Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz REDLARSKI"

Modele matematyczne układów regulacji hydrozespołów, dedykowane do badań metod i algorytmów synchronizacji

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule omówiono dotychczasowe sposoby modelowana układów regulacji prędkości kątowej hydrozespołów, dedykowane m.in. do badań metod i algorytmów synchronizacji oraz do symulacji procesu automatycznej synchronizacji prądnic. Przedstawiono również sposób modyfikacji tych modeli do postaci uwzględniającej zakłócenia powodujące zniekształcenia charakterystyk przejściowych rzeczywistych obiektów. Abstract. In this paper mathematical models of control systems used to tets of methods and alghoritms in synchronizaig electrical objects have been described. Moreover method of modyfikation of this models, which to take into consideration disturbance of response of real electrical objects in synchronizing process have been presented. (Mathemaical models of control systems of ang[...]

Nowa metoda synchronizacji, w stanie dynamicznym związanym z wyrównywaniem częstotliwości łączonych obiektów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy sposób realizacji warunku częstotliwościowego w stanie dynamicznym związanym z wyrównywaniem prędkości kątowych łączonych obiektów elektroenergetycznych, który pozwala na znaczne, nawet kilkukrotne, skrócenie czasu trwania procesu synchronizacji. Sposób ten znajduje szczególne zastosowanie w sytuacjach ruchowych wymagających szybkiego dostarczenia energii do systemu elektroenergetycznego, np. w sytuacjach zagrożonych blackout’em. Abstract. In the paper author has presented a new method of synchronisation in dynamic state, relevant to aligning the frequency of voltage of the joined objects. The method allows for multiple reductions of time of the synchronisation and can be used in situations which require speed i.e. situations which cause blackout. (New method of synchronization in dynamic state connnected with frequency compensation of switching of electric power units). Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, proces synchronizacji, metody synchronizacji, parametry łączenia Keywords: electric power system, synchronization process, methods of synchronization, joined variables Wstęp Łączenie synchronicznych zespołów wytwórczych do pracy równoległej w systemie elektroenergetycznym jest procesem szczególnie ważnym i odpowiedzialnym, w sytuacjach ruchowych wymagających pośpiechu [10, 13]. Opóźnienie tego procesu wiąże się z wydłużeniem czasu potrzebnego na zbilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie, a w skrajnych przypadkach może być przyczyną blackout’u. Obecnie proces łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej (tzw. synchronizacja) w systemach elektroenergetycznych jest realizowany za pomocą specjalizowanych urządzeń automatyki jakimi są synchronizatory automatyczne (SA). Urządzenia te, cały proces sprowadzają do realizacji trzech niezależnych warunków synchronizacji [2-6]: napięciowego, częstotliwościowego oraz fazowego. O ile czas r[...]

Metody kompensacji przyspieszenia kątowego w procesach łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowe metody kompensacji przyspieszenia kątowego, które mogą znaleźć zastosowanie w licznych procesach łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej. Omówiono błędy wynikające ze stosowania poszczególnych metod oraz wskazano na wady i zalety każdej z nich. Metody te stanowią jeden z czynników mogących wpłynąć na zwiększenie niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego w sytuacjach wymagających zdecydowanego i szybkiego działania oraz na usprawnienie procesu restytucji poawaryjnej. Abstract. In the paper author has presented a new methods of compensation of angular acceleration, relevant to aligning the frequency of voltage of the joined electrical objects. The error of these methods, their advantages and disadvantages has been presented. Moreover these methods constitute one of the factors to increase power system reliability and quickly restitution of disaster recovery. (Compensation methods of angular acceleration in the process of connecting power electrical objects to operate in parallel). Słowa kluczowe: łączenie obiektów elektroenergetycznych, kompensacja przyspieszenia kątowego, synchronizatory automatyczne Keywords: connecting of power electrical objects, compensation of angular acceleration, automatic synchronizers Wstęp Jednym z warunków wpływających na niezawodną pracę systemu elektroenergetycznego oraz na szybką restytucję poawaryjną jest sprawne i udane łączenie synchronicznych obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej. Czynność ta, w przypadku większości obiektów elektroenergetycznych powierzana jest specjalistycznym układom automatyki, jakimi są, z reguły nowoczesne, mikroprocesorowe synchronizatory automatyczne (SA) [1,2, 3,7]. Urządzenia te, sprowadzają proces łączenia do trzech niezależnych warunków: częstotliwościowego, napięciowego i fazowego, korzystając z odpowiednich metod, których stosowanie wiąże się z powstawaniem określonych błędów oraz z określonym czas[...]

