Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Szcześniak"

Sterowanie mechanizmem jazdy manipulatora w procesie kucia swobodnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje opracowany algorytm układu pomiarowo-sterującego mechanizmu jazdy manipulatora kuźniczego. Metoda pomiaru uwzględnia wpływ mechanizmu jazdy manipulatora na dokładność położenia odkuwki. Własności dynamiczne mechanizmu jazdy uwzględniono w układzie, określając skorygowaną wartość zadaną dla sterowania w dowolnym kroku przemieszczenia. Za kryterium jakości przyjęto błąd bezwzględny przemieszczenia odkuwki w danym kroku przemieszczenia manipulatora kuźniczego. Abstract. This article is a presentation of a developed algorithm of the measuring-controlling system of the mechanism of forging manipulator drive. The method of measurement takes into account the influence of the mechanism of the manipulator drive for accuracy of forging position. The dynamic properties of the drive mechanism take into account in system, determining the set corrected value for controlling in the arbitrary step of displacement for the criterion of quality take the absolute error of forging displacement in a particular step of forging the manipulator displacement. (Control of manipulator drive mechanism in smith forging process) Słowa kluczowe: pomiar przemieszczenia odkuwki, sterowanie manipulatorem kuźniczym. Keywords: measurement of forging displacement, forging manipulator control. Wprowadzenie w zagadnienia automatyzacji procesu kucia swobodnego W wielkich kuźniach krajów przemysłowych stoją jeszcze dzisiaj urządzenia tłoczące, które mają po 50 - 60 lat i wyposażone są w urządzenia sterujące, które wymagają od personelu obsługującego nie tylko dużej siły fizycznej, lecz z powodu trudnej obsługi ręcznej także nieporównywalnie długiego okresu szkolenia. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił znaczny postęp techniczny w dziedzinie kucia swobodnego. Sięga on od regulacji grubości prasowania do regulacji wzdłużnej i skrętnej pozycji manipulatorów kuźniczych, co z kolei doprowadziło do całkowitego zintegrowania zespołu kuźniczego, w którym ruchy zaró[...]

Mikroprocesorowe przetwarzanie sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono, opracowaną metodę i mikroprocesorowy układ interpolacji sygnałów przetwornika z wyróżnianiem kierunku jego ruchu, (sprzęgniętego z obiektem), który umożliwia zwiększenie dokładności optoelektronicznego przetwornika położenia. Omówiono przebiegi czasowe sygnałów w optoelektronicznym przetworniku położenia oraz metodę ich wytwarzania. Przedstawiono wyniki badań mikroprocesorowego interpolatora sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia. Abstract. This is an article is a presentation of a designed method and microcontroller system of interpolation of transducer signals which involves distinguishing its direction, (coupled with an object). This provides for optoelectronic position transducer to be more accurate. Time charts of signals of optoelectronic [...]

Mikroprocesorowy symulator sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia.

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono, opracowaną metodę i mikroprocesorowy układ symulacji sygnałów przetwornika z wyróżnianiem kierunku jego ruchu. Opracowany symulator sygnałów sinusa i cosinusa optoelektronicznego przetwornika położenia z zadawaną ilością okresów umożliwia przebadanie interpolatora pracującego w oparciu o metodę dwukrotnego i czterokrotnego zwielokrotnienia i określenie dokładności przetwarzania. Zdolność rozdzielcza symulatora została ustawiona tak, aby symulował on najmniejsze przesuniecie równe ćwiartce okresu liniału pomiarowego. Przedstawiono wyniki badań mikroprocesorowego symulatora sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia. Abstract. This article is a presentation of a designed method and microcontroller system of simulation of transducer signal[...]

Signals of optoelectronic transducer processed in flip-flop circuits

Czytaj za darmo! »

This article is a presentation of a designed method using logic and flip-flop circuits which process signals from optoelectronic transducers. This enables a way to distinguish the direction and motion of optoelectronic transducers. More over method allows an increase of the accuracy of the optoelectronic transducer glass scale. Simulation of the method was carried out in Matlab-Simulink software. Verification of this method has been proven by a real device. Results from simulation research and a real system are enclosed. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą, na podstawie funkcji logicznych sygnałów optoelektronicznego przetwornika i impulsów ruchu wygenerowanych w układach przerzutnikowych, rozróżnienie kierunku ruchu i dwukrotne lub czterokrotne zwiększenie dokładności liniału pomiarowego inkrementalnego przetwornika położenia. Symulację metody przeprowadzono przy wykorzystaniu pakiety Matlab - Simulink. Weryfikację metody przeprowadzono na rzeczywistym układzie. Zamieszczono również wyniki z symulacji i badań tego układu. (Sygnały przetwornika optoelektronicznego przetwarzane w układach przerzutnikowych) Keywords. construction and rule of operation of photoelectric transducers, motion direction discrimination, increasing accuracy of the optoelectronic transducer, distinguishing motion direction. Słowa kluczowe. zasada działania i budowa optoelektronicznych przetworników, zwiększenie dokładności przetwornika optoelektronicznego, wyróżnienie kierunku ruchu, mikroprocesorowy symulator sygnałów przetwornika położenia. Introduction Presently the most[...]

