Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Lenar-Matyas"

Określenie wpływu sedymentacji rumowiska i porostu roślinnego na przepustowość międzywala


  Zaprezentowano wyniki obliczeń dotyczących wpływu sedymentacji materiału i porostu roślinnego na przepustowość międzywala na odcinku Wisły w km od 244+000 do 285+000. Obliczenia przepustowości wykonano w przekroju dolinowym zlokalizowanym w pobliżu Huty Szkła w Sandomierzu. Wykonane obliczenia potwierdziły, że sedymentacja drobnego rumowiska na obustronnych terasach zalewowych oraz nadmierny porost roślinny w międzywalu powodują istotne zmniejszenie przepustowości międzywala. Powódź jest zjawiskiem naturalnym, a o jej ekstremum, kubaturze i czasie trwania decydują warunki meteorolo-giczne. Efektem wyst.pienia przep.ywow ekstremalnych jest wyst.pienie wody z koryta g.ownego cieku i zalanie du.ych obszarow przyleg.ych terenow. Zasi.g zalewu jest zale.ny od morfologii doliny cieku oraz stopnia i rodzaju zabudowy terenu, a tak.e sposobu jego u.ytkowania [3]. Z uwagi na zabudow. i zagospodarowanie terenu mo.e to powodowa. du.e straty ekonomiczne. Nie do pomini.cia s. te. koszty spo.eczne. W czasie kilku godzin ludno.., poza zagro.eniem zdrowia i .ycia, cz.sto traci dorobek ca.ego .ycia. Jest to szczegolnie gro.ne w obszarach miejskich. Jeszcze niedawno telewizje europejskie (Czechy, Niemcy, Gospodarka Wodna nr 8/2013 303 ANNA LENAR-MATYAS, MARTA .APUSZEK, JERZY RATOMSKI Politechnika Krakowska Instytut In.ynierii i Gospodarki Wodnej Okre.lenie wp.ywu sedymentacji rumowiska i porostu ro.linnego na przepustowo.. mi.dzywala Francja) prezentowa.y skutki powodzi, zalane do wysoko.ci kilku metrow budynki, p.yn.ce ulicami samochody czy rozpadaj.ce si. budynki mieszkalne. Usuwanie skutkow powodzi wymaga czasu i du.ych w skali pa.stwa nak.adow finansowych. Aby zmniejszy. ekstremum fal i skutki powodzi stosuje si. wiele dzia.a. ochrony czynnej i biernej. Jednym ze sposobow ochrony biernej jest obwa.owanie ciekow. Polega ono na wybudowaniu odpowiednio wysokich i szczelnych wa.ow ziemnych w rozstawie gwarantuj.cym bezpiecz[...]

Ku najlepszym praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek - konferencja międzynarodowa DOI:

Czytaj za darmo! »

Kraków, 20-25 września 2016 r. Efektem narastającej w okresie historycznym, a zwłaszcza w XX wieku, presji człowieka na systemy rzeczne było powszechne pogorszenie się stanu ekologicznego cieków [Meybeck, 2003] i narastające straty powodziowe. Rozpoznanie tej sytuacji w ostatnich dziesięcioleciach było podstawą podjęcia w wielu krajach świata rewitalizacji rzek oraz badań zmierzających do nadania tym działaniom naukowych podstaw. Terminem rewitalizacja rzek określa się różnorakie działania zmierzające do poprawy zdegradowanych hydrologicznych, geomorfologicznych i ekologicznych cech rzek, przy czym poprawa ekologicznego stanu rzek stanowi ważny, ale nie jedyny, cel tych działań [Wohl i in., 2015]. Jednocześnie podjęto także starania o nadanie działaniom z zakresu utrzymania rzek większej niż dotychczas dbałości o zachowanie dynamicznej równowagi i dobrego stanu ekologicznego cieków. W wielu krajach powyższa zmiana paradygmatu pociągnęła za sobą znaczne zmiany w realizacji działań z zakresu gospodarki wodnej i w finansowaniu rewitalizacji rzek. W USA rewitalizacja rzek stała się biznesem o kosztach rocznych działań sięgających kilkudziesięciu miliardów dolarów, przy czym zasadniczym beneficjentem tych funduszy są specjaliści inżynierii wodnej. W krajach "starej" Unii Europejskiej impulsem do podobnej zmiany w gospodarce wodnej i finansowaniu działań rewitalizacyjnych stała się Ramowa Dyrektywa Wodna uchwalona w 2000 r. W Polsce w ostatnich kilkunastu latach sformułowano sposoby prowadzenia utrzymania rzek w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i oparty na lepszym rozpoznaniu stanu (nie)równowagi rzek [Bojarski i in., 2005; Jeleński, Wyżga, 2016]. Działania rewitalizacyjne podjęto jednak dotychczas w znikomym zakresie i w znacznej mierze projekty takie realizowały organizacje ekologiczne, a nie instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Wydarzeniem mającym na celu zmianę tej sytuacji była międzynarodowa konf[...]

 Strona 1