Przewidywanie wartości kąta niezgodności fazowej w procesach łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych, w zakresie zmian kątów niezgodności fazowej, w procesach łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej. Uzyskane rozkłady probabilistyczne pozwalają na stwierdzenie, iż rozpatrywane procesy podlegają rozkładom normalnym, co stanowi podstawę oceny prawdopodobieństwa wystąpienia założonej wartości kąta, w określonych warunkach pracy. Tego rodzaju wyniki są niezwykle cenne podczas opracowywania systemów do badań diagnostycznych synchronizatorów automatycznych oraz podczas weryfikacji parametrów technicznych podawanych przez producentów. Ponadto mogą być pomocnie w procesach prawidłowego doboru i nastawiania parametrów pracy synchronizatorów automatycznych. Abstract. This paper presents the results of simulation and experimental tests connected with changing the connecting angle during synchronization of electrical power units. Obtained, normal probability distributions form the basis for assessing likelihood an assumed value of angle in real condition at work. These results are very important during development systems to test automatic synchronizers and during verification of technical parameters given by the producers of these devices. Moreover they can be very helpful during the process of proper selection and adjustment of operating parameters of automatic synchronizers. (Prediction phase angle discrepancy during the connecting process of electrical power units to work in parallel). Słowa kluczowe: praca równoległa generatorów, kąt niezgodności fazowej, testowanie synchronizatorów automatycznych Keywords: parallel operation of generators, connecting angle, tests of automatic synchronizers Wstęp W systemach elektroenergetycznych, proces łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej jest z reguły wykonywany za pomocą dedykowanych urządzeń automatyki [3, 4, 12], jakimi są synchronizatory automatyczne lub[...]

Wykorzystanie modelu układu regulacji prędkości kątowej hydrozespołu w adaptacyjnej metodzie synchronizacji prądnic

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania modelu układu regulacji prędkości kątowej elektrowni wodnych pracujących przy dużym spadzie i długich rurociągach, w adaptacyjnej metodzie synchronizacji prądnic. Zaprezentowano algorytm identyfikacji wybranych parametrów modelu oraz wyniki badań symulacyjnych. Przedstawiono także sposób wykorzystania modelu do wyznaczenia chwil czasu, w których jes[...]

Zastosowanie koncepcji bezpieczeństwa funkcjonalnego w ocenie automatycznych synchronizatorów prądnic

Czytaj za darmo! »

Synchronizacja automatyczna w systemie elektroenergetycznym od lat prowadzona jest z udziałem specjalistycznych urządzeń automatyki jakimi są synchronizatory automatyczne o skomplikowanej strukturze sprzętowej i oprogramowaniu. Nieprawidłowa praca tych urządzeń w istotny sposób może zakłócić prawidłową pracę całego systemu prowadząc do szeregu krytycznych konsekwencji zarówno prawnych, społeczn[...]

Wykorzystanie algorytmu kompresji sygnału mowy MP-LPC do modelowania przebiegu fonokardiograficznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nową metodę modelowania dźwięków serca, która może znaleźć zastosowanie w licznych systemach diagnostyki urządzeń medycznych oraz stanowić podstawę opracowania inteligentnego stetoskopu. Przedstawiona propozycja stanowi rozwinięcie algorytmu MP-LPC wykorzystywanego w kompresji sygnału mowy. Wykazano, że do dokładnego modelowania przebiegu fonokardiograficznego, który pozwala na odwzorowywanie różnorodnych stanów patologicznych serca, a tym samym poprawę jednoznaczności interpretacji wybranych chorób, konieczne jest zastosowanie 24-rzędu mianownika transmitancji. Celowa jest również zmiana sposobu wyznaczania funkcji pobudzenia - w wyniku której, zamiast funkcji cross-korelacji, wykorzystywany jest algorytm genetyczny. Abstract. In this paper is presented a new heart sound simulation technique, which may find a use in many diagnostic systems in medical devices. This technique can also be a base of an intelligent stethoscope. The proposed algorithm was created as a development of the MP-LPC algorithm, widely used in speech signals coding. It was proved, that the denominator of the 24 order in the transfer function of this model should be applied to build an accurate model of PCG signal. It allows to simulate pathological heart tones, and thereby to gives a possibility of unambiguous interpretation of certain heart disorders. A change in the way of the excitation function generating was also required. Instead of a cross-correlation, a genetic algorithm was implemented (Development of MP-LPC algorithm used in speech signal processing to modeling of phonocardiography signal) Słowa kluczowe: fonokardiografia, PCG, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, modelowanie dźwięków serca Keywords: phonocardiography, PCG, digital signal processing, modeling of heart sound Wstęp Aktualnie choroby cywilizacyjne, do których również zaliczane są patologie układu krwionośnego człowieka, stanowią najpoważniejszą przyczynę zgonów. Według [17], [...]

