Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"SteFan mateJa"

Wpływ korozji na trwałość zmęczeniową drutów lin wyrównawczych eksploatowanych w górniczych wyciągach szybowych

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp. z przeprowadzonej analizy trwałości lin wyrównawczych okrągłych dwu-, trzy- i czterowarstwowych oraz liny wyrównawczej płaskiej stalowej szytej wynika, że najniebezpieczniejszym czynnikiem wpływającym na osłabienie lin jest korozja. korozja nie tylko szybko zmniejsza przekrój nośny drutów oraz liny, ale również gwałtownie pogarsza ich własności mechaniczne. oddziaływanie korozji [...]

Badania odcinka liny nośnej trójkątnosplotkowej o średnicy 58,0 mm z deformacją w postaci tzw. "korkociągu" po odłożeniu z górniczego wyciągu szybowego

Czytaj za darmo! »

W artykule określono konstrukcję i warunki pracy liny w szybie wdechowym, zjazdowo-materiałowym. Przedstawiono wyniki badań liny odłożonej po 46 miesiącach pracy. W ramach badań przeprowadzono zerwanie odcinka liny w całości, pobranego z miejsca deformacji w postaci tzw. "korkociągu". Porównano wyniki badań z parametrami liny nowej i z wynikami badań magnetycznych otrzymanymi przed odłożeniem liny z wyciągu szybowego. In the article construction and conditions of work of ropes in breath shaft, material downward slope was definite. It present results of research of put ropes aside after 46 months of work. Within the confines of research of section of the line in its entirety, downloaded from place of deformation so-called corkscrew was carried out severance. It compare results of rese[...]

Wyniki badań drutów okrągłych i profilowych liny prowadniczej typu półzamkniętego


  W artykule określono konstrukcję i warunki pracy liny w szybie wydechowym. Przedstawiono wyniki badań liny defektografem magnetycznym oraz pomiarów średnicy w miejscach największego zużycia w pobliżu kanału wylotu powietrza w szybie. Ponadto porównano wyniki badań laboratoryjnych drutów po odłożeniu liny z górniczego wyciągu szybowego, z wynikami badań otrzymanymi w końcowym stadium eksploatacji liny. The paper presents design and operation conditions for an upcast ventilation shaft. The close look is taken to results of rope examination with a magnetic defectograph and measurements of the rope diameter at locations of the highest wear of the rope nearby the air outlet channels of the shaft. Finally, results of laboratory examination on wires of a rope that had been taken out of operation are compared with those for the rope on the final stage of operation. Słowa kluczowe: druty, liny, własności mechaniczne Key words: wires, ropes, mechanical properties 1. Wprowadzenie. Linę typu półzamkniętego o średnicy 48,0 mm wyprodukowaną przez British Ropes, zainstalowano dnia 10.10.1992 r. w szybie wydechowym, wydobywczym, mokrym z 2-linową zrębową maszyną wyciągową o napędzie elektrycznym, jako linę prowadniczą nr 2, tj. jedną z 8-miu lin prowadzących dwa naczynia skipowe o nośności 22 Mg każde. Skipy posiadały prowadnice ślizgowo- toczne, co wydatnie przyczyniło się do zwiększonej trwałości, gdyż linę wymieniono po 11,5 latach pracy dnia 16.04.2004 r., pomimo niekorzystnych warunków, gdyż wody są w tym szybie silnie agresywnie kwaśne. Eksploatacja wyciągu szybowego prowadzona była przy prędkości maksymalnej 13 m/s a droga ciągnienia wynosiła około 927 m, przy długości liny prowadniczej 970 m. Lina brała udział w wyciąganiu około 600 000 skipów. 2. Dane dotyczące liny: Wytwórca - British Ropes - Anglia. Typ liny - półzamknięta prowadn[...]

Liny wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe produkcji polskiej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono konstrukcje lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych polskiej produkcji typu SaG i zeP, stosowane w górnictwie krajowym i zagranicznym. Podano parametry techniczne lin oraz informacje o przeprowadzonych badaniach własności mechanicznych lin i ich trwałości. The paper presents construction types rubber coated flat steel balance ropes of SAG and ZEP production, used in domestic and foregin mining. Also, technical parameters of ropes and information about performed tests (measurements) of rope’s mechanical properties as well as their lifetime, are described in the article. słowa kluczowe: liny wyrównawcze, płaskie stalowo-gumowe Key words: balance ropes, rubber coated flat steel 1. wstęp. W Polsce jako liny wyrównawcze przeznaczone do górniczych wyc[...]

 Strona 1