Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK"

Spektrofotometria w bliskiej podczerwieni jako metoda diagnostyczna zawartości wody w izolacji papierowo-olejowej

Czytaj za darmo! »

Spektrofotometria w bliskiej podczerwieni może być wykorzystana do wyznaczania zawilgocenia wyrobów celulozowych impregnowanych olejem. W artykule przedstawiono widma absorbancji wody, oleju, papieru nieimpregnowanego oraz impregnowanego. Wytypowano pasmo diagnostyczne wody (1920 nm). Abstract. Near infrared spectroscopy may be used as a tool for estimation of moisture content in oil-impregnate[...]

Odpowiedź dielektryczna w dziedzinie czasu i częstotliwości izolacji papierowo-olejowej o znacznym stopniu niejednorodności zawilgocenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań odpowiedzi dielektrycznej modelu układu izolacyjnego papier-olej o znacznym stopniu niejednorodności zawilgocenia. Badania wykonano przy użyciu metody spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (FDS) oraz metody napięcia powrotnego (RVM). Uzyskane wyniki badań poddano analizie przy wykorzystaniu standardowych programów służących do wyznaczania [...]

Ocena porowatości porcelany na podstawie analizy wyników pomiarów wyładowań niezupełnych

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje rezultaty próby powiązania porowatości porcelany z wybranymi parametrami opisującymi wyładowania niezupełne generowane w niej przy napięciu przemiennym. Z przeprowadzonych badań wynika, że w porcelanie istnieje zależność między udziałem procentowym porów o różnej wielkości a ładunkiem i częstością pojawiania się impulsów wyładowań niezupełnych. Abstract. The article describes results of the attempt to find out the correlation between porosity of porcelain and selected parameters describing partial discharges generated under AC voltage. The study shows that there is a correlation between the percentage of different sizes pores and the frequency of PD pulse occurrence. (Evaluation of porcelain porosity based on analysis of partial discharge measurement results). Słowa kluczowe: porcelana, porowatość, wyładowania niezupełne. Keywords: porcelain, porosity, partial discharges. Wprowadzenie Wyładowania niezupełne (wnz) można badać i analizować w wielu aspektach. Najczęściej wyładowania niezupełne traktujemy jako czynnik powodujący degradację izolacji i w rezultacie doprowadzający do przebicia. Naszą diagnozę opieramy wówczas głównie na znajomości wartości pozornego ładunku wnz (q) lub maksymalnego pozornego ładunku wnz (Qmax). Można też wyładowania niezupełne traktować jako nośnik informacji o typie defektów w układzie izolacyjnym. Jeśli w uk[...]

Adsorpcja i desorpcja wody w izolatorach przepustowych - konsekwencje zjawiska i diagnostyka stanu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono najczęściej stosowane typy izolatorów przepustowych. Omówiono fizyczne zasady procesu zawilgacania izolacji celulozowej. Zbadano bubble effect na wybranych modelach izolatorów przepustowych. Wykorzystując metodę FDS zbadano izolatory przepustowe 220 kV i wyznaczono ich zawilgocenie. Abstract. In the article the most frequently used types of bushing insulators are presented. The physical principles of cellulose insulation moistening are described. Bubble effect in chosen models of bushing insulators was investigated. Using FDS method bushing insulators 220 kV were investigated and water content in paper insulation was determined. (Adsorption and desorption of water in bushing insulators - the consequences of phenomenon and diagnostics of the state). Słowa kluczowe: izolator przepustowy, diagnostyka, adsorpcja wody, desorpcja wody. Keywords: bushing insulator, diagnostics, adsorption of water, desorption of water. Wprowadzenie Izolatory przepustowe stosowane w wysokonapięciowych transformatorach energetycznych stanowią ostatnio obiekt szczególnego zainteresowania. Według statystyki opracowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, dotyczącej awaryjności stacji transformatorowych SN/nn, około 22% awarii jest powodowanych przez uszkodzenia izolatorów przepustowych [1]. Natomiast w przypadku transformatorów sieciowych dużej mocy, wszystkie awarie, które wystąpiły w ostatnich latach, wiąże się z uszkodzeniami izolatorów przepustowych [2]. Ten stan rzeczy nie wynika ze złej konstrukcji i technologii izolatorów przepustowych, ale z różnicy czasu życia transformatora i przepustu. Zarówno transformatory jak i przepusty były projektowane na około 30 lat życia. Dziś wiemy, zebrawszy doświadczenia wielu lat eksploatacji, że transformatory pracują w systemie do 40 lat, a w krajach skandynawskich o zimnym klimacie, można spotkać transformatory nawet sześćdziesięcioletnie [3]. Spodziewany[...]