Obróbka elektroerozyjna - tendencje i kierunki rozwoju obrabiarek

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono elektroerozyjną metodę obróbki w zastosowaniu do elektrodrążarki wgłębnej (EDM) oraz omówiono kierunki rozwoju urządzeń do obróbki elektroerozyjnej. Scharakteryzowano proces elektroerozji oraz konstrukcje elektrodrążarek wgłębnych. Przedstawiono wpływ konstrukcji na proces obróbki jak i na jakość powierzchni po obróbce. Oprócz konstrukcji mechanicznej poddano analizie również układy współpracujące. Omówiono problematykę sterowania podawania cieczy dielektrycznej w przestrzeń obróbczą i zagadnienia związane z posuwem elektrody roboczej. Omówiono generator odpowiedzialny za dostarczanie impulsów elektrycznych do szczeliny międzyelektrodowej w procesie elektroerozji. Abstract. This paper presents a method of electrolytic machining in application to electrical discharge machining (EDM) and discusses directions of development of devices for electrolytic machining. The process of spark erosion and constructions of EDM was characterized. The influence of the construction on machining process and on surface quality after machining was presented. Apart from mechanical construction cooperative systems were analyzed. Control issues of administration of dielectric liquids on machining space and issues connected with hot electrode movement were discussed. The generator responsible for delivering electrical impulses to the gap between the electrodes in the EDM process was discussed. (Electrolytic machining - tendencies and directions of machine tools development) Słowa kluczowe: obróbka elektroerozyjna, sterowanie elektrodrążarek, generator elektrodrążarek Keywords: electrolytic machining, control of electrical discharge machining, electrical discharge machining generator Wstęp Wraz z rozwojem techniki zwiększa się wymagania dotyczące stosowanych materiałów oraz uzyskiwanej dokładności kształtowo - wymiarowej. Coraz częściej stosowane są stopy metali, które charakteryzują się dużą twardością materiału. W przypadku trudnoobrabi[...]

Nowe rozwiązanie technicznego systemu zabezpieczającego schronowe układy wentylacyjne


  Przedmiotem artykułu są rozwiązania ochronne systemów wentylacyjnych schronów. Systemy wentylacyjne należą do grupy podstawowych instalacji zapewniających bezpieczne funkcjonowanie schronów. W związku z tym podlegają one szczególnej ochronie przed czynnikami rażącymi, które stanowią zagrożenie dla całego schronu. W tradycyjnych systemach ochronnych praktycznie nie diagnozowano stanu zagrożenia środowiska zewnętrznego. Ochronę realizowano za pomocą zaworów przeciwwybuchowych typu mechanicznego. Natomiast nowoczesne systemy ochronne mogą zawierać elementy realizujące proces diagnostyki stanu otaczającego środowiska jak i środowiska wewnętrznego, a także stanu kompleksowo rozumianej techniki schronowej za pomocą układu elektronicznego. Odpowiednie rozwiązania należą do grupy zaworów typu automatycznego. W artykule zostanie przedstawione własne rozwiązanie zaworu automatycznego nowej generacji. W zaworze tym szeroko rozumianą diagnostykę realizuje układ zawierający zestaw detektorów określonych czynników rażących z układem analizy informacji, typowania decyzji i sterowania. Komplet rozwiązania omawianego zaworu dopełnia wielofunkcyjny, mechaniczny układ wykonawczy z osłoną antytermiczną. W wyniku analizy fizyki zjawisk stanowiących zbiór głównych czynników rażących, generowanych wybuchem nuklearnym wytypowano zestaw sensorów. Uwzględniono następujące zjawiska: promieniowanie kuli ognistej, impuls elektromagnetyczny i powietrzną falę podmuchu. Charakterystyka schronowego układu wentylacyjnego Do głównych elementów składowych schronów należy system wentylacji. System ten ewoluował stosownie do określonych faz rozwoju środków rażenia. Dostarczanie czystego powietrza i odprowadzanie zużytego musi odbywać się w sposób ciągły, co z kolei zapewnia się przez zachowanie odpowiedniej struktury i odporności systemu na założone czynniki rażące. W związku z tym stosowano różne koncepcje strukturalne polegające głównie na rozróżnianiu wenty[...]

 Strona 1