Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENA SZCZUCKA-LASOTA"

Korozja wysokotemperaturowa natryskiwanych HVOF powłok z fazami FeAl-FexAly w atmosferze: N2 + 9% O2 + 0,2% HCl + 0,08% SO2

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań korozji wysokotemperaturowej powłok, typu FexAly-Al2O3, natryskiwanych metodą naddźwiękową. Cykliczny test korozyjny, przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 600oC, czasie 500 godzin, w agresywnej atmosferze zawierającej związki chloru i siarki. Podczas testu obserwowano zmiany korozyjne zachodzące na powierzchni badanych materia[...]

Odporność na korozję wysokotemperaturową natryskiwanych metodą HVOF powłok z fazą międzymetaliczną NiAl

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane wyniki badań odporności korozyjnej powłok natryskiwanych metodą HVOF z fazą międzymetaliczną NiAl. Cykliczny korozyjny test przeprowadzono w atmosferze: N2+9%O2+0,2% HCl+0,08%SO2., w temperaturze 873 K i czasie ekspozycji 500 godzin. Przedstawiono makro i mikrostrukturę powłok przed i po przeprowadzeniu testu. Pokazano diagramy stabilności faz oraz dyfrakcje rtg produktó[...]

Odporność na korozję wysokotemperaturową stopów międzymetalicznych z układu Fe-Al

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu omówiono wybrane publikacje i wyniki badań z zakresu korozji wysokotemperaturowej faz międzymetalicznych z układu Fe-Al. Scharakteryzowano właściwości faz ze szczególnym uwzględnieniem odporności korozyjnej stopów niemodyfi kowanych i modyfi kowanych na osnowie fazy FeAl i Fe3Al. Artykuł stanowi przegląd informacji, dotyczących odporności korozyjnej faz międzymetalicznych w oparciu o dane literaturowe i doświadczenie autorów wynikające z prowadzonych prac badawczych. Słowa kluczowe: powłoki, wysokotemperaturowa odporność korozyjna, fazy: FeAl, Fe3Al High-temperature corrosion resistance of intermetallic alloys from Fe-Al system The selected publication and results of high-temperature corrosion resistance of intermetallic phases from Fe-Al system are presented. The [...]

Mechanizm odporności korozyjnej powłok NiAl(Cr) w środowisku utleniającym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań odporności korozyjnej powłok NiAl(Cr) w środowisku utleniającym. Powłoki wytwarzano w procesie naddźwiękowego natryskiwania cieplnego, HVOF. Prezentowane rezultaty wraz z analiza literaturową zagadnienia stanowiły podstawę opracowania zaprezentowanego mechanizmu korozji wysokotemperaturowej omawianych materiałów. W artykule podkreślono wpływ tlenku gli[...]

Korozja i ochrona elementów kotłów energetycznych spalających odpady


  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesem spalania odpadów w kotłach energetycznych. Omówiono obecne tendencje występujące w rozwoju materiałów powłokowych przeznaczonych na elementy kotłów w energetycznych, a w szczególności stosowanych na ściany wodne i przegrzewacze pary. Pokazano również wybrane wyniki badań warstw, które mogą być stosowane do pracy w obszarach intensywnego zużycia występującego w kotłach spalających odpady. Słowa kluczowe: zużycie, korozja wysokotemperaturowa, spalanie śmieci The corrosion and protection of elements of power energy boilers combusted the wastes Chosen questions in article were introduced connected with process combusted the wastes in power energy boilers. It the present stepping out in development of coating materials tendencies were have talked over was designed on elements of power energy boilers, and in applied on water walls and the super heater of steam. It the chosen results of investigations were showed was coatings also, which can be applied to work in areas of intensive wear stepping out in boilers. Keywords: wear, hot corrosion, combusted the wastes ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Kierunek rozwoju w przemyśle energetycznym, związany z konstruowaniem i budowaniem jednostek energetycznych o wyższej od dotychczasowej sprawności i równoczesnej redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska wymusza stosowanie technologii energetycznych o coraz wyższych parametrach pary. Konieczność konstruowania bloków energetycznych wykorzystujących alternatywne paliwa (spalające odpady i biomasę) wiąże się z opracowywaniem i rozwojem materiałów spełniających szereg wymagań stawianych ww. urządzeniom energetycznym. W porównaniu z obecnie stosowanymi od nowych materiałów wymaga się: - zwiększonej wytrzymałości na pełzanie i stabilne zachowanie własności wytrzymałościo[...]