Wytrzymałość elektryczna nanomodyfikowanych dielektryków ciekłych DOI:10.15199/48.2015.02.03

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienie wytrzymałości elektrycznej wybranych nanofluidów. Obiektami badań były roztwór fulerenu C60 w oleju mineralnym oraz koloid Fe3O4 w oleju mineralnym. Postawiono tezy, mówiące że w badanych nanofluidach można się spodziewać zjawiska budowania mostka wyładowczego i zjawiska odwrotnego polegającego na oczyszczaniu i osuszaniu przestrzeni międzyelektrodowej. Wykazano, że wprowadzając nanomodyfikatory do oleju bazowego można uzyskać zarówno wzrost wytrzymałości elektrycznej jak i jej obniżenie. Abstract. In the article the problems related to chosen nanofluids were presented. The research object were fullerene C60 in mineral oil and colloid Fe3O4 in mineral oil. It is possible to find such nanomodified materials that are able to generate breakdown bridge and nanomodificators which cause self-purification effect and drying of the inter-electrode region. There were defined thesis that nanomodification of liquid dielectrics may lead to both significant decrease of electric strength, and its increase. (The electric strength of nanomodified liquid dielectrics). Słowa kluczowe: nanofluidy, nanomodyfikacja dielektryków ciekłych, mechanizm przebicia dielektryków ciekłych. Keywords: nanofluids, nanomodyfication of liquid dielectrics, breakdown mechanism of liquid dielectrics. Wprowadzenie Temat mieści się w szeroko pojętym zagadnieniu modyfikacji materiałów dielektrycznych, co stanowi jeden z działów inżynierii dielektryków. Wprowadzając nanomodyfikator (nanoproszek) do materiału bazowego otrzymujemy czasem zaskakujące i trudne do przewidzenia właściwości materiału. Bywa tak, że modyfikator "typu mikro" zupełnie nie zmienia badanej właściwości, a modyfikator "typu nano" powoduje zmiany o setki procent. W przypadku materiałów stałych, ten efekt jest wytłumaczalny w oparciu o złożone zjawisko perkolacji. To stanowi o wielkiej atrakcyjności tematyki. Nanotechnologia jest wykorzystywana we wszystkich dziedzinach tec[...]

Rezystywność powierzchniowa preszpanu zanurzonego w oleju mineralnym lub estrze syntetycznym DOI:10.15199/48.2016.10.20

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest rezystywność powierzchniowa preszpanu zanurzonego w oleju mineralnym lub estrze syntetycznym. Zmiany rezystywności powierzchniowej zależą od kierunku migracji wody. Migracji wody z celulozy do cieczy towarzyszy wzrost rezystywności, natomiast migracji wody z cieczy do celulozy - spadek rezystywności. Preszpan sycony olejem mineralnym przeniesiony do estru syntetycznego wykazuje skokowy wzrost rezystywności, co jest bardzo korzystne, ale wymaga wyjaśnienia i dalszych badań. Abstract. The subject of the article is the surface resistivity of pressboard immersed in mineral oil or synthetic ester. The changes of surface resistivity depend on the direction of water migration. The consequence of water migration from the cellulose into a liquid is the increase of the resistivity, while the migration of water from the liquid into the cellulose results in the decrease of the resistivity. Pressboard impregnated with mineral oil transferred to synthetic ester shows a sharp rise in resistivity, which is very beneficial, but requires clarification and further research. (Surface resistivity of pressboard immersed in mineral oil or synthetic ester). Słowa kluczowe: rezystywność powierzchniowa, ester syntetyczny, olej mineralny Keywords: surface resistivity, synthetic ester, mineral oil Wprowadzenie Temat jest związany z aktualnym na świecie problemem wymiany oleju mineralnego w transformatorze rozdzielczym na ester syntetyczny. Zastąpienie oleju mineralnego cieczą alternatywną jest podyktowane głównie bezpieczeństwem pożarowym oraz względami ekologicznymi. Estry syntetyczne mają wysoką temperaturę zapłonu par i temperaturę palenia. Odznaczają się stosunkowo szybką biodegrowalnością w warunkach naturalnych oraz są nietoksyczne. W dokumentach CIGRE do cieczy alternatywnych zalicza się estry naturalne, estry syntetyczne oraz silikony [1]. Wszystkie te ciecze są stosowane w warunkach,w których pożar transformatora stanowi ogromne [...]

