Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Lenartowicz"

Epoxy nanocomposites modified with a condensation polyurethane Nanokompozyty epoksydowe modyfikowane poliuretanem kondensacyjnym DOI:10.12916/przemchem.2014.1422


  Com. epoxy resin was modified by addn. of nanosized montmorillonite (1%) and an elastomeric oligourethane resin (5-15%), compounding a oligooxypropylene tricarbamate (soft segments) with a polyurethane made by condensation of PhOH sulfonic acid and urea with CH2O (hard segments), cured with triethylenetetraamine hardener to the epoxy-polyurethane nanocomposite studied then for impact and bending strength, stress intensity index, structure (IR spectra) and morphol. (scanning electron microscopy). The addn. of polyurethane resulted in an improvement of the nanocomposite properties. Z żywicy epoksydowej zawierającej 1% montmorylonitu (MMT) i różne ilości (5%, 10%, 15%) poliuretanu kondensacyjnego otrzymano nanokompozyty epoksydowo-poliuretanowe. Oligomer poliuretanowy zsyntezowano z zawierającego segmenty sztywne produktu kondensacji mocznika, kwasu fenolosulfonowego i formaldehydu oraz zawierającego segmenty giętkie trikarbaminianu oligooksypropylenowego (produktu amidowania Rokopolu G1000). Modyfikator wprowadzano do żywicy epoksydowej w postaci ciekłego oligomeru dokondensowującego podczas etapu utwardzania Epidianu 5 trietylenotetraaminą. Wytypowano skład modyfikatora poliuretanowego i zbadano jego wpływ na wybrane właściwości nanokompozytu (udarność, odkształcenie, naprężenie oraz współczynnik KC).Kompozyty to materiały złożone z co najmniej dwóch wzajemnie oddziałujących na siebie komponentów. Integralne składniki kompozytu często wykazują synergizm właściwości. Materiały te od wielu lat występują w wielu postaciach, począwszy od materiałów konstrukcyjnych, a skończywszy na implantach stosowanych w medycynie. Wraz z rozwojem przemysłu i dużym ich zużyciem nieuniknione jest poszukiwanie nowych rozwiązań, dzięki którym materiały te będą spełniały stawiane im nowe wymagania1-5). Kompozyty epoksydowe, dzięki dobrym właściwościom mechanicznym, znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, jednak niektóre właściwośc[...]

Synteza oligoestrów tereftalowych z odpadowego poli(tereftalanu etylenu)


  Opracowano nową metodę otrzymywania oligoestrów tereftalowych w reakcji chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) PET. Jako surowce zastosowano odpadowy PET, 2-etyloheksanol, kwasy dikarboksylowe o zróżnicowanej długości łańcucha oraz poliole. Otrzymane oligoestry analizowano w celu określenia ich struktury, stosując spektroskopię NMR, spektrometrię ESI-MS oraz chromatografię żelową GPC. �Pozwoliło to na dokładne poznanie struktury powstających produktów. W celu pełniejszego scharakteryzowania produktów syntezy wykonano również ich analizę termiczną (DSC, TGA). Dodatkowo przedstawiono wyniki badań, jakie uzyskano, stosując otrzymane oligoestry tereftalowe jako plastyfikatory PVC. Poly(ethylene terephthalate) was degraded by transestrification with oligoesters made by conversion of azelaic or adipic acid, glycerol, diethylene or dipropylene glycol and 2-ethylhexanol at 190-210oC to resp. oligoterephthalates used then as plasticizers of poly(vinyl chloride) (PVC). Use of the plasticizers resulted in an improvement of mech. properties of PVC. Poli(tereftalan etylenu) (PET) już jako odpad komunalny, zwłaszcza w dużych ilościach, jest "zmorą" wysypisk śmieci, na których zalega nie degradując, ze względu na wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i biologiczne. Tym samym stanowi uciążliwe zanieaInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice; bPolitechnika Śląska, Gliwice Ewa Langera,*, Marta Lenartowicza, Justyna Kożucha, Sylwia Waśkiewiczb Synteza oligoestrów tereftalowych z odpadowego poli(tereftalanu etylenu) Synthesis of terephthalic oligoesters from waste poly(ethylene terephthalate) Mgr inż. Marta LENARTOWICZ w roku 2008 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2009 r. pracuje na stanowisku technologa w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach, w [...]

Determination of flame retardance of pipe-line elements made by CC-GRP method by using cone calorimeter, combustion heat and non-combustibility tests Analiza poziomu uniepalnienia elementów rurowych wykonanych metodą centralnego odśrodkowego formowania określonego przy użyciu kalorymetru stożkowego oraz z zastosowaniem wskaźników ciepła spalania i testu niepalności DOI:10.15199/62.2015.9.31


  A com. unsatd. polyester resin was modified by addn. of halogen-free, hybrid flammability-reducing modifiers (melamine polyphosphates with nanosized org. modified bentonite or SiO2 nanoparticles or expandable graphite) and used for manufg. glass-reinforced polymer-matrix laminates as a pipeline by CC-GRP method. The addn. of melamine polyphosphate (15% by mass) with expandable graphite (5% by mass) resulted in a decrease (above 45%) of heat release rate and the highest decrease in the combustion heat (by 19%). Przedstawiono wpływ wybranych bezhalegonowych antypirenów hybrydowych na poziom palności elementów rurowych wykonanych metodą centralnego odśrodkowego formowania (CC-GRP), określony przy zastosowaniu metody kalorymetru stożkowego (CC) i na podstawie parametrów ciepła spalania (PCS) oraz niepalności powierzchni laminatów poliestrowo- szklanych. Jako inhibitory procesu spalania zastosowano wieloskładnikowe antypireny fosforo-azotowe wraz z nanonapełniaczami w postaci organicznie modyfikowanego montmorylonitu (oMMT) lub nanokrzemionek (n-SiO2) lub ekspandowanego grafitu (EG) w wytypowanych stężeniach masowych. Na podstawie przeprowadzonych badań najskuteczniejszym inhibitorem płomienia okazał się antypiren hybrydowy poli(fosforanu melaminy) (MPP) z EG, użyty w ilości odpowiednio 15% mas. + 5% mas., który spowodował 45-proc. obniżenie szybkości uwalniania ciepła HRR (heat release rate) ocenioną metodą CC oraz A com. unsatd. polyester resin was modified by addn. of halogen-free, hybrid flammability-reducing modifiers (melamine polyphosphates with nanosized org. modified bentonite or SiO2 nanoparticles or expandable graphite) and used for manufg. glass-reinforced polymer-matrix laminates as a pipeline by CC-GRP method. The addn. of melamine polyphosphate (15% by mass) with expandable graphite (5% by mass) resulted in a decrease (above 45%) of heat release rate and the highest decrease in the combustion heat (by 19%). [...]

 Strona 1