Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Paweł ŻYŁKA"

Kompozytowe wielowarstwowe przetworniki elektromechaniczne MFC pobudzane wysokonapięciowo

Czytaj za darmo! »

Macro Fiber Composite (MFC) jest ceramiczno-polimerowym wielowarstwowym materiałem kompozytowym, łączącym w swojej strukturze włókna piezoceramiki PZT z polimerową matrycą nośną i zestawem elektrod grzebieniowych. Struktury MFC użyte w konfiguracji elektroaktywnych aktuatorów, ulegają wygięciu w odpowiedzi na wysokonapięciowe pobudzenie elektryczne. Prezentowane są doświadczalnie wyznaczone pod[...]

Nanorurki węglowe i kompozyty guma silikonowa-CNT jako materiały elektrodowe dla techniki polimerów elektroaktywnych

Czytaj za darmo! »

Elastyczne, odporne mechanicznie elektrody o dużej przewodności elektrycznej są niezbędne do efektywnego pobudzania niejonowych polimerów elektroaktywnych EAP. W artykule omówiono trendy w zakresie materiałów elektrodowych stosowanych w aktuatorach EAP. Przedstawiono wyniki prac nad uzyskaniem elektroprzewodzących kompozytów elastomerowych z nanorurkami węglowymi CNT. Stwierdzono, iż kompozyty guma silikonowa-CNT posiadają niski próg perkolacji co umożliwia wytwarzanie cienkich, elastycznych warstw elektrodowych. Abstract. Electronic electroactive polymers EAP require compliant and conducting electrodes for effective operation. Current progress in electroding materials for EAP actuators is presented and illustrated with results of works aimed at fabrication of electrically conductive [...]

Superhydrofobowość i jej utrata na przykładzie elastomerów silikonowych o biomimetycznej powierzchni

Czytaj za darmo! »

Efekt superhydrofobowy, występujący w naturze np. u roślin z rodzaju Nelumbo (lotos), polega na braku zwilżania dowolną cieczą powierzchni o specyficznej wyspowej mikrostrukturze. Podobny efekt uzyskano również laboratoryjnie w dielektrycznych elastomerach silikonowych przy użyciu metody repliki, pozwalającej na tworzenie biomimetycznej powierzchni naśladującej mikrostrukturę kutykuli liścia lotosu. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących utraty superhydrofobowości w biomimetycznym elastomerze silikonowym HTV poddanym wyładowaniom ulotowym i działaniu plazmy niskotemperaturowej, imitującym warunki na powierzchni osłon kompozytowych izolatorów wysokonapięciowych. Abstract. (Superhydrophobicity and its loss in silicone elastomeric materials with biomimetic surface). Superhydrophobic effect, appearing in nature in plants from Nelumbo genus (lotus), consists in lack of wetting a surface having specific island-like microstructure by any liquid. Similar effect was also obtained synthetically in dielectric silicone rubber elastomers by means of replica method, making possible to form biomimetic surface imitating microstructure of a lotus leaf cuticle. The paper presents results of research on superhydrophobicity loss in biomimetic HTV silicone rubber elastomer exposed to corona discharge and low-temperature plasma, imitating conditions next to sheds of high-voltage composite insulators. Słowa kluczowe: replika, guma silikonowa, wyładowanie ulotowe, plazma niskotemperaturowa. Keywords: replica, silicone rubber, corona discharge, low-temperature plasma. Wstęp Zarówno "efekt lotosu" jak i superhydrofobowość od wielu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem naukowym zarówno od strony poznawczej jak i aplikacyjnej [1, 2]. W przypadku izolacji napowietrznej uzyskanie superhydrofobowości i "efektu lotosu" w materiałach dielektrycznych jest bardzo pożądane gdyż materiały te mogą stać się nie tylko niewrażliwe na zwilżanie powierzchni des[...]