Wyładowania niezupełne w układzie izolacyjnym celuloza-olej mineralny oraz celuloza-ester syntetyczny DOI:10.15199/48.2016.10.37

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu są wyładowania niezupełne na powierzchni preszpanu zanurzonego w oleju mineralnym lub estrze syntetycznym. Są to jedne z najbardziej niebezpiecznych wyładowań. Badano wyładowania typu powierzchniowego oraz ślizgowego. Stwierdzono, że wyładowania niezupełne na powierzchni preszpanu zanurzonego w estrze syntetycznym mają trochę większą intensywność niż zanurzonego w oleju mineralnym. Abstract. The theme of the article are partial discharges on surface of pressboard immersed in mineral oil or synthetic ester. These are some of the most dangerous discharges. Partial discharges of surface type and sliding type were tested. It has been found that the partial discharges on the surface of the pressboard immersed in a synthetic ester have a slightly higher intensity than immersed in mineral oil. Partial discharges in electroinsulating system of cellulose-mineral oil and cellulose-synthetic ester. Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, układ izolacyjny celuloza-olej mineralny, układ izolacyjny celuloza-ester syntetyczny. Keywords: partial discharges, electroinsulating system cellulose-mineral oil, electroinsulating system cellulose-synthetic ester. Wprowadzenie Temat artykułu jest związany z procedurą zastępowania oleju mineralnego estrem syntetycznym w transformatorach energetycznych. Działania takie podejmuje się zarówno w przypadku nowych transformatorów, które na etapie produkcji są napełniane estrem syntetycznym, jak i transformatorów już eksploatowanych, w których następuje wymiana oleju mineralnego na ester syntetyczny [1, 2]. Ester syntetyczny ma dużo istotnych zalet. Charakteryzuje się wysoką temperaturę zapłonu par i tem[...]

Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów DOI:10.15199/48.2019.08.16

Czytaj za darmo! »

Według ankiety opracowanej przez CIGRE [1] w 2010 roku, jest 12 krajów na świecie, które mają pewne doświadczenie w użyciu w transformatorach cieczy alternatywnych. Pod pojęciem cieczy alternatywnych rozumie się ester naturalny, ester syntetyczny oraz olej silikonowy. Estry syntetyczne w opinii wielu mają najwięcej zalet, głównie bezpieczeństwo pożarowe, względy ekologiczne i poprawa warunków pracy układu izolacyjnego [1, 2]. Estry syntetyczne są stosowane do napełniania nowych transformatorów, głównie w Niemczech, Japonii, Austrii, Czechach, Chorwacji i na Węgrzech. Lansowana też jest ostatnio operacja wymiany oleju mineralnego na ester syntetyczny w transformatorach eksploatowanych 30-40 lat. Zabieg taki powoduje osuszenie izolacji celulozowej, znacznie przedłuża życie transformatora, ale głównie zapewnia bezpieczeństwo pożarowe, co w przypadku starej jednostki jest bardzo istotne. W tym zakresie największe doświadczenie mają Niemcy. Wymienili olej mineralny na ester syntetyczny w setkach transformatorów rozdzielczych SN/nN [1]. Autorzy pracy widzą możliwości wykorzystania estru syntetycznego w innowacyjnej technologii, a mianowicie w procedurze suszenia izolacji celulozowej transformatorów rozdzielczych. Po licznych badaniach laboratoryjnych modelowych oraz seminariach z udziałem przedstawicieli energetyki oraz zakładów remontowych autorzy niniejszego artykułu opracowali wniosek projektu, który był odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt został zakwalifikowany do finansowania. Zawilgocenie izolacji celulozowej Zawilgocenie izolacji celulozowej transformatorów jest bardzo ważnym problemem ze względów eksploatacyjnych. Zwiększa ono bardzo podatność układu na wysokoenergetyczne wyładowania niezupełne, przyspiesza procesy degradacji celulozy i zwiększa prawdopodobieństwo przebicia cieplnego izolacji. Bardzo groźnym sk[...]

Jakie wielkości fizyczne można wykorzystać do monitorowania zjawiska bąbelkowania?