Zastosowanie nowoczesnych metod natryskiwania cieplnego jako klucz do uzyskania wysokich własności użytkowych powłok DOI:10.15199/40.2016.11.3


  Przedstawiono podstawowe informacje o procesie natryskiwania cieplnego i jego odmianach, wskazano kierunki rozwoju nowoczesnych metod natryskiwania cieplnego oraz podano wybrane informacje o materiałach powłokowych stosowanych w procesach natryskiwania cieplnego. Wykazano również konieczność stosowania należytych procedur kontroli procesu które mogą być podstawą systemu zapewnienia jakości dla wytwarzanych powłok. Słowa kluczowe: powłoki ochronne, natryskiwanie cieplne, HVOF, zużycie, korozja, erozja.1. Wprowadzenie Procesy natryskiwania cieplnego są jedną z podstawowych technik używanych w inżynierii powierzchni [1]. Umożliwiają wytwarzanie powłok z materiałów wykazujących właściwości termoplastyczne na praktycznie dowolnym materiale podłoża. Od pierwszych konstrukcji pistoletów do natryskiwania cieplnego (1910 r. konstrukcje P.M. Schopp) zasada procesu polega na stopieniu lub uplastycznieniu materiału powłokowego, który z określoną prędkością uderza w podłoże, ochładza się i zakleszcza, tworząc powłokę. Rozwój procesów natryskiwania jest związany z ciągłym polepszeniem jakości powłok wynikającym z dokładniejszego stopienia cząstek (wzrost temperatury procesu dzięki zastosowaniu wydajniejszych źródeł ciepła) lub nadania im większej prędkości (procesy detonacyjne, naddźwiękowe i tzw. zimnym gazem) [8]. Drugim kierunkiem rozwoju jest tworzenie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie materia[...]

Wielofazowe kompozytowe powłoki dla zwiększenia odporności korozyjnej natryskiwanych cieplnie powłok

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję materiałowo-technologiczną wytwarzania powłok o wielofazowej, kompozytowej strukturze, przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach. Powłoki te, określane jako ceramiczno- nieorganiczne i ceramiczno-polimerowe, przeznaczone są do modyfi kacji powierzchni powłok natryskiwanych cieplnie. Specyfi czny skład chemiczny powłok pozwala na jednoczesne uszczelnienie natryskiwanej powłoki i formowanie zewnętrznej strefowej struktury. Artykuł przedstawia skład fazowy i strukturę kompozytowej powłoki zawierającej fosforanowe spoiwo ze złożonymi, ceramicznymi wypełniaczami. Właściwości ochronne powłok determinowane są właściwościami natryskiwanych cieplnie powłok oraz powierzchnią modyfi kowaną wielostrefową kompozycją zawierającą ceramiczne fazy. [...]

Mikrotwardość połączenia spawanego wykonanego z chłodzeniem mikrostrumieniowym DOI:10.15199/24.2017.12.4


  Proces spawania wyrobów stalowych z chłodzeniem mikrostrumieniowym. Spawanie z chłodzeniem mikrostrumieniowym zostało wprowadzone w hutniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych na skutek zaistnienia potrzeby poprawienia właściwości plastycznych połączeń spawanych elementów stalowych. Właściwości połączeń spawanych można było poprawić przez zapewnienie odpowiednio zawartości ferrytu (AF) w stopiwie przez zastosowanie chłodzenia mikrostrumieniowego podczas spawania. Spawanie z chłodzeniem mikrostrumieniowym znajduje zastosowanie w różnych metod spawania. W niniejszym artykule jako podstawową metodę spawania wytypowano metodę MIG - Metal Inert Gas. Schemat procesu spawania z chłodzeniem mikrostrumieniowym przedstawiono na rys. 1. Do głównych zmiennych opisujących proces chłodzenia mikrostrumieniowego zalicza się miedzy innymi rodzaj medium chłodzącego, średnicę strugi chłodzącej oraz liczbę strug i geometrię ich rozmieszczenia względem spoiny. Intensywność chłodzenia mikrostrumieniowego można zmieniać poprzez kontrolę ciśnienia medium chłodzącego lub prędkości medium chłodzącego w strudze. Na struktury spoin ma wpływ również temperatura spoiny, przy której rozpoczyna się i kończy proces chłodzenia mikrostrumieniowego. Wymienione czynniki wpływają na właściwości spoiny [14]. Ogólnie przyjmuje się, że parametry właściwości spoin uzyskiwane przy użyciu chłodzenia mikrostrumieniowego są lepsze niż spoin powstałych podczas zastosowania konwencjonalnych metod spawania bez zastosowania chłodzenia mikrostrumieniowego. W procesie spawania stali niskostopowych pożądaną strukturą spoiny jest struktura drobnoziarnista z dużą zawartością drobnoziarnistego ferrytu (AF) [12]. Uzyskana struktura ma lepsze właściwości wytrzymałościowe, lepsze właściwości plastyczne i lepszą udarność w porównaniu do spoin wykonanych za pomocą konwencjonalnych metod spawalniczych [2-4,6, 7,9]. Chłodzenie mikrostrumieniowe jest realizowane z użyciem różnych r[...]