Elastomery silikonowe o zwiększonej hydrofobowości uzyskiwane z mikrotrawionych matryc Si i Al

Czytaj za darmo! »

Hydrofobowość gum silikonowych zależy w silny sposób m.in. od mikrostruktury ich powierzchni. W artykule przedstawiono wyniki prac doświadczalnych zmierzających do zwiększenia hydrofobowości kauczuku silikonowego. W tym celu zastosowano metodę repliki negatywowej z matryc w postaci mikrotrawionego anizotropowo podłoża krzemowego i trawionego elektroerozyjnie podłoża duralowego. Uzyskane repliki silikonowe scharakteryzowano pod względem mikrotopografii powierzchni, jej chropowatości oraz kąta zwilżania dla kropli wody. Abstract. (Silicone elastomers with improved hydrophobicity obtained from etched Si and Al templates). Hydrophobicity of silicone rubber depends strongly on its surface properties. The paper presents results of experimental works aimed at obtaining silicone rubber displaying enhanced hydrophobicity. Direct replica method was used for sample manufacturing while anisotropic etched silicon and electro-discharge machined duralumin substrates were employed as templates. Silicone rubber replicas were characterized for surface microtopography, its roughness as well as water contact angle. Słowa kluczowe: superhydrofobowość, kąt zwilżania, replika. Keywords: superhydrophobicity, contact angle, replica.Izolatory kompozytowe z rdzeniem nośnym z kompozytu szkło-epoksyd i osłoną z kauczuku silikonowego, dostępne komercyjnie od ponad 45 lat, są z powodzeniem stosowane w różnych obszarach i strefach klimatycznych - od koła podbiegunowego po tereny pustynne i nadmorskie. Ich główną zaletą są dobre właściwości elektroizolacyjne w czasie opadów i w warunkach zabrudzeniowych, wynikająca z hydrofobowych właściwości kauczuku silikonowego. Ze względu na niską energię swobodną (ok. 16-21 mN/m, mniejszą od napięcia powierzchniowego H2O) woda na powierzchni kauczuku tworzy odseparowane krople, co ogranicza prądy upływu i rozwój wyładowań. Dodatkową zaletą tego materiału jest szybkie odzyskiwanie hydrofobowości oraz jej transfer przez warstwę [...]

Bezkontaktowy pomiar zmian grubości polimerów elektroaktywnych pobudzanych wysokonapięciowo

Czytaj za darmo! »

Elastomerowe elektrostatyczne aktuatory dielektryczne (DEA) charakteryzują się niskim modułem sprężystości, co w praktyce doświadczalnej utrudnia prawidłowe przeprowadzenie pomiarów odkształceń próbek tych materiałów, wywołanych pobudzeniem wysokonapięciowym. Praca omawia metodę bezkontaktowego pomiaru zmian grubości tego typu materiałów w obecności pola elektrycznego o dużym natężeniu poprzez [...]

Właściwości elektryczne kompozytów elastomerowych z pseudokomórkową fazą ciekłą

Czytaj za darmo! »

Prezentowana praca dotyczy dwufazowych materiałów kompozytowych o charakterze dielektrycznym i mikrostrukturze pseudokomórkowej, której zamknięte pory wypełnia polarna faza ciekła. Taka elektroaktywna struktura polimerowa może podlegać złożonym odkształceniom mechanicznym w reakcji na pobudzenie elektryczne. Podjęto próbę wytworzenia materiału o tak zadanej strukturze, dokonano analizy jego mik[...]

Monitoring pól elektrostatycznych pochodzenia burzowego przy użyciu sieci zdalnych mierników typu field-mill

