Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Czaplicka-Kolarz"

Eco-efficiency assessment of the production system of coal gasification technology. Ocena ekoefektywności systemu produkcyjnego technologii naziemnego zgazowania węgla


  Eco-efficiency of coal gasification technology was assessed in the whole life cycle according to std. methods. Four variants of the shell gasification technology (bituminous coal and lignite with and without CO2 capture) were taken into consideration. The technology included prodn., transport and gasification of coal, purifn. of syngas and electricity generation. The gasification of lignite without CO2 capture showed the highest eco-efficiency. Przedstawiono wyniki oceny ekoefektywności technologii naziemnego zgazowana węgla w całym cyklu życia. Zaproponowano metodykę oceny ekoefektywności, która jest zgodna z normą ISO 14045:2012. Do analiz ekoefektywności zastosowano wyniki oceny środowiskowej przeprowadzonej techniką LCA (life cycle assessment) opierając się na metodzie oceny wpływu cyklu życia ReCiPe oraz wynikach oceny kosztowej na podstawie techniki LCC (life cycle cost). Analizy wykonano dla czterech wariantów technologii zgazowania węgla suchego w złożu strumieniowym Shell. Poszczególne warianty różnią się rodzajem węgla (kamienny i brunatny) oraz sposobem oczyszczania gazu ze zgazowania (bez i z wychwytywaniem CO2). Analizy kosztowe, środowiskowe i ekoefektywności zostały przeprowadzone dlasystemu produkcyjnego technologii zgazowania węgla w zakresie od jego wydobycia, transportu, przygotowania i zgazowania do oczyszczania gazu syntezowego i produkcji energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że oprócz aspektów kosztowo- technologicznych, na wynik analizy ekoefektywności ma również wpływ wybór metody oceny wpływu środowiskowego, jak i kategorii wpływu. Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują do oceny stosowanych technologii oprócz aspektów ekonomicznych, również środowiskowe. [...]

Cost-efficiency of hydrogen production based on ex-situ gasification of bituminous coal Efektywność kosztowa produkcji wodoru w procesie opartym o naziemne zgazowanie węgla kamiennego DOI:10.12916/przemchem.2014.2232


  Cost-efficiency with sensitivity anal. of H2 prodn. based on coal gasification was carried out for 2 variants of the technol. based on bituminous coal either equipped with a CO2 sequestration (CCS) unit or without it. Life cycle costing anal. was performed. Cost of purchasing of CO2 emission allowances (variant without CCS) and investment costs (variant with CCS) were crucial factors for the H2 prodn. cost-efficiency. Przedstawiono efektywność kosztową technologii GE (General Electric Energy) naziemnego zgazowania węgla kamiennego, której produktem końcowym jest wodór. Technologię analizowano w wariancie bez i z zastosowaniem sekwestracji ditlenku węgla CCS (carbon capture and storage). Ocenę efektywności kosztowej wybranej technologii przeprowadzono na podstawie analizy kosztu cyklu życia LCC (life cycle costing). Wyznaczono dynamiczny koszt jednostkowy DGC (dynamic generation cost), który przedstawia techniczny koszt uzyskania 1 Mg wodoru. W celu kompleksowej oceny inwestycji związanej z badaną technologią wykonano analizę wrażliwości uzyska-nych wskaźników efektywności kosztowej na zmianę wartości takich czynników, jak nakłady inwestycyjne, stopa dyskontowa, cena węgla, cena praw do emisji CO2 i stopień zagospodarowania odpadów. Jednym z podstawowych celów krajowej polityki energetycznej do 2030 r. jest dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, rozumiana jako zróżnicowanie kierunków ich dostaw1). Dywersyfikacja oznacza również zróżnicowanie technologii wytwórczych. Polska posiada znaczne zasoby węgla kamiennego, który stanowi podstawowe paliwo wykorzystywane w krajowej energetyce. Energetyczne wykorzystanie węgla wiąże się z emisją znacznych ilości zanieczyszczeń, m.in. ditlenku węgla. Czynniki te wpływają na rozwój nowych, czystych technologii opartych na węglu. Rozwój czystych technologii węglowych związany jest nie tylko z polityką proekologiczną, ale również z możliwością zwiększenia efektywności ekonomicznej proce[...]

Sensitive analysis of eco-efficiency of an energy production technology based on coal gasification Analiza wrażliwości ekoefektywności technologii produkcji energii w procesie opartym na naziemnym zgazowaniu węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.1910


  Sensitivity anal. of eco-efficiency of energy prodn. based on off-site coal gasification was carried out for 4 technols. based on lignite and bituminous coal and optionally equipped with a CO2 sequestration unit. Life cycle assessment and costing anals. were performed. Plant efficiency, coal price and investment costs were crucial factors for energy prodn. eco-efficiency. Przedstawiono wyniki analizy wrażliwości ekoefektywności technologii wytwarzania energii elektrycznej w procesie naziemnego zgazowania węgla. Analiza ekoefektywności integruje wyniki oceny efektywności ekonomicznej i środowiskowej. Analiza wrażliwości ekoefektywności została wykonana dla czterech modelowych wariantów technologii produkcji energii z wykorzystaniem naziemnego zgazowania w złożu strumieniowym Shell różniących się rodzajem węgla, jak również zastosowaniem sekwestracji ditlenku węgla CCS (carbon cap-ture and storage). Ocenę efektywności środowiskowej i kosztowej wykonano, opierