Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"marian niesLer"

Poprawa efektywności ekonomicznej procesu spiekania poprzez zastąpienie części koksiku antracytem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań prób laboratoryjnych, jak i przemysłowych zastosowania antracytu w procesie spiekania. Wskazano zagrożenia i sposoby ich zapobiegania. Określono udział antracytu w sumie paliwa oraz efekty ekonomiczne jego zastosowania. The results of laboratory tests and the industrial application of anthracite in the process of sintering were presented. Threats and ways to prevent them were identified. The share of the total anthracite fuel and economic effects of its use were defined. Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, proces spiekania, koksik, antracyt Key words: sintering process, economic efficiency, coke breeze, anthracite.1. Wstęp. Jedną z możliwości poprawy efektywności ekonomicznej procesu spiekania może być zastąpienie części koksiku, stosowanego w krajowych spiekalniach, tańszym paliwem, jakim jest antracyt. Wprowadzenie nieprzygotowanego termicznie paliwa, jakim jest antracyt, może powodować różne skutki uboczne (np. wzrost ilości związków organicznych w gazach odlotowych, zawartości oleju w pyłach elektrofiltrów [1, 2]). Z tego względu przed zastosowaniem antracytu na taśmie spiekalniczej należało w warunkach laboratoryjnych określić wpływ tego paliwa na podstawowe parametry procesu spiekania, jakość spieku i parametry spalin. 2. Własności antracytu. Antracyt powinien być tak dobrany, aby parametrami jakościowymi był zbliżony do własności koksiku. Zastosowany do prób antracyt charakteryzował się porównywalną zawartością węgla pierwiastkowego i wartością opałową. Również porównywalne były inne parametry jakościowe, takie jak: zawartość części lotnych i popiołu [3]. Antracyt zawiera mniej wilgoci, co jest korzystne, bowiem wprowadza mniej zbędnego balastu do wsadu. Niepożądana w stosunku do koksiku jest zawartość siarki całkowitej w antracycie. Jest to o tyle istotne, że w wyniku zastosowa[...]

Rola dokumentów referencyjnych BAT w dyrektywie unii europejskiej dotyczącej emisji przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan prac nad projektem dyrektyw w sprawie emisji przemysłowych. Parlament Europejski poparł przekształcenie siedmiu odrębnych dyrektyw odnoszących się do emisji przemysłowych w jeden akt prawny, którego celem będzie dalsze obniżanie tych emisji w obrębie Unii Europejskiej. Procedura ustawodawcza obejmuje 52 tys. instalacji przemysłowych w UE. W pierwszym czytaniu Parlament Europejski, zgodnie z procedurą współdecydowania, przegłosował 80 poprawek, z których kilka będzie miało istotny wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorstw sektora stalowego. Wniosek Komisji dąży do skutecznego ograniczenia emisji za pomocą najlepszych dostępnych technik (BAT), których stosowanie zdaniem KE powinno być egzekwowane bardziej konsekwentnie niż dotychczas i eliminować zakłócenia ko[...]

Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po roku 2012

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do dyrektywy 2003/87/WE od 2013 r. aktualny system tworzony przez 27 krajowych pułapów emisji z sektorów przemysłowych objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zostanie zastąpiony jednolitym pułapem emisyjnym dla całej Unii Europejskiej. Włączono do systemu sektor metali nieżelaznych i produkcję aluminium. W miejsce dotychczasowego bezpłatnego rozdziału uprawnień, sektory objęte wspólnotowym systemem od 2013 r. będą musiały stopniowo kupować uprawnienia na aukcjach. Komisja biorąc pod uwagę brak światowego porozumienia w sprawie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i wynikające z tego zagrożenia dla konkurencyjności sektorów energochłonnych przewidziała odstępstwa od tej zasady. According to the amended d[...]

Dust-gas emission in iron- and steelmaking industry

Czytaj za darmo! »

This article presents the problem of emission of dust and gases in both the metallurgical production cycle of iron and steel, as well as with regard to manufacture of coke. The figures include the minimum and maximum amounts of particulate dust and gas emissions generated by the domestic iron and steel industry, as well as the European Union. The results of the emission of dust and gases in one of the Swedish metallurgical plant, with known high standards for the protection of the environment, are presented, too. W artykule przedstawiono problematykę wielkości emisji pyłów i gazów zarówno w metalurgicznym cyklu produkcyjnym żelaza i stali, jak i z uwzględnieniem wytwarzania koksu. Dane obejmują minimalne i maksymalne ilości emisji pyłu i gazów generowanych przez krajowy przemysł żela[...]

Zastosowanie analizy termicznej w metalurgii żelaza


  W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania analizy termicznej do symulacji rozkładu termicznego paliwa stałego i ilościowej analizy zawartych w nim składników, obróbki termicznej składników żużlotwórczych, procesów wypalania siarki, spiekania mieszanki spiekalniczej, redukcji rudy hematytowej. The paper presents the examples of application of thermal analysis to simulate decomposition of solid fuel and quantitative analysis of the components contained therein, slag formers thermal treatment, sulfur burning process, sintering of sinter mixture, hematite ore reduction. Słowa kluczowe: analiza termiczna, DTA, DSC, rozkład, redukcja Key words: thermal analysis, DTA, DSC, decomposition, reduction.1. Wstęp. Analiza termiczna służy do pomiaru właściwości fizycznych substancji (minerałów, związków, stopów itd.) w funkcji temperatury zmieniającej się według ściśle ustalonego programu i w danej atmosferze gazowej. Analiza symultaniczna TG/DTA lub TG/DSC pozwala na rejestrację zmian masy i występujących efektów energetycznych związanych z różnymi przemianami chemicznymi i fizycznymi: reakcji rozkładu, utleniania, redukcji oraz topnienia, krystalizacji i innych przemian fazowych. 2. Symulacja rozkładu termicznego paliwa węglowego (koksiku). Analizę termiczną koksiku zaprogramowano w ten sposób, aby możliwe było określenie zawartości wody, części lotnych, węgla oraz popiołu. Program temperaturowy składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na ogrzewaniu próbki paliwa do 900 °C w atmosferze gazu obojętnego, przy szybkości nagrzewania 15 °C/ min,[...]

Kumulacja szkodliwych związków w wyłożeniu ogniotrwałym garów i trzonów wielkich pieców


  Przeprowadzono kontrolne odwierty i pobrano próbki wyłożenia ogniotrwałego z zewnętrznej i wewnętrznej części garu wielkiego pieca. Uzyskane próbki poddano analizie na zawartość związków chemicznych wpływających na niszczenie garów i trzonów wiel- kich pieców. Stwierdzono, że próbki pobrane z wewnętrznej części garu charakteryzują się silnym nasyceniem alkaliami, których su- maryczna ilość w próbce przekraczała 10 %, co może być jednym z głównych czynników niszczących gary i trzony wielkich pieców. Inspection was carried out drilling and sampling of the refractory lining of the external and internal parts of the blast furnace hearth. The obtained samples were analyzed for the content of chemical compounds that affect the destruction of the hearth and bottom of blast furnaces. It was found, [...]

 Strona 1