Identyfikacja dźwięków serca za pomocą algorytmu LPC oraz sztucznej sieci neuronowej DOI:10.12915/pe.2014.03.035

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono algorytm klasyfikacji sygnału fonokardiograficznego, który umożliwia skuteczną identyfikację 12 różnych stanów. Poprzez połączenie ze sobą algorytmu kodowania liniowego (LPC) wraz ze sztuczną siecią neuronową uzyskano skuteczność klasyfikacji sięgającą 82% oraz pełną skuteczność w rozróżnieniu pomiędzy stanami: braku lub występowania schorzenia. Najlepsze rezultaty uzyskano dla jednokierunkowych, dwuwarstwowych sieci, odpowiednio z 24, 20 oraz 12 neuronami w warstwach ukrytych, których zadaniem było: wstępne wykrycie nieprawidłowości, identyfikacja zdrowego tonu oraz identyfikacja patologii. Do uczenia sieci wykorzystano adaptacyjny algorytm wstecznej propagacji -traingda. Opracowany system w przyszłości może zostać zaimplementowany w urządzeniach mobilnych takich jak smartfony czy tablety. Abstract. In this paper a new classification algorithm of phonocardiography signal is presented. It enables an effective identification of 12 different heart sounds. Through the combination of Linear Predictive Coding (LPC) algorithm and artificial neural network, an accuracy of 82% in identification of signals and 100% of precision in distinguishing between pathological and healthy sound were obtained. The best results were obtained with three neural networks with 24, 20 and 12 neurons in the hidden layer, which were responsible for preliminary identification of pathology, identification of healthy tones and identification of the pathology. The networks were taught with traingda backpropagation algorithm. In the future, this system could be implemented on smartphones or tablets. (Heart sound identification system based on LPC algorithm and artificial neural network). Słowa kluczowe: fonokardiografia, przetwarzanie sygnałów, sztuczne sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, inteligentny stetoskop Keywords: phonocardiography, signal processing, artificial neural networks, artificial Intelligence, smart stethoscope doi:10.12915/pe.201[...]

Wybrane aspekty testowania automatycznych synchronizatorów prądnic w czasie rzeczywistym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z testowaniem automatycznych synchronizatorów prądnic w czasie rzeczywistym oraz w warunkach pracy zbliżonych do rzeczywistych. Omówiono metodykę prowadzenia badań, architekturę sprzętową urządzenia testującego oraz podsystemy tworzące strukturę oprogramowania. Ponadto wskazano na celowość stosowania takich urządzeń na rzeczywistych obiektach el[...]

Komputerowy symulator metod i algorytmów w procesie Komputerowy symulator metod i algorytmów w procesie

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metod synchronizacji oraz strukturę opracowanego i wykonanego, dla celów badawczych, symulatora metod i algorytmów synchronizacji. Przedstawiono strukturę blokową symulatora i jej powiązanie z procesem synchronizacji prądnic, opisano architekturę oprogramowania symulatora oraz wskazano na jego znaczne możliwości podczas realizacji badań i dużą użyteczność praktyczną. Abstract. In this paper essence of synchronization methods and block scheme of realized simulator of synchronization methods and algorithms for research work have been presented. At first hardware and software of simulator and their connection with synchronization process have been described. After that a practical usage of simulator and range of possibilities research have been shown. (Computer simulat[...]

 Strona 1  Następna strona »