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono zagadnienia pomiarów natężenia pola elektrostatycznego pochodzenia atmosferycznego oraz monitorowania jego zmian na dużych obszarach w trudnych warunkach polowych, m.in. podczas burz. Zaprezentowano model sieci pomiarowej z cyfrowym przesyłem informacji, wykorzystującej zdalne mierniki pola elektrycznego typu field mill, wyposażone w mikroprocesorowe przystawki z interfejsem RS485 i obsługą protokołu ModBus. Przedstawiono wyniki długotrwałych pomiarów natężenia pola elektrycznego pochodzenia atmosferycznego oraz jego zaburzenia obserwowane w czasie trwania burzy. Abstract. The paper discusses problems related to measurements and monitoring of electrostatic filed strength as well as its variations over large areas in harsh environmental conditions e.g. during thunderstorms. A model of measuring network with digital data transmission is presented which makes use of remote electrostatic field mill meters fitted with microprocessor attachments, RS485 interfaces and ModBus data exchange protocol. Results of long-term monitoring of atmospheric electric field strength as well as its disturbances during a thunderstorm are presented. (Monitoring of thunderstorm-related electrostatic fields by means of remote field mill network). Słowa kluczowe: młynek polowy, monitoring, sieć pomiarowa, wyładowanie piorunowe. Keywords: field mill, monitoring, measuring network, thunderbolt. Wstęp Można zaryzykować stwierdzenie, iż ludzkość funkcjonuje "zanurzona" w polu elektrostatycznym (nie jest to pole stricte statyczne - raczej wolnozmienne), którego pochodzenie - w wielu wypadkach - można uważać za naturalne. Ziemskie pole elektrostatyczne przy powierzchni gruntu w normalnych warunkach pogodowych ma natężenie ok. 100 - 200 V/m (tzw. fair weather electric field [1]). Jego wartość i dynamika zmian są silnie skorelowane ze zjawiskami występującymi w atmosferze i jonosferze [2]. Zjawiska prowadzące do powstawania ziemskiego pola elektrostaty[...]

Akrylowe i silikonowe materiały dielektryczne o biomorficznej mikrostrukturze powierzchni

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono aktualny stan badań w zakresie polimerowych materiałów dielektrycznych, których powierzchnie posiadają cechy biomorficzne tzn. naśladują - pożądane w nauce i technice - właściwości organizmów żywych lub materiałów naturalnych. Szczególną uwagę zwrócono na materiały wykazujące "efekt lotosu", czyli posiadające właściwości superhydrofobowe. Przegląd literatury zilustrowano wynikami prac zmierzających do uzyskania (metodą repliki z pierwowzoru akrylowego) powierzchni gumy silikonowej HTV, wykazującej "efekt lotosu". Abstract. The paper discusses current state of research related to polymeric dielectric materials in which surface displays biomorphic characteristics i.e. it imitates - desirable from scientific and technological point of view - features of living organisms or natural materials. Special attention is paid to superhydrophobic materials displaying “lotus effect". The concise literature review is illustrated with results of experiments aimed at obtaining (by means of acrylic model replica method) HTV silicone rubber with surface displaying “lotus effect". (Acrylic and silicone rubber dielectric materials with biomorphic surface microstructure). Słowa kluczowe: superhydrofobowość, replika, efekt lotosu, guma silikonowa HTV, samooczyszczanie. Keywords: superhydrophobicity, replica, lotus effect, HTV silicone rubber, self-cleaning. Wstęp Inżynieria bioniczna, bionika i biomimetyka to zbliżone znaczeniowo terminy, odnoszące się do wykorzystywania w nauce i technice materiałów i technologii o cechach biomorficznych, czyli naśladujących - pożądane z aplikacyjnego punktu widzenia - właściwości materiałów naturalnych lub organizmów żywych. Jednym z doskonałych przykładów inżynierii bionicznej jest odkrycie, poznanie istoty i zastosowanie w praktyce "efektu lotosu", zilustrowanego na rys. 1. Efekt ten - niezwilżalność i samooczyszczanie powierzchni przez staczające się po niej kuliste krople wody - zaobserwow[...]

