Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Tkacz"

Niekonwencjonalne sposoby określania wytrzymałości cegły i zaprawy w istniejących murach


  Poznanie cech mechanicznych muru jakomateriału dwuskładnikowego (elementu murowego i zaprawy) jest zagadnieniem najważniejszym i najtrudniejszym przy określeniu jego rzeczywistejwytrzymałości. Wytrzymałość muru można określić w sposób pośredni na podstawie badań poszczególnych jego składników. Potrzebne jest wówczas przeprowadzenie odpowiedniej liczby testów do określeniawspółczynnikówkorelacjimiędzywytrzymałością zaprawy i cegły zbadaną różnymi metodami a badaniami normowymi. Poza tym należy brać pod uwagę inne czynniki wpływające na wytrzymałość zaprawy, np. jej zwietrzenie, degradację, czyli właściwości "nabyte" w okresiewieloletniej eksploatacji.Problempolega na zróżnicowaniu wytrzymałości i odkształcalności zapraworaz różnorodności elementów murowych stosowanych w różnych okresach wznoszenia budynków. Stare budynki wykonywano głównie z cegły ceramicznej na zaprawach wapiennych, a nawet glinianych. Dotychczas nie ma uniwersalnych i precyzyjnych metod, dotyczących określenia ich cech fizycznych imechanicznych. Zastosowaniemetod normowych nie zawsze jest możliwe ze względu na uciążliwośćwyizolowania cegły i zaprawy z istniejącego muru.Wzwiązku z tym mogą być stosowane inne metody szczegółowo omówione w pracach [1, 2, 3, 4]. Kluczową sprawą jest reprezentatywność uzys[...]

Nośność i naprawa niejednorodnych ścian murowych budynków zabytkowych DOI:10.15199/33.2016.12.17


  Wartykule zamieszczonomożliwości oceny nośności oraz naprawy niejednorodnych ścianmurowych budynkówzabytkowych. Przeanalizowano problemy związane z oceną nośności różnymi metodami badawczymi wraz z oceną współpracy warstwy wewnętrznej i licowej muru. Następnie zaproponowano metody naprawy konstrukcji niejednorodnych z zastosowaniem różnego rodzaju iniektów. Słowa kluczowe: naprawa konstrukcjimurowych, ściany niejednorodne, budynki zabytkowe, iniekty.Wśród murów zabytkowych budynków murowych spotykane są ściany niejednorodne składające się z ceglanychwarstwlicowych grubości 12 ÷ 25 cm iwarstwywewnętrznejwypełniającej z kamienia polowego, głazów lub cegły. Zwykle mury te wykonywano na zaprawie wapiennej lub glinianej, a przewiązaniewarstw licowych z warstwą wewnętrzną osiągano za pomocą cegły główkowej, tzw. sięgaczy (fotografia 1). W takich ścianach nośność na ściskanie i sztywność warstw licowych jest zwyklewiększa niżwarstwywewnętrznej. W związku z tym rozkład obciążenia pionowego w przekrojach poziomych jest nierównomierny i proporcjonalny do sztywności warstw (warstwy licowe są bardziej wytężone niż warstwa wewnętrzna). Podczas renowacji i naprawy omawianych ścian podstawowy problem stanowi oszacowanie ich nośności na ściskanie. Wtymcelu należy znaćwartośćwytrzymałości i odkształcalności warstw licowych i warstwy wewnętrznej muru. Dane te mogą być ustalone jedynie podczas badań mechanicznych [2], najlepiej wykonywanych in situ [4]. W przypadku murów jednorodnych może zostać zastosowana metoda przy użyciu poduszek ciśnieniowych flat jack. Polega ona na tym, że nawstępie ustala się punkty pomiarowe i odległość pomiędzy nimi, a następnie usuwa spoinę wsporną za pomocą piły na głębokość nie mniejszą niż 2/3 grubości muru, co powoduje lokalne odciążeniemuruwrejonie nacięć. Spoiny oddalone są od siebie o 430 - 500 mm, co odpowiada w przybliżeniu długości poduszki ciśnieniowej. Po wprowadzeniu w spoinę poduszki ci[...]

 Strona 1