Metoda hybrydowa jako innowacyjne rozwiązanie nanoszenia powłok ochronnych DOI:10.15199/40.2018.10.1


  1. Wstęp Do grupy najbardziej zaawansowanych metod natryskiwania cieplnego należy zaliczyć technologie natryskiwania wykorzystujące urządzenia wytwarzające naddźwiękową strugę materiału powłokowego. Obecne tendencje rozwojowe są skierowane w stronę obniżania energii cieplnej procesu przy jednoczesnym zwiększeniu energii kinetycznej cząstek materiału powłokowego. Stąd intensywny rozwój procesów typu Cold Spray oraz klasycznych procesów naddźwiękowych HVOF oraz HVAF wykorzystujących powietrze jako utleniacz. Powyższe rozwiązania wynikają ze zmian konstrukcyjnych pistoletów, zmian systemów zasilania i stosowanych gazów roboczych. Diagram przedstawiający zakresy energii wykorzystywane w poszczególnych technologiach natryskiwania cieplnego przedstawiono na rysunku 1. Drugim kierunkiem rozwoju natryskiwania cieplnego jest doskonalenie procesów technologicznych poprzez wpływ na fizyko-chemiczne oddziaływanie na materiał powłoki i podłoża w czasie topienia, lotu cząstek i procesu formowania powłoki na podłożu. Jednym z takich od- Dr hab. inż. Bożena Szczucka-Lasota, adiunkt na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, były adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Autorka około 180 publikacji. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jej główne zainteresowania naukowe to natryskiwanie termiczne i spawalnictwo. Współ-opracowała pionierską technologie schładzania mikro-strumieniowego w spawalnictwie. Wygłosiła 4 zaproszone wykłady, odbyła profesorski staż naukowy w uczelni francuskiej. Autorka 15 artykułów w bazie Web of Science, przewodnicząca wielu międzynarodowych konferencji, promtor 1 doktoranta, promotor pomocniczy 1 doktoranta. e-mail: bozena.szczucka-lasota@polsl.pl Dr inż. Krzysztof Szymański, adiunkt na Politechnice Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Nauki o Materiałach. Zajmuje się zagadnieniami inżynierii materiałowej i inżynierii powierz[...]

Gas mixtures based on Ar-He for micro-jet cooling after MAG welding DOI:10.15199/24.2017.7.1


  Introduction. In last 15 years, main authors created a lot of new technologies in materials engineering and innovative technologies of welding [5, 7, 8]. In particular, great attention was paid to the new welding process [2, 3]. It has recently been invented low steel welding with micro-jet cooling [6]. Micro-jet cooling gives chance to obtain weld metal deposit with high amount of acicular ferrite (AF) (WMD) that corresponds with much better impact toughness. Good mechanical properties of weld correspond respectively with low-nitrogen, but not necessarily low-oxygen processes [1, 4]. In that case neutral gas mixtures Ar-He cannot steer the amount of oxygen and nitrogen in WMD. Cooling conditions after welding with micro-jet cooling strongly depends on kind of micro-jet gas. The micro-jet cooling was tested for low alloy steel with various microjet parameters various percentage of helium in gas mixture of argon. The influence of oxygen and nitrogen included in gas mixtures Ar-He on properties of WMD was also tested. Generally about the research. The present paper aims at outlining micro-jet innovations only in MAG process. The weld metal deposit was prepared by welding with micro- jet cooling with varied gas mixtures of argon and helium. Main parameters of micro-jet cooling were slightly varied: cooling steam diameter was varied (between: 50 μm and 60 μm), gas pressure was varied (between: 0.5 MPa and 0.6 MPa), micro-jet gases were varied: mainly gas mixture of Ar and He with small percentage of nitrogen and oxygen. MIG welding processes based on argon. Figure 1 illustrates montage of welding head and micro-jet injector. Materials to research. The basic material to research was S355J2G3 steel. Various welds of standard MAG welding were compared firstly without innovative micro-jet cooling technology. A typical weld metal deposit had rather similar chemical composition in all tested cases (table 1). Weld metal dep[...]

 Strona 1