Efekt ekranowania podczas elektryzacji cząstek aerozoli w głowicach z naddźwiękowym przepływem gazu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model opisujący efekt ekranowania powierzchni cieczy elektryzowanej metodą indukcji elektrycznej, przez krople aerozolu. W przyjętym modelu stożek rozpraszanej cieczy jest ekranowany przez "parasol" utworzony z cząstek aerozolu. Model wskazuje na możliwość wystąpienia hiperbolicznej zależności parametru (Q/m) od wydatku cieczy rozpraszanej. Przydatność modelu zweryfikowano doświadczalnie. Abstract. A model of electrostatic shielding of the surface of atomized liquid, when electrified by induction, is described. The atomized liquid cone shielded by an “umbrella" of droplets was assumed in the proposed model. The model suggest hyperbolic type of the dependence between (Q/m) parameter and the atomized liquid flow rate. Applicability of the model was demonstrated and confirmed experimentally. (Shielding effect accompanying electrification of aerosol droplets produced by atomizing heads with supersonic gas flow) Słowa kluczowe: elektryzacja indukcyjna, elektro - aerozole, ekranowanie elektrostatyczne Keywords: induction charging, electro-spraying, aerosol, electrostatic shielding, Wstęp Dotychczasowe badania skuteczności elektryzacji kropel aerozolu, wykonane na różnych typach głowic z rozpylaniem pneumatycznym pokazują, że zastosowanie do ich elektryzacji znanej metody indukcyjnej [1, 2] pozwala uzyskać wartość parametru (Q/m) na poziomie 0,1 - 2,3 mC/kg, w zależności od wymiarów głowicy i warunków podawania mediów (ciśnienie powietrza, cieczy). Wymienione wartości parametru (Q/m) uzyskuje się dla pól w obszarze elektrody indukcyjnej o natężeniu bliskim wytrzymałości powietrza. Analiza czynników wpływających na skuteczność elektryzacji cząstek aerozoli pokazuje [3], że większość z nich (np. makswellowska stała czasu, efekt Rayleigh’a i inne), w przypadku głowic z rozpraszaniem pneumatycznym i naddźwiękowym przepływem gazu, nie mogą być przyczyną ograniczenia parametru (Q/m). Efekt ekranowania Podczas proces[...]

Indukcyjne ładowanie cząstek aerozolu wytwarzanego w naddźwiękowej głowicy rozpylającej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności indukcyjnego ładowania cząstek aerozolu wodnego wytwarzanego w atomizerze gazodynamicznym z naddźwiękowym przepływem dwufazowym. Otrzymane charakterystyki U-I jak i wielkości parametru (Q/m) wykazują silną zależność od przepływu atomizowanej cieczy. Dla małego przepływu (0,06 l/min) uzyskano wartości Q/m>20 mC/kg, dla przepływu nominalnego (0,75 l/min) osiągnięto bardzo niski poziom elektryzacji (0,5-1 mC/kg), znacznie niższy niż wynikający z ograniczenia Relaigha, krzywej Paschena i wystąpienia wyładowań koronowych a związany z intensywnym efektem ekranowania obszaru atomizacji cieczy. Abstract. Experimental results of induction electrification effectiveness assessment for water aerosol jet generated in two-phase flow supersonic atomizer are presented and discussed. Recorded U-I characteristics as well as Q/m parameter values are strongly dependant on water feed rate. In case of low feed rates (0,06 dm3/min) high Q/m values exceeding 20 mC/kg have been registered while for the case of nominal flow (0,75 dm3/min) very low electrification level has been attained (0,5-1 mC/kg), which is much lower than given by Raleigh limit, Paschen’s curve or corona inception and it is resulting from a strong shielding effect (Electrification of aerosol particles by induction method using supersonic atomizing heads). Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, atomizacja, ciecz, elektrostatyka, ładunek. Keywords: two-phase flow, atomization, liquid, electrostatics, charge. Wstęp Procesy aerozolowego oprysku wspomaganego elektrostatycznie są obecnie szeroko wykorzystywane nie tylko w agrotechnice i przetwórstwie spożywczym do chemicznej ochrony upraw rolnych i płodów [1, 2] ale mogą być również z powodzeniem stosowane do odkażania i dekontaminacji pomieszczeń (szpitale, obory), urządzeń (wyposażenie wojskowe, pojazdy) jak również ludzi [3]. Oddziaływania elektrostatyczne kropli obdarzonych ładunkiem el[...]

 Strona 1  Następna strona »