Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Gorzelańczyk"

Wpływ superplastyfikatora na strukturę porowatości betonów samozagęszczalnych


  Mieszanki betonowe stosowane do wykonywania betonów samozagęszczalnych sąmodyfikowane superplastyfikatorami na bazie różnych składników chemicznych, dającymi bardzo podobny efekt pod względemwłaściwości reologicznych. Nie wiadomo natomiast, czy równie podobny efekt uzyskuje się w przypadku porowatości betonu, a przede wszystkim struktury porów powietrznych. W związku z tym przeprowadzono badania struktury porów powietrznych czterech betonów samozagęszczalnych wykonanych z użyciem dwóch najczęściej stosowanych w praktyce superplastyfikatorów. Opis badań Badaniompoddano betony samozagęszczalne oznaczone literami A/SA, B/SA, C/SV i D/SV, wykonane z tych samych składników, a mianowicie z cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R, kruszywa żwirowego, piasku rzecznego, popiołu lotnego, wody wodociągowej zdatnej do picia, ale z użyciem dwóch różnych superplastyfikatorów (tabela 1). Wielkość maksymalnego ziarna kruszywa w betonach A/SA i C/SV wynosiła 16 mm, a w betonach B/SA i D/SV 8 mm. Betony A/SA i B/SA wykonano z użyciemsuperplastyfikatora oznaczonego symbolem SA, natomiast betony C/SV i D/SV z użyciem superplastyfikatora oznaczonego symbolem SV. Superplastyfikator SA w[...]

Badania płyt włóknisto- -cementowych zawierających materiały z recyklingu DOI:10.15199/33.2015.10.07


  Wartykule przedstawiono wyniki badań nasiąkliwości, wilgotności masowej i wytrzymałości na zginanie wybranych płyt włóknisto-cementowych dostępnych na rynku budowlanym, stosowanych jako okładziny zewnętrzne obiektów budowlanych, zwane także płytami elewacyjnymi. Do badań wykorzystano przede wszystkim płyty zawierające materiały z recyklingu, w tym z użyciem włókien celulozowych z makulatury. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że płyty włóknisto-cementowe niezawierające materiałów z recyklingu charakteryzują się najmniejszą nasiąkliwością nw w stanie pełnego nasycenia wodą oraz najmniejszą wilgotnościąmasową wm. Płyty niezawierające materiału z recyklingu mają ponadto największą średnią wytrzymałość na zginanie MOR. Parametry te jednoznacznie wskazują na to, że tylko takie płyty są predysponowane do wykonywania okładzin zewnętrznych. Słowa kluczowe: płyty włóknisto-cementowe, materiały z recyklingu, nasiąkliwość, wilgotność, wytrzymałość na zginanie. Abstract. This paper presents the results of tests of absorptiveness,moisture content and bending strength of selected fibre-cement boards (also called cladding panels or ventilated façades) available on the construction market and used as the exterior wall cladding for civil structures.Also boards containing recycledmaterials, including cellulose fibres fromrecycled paper, were tested. An analysis of the test results showed that the fibre- -cement boards which did not contain any recycled materials had the lowestmoisture absorptiveness nw in the state of full saturation with water. Also mass moisture content wm was found to be the lowest for such boards. The boards were also characterized by the highest bending strength (the modulus of rupture (MOR)). The test results clearly show that only such boards are suitable for exterior cladding. Keywords: fibre-cement boards, recycling materials, absorptiveness, moisture content, bending strength.Obecnie bardzo często [...]

Rewitalizacja elewacji budynków z zastosowaniem płyt włóknisto-cementowych DOI:10.15199/33.2015.11.53


  W artykule zaprezentowano wyniki badań wilgotności masowej, nasiąkliwości wodnej i wytrzymałości na zginanie dostępnych na rynku wybranych płyt cementowych, gipsowo-włóknowych orazwłóknisto-cementowych, stosowanych jako okładziny zewnętrzne obiektów budowlanych, tzw. płyty elewacyjne (okładziny elewacji wentylowanych). Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że spośród badanych płyty włóknisto-cementowe charakteryzują się najmniejsząwilgotnościąmasowąwm i nasiąkliwością nw w stanie pełnego nasycenia wodą oraz uzyskały największą średnią wytrzymałość na zginanieMOR. Parametry te wskazują, że tego typu płyty są bardzo dobrymmateriałemna okładziny ścian zewnętrznych, nowych, termoizolowanych i rewitalizowanych obiektów. Słowa kluczowe: elewacje, płyty włóknisto-cementowe, wilgotność masowa, nasiąkliwość wodna, wytrzymałość na zginanie.Elewacje starych budynków, przeważnie z wielkiej płyty, ale i niestety nowych obiektów ocieplonych w technologii ETICS, z czasem ulegają uszkodzeniu pod wpływem działania warunków atmosferycznych. W niektórych przypadkach nie nadają się do dalszej eksploatacji i wymagają naprawy. W tej sytuacji poszukiwane są materiały na okładziny zewnętrzne, które będą trwałe oraz odporne na działanie wody. Wyrobami, które w takich przypadkach można wykorzystać, są różnego rodzaju płyty [...]

Badania wilgotnościowe murów ceglanych budynku dworca kolejowego


  Dworzec kolejowy, którego budynek jest przedmiotem badań, to jedna z największych osobowych stacji kolejowych na DolnymŚląsku i w Polsce. Budynek został wybudowany w połowie XIX wieku. Ma mury ceglane grubości 0,45 - 1,10mw piwnicy i 0,40 - 0,90m na parterze. Z uwagi na konieczność przebudowy i modernizacji budynku oraz planu zagospodarowania piwnic, konieczne było wykonanie badań wilgotnościowych murów ścian piwnic i parteru, a także [...]

 Strona 1