Wyniki 1-10 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy CHUDORLIŃSKI"

Elektroenergetyczna aparatura zabezpieczeniowa EAZ - wymagania konstrukcyjne, badania i certyfikacja

Czytaj za darmo! »

Rozwój elektroniki i informatyki ma wielki wpływ na ewolucję urządzeń zabezpieczeniowych w sektorze energetyki. Opracowanie nowej jakościowo elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej EAZ zwiększyło możliwości w zakresie selektywności działania zabezpieczeń, pomiarów, automatyk, sterowania i archiwizacji danych. Przez urządzenia zabezpieczające należy rozumieć elektryczne lub elektroni[...]

Kierunki rozwoju elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ, uwzględniającej potrzeby górnictwa dołowego


  Wraz z rozwojem elektroniki i informatyki nastąpił gwałtowny rozwój elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ przeznaczonej dla stacji elektroenergetycznych i elektrowni. Są to elektryczne lub elektroniczne urządzenia do ochrony systemu energetycznego, wraz z urządzeniami sterowania, nadzoru i sprzężenia z obiektem. Urządzenia wchodzące w skład tej automatyki pracują w środowisku przemysłowym, dlatego wymaga się od nich wysokiej niezawodności podczas wykonywania zadań w całym okresie eksploatacji oraz stabilnej pracy niezależnej od środowiska zewnętrznego. Ważnymi parametrami są wybiórczość i czułość działania zabezpieczeń i automatyk, pozwalająca na selektywne wyłączanie odcinków linii lub obiektów elektroenergetycznych, a także bezpieczeństwo personelu obsługującego. To narzuca spełnienie wymogów zarówno funkcjonalnych, jak i normatywnych, a również przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej dla tego typu urządzeń. W górnictwie dołowym jako przestrzeni zagrożonych wybuchem istotne jest również iskrobezpieczeństwo obwodów pomiarowych i kontrolnych. Urządzenia EAZ znalazły swoje zastosowanie w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie oraz w wykonaniach specjalnych aparatury rozdzielczej. Dzięki swej uniwersalnej budowie urządzenia te mogą realizować wybrane przez użytkownika funkcje w zakresie zabezpieczeń, sygnalizacji, automatyk i pomiarów - jak i współpracować w systemie automatyk z innymi urządzeniami będącymi na wyposażeniu rozdzielni. Urządzenia EAZ są przeznaczone dla grup odbiorczych związanych z energetyką zawodową, przemysłową oraz górnictwem. W artykule przedstawione zostaną cechy takich nowoczesnych urządzeń opracowanych w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym i wdrożonych w systemach elektroenergetycznych w różnych sektorach gospodarki. Jedno z tych urządzeń - MUPASZ 710 przeznaczone jest do pracy w charakterze wielofunkcyjnego sterownika polowego w si[...]

Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej z obwodami iskrobezpiecznymi


  Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) stosowane w górnictwie węgla kamiennego muszą mieć specjalną konstrukcję, aby spełnić wymagania przepisów i norm górniczych. Urządzenia te umieszczane są zwykle w obudowie ognioszczelnej (oznakowanej "Exd"), jednakże pewne obwody, związane np.: z pomiarem upływności kabli, pomiarem ciągłości obwodów uziemienia, sterowania iskrobezpiecznego, czy też obwody transmisyjne są wyprowadzone na zewnątrz obudowy. Tego typu obwody muszą spełnić wymagania iskrobezpieczeństwa stawiane przez dyrektywę ATEX. Przedstawiona w artykule tematyka związana jest z konstrukcją i użytkowaniem urządzeń EAZ , zwłaszcza w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy tez pyłu węglowego. Przykładem jest system sterowania i zabezpieczania obwodów zasilania trójfazowych silników indukcyjnych przed skutkami przeciążeń, zwarć, asymetrii prądu obciążenia oraz nadmiernego wzrostu temperatury, który kontroluje rezystancje izolacji torów głównych, zapobiegając podaniu napięcia na uszkodzony odcinek sieci energetycznej oraz zapewnia kontrolę ciągłości uziemienia. Są to urządzenia należące do grupy I i kategorii M1, przeznaczone do stosowania w wyrobiskach kopalń i w częściach instalacji powierzchniowych tych kopalń, narażonych na występowanie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Te urządzenia są tak zaprojektowane, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta, jednocześnie zapewniając bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji, w której do wybuchu może dojść, natomiast niestosowanie tych wymagań zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji. Przykład urządzenia pomiarowego z obwodami iskrobezpiecznymi Urządzenie pomiarowe z obwodami iskrobezpiecznymi przeznaczone do pomiaru rezystancji upływu do zastosowań w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej PW -2 ma funk[...]

Problematyka techniczna i prawna konstrukcji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zgodnych z wymaganiami EMC DOI:10.12915/pe.2014.07.032

