Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maria Olejniczak"

Analiza wzmocnienia płyty mostowej połączonej z kratownicą przestrzenną


  Badano konstrukcję mostową złożoną z płyty pomostu i kratownicy przestrzennej. Analizowano wpływ typu wzmocnienia płyty mostowej na nośność graniczną konstrukcji. Rozpatrywano różne typy wzmocnienia. Konstrukcję obciążono ciężarem własnym oraz ciężarem użytkowym w postaci ruchomego układu sześciu sił skupionych modelujących obciążenie pochodzące od kół pojazdu. Korzystając z linii wpływu ugięcia płyty, ustalono położenie przekroju "ekstremalnego", w którym ugięcie przyjmuje największą wartość. Słowa kluczowe: wzmocnienie płyty mostowej, nośność konstrukcji.Wiele konstrukcji mostowych wymaga naprawy lub wzmocnienia, gdyż podlegają ciągłym procesom degradacji na skutek uszkodzeń zmęczeniowych, mechanicznych lub korozji materiału. Również wzrost intensywności ruchu wpływa na konieczność podwyższenia nośności istniejących konstrukcji mostowych. W celu zachowania bezpieczeństwa pracy konstrukcji płytęmostową wzmacnia się w strefach rozciąganych zbrojeniem w postaci np. rusztów, prętów, płaskowników. Ten sposób zwiększa jednak ciężar konstrukcji, a zbrojenie może ulegać korozji. Do nowoczesnych metod wzmacniania konstrukcji mostowych należy podklejanie taśm i mat z materiałów kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer) [1-4]. Są one lekkie i cienkie, odporne na korozję i temperaturę oraz mają dużą wytrzymałość na rozciąganie i zmęczenie. Wzmocnienie konstrukcji materiałami FRP pozwala jednocześnie zmniejszyć ciężar własny konstrukcji przez zmniejszenie grubości płyty nośnej. Najczęściej jako zbrojenie stosowane są włókna węglowe, które charakteryzują się mniejszym ciężarem w porównaniu z włóknami szklanymi (a tym bard[...]

Analiza uszkodzeń podłogi w budynku sakralnym DOI:10.15199/33.2017.12.15


  Podłoga posadowiona bezpośrednio na gruncie jest najniżej położoną poziomą przegrodą w budynku. Składa się z kilku współpracujących ze sobąwarstw: podłoża gruntowego; podbudowy; izolacji oraz czasami płyty betonowej [2]. Posadzka jest wierzchnią warstwą i w związku z tym poddana jest bezpośrednio działaniu różnych obciążeń, których intensywność zależy od specyfiki obiektu.Dużego znaczenia nabiera rzetelne zaprojektowanie oraz staranne wykonanie posadzki w celu zapewnienia właściwej jej użyteczności, trwałości i estetyki [1]. Przedmiotem rozważań przedstawionych w artykule jest podłoga w budynku kościoła pw.Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy (fotografia 1), wybudowanego w latach 1996 - 1999. Zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną zaplanowano kompleks sakralny składający się z budynków kościoła i plebanii wraz z łącznikiem między nimi. Kościół zaprojektowano jako bazylikę trójnawową, zorientowaną wzdłuż osi wschód-zachód. Od strony południowej umieszczono ośmioboczną kaplicę przylegającą do prezbiterium. Wieżę - dzwonnicę usytuowano w południowo-zachodnim narożu kościoła. Budynekwykonanowtechnologii tradycyjnej. Sztywność konstrukcji zapewnia współpraca przenikających się ścian ze sztywnymi stropami. Przeprowadzone w 1994 r. badania geotechniczne wykazały występowanie, na terenie przeznaczonympod zabudowę, stropu iłów ekspansywnych na rzędnej 36,20 m n.p.m. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie obiektu na głębokości o rzędnej 38,30mn.p.m., uzyskując w ten sposób niemal dwumetrową warstwę kompensacyjną. Fundament kościoła stanowią monolityczne ławy żelbetowe tworzące ruszt, a pozostałą część fundamentu płyta żelbetowa, na której wybudowana została dzwonnica. Z uwagi na trudne warunki geotechniczne zaprojektowano dwie pełne dylatacje: pierwszą między kościołem a łącznikiem, drugą między łącznikiem a plebanią.Wtrakcie budowy pojawiły się spękania ścian fundamentowych, które wiązano z osiadaniem gruntu. P[...]

