Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wacław Brachaczek"

Wybrane przypadki awarii budowlanych w aspekcie systemów ocieplania ścian zewnętrznych


  Zwielu różnych systemów ocieplania ścian zewnętrznych największą popularność zyskała metoda BSO (Bezspoinowy SystemOcieplania). Polega ona na zamocowaniu do ścian zewnętrznych (rysunek), warstwy izolacji termicznej (styropian lub wełna mineralna), a następnie zabezpieczeniu tej izolacji siatką z włókna szklanego zatopioną w wyprawie klejowo-szpachlowej. Całość pokrywana jest wyprawą tynkarską produkowaną w różnej technologii, o różnej granulacji i strukturze [1]. Zgodnie z art. 2 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych [2], BSO jest wyrobem budowlanym przeznaczonym do obrotu, wytworzonym w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw i m[...]

Tynki renowacyjne


  Szczególnie uciążliwe dla inwestorów są prace renowacyjne związane z usuwaniem skutków wilgoci i soli. Dotychczas nie udało się opracować prostych, a zarazemskutecznych technologii służących do odsalania i osuszania murów, dobrze funkcjonujących przez wiele lat.Wzwiązku z tym, pomimo znacznego postępu technologicznego, podczas prac renowacyjnych związanych z koniecznością odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, trzeba wykonywać głębokie wykopy, co jest związane ze znaczną ingerencją w substancjęmurów. Pomocnym rozwiązaniem okazało się stosowanie tynków renowacyjnych, szczególnie wówczas, kiedy odtworzenie poziomej i pionowej bariery przeciwwilgociowej, pomimo prawidłowego ich wykonania, nie doprowadziło do obniżenia zawartości wody w zawilgoconych murach. Sytuacja taka występuje w przypadku ścian o znacznej grubości i wysokim stopniu zasolenia [2, 6]. Często na opakowaniach czy w informacjach technicznych tynków renowacyjnych pojawiają się informacje typu: tynk przeznaczony do osuszania i rekonstrukcji wilgotnych murów, co sugeruje, że wykonanie wyprawy tynkarskiej na zasolonym i zawilgoconym murze spowoduje jego osuszenie lub odsolenie. Na drodze wieloletniej obserwacji obiektów poddawanych renowacji z zastosowaniem tynków renowacyjnychmożna stwierdzić, że doniesienia te sprawdziły się tylko w określonych sytuacjach.Wieloletnią skuteczność tychmateriałów zaobserwowano wówczas, kiedy prace renowacyjne poprzedzone zostały szczegółową analizą stanu obiektów przed renowacją. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych przeprowadzenie wszystkich zabiegów związanych z osuszeniem ścian jest niemożliwe. Wówczas zachodzi konieczność przeprowadzania tylko częściowej renowacji, w której jedynymrozwiązaniemjest zastosowanie tynków renowacyjnych. Funkcjonowanie tynków renowacyjnych Stosowanie tradycyjnychmateriałów wykończeniowych na zawilgoconemury nie daje [...]

Porównanie właściwości elewacyjnych powłok malarskich


  Wcelu zabezpieczenia fasad budynków przed powstawaniem szkód stosowane są farby i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie. Do najczęściej wykorzystywanych farb elewacyjnych należą farby akrylowe, krzemianowe i silikonowe. Podział taki związany jest z rodzajem zastosowanego spoiwa. Można spotkać też wyroby powstałe w wyniku kombinacji podstawowych rodzajów spoiwa, np. wyroby silikatowo- -silikonowe. Farby elewacyjne różnią się odpornością powłok na promieniowanie ultrafioletowe, na zmienne warunki atmosferyczne oraz na działanie zawartych w powietrzu agresywnych substancji chemicznych, a także skłonnością do zabrudzeń, odpornością na porastanie algami i grzybami, a przede wszystkim przepuszczalnością pary wodnej oraz nasiąkliwością powierzchniową. Z punktu widzenia fizyki budowli oraz trwałości powłok, bardzo istotne znaczeniema ostatnia z wymienionych cech. Wilgoć może przedostawać się do ścian budynków np. z opadów atmosferycznych i zacinających deszczy, przez wadliwie wykonaną izolację w części fundamentowej budynku, przez ewentualne mankamenty obróbek blacharskich, jak również od strony pomieszczeńmieszkalnych (z kuchni, łazienek, pralni itp.) w wyniku prowadzenia codziennych czynności gospodarczych. W przypadku murów należy zastosować powłoki ochronne, które przy zachowaniumałej nasiąkliwości powierzchniowej, powinny mieć na tyle porowatą strukturę, aby zapewnić odparowanie zgromadzonej wilgoci wmurach na drodze dyfuzji pary wodnej. Zgodnie z normą PN-EN1062-3:2008 do określenia nasiąkliwości powierzchniowej stosuje się współczynnik w24 definiowany jako stosunek ilości przenikającej przez powłokę wody [kg/m2] do pierwiastka kwadratowego z czasu . Do określenia przepuszczalności pary wodnej przez utwardzone powłoki można zastosować wielkość Sd, która zgodnie z PN-EN 7783-1:2011 definiowan[...]