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wymagania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej EMC dotyczące emisyjności i odporności dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ. Podano najważniejsze normy oraz zalecenia dotyczące konstruowania urządzeń elektronicznych dla automatyki przemysłowej. Abstract. This paper presents the requirements for electromagnetic compatibility EMC emission and immunity for the power protection units. The most important standards and recommendations for designing electronic devices for industrial automation have been presented. (Technical and law problems for power protection unit compatible with the requirements EMC) Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna EMC, normy, urządzenie zabezpieczające Key words: electromagnetic compatibility EMC, standards, power protection unit doi:10.12915/pe.2014.07.28 Wstęp Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) obejmuje zespół urządzeń przeznaczonych do kontroli procesów wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej poprzez sterowanie aparaturą łączeniową i zabezpieczenie elementów systemu elektroenergetycznego, rejestrację stanów pracy obiektów oraz wizualizację podstawowych parametrów elektrycznych obiektów systemu elektroenergetycznego. Urządzenia wchodzące w skład tej automatyki pracują w środowisku przemysłowym, dlatego od nich wymaga się wysokiej niezawodności podczas wykonywania zadań w całym okresie eksploatacji, jak i stabilnej pracy niezależnej od środowiska zewnętrznego. Ważną rzeczą są wybiórczość i czułość działania zabezpieczeń, z wbudowanymi algorytmami automatyki, pozwalające na selektywne wyłączanie odcinków linii lub obiektów elektroenergetycznych. Automatyka ta powinna zapewniać również bezpieczeństwo personelu obsługującego, poprzez odpowiednią swoją konstrukcję zgodną z wymaganiami przepisów prawnych i normatywnych dotyczących bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej dl[...]

Wymagania konstrukcyjne dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej zgodnych z postanowieniami dyrektyw WE DOI:10.15199/ELE-2014-174


  Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa EAZ obejmuje zespół urządzeń przeznaczonych do: kontroli procesów wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej. Odbywa się to poprzez sterowanie aparaturą łączeniową i zabezpieczania elementów systemu elektroenergetycznego. Ważna też jest rejestracja stanów pracy obiektów oraz wizualizacja podstawowych parametrów elektrycznych obiektów systemu. Od tych urządzeń wymaga się wysokiej niezawodności podczas wykonywania zadań w całym okresie eksploatacji, jak i stabilnej pracy niezależnej od czynników środowiska zewnętrznego. Jednym z najważniejszych wymagań jest wybiórczość i czułość działania zabezpieczeń, z wbudowanymi algorytmami automatyki. Pozwala to na selektywne wyłączanie odcinków linii lub obiektów elektroenergetycznych. Automatyka ta powinna zapewniać również bezpieczeństwo personelu obsługującego niezależnie od warunków środowiskowych. Osiąga się to poprzez odpowiednią konstrukcję i instalację zgodną z wymaganiami przepisów prawnych. Dlatego też, urządzenia te powinny być konstruowane zgodnie z aktami normatywnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej dla tego typu urządzeń. Aby to osiągnąć urządzenia EAZ powinny być przystosowane do pracy w przemysłowym środowisku elektromagnetycznym, charakteryzującym się dużymi wartościami natężenia prądów i towarzyszących im pól magnetycznych z załączaniem obwodów o dużej indukcyjności i pojemności. Aparatura ta instalowana jest w stacjach elektroenergetycznych i elektrowniach które są typowymi środowiskami przemysłowymi. Urządzenia te typu podlegają ocenie zgodności z dyrektywami niskiego napięcia 2006/95/WE (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC) oraz często z dyrektywą dotyczącą urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 94/9/WE (ATEX). Ostatnio coraz częściej wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa fu[...]

Ocena parametrów urządzeń zabezpieczeniowych EAZ z rodziny MUPASZ 7.xx, MiZas 5.xx w zakresie stosowania w górnictwie dołowym

Czytaj za darmo! »

Urządzenia przeznaczone do pracy w środowisku górniczym podlegają surowszej ocenie pod względem niezawodności działania, jak i spełnienia kryteriów klimatycznych (środowiskowych). Czynnik niezawodnościowy odgrywa ważną rolę, ponieważ od niego często zależy życie i zdrowie ludzkie, jak i ochrona mienia będącego na wyposażeniu kopalni. Wielogodzinne przerwy w wydobyciu węgla powodują ogromne [...]

Wymagania stawiane urządzeniom EAZ przez przemysł wydobywczy

Czytaj za darmo! »

Przemysł wydobywczy jest dziedziną gospodarki prowadzącą działalność wydobywania i przygotowania kopaliny. W procesie jej wzbogacania następuje obniżenie zawartości zanieczyszczeń do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym. Do górnictwa można zaliczyć eksploatację różnego rodzaju kopalin sposobem odkrywkowym, podziemnym i otworowym. [...]

Sterowanie urządzeń elektronicznych łączem podczerwieni

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie podczerwone IR (Infra-Red) jest promieniowaniem między czerwienią widma światła widzialnego, a mikrofalami, a więc w zakresie długości fali od 780 nm do 1 mm (rys. 1). Promieniowanie elektromagnetyczne powstaje w wyniku zmian zachodzących w atomach lub drobinach emitującego je ciała. Rozchodzi się ono w postaci oddzielnych porcji energii - kwantów, zwanych też fotonami. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne. Przedmioty cieplejsze emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości, co pozwala na ich łatwe wykrycie. Jedną z metod wykorzystania promieniowania podczerwonego jest jego zastosowanie w przesyłaniu danych na niewielkie odległości, w tym zdalne sterowanie.Wymiana danych za pomocą promieniowania podczer[...]

Badanie i analiza emisyjności urządzeń EAZ w zakresie dyrektywy EMC

Czytaj za darmo! »

Emisja zaburzeń Emisja zaburzeń jest jednym z podstawowych zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej. We Wspólnocie Europejskiej kompatybilność elektromagnetyczna została obligatoryjnie wprowadzona dyrektywą EMC, a później kraje członkowskie odpowiednimi ustawami wprowadziły je do swojego prawodawstwa. Aktualnie obowiązującą jest dyrektywa 2004/108/WE "Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)". Normą zharmonizowaną jest norma PN-EN 50263:2004: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotycząca przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Normy wykonawcze dotyczące badań i wymagań to: - PN-EN 60255-25:2002. Przekaźniki energoelektryczne - Część 25: Badanie zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczen[...]

 Strona 1  Następna strona »