Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anthony MOSES"

Investigation of the Effects of Strips Thickness and Grain Size on AC Magnetic Barkhausen Noise of Grain-oriented Electrical Steel

Czytaj za darmo! »

The influence of sample thickness and grain size of Conventional Grain-Oriented (CGO) and High Permeability Grain-oriented (HGO) steels on Magnetic Barkhausen Noise (MBN) of Epstein strips has been examined. It might be expected that MBN decreases with increasing sample thickness due to eddy current damping but the measurements show that the average domain width, hence the grain size influences MBN in strips less than 0.35 mm thick. From 0.35 mm and above, both strip thickness and domain width influence MBN in CGO and HGO. Streszczenie. Zbadano wpływ grubości próbki i rozmiaru ziarna dla stali konwencjonalnej o ziarnie zorientowanym (CGO) i stali o wysokiej przenikalności i ziarnie zorientowaym (HGO) na paskach Epsteina. Można oczekiwać, że amplituda sygnału Barkhausena MBN zmniejsza się wraz ze wzrostem grubości próbki z uwagi na efekt tłumienia od prądów wirowych, lecz pomiary wykazały, że średnia szerokość domen, związana z rozmiarem ziarna, ma wpływ na MBN w paskach o grubości mniejszej niż 0,35 mm. Dla grubości 0,35 mm i powyżej, grubość paska i szerokość ziarna mają wpływ na MBN zarówno dla stali CGO i HGO. (Badania wpływu grubości próbki i rozmiaru ziarna na efekt Barkhausena w blachach zorientowanych) Keywords: Magnetic Barkhausen noise, Grain-oriented electrical steel, Eddy current. Słowa kluczowe: Magnetyczny efekt Barkhausena, stal o ziarnie zorientowanym, prądy wirowe. Introduction The Magnetic Barkhausen Noise (MBN) was first observed by Professor Barkhausen in 1917 [1]. He found that the magnetisation change as a function of the applied magnetic field is not smooth but increases in steps. These steps were noticed as clicks in a telephone receiver. MBN originates from the discontinuous movement of domain walls (DWs) during magnetization of a ferromagnetic material when the DWs overcome pinning sites such as dislocations and grain boundaries which act as obstacles to their movement. The response depends on the density and [...]

Divergence of flux in a grain-oriented electrical steel sheet locally magnetised by a single-yoke system

Czytaj za darmo! »

The spatial divergence of flux within various sheets of grain-oriented electrical steel was measured under local magnetisation. The magnetising apparatus was a single-yoke, one-sided flux injection system. It was confirmed that flux divergence was the main cause of inaccuracy in single-yoke flux density measurements and that the degree of divergence was related to the permeability of the material. A pair of “guard yokes" introduced to the system reduced the divergence. Streszczenie. Zbadano przestrzenny rozrzut wartości indukcji dla różnych próbek zorientowanej blachy elektrotechnicznej magnesowanej lokalnie. Jako aparatu pomiarowego użyto pojedynczego, jednostronnego jarzma magnesującego. Potwierdzono, że rozrzut wartości indukcji jest głównym powodem niedokładności pomiarowyc[...]

Challenges in magnetostriction measurements under stress

Czytaj za darmo! »

The magnetostriction of a magnetic strip steel can be measured while subjecting the sample to an external stress. There are many factors involved in ensuring this measuring technique is accurate and reproducible. This paper explains those negative factors and construction issues that have a direct influence on the magnetostriction value and methods of overcoming them. Streszczenie. Magnetostrykcja paska blachy może zostać zmierzona podczas poddawania próbki zewnętrznym naprężeniom mechanicznym. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy tego typu pomiarach aby wyniki były powtarzalne i dokładne. Artykuł opisuje negatywne czynniki i trudności konstrukcyjne jak również i ich rozwiązania, które mają bezpośredni wpływ na zmierzone wartości magnetostrykcji. (Trudności pom[...]

Comparison of Uniaxial and Rotational Magnetostriction of Nonoriented and Grain-oriented Electrical Stee

Czytaj za darmo! »

Surface domain patterns in electrical steel, which appear under rotational magnetisation, were noted to be comparable to those which are observed under high compressive stress. This paper presents comparison of peak to peak magnetostriction of Epstein strips under high compression magnetised along rolling and transverse directions, and disc samples under rotational and uniaxial magnetisation with no external stress applied. Good correlation was found between magnetostriction measurement results obtained in the rolling direction of non-oriented Epstein strips under high compression and disc samples under rotational magnetisation. Also it was observed that the rotational magnetostriction of grainoriented electrical steel is greater than its uniaxial value under compressive stress. Streszczenie. Artykuł prezentuje porównanie magnetostrykcji pasków Epsteina magnesowanych wzdłuż i prostopadle do kierunku walcowania (podanych naprężeniu) oraz próbek w formie dysku poddanych magnesowaniu osiowemu i rotacyjnemu (bez naprężenia). W przypadku blach niezorientowanych znaleziono korelację między magnetostrykcją w kierunku walcowania oraz stratami przy magnesowaniu rotacyjnym. W przypadku blach zorientowanych magnetostrykcja rotacyjna była większa niż jednoosiowa przy naprężeniu próbki. (Porównanie jednoosiowej i rotacyjnej magnetostrykcji blach elektrotechnicznych zorientowanych i niezorientowanych) Keywords: magnetostriction measurement, rotational and uniaxial magnetisation, compressive stress. Słowa kluczowe: pomiar magnetostrykcji, magnesowanie rotacyjne. I. Introduction Uniaxial and rotational magnetostriction in magnetic cores of electrical machines such as transformers and motors are a potential source of core vibration and acoustic noise. The magnetic domain structures of electrical steels under dynamically rotating magnetisation alternate between well known bar patterns and a more complex distribution at certain times in the magnetising cy[...]

 Strona 1