Ocena wytrzymałości na ściskaniemurów istniejących budynków na podstawie badań próbek nienormowych DOI:10.15199/33.2015.12.21


  Artykuł przedstawiametodę badań laboratoryjnych umożliwiających ocenę wytrzymałościmurów na ściskanie w istniejących budynkach. Omówiono ją na przykładzie murów w XIX-wiecznym obiekcie. Pobrano próbki muru, których wymiary były niezgodne z zaleceniami normowymi. Takie postępowanie wynikało z ograniczeń technicznych oraz obawy o osłabienie istniejącej konstrukcji.Wzwiązku z tym wyznaczono współczynniki kształtu, które umożliwiły ustalenie normowej wytrzymałości badanychmurów.Wymagało to przeprowadzenia dodatkowej serii badań na specjalnie przygotowanych próbkach. Słowa kluczowe: badaniamurów, budynki istniejące, wytrzymałość na ściskanie, próbki nienormowe.Wprzypadku adaptacji istniejącego obiektu do nowych warunków użytkowania konieczna jest ocena stanu technicznego obejmująca m.in. sprawdzenie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych. Zadanie jest tymtrudniejsze, im starszy jest obiekt. Istnieje wiele metod oceny wytrzymałości elementów konstrukcyjnych w istniejących obiektach. Są wśród nich metody niszczące, częściowo niszczące i nieniszczące. Przy ocenie wytrzymałości na ściskanie betonów i [...]

Historia Mostów "Solidarności" w Bydgoszczy DOI:10.15199/33.2016.07.17


  Artykuł przybliża historię przepraw mostowych w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy, przerzuconych przez rzekę Brdę i jej odnogę Młynówkę. Obecnie składają się one z dwóch pasm drogowych i jednego tramwajowego, obsługujących ruch w centrum miasta. Noszą wspólną nazwęMostów "Solidarności". Najstarsze przeprawy w tym miejscu, czyli Wilhelmsbrücke i Hafenbrücke wybudowane zostały w drugiej połowie XIX w. Po I wojnie światowej przeszły w ręce polskie, ale nie przetrwały zawirowań II wojny. Istniejące obecnie obiekty wybudowano w II połowie XX w. Niektóre z nich były innowacyjnymi konstrukcjami. Słowa kluczowe: Mosty "Solidarności", historia, konstrukcja.wykonując 1) UniwersytetTechnologiczno-PrzyrodniczywBydgoszczy,WydziałBudownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: justynas@utp.edu.pl Streszczenie. Artykuł przybliża historię przepraw mostowych w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy, przerzuconych przez rzekę Brdę i jej odnogę Młynówkę. Obecnie składają się one z dwóch pasm drogowych i jednego tramwajowego, obsługujących ruch w centrum miasta. Noszą wspólną nazwęMostów "Solidarności". Najstarsze przeprawy w tym miejscu, czyli Wilhelmsbrücke i Hafenbrücke wybudowane zostały w drugiej połowie XIX w. Po I wojnie światowej przeszły w ręce polskie, ale nie przetrwały zawirowań II wojny. Istnie[...]

Diagnostyka wiaduktu drogowego DOI:10.15199/33.2016.07.18


  Artykuł dotyczy niewielkiego, ale liczącego sobie ok. 75 lat żelbetowego wiaduktu drogowego. Obiekt był bardzo zaniedbany. Nie zachowała się jego jakakolwiek dokumentacja archiwalna.Autorzy artykułu wykonali pomiary i badania umożliwiającem. in. określenie stanu technicznegowiaduktu oraz oszacowanie jego nośności. Umożliwiło to sformułowanie zaleceń dotyczących koniecznego remontu, zapewniających bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. Słowa kluczowe: wiadukt, żelbet, konstrukcja, ocena stanu technicznego.zbro- 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: justynas@utp.edu.pl Fot. 1.Wiadukt drogowy Photo 1. The road bridge Diagnostyka wiaduktu drogowego Diagnostics of road viaduct dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka1)*) dr inż. Tomasz Janiak1) dr inż. Aleksandra Niespodziana1) dr inż. Maria Olejniczak1) dr inż. Adam Grabowski1) Streszczenie. Artykuł dotyczy niewielkiego, ale liczącego sobie ok. 75 lat żelbetowego wiaduktu drogowego. Obiekt był bardzo zaniedbany. Nie zachowała się jego jakakolwiek dokumentacja archiwalna.Autorzy artykułu wykonali pomiary i badania umożliwiającem. in. określenie stanu [...]

 Strona 1