Wpływ rodzaju preparatu iniekcyjnego na szczelność przepon przerywających kapilarne podciąganie wilgoci DOI:10.15199/33.2015.11.56


  Metody iniekcji chemicznej są stosowane w odtwarzaniu poziomych przepon przeciwwilgociowych. Celem iniekcji jest uzyskanie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne wody, a w konsekwencji obszaru o normalnej wilgotności powyżej przepony. W osuszaniu zawilgoconych ścian budynków o znaczeniu historycznym może to być jedyna możliwa do zastosowania metoda. Na rynku materiałów budowlanych dostępnych jest wiele preparatów do wykonywania barier przeciwwilgociowych o różnymskładzie chemicznymi konsystencji. Trwałość i szczelność wytworzonych przepon zależą w dużej mierze od rodzaju zastosowanego iniektu. W artykule przedstawiono wyniki badań oceniających skuteczność różnych barier przeciwwilgociowychwprzerywaniu przepływu kapilarnegowody. Do wykonania tych barier zastosowano preparaty produkowane na bazie silanów, siloksanów i krzemianów. Słowa kluczowe: iniekcja chemiczna, wilgotnośćmurów, bariery przeciwwilgociowe, podciąganie kapilarne wody w murach. Abstract. Chemical injection methods are used in horizontal waterproof diaphragm regeneration. The aim of chemical injection is to create a diaphragm inside a wall to interrupt capillary rise ofwater, and after some time, to get normal humidity in the part of wall above the diaphragm. It can be the onlymethod to dry damp walls of historical buildings. On the construction materials market there are several products which can serve to createwaterproof barrierswith different consistency and chemical composition. The durability and tightness of the obtained diaphragm is largely dependent on substance type. The article presents the results of studies evaluating the effectiveness of different waterproof diaphragms in interrupting the capillary flow of water. Products based on silanes, siloxanes and silicates were used to perform these studies. Keywords: chemical injection, wall humidity, waterproof diaphragm, capillary rising of water inside walls.Sole i wilgoć są głównymi[...]

Wpływ porowatości na właściwości geowłóknin spun-bonded


  Influence of porosity on the hydraulic properties of spun bonded geo nonwovens Description and analysis of influence of nonwovens spun-bonded on the hydraulic characteristics. Investigation of the effect of time of usage and clogging of pores, on the change of perpendicular permeability at no load. The influence of porosity on the filtration characteristics of geotextile. Wprowadzenie Od kilkunastu już lat zauważyć można znaczne zainteresowanie stosowaniem w budownictwie hydrotechnicznym geosyntetyków, w tym geowłóknin, które coraz częściej stają się pełnoprawnym materiałem budowlanym. Ich różnorodność i wielofunkcyjność jest we współczesnym procesie inwestycyjnym na tyle atrakcyjna, że niektóre rozwiązania z ich zastosowaniem stają się pewnego rodzaju standardem. Można wręcz stwierdzić, iż geosyntetyki na stałe wpisały się, jako materiały wspomagające elementy konstrukcyjne [1, 2]. Jednym z takich materiałów są geowłókniny, które ze względu na swoje funkcje stały się najbardziej uniwersalnym produktem spełniającym zarówno funkcje mechaniczne, hydrauliczne, jak i biologiczne (rekultywacja, biodegradowalność). W budownictwie hydrotechnicznym geowłókniny spełniają kilka funkcji równocześnie, np. w systemach zabezpieczeń przeciwerozyjnych na skarpach, geowłókniny działają zarówno jako filtr zabezpieczający podłoże przed wypłukiwaniem cząstek gruntu (filtracja, drenaż) oraz jako ochrona przed obsuwaniem się danej konstrukcji (wzmocnienie). Geowłóknina jako fi[...]

Dobór farb do ścian i sufitów DOI:10.15199/33.2016.12.01


  W artykule przedstawiono podstawowe kryteria doboru wewnętrznych farb do ścian i sufitów. Omówiono właściwości tych powłok określane przez europejskie normy. Zwrócono uwagę na aspekt ekologiczny zgodny z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE. Przedstawiono również nowoczesny rodzaj powłok dekoracyjno-ochronnych, jakimi są farby ceramiczne na przykładzie produktu SEMPRE CERAMICMAT. Słowa kluczowe: dobór farb, farba do ścian.Kryteria decydujące o wyborze odpowiedniej farby do ścian i sufitów zależą od indywidualnych upodobań klienta lub malarza i zmieniają się wraz z aktualnymi trendami w architekturze wnętrz oraz rozwojem technologii, a także od właściwości, które chcemy osiągnąć. Wprzeszłości farby wewnętrzne oferowane były jako suche mieszanki, do których dodawano odpowiednią ilość wody w miejscu prowadzonych prac. Spoiwemtych farb byłowapno i kazeina. Mieszano je z pigmentami nieorganicznymi imączką wapienną. Obecnie produkty takie znajdują ograniczone zastosowanie. Głównie stosuje się je do dezynfekcji pomieszczeń gospodarczych. Poprawiają estetykę zawilgoconych pomieszczeń, ale tylko na krótki okres. Są łatwo usuwalne z podłoża. Ponadto ze względu na porowatą strukturę nie ograniczają dyfuzji pary wodnej. Rozwój technologiczny produkcji farb i tynków cienkowarstwowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat sprawił, że znacznie zmieniły się właściwości tych wyrobów [1]. Współczesne farby produkowane są z wykorzystaniem dwóch podstawowych grup spoiw: ● polimerowego na bazie kopolimeru akrylanu n-butylu i styrenu bądź kopolimeru estru kwasu akrylowego imetakrylowego [2]; ● silikatowego (szkło wodne). Farby wewnętrzne do wymalowań dekoracyjnych to wyroby jednokomponentowe zawierające spoiwo w postaci dyspersji organicznej. Na etykietach znajdujemy określenie farba akrylowa lub lateksowa, które zazwyczaj dotyczą wyrobów zawierających dyspersję akrylową, przy czym w farbie lateksowej jej zawart[...]

 Strona 1