Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Gębarowski"

Autoklawizowany beton komórkowy - ekologiczny materiał budowlany


  Współczesne technologie wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) są bezodpadowe, charakteryzują sięmałymzużyciemsurowców oraz energii w stosunku do wytwarzania innych materiałów budowlanych [Zapotoczna-Sytek G., Małolepszy J., Zrównoważony rozwój a proces wytwarzania i stosowania betonu komórkowego, Dni Betonu - tradycja i nowoczesność, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2008]. W procesie wytwarzania betonu komórkowego nie wydzielają się substancje szkodliwe dla organizmów żywych i środowiska naturalnego. Wyroby z ABK są niepalne, charakteryzują się relatywnie korzystną wytrzymałością przy małej gęstości i dobrej izolacyjności cieplnej, a tym samym wpływają na oszczędność energii potrzebnej na ogrzewanie obiektów, przy zapewnieniu w nich zdrowego mikroklimatu [Zapotoczna-Sytek G., Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) a środowisko naturalne. ICiMB: Energia i Środowisko w TechnologiachMateriałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych, Duda J., Szamałek K. (red.). Warszawa-Opole, 2010]. Wostatnimokresie zaczęły się pojawiać opinie, że autoklawizowany beton komórkowy może być materiałem niebezpiecznym dla zdrowia człowieka i naturalnego środowiska ze względu namożliwość wymywania ciężkichmetali oraz jonów siarczanowych. Wskazuje się również na podwyższenie stężenia pierwiastków promieniotwórczych. Opinie te powstają przede wszystkim w środowisku producentów innych materiałów budowlanych. Aby wyjaśnić ten problem, przeprowadzono wiele badań dotyczących oddziaływania ABK na środowisko naturalne [Zapotoczna- Sytek G., Górska B., Michalik A., Gębarowski P., Małolepszy J., Badania autoklawizowanego betonu komórkowego w aspekcie oddziaływania na środowisko. Sprawozdanie ICiMB Oddział Betonów - CEBET w Warszawie, 2010]. Przedmiotem badań był autoklawizowany beton komórkowy produkowany w Polsce wg różnych technologii (popiołowych i piaskowych) i różnych wariantów rece[...]

Transport wilgoci w betonie komórkowym DOI:10.15199/33.2018.04.39


  Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) ma najkorzystniejszą izolacyjność cieplną spośród izolacyjno- -konstrukcyjnych materiałów stosowanych przy wznoszeniu ścian zewnętrznych. Naturalnym izolatorem zawartymwmateriale jest powietrze.Każde obliczeniewymiany ciepła w budynkach powinno bazować na znajomości zmierzonych parametrów przewodności cieplnej, ciepła właściwego oraz dyfuzyjności cieplnejmateriałów, z których wykonano przegrody. Dotychczas w przypadku uwzględnienia wilgoci są to wielkości obliczane przez konwersję ujmującą wilgotność sorpcyjną. Określenie wilgotności eksploatacyjnej w murach z betonu komórkowego jest ważne ze względu na ocenę jakości cieplnej obiektówwykonanych z tegomateriału.Wpływzawilgocenia jest uwzględniany także przy projektowaniu przegród zewnętrznych z betonu komórkowego. Na zagadnienia dotyczące wymiany ciepła i wilgoci zwraca się również uwagę w kontekście oszczędności energii. Metody doświadczalne Sorpcja wilgoci jest to zdolność do pochłaniania przez porowate c[...]

Czy można stosować elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego do ścian piwnic?

Czytaj za darmo! »

Jeżeli sięgnąć do historycznych już dzisiaj krajowych dokumentównormalizacyjnych dotyczących elementówdrobnowymiarowych z betonu komórkowego (ABK), znajdujemy tam przy opisie zakresu i warunków stosowania sformułowanie, iż elementy te stosuje się w częściach naziemnych budynków położonych w odległości nie mniejszej niż 50 cm (z wyjątkiem ścian wewnętrznych) od poziomu terenu, po odizolow[...]

Zbrojenie rozproszone w autoklawizowanym betonie komórkowym DOI:10.15199/33.2018.03.29


  Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest jednym z najpowszechniejszych materiałów budowlanych w Polsce. Znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, obiektach gospodarczych, jak i w dużych inwestycjach publicznych. O sukcesie ABK zadecydował fakt, iż materiał ten charakteryzuje się dużym oporemcieplnym, dobrą wytrzymałością przy stosunkowo niskiej gęstości, niepalnością, przepuszczalnością pary wodnej, trwałością [1 ÷ 4, 11, 12]. Popularność elementów murowych zABK wśród wykonawców wynika ze zmniejszonego nakładu pracy związanego zmałąwagą elementów, łatwej obróbki oraz prostych sposobówłączenia prefabrykatówzmurowanymi ścianami zABK. Dodatkową zaletą elementów zABK jest precyzja wykonania, która wynika z zastosowania zaawansowanych technologicznie maszyn. Dokładność wymiarów elementów na poziomie 2 mm (TLMA) lub nawet 1 mm (TLMB) umożliwia stosowanie zaprawcienkowarstwowych, co pozwala na zmniejszeniemostków cieplnych wmurowanej przegrodzie [2, 4, 12]. Wśród innychmateriałówmurowych podobną dokładność wymiarową osiągają jedynie szlifowane elementy ceramiczne. Autoklawizowany beton komórkowy jest jedynymmateriałem ściennym charakteryzującym się dużym zakresem gęstości (300 - 800 kg/m3). W tym przedziale gęstości konkurencję dla niego stanowią drewno i drążone elementy murowe. W związku z małą gęstością oraz z dużą porowatością, ABK wyróżnia się dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Współczynnik przewodzenia ciepła λ [...]

