Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Jasieńko"

Innowacyjne technologie wzmacniania historycznych łuków i sklepień ceglanych

Czytaj za darmo! »

Historyczne obiekty murowane z cegły pod wpływem różnych czynników, np. zmiany schematu obciążenia; destrukcji materiałowej; temperatury; wilgotności; osiadania podłoża; zmiany warunków eksploatacji; zmiany stosunków wodno-gruntowych, często przestają spełniać nadaną im pierwotnie funkcję konstrukcyjną. Bywa, że dawne rozwiązania i założenia tracą aktualność, a konstrukcje przyjmują nowe schematy statyczne.Aby zapobiec niszczeniu obiektów zabytkowych, należy stosować środki zapobiegawcze poprawiające zachowanie statyczne budowli i wzmacniające. Praca statyczna konstrukcji zabytkowych po wzmocnieniu zależy od wielopłaszczyznowego procesu zjawisk występujących w konstrukcji wzmocnionej. Analiza ich pracy statycznej polega na sprawdzeniu: - stanu granicznego nośności ko[...]

Monitoring geometryczny obiektów zabytkowych DOI:10.15199/33.2015.10.06


  Monitoringiemmożna nazwaćwszystkie techniki imetody do pomiaru stanu zachowania konstrukcji. Różne klasyfikacje monitoringu korzystają z różnych kryteriów, np. celmonitorowania, rodzaj pomiarów(statyczne, dynamiczne), charakter badań (badania niszczące, quasi-niszczące i nieniszczące), czas monitorowania itp. Wartykule zaprezentowano koncepcję programu testowegomonitoringu geometrycznego oraz przykładowe rezultaty pomiarów przemieszczeńmetodami optycznymi konstrukcji kościoła pw. św.Anny w Ząbkowicach Śląskich oraz Hali Stulecia weWrocławiu. Słowa kluczowe: monitoring, teodolit laserowy (TST), skaner laserowy 3D HDS, zabytki.Analiza stanu konstrukcji jest pojęciem złożonym i powinna być realizowana na wielu płaszczyznach. Rodzaje niezbędnych analiz konkretnego obiektu zależą od typu konstrukcji, zastosowanego materiału oraz wartości materialnej lub niematerialnej budynku. Analizy stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowania powinny dotyczyć zarówno pracy statycznej konstrukcji w stanie pierwotnym, jak i po wzmocnieniach, stanu naprężeń i ich kierunku, wielkości przemieszczeń, wpływu obciążeń klimatycznych, użytkowych, termicznych, zmian obciążeń, stanu zastosowanego materiału. W zależności od wielkości elementów konstrukcji, zapotrzebowania na kontrolę oraz rodzaju prowadzonych badań analiza stanu elementów konstrukcji może być prowadzona w terenie lub w laboratorium. Dane analityczne są podstawą ustalenia zakresu monitoringu, typu stosowanych urządzeń oraz zakresu napraw. Analizę budynków zabytkowych należy rozpocząć od analizy dokumentacji histo- 1) PolitechnikaWrocławska,WydziałBudownictwa Lądowego iWodnego *) Autor do korespondencji: e-mail: lukasz.bednarz@pwr.edu.pl 24 10 ’2015 (nr 518) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl 70 lat Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - POLITECHNIKA WROCŁAWSKA rycznej, przez badania warunków geotechnicznych, zakresu[...]

Badania cech betonu w konstrukcji wsporczej kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu DOI:10.15199/33.2015.11.29


  Przedstawione wyniki badań dokumentują obecny stan techniczny betonu w konstrukcji wsporczej kopuły Hali Stulecia weWrocławiu po upływie ok. 100 lat. Są unikatowym źródłem informacji o jakości betonu z początku XX w. Badania wykazały m.in., że cechy wytrzymałościowe betonu pozwalają na oszacowanie jego klasy wytrzymałości jako C20/25. Na podkreślenie zasługuje uzyskana wartość nasiąkliwości, wynosząca średnio ok. 4,3%, którą biorąc pod uwagę poziom technologii betonu na początku ubiegłego wieku, uznać należy za nadspodziewanie dobrą. Słowa kluczowe: beton,właściwościmechaniczne, nasiąkliwość, karbonatyzacja.Hala StuleciaweWrocławiu została oddana do użytkowania w 1913 r. z okazjiWystawy Stulecia, zorganizowanejwcelu uczczenia setnej rocznicy zwycięstwa nad Napoleonem. Pomysłodawcą, a zarazemgłównymprojektantem tej niezwykłej konstrukcji był niemiecki architekt i konstruktor Max Berg. 13 lipca 2006 r. Hala Stulecia została wpisana na Listę ŚwiatowegoDziedzictwaUNESCOjako pionierskie osiągnięcie inżynierii i architektury XX stulecia. Konstrukcję Hali Stulecia tworzą dwa niezależne żelbetowe układy konstrukcyjne. Podstawę stanowi układ czterech głównych filarów podporowych (fotografia 1), tworzących cztery wielkie arkady absyd o rozpiętości 41miwysokości 16,7m, a górną część konstrukcji kopuła o średnicy 65 m i wysokości 23 m, składająca się z 32 żelbetowych żeber opartych u dołu na rozciąganympierścieniu głównym, a u góry związanychwściskanympierścieniu betonowym o średnicy 14,4 m [1]. Wartykule przed[...]

 Strona 1