4 different forms of data set have been chosen. Streszczenie. W pracy zaprezentowano metodę, która wspomaga wybór procedury grupowania obiektów i pozwala określić parametry dla najważniejszych etapów tego procesu. Działanie tej metody pokazano na przykładzie obrazów USG tarczycy należących do osób zdrowych i chorych na chorobę Hashimoto. Metoda pozwoliła przeanalizować 11 360 wariantów procedury grupowania i wybrać optymalne parametry dla czterech różnych postaci zbioru danych. (Wydajna metoda analizy wyników pomiarów na przykładzie badań USG). Keywords: cluster analysis, clustering procedure, clustering validation, clusterSim. Słowa kluczowe: analiza skupień, procedura grupowania, ocena grupowania, clusterSim. Introduction In many areas of science and technology, measurement results are subsequently used to build a computer recognition system. Depending on the response of such a system for the given input object, we can talk that the system executes a supervised classification, regression or clustering task. We can distinguish 7 steps in a typical grouping procedure: selection of objects and variables, decisions concerning variable normalization formula, selection of a distance measure, selection of clustering method, determining the number of clusters, clustering validation, groups description and profiling. Critical stages are decisions concerning variables normalization formula, selection of a distance measure, selection of clustering method, and determining the number of clusters. These steps are largely arbitrary [1]. Depending o[...]

Zastosowanie wymiaru fraktalnego do analizy obrazów płomienia w procesie współspalania DOI:10.15199/48.2018.07.36

Czytaj za darmo! »

Podstawowym paliwem spalanym w polskiej energetyce zawodowej o ugruntowanej technologii jego wykorzystania jest węgiel kamienny. Wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych obostrzeń dotyczących ochrony środowiska wymaga działań w kierunku unowocześnienia pracujących systemów oraz istniejących technologii spalania [1]. Podejmowane są próby redukcji ilości emisji związków szkodliwych do atmosfery, przy możliwie najlepszej sprawności. Jednym ze sposobów redukcji emisji szkodliwych związków jest współspalanie węgla i biomasy z wykorzystaniem istniejących instalacji energetyki zawodowej. Jednak biomasa posiada inne właściwości fizykochemiczne, niż węgiel kamienny, nie jest mieszaniną jednorodną, posiada inny stopień granulacji. Zwiększanie wagowego udziału biomasy w procesie współspalania obniża wydajność i sprawność kotła. Prowadzenie takiego procesu wymusza stosowanie monitorowania i diagnostyki stanu procesu spalania wszystkich paliw kopalnych [2]. Sygnał pochodzący z systemu monitorowania płomienia zawiera wiele informacji o procesie spalania, stąd jego analiza może przebiegać na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest analiza czasowo-częstotliwościowa [3, 4], analiza temperatury [5], analiza obrazu [6], oraz metody prognozowania szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli ARMA i ARIMA [7]. W niniejszej pracy, dane z systemu monitorowania płomienia analizowane są w postaci szeregów czasowych parametrów geometrycznych płomienia, dla każdego wariantu współspalania. Po ustabilizowniu się procesu w komorze spalania, wykorzystano pierwszy tysiąc obrazów, w odstępach 30 ms dla każdego z dziewięciu wariantów. Autorom nie są znane badania procesu współspalania pyłu węglowego i biomasy wykorzystujące wymienione parametry geometryczne płomienia. W pracy, wykorzystując analizę fraktalną, podjęto próbę rozróżnienia poszczególnych wariantów procesu współspalania. Stanowisko pomiarowe Badania spalania pyłu węglowego i rozdrobnionej [...]

 Strona 1