Zastosowanie w budownictwie odpadów stałych ze spalania paliw

Czytaj za darmo! »

Zagospodarowanie odpadów stałych (UPS) powstających ze spalania paliw w kotłach energetycznych (popioły lotne wychwytywane w procesie oczyszczania spalin przez urządzenia odpylające, odpady denne pozyskiwane z dna komory spalania oraz produkty odsiarczania spalin) stanowi poważny problem we wszystkich krajach, w tym szczególnie w Polsce, gdzie w energetyce wykorzystywane są głównie paliwa stałe. W ostatnich latach w celu ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia emisji SO2 i NOx do atmosfery, w energetyce bazującej na paliwach stałych zachodzą istotne zmiany polegające na wprowadzeniu różnych metod odsiarczania spalin i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych skutkujące powstawaniem odpadów - głównie popiołów lotnych nowej generacji. Różnią się one właściwościami od znanych popiołów lotnych powstających w tradycyjnych metodach spalania węgla w kotłach pyłowych. Stąd zarówno w Polsce, jak i na świecie prowadzone są prace nad możliwością zastosowania popiołów lotnych nowej generacji m.in. do wytwarzania materiałów budowlanych. Skala wytwarzania i wykorzystywania UPS w Polsce i w Europie WPolsce w ostatnich latach wytwarza się po ok. 18 mln ton UPS rocznie, w tym ok. 14,5 mln ton popiołów (krzemionkowe, siarczanowo-wapniowe, wapniowe) i żużli i ok. 3,5 mln ton reagipsu - produktu odsiarczania spalin. Do różnych celów wykorzystuje się ok. 80 - 85% popiołów i ok. 90% gipsu. Pozostałe ilości trafiają na składowiska, gdzie już zalegają olbrzymie ilości popiołów z lat ubiegłych. Z uwagi na duże koszty składowania oraz ograniczanie terenów do składowania z pewnością zwiększy się znaczenie budownictwa jako odbiorcy popiołów. Zastosowanie popiołu lotnego w cemencie i betonie jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia przez niego wymagań normy PN-EN 450-1+A1:2009 Popiół lotny do betonu - Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności. Zastosowanie popiołu w cemencie jest usankcjonowane normą PN-EN [...]

Korelacje pomiędzy właściwościami fizykotechnicznymi a strukturą porowatości ABK DOI:10.15199/33.2015.11.67


  Podstawowe parametry techniczne autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) zależąm.in. od składu mineralnego i struktury. Ciągły rozwój technologii produkcjiABKpowoduje potrzebę ustalenia zależności pomiędzy właściwościami fizykomechanicznymi a strukturą porowatości oraz składem fazowym. Mogłobytopomócwewstępnejoceniewłaściwości betonu, z któregowPolsce realizowanych jest ok. 40%ścian.Wartykule pokazanowykorzystanie metod badań strukturalnych do oceny właściwości technicznych autoklawizowanego betonu komórkowego oraz przedstawionomodelmatematyczny opisujący zależności między podstawowymi parametrami technicznymi i porowatością. Określenie korelacji pomiędzy badanymi właściwościami Analizie poddanowyniki badań 64 próbek autoklawizowanego betonu komórkowego wyprodukowanego wg technologii piaskowej (gęstości 300 ÷ 700 kg/m3), pochodzącego z bieżącej produkcji, z 11wytwórniwPolsce. Określono parametry użytkoweABKwg PN-EN 771-4:2012, takie jak: gęstość; wytrzymałość na ściskanie; izolacyjność cieplna; skurcz; absorpcja wody; paroprzepuszczalność; mrozoodporność. Strukturę porowatości oznaczono za pomocą porozymetru rtęciowego. Do analizy makroporowatości wykorzystano skaner z możliwością zapisu zdjęćwformie elektronicznejwraz z programem Motic ImagesAdvanced, który umożliwia zliczanie i kwalifikację porów. Wyniki badań porowatości autoklawizowanego betonu komórkowegowskazują, że: ● materiał o tej samej gęstości z poszczególnych zakładów jest stosunkowo jednorodny pod względembudowymikrostruktury porowatości; ● w rozkładzie porów, przy założonym podziale na określone grupy ich wielkości, zaobserwowano występowanie dwóch maksimów:wprzypadku grupy 30 - 90 μm oraz 0,011 - 0,12 μm; ● pole powierzchni całkowitej porów, ich średnia średnica, porowatość otwarta, przepuszczalność zależą do gęstościABK i jest to zależność odwrotnie proporcjonalna; ● współczynnik krętości porów jest wprost[...]

 Strona 1