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań zjawiska bąbelkowania prowadzonych na modelach laboratoryjnych. Celem badań była ocena dynamiki zmian zawilgocenia i ciśnienia powietrza nad poziomem oleju oraz zawilgocenia oleju. Stwierdzono, że wszystkie trzy wielkości wykazują dynamiczny wzrost wartości po wystąpieniu bubble effect. Fakt ten można wykorzystać do monitoringu tego zjawiska. Abstract. The paper presents results of bubble effect research conducted on laboratory models. The aim of this study was to assess the dynamics changes of moisture and air pressure above the oil level and moisture content in oil. It was found that all three quantities show a dynamic increase in value after the bubble effect appearing. This fact can be used to bubble effect monitoring. (What physical quantities can be used for monitoring the bubble effect?). Słowa kluczowe: izolacja papier-olej, zjawisko bąbelkowania, monitoring. Keywords: oil-paper insulation, bubble effect, monitoring. Wprowadzenie Temat dotyczy zjawiska nazywanego z angielska bubble effect (b.e.) lub rzadziej po polsku zjawiskiem bąbelkowania. Zjawisko to jest typowe dla układów izolacyjnych papier-olej i polega na gwałtownym uwalnianiu pary wodnej z zawilgoconej izolacji celulozowej po przekroczeniu krytycznej temperatury. W pierwszej kolejności zjawisko zostało zidentyfikowane w transformatorach i opisane przez Oommena w fundamentalnej publikacji [1]. Najgroźniejszym skutkiem b.e. jest wzrost ciśnienia do wartości przekraczającej wytrzymałość kadzi, co prowadzić może do eksplozji i pożaru jednostki. Na rysunku 1 przedstawiono zależność temperatury inicjacji b.e. od zawartości wody w izolacji celulozowej. Rys.1. Temperatura inicjacji zjawiska bąbelkowania w zależności od zawartości wody w papierze w przypadku oleju o niskiej zawartości gazów i oleju nasyconego azotem; rysunek wykonano w oparciu o pracę [1] Dalsze badania wykazały, że temperatura inicjacji b.e. zależy od szybkości pod[...]

Bubble effect w układach izolacyjnych papier-ester syntetyczny oraz papier-olej mineralny

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie zjawiska bubble effect (b.e.) w układzie izolacyjnym papier-ester syntetyczny i papier-olej mineralny. Badano temperaturę inicjacji b.e., ciśnienie powietrza nad powierzchnią cieczy izolacyjnej oraz efekt chłodzenia będący skutkiem wystąpienia b.e. Abstract. This paper presents a comparison of the bubble effect phenomenon (b.e.) in a paper-synthetic ester and paper-mineral oil insulation system. The b.e. initiation temperature, the air pressure above the surface of insulation liquid and the cooling effect as a result of be occurrence were studied. (Bubble effect in paper - synthetic ester and paper - mineral oil insulation systems). Słowa kluczowe: efekt bąbelkowania, ester syntetyczny, olej mineralny. Keywords: bubble effect, synthetic ester, mineral oil.Zjawisko bubble effect (b.e.) jest typowe dla układów izolacyjnych papier-olej. Polega ono na gwałtownym uwalnianiu wody z zawilgoconej izolacji celulozowej po przekroczeniu krytycznej temperatury. W pierwszej kolejności zjawisko zostało zidentyfikowane w transformatorach i opisane przez Oommena w publikacji [1]. Najpoważniejszym skutkiem b.e. jest wzrost ciśnienia w kadzi, co prowadzi do poważnych awarii. Badania eksperymentalne wykazały, że temperatura inicjacji b.e. zależy od wielu czynników. Temperatura inicjacji b.e. obniża się wraz ze wzrostem szybkości podnoszenia temperatury [2]. Obecność gazów rozpuszczonych w oleju obniża temperaturę inicjacji b.e. [1]. Procesom degradacji papieru, czego miarą jest stopień polimeryzacji celulozy, towarzyszy bardzo istotne obniżenie temperatury inicjacji b.e., co zilustrowano na rysunku 1 [3].W badaniach prowadzonych w Politechnice Poznańskiej założono, że temperatura inicjacji b.e. zależy od polarności dielektryku ciekłego. Do eksperymentu wybrano ester syntetyczny MIDEL 7131 oraz, dla porównania, olej mineralny. O wyborze estru zadecydowała jego przenikalność elektryczna (. = 3,2) większa od przenik[...]

 Strona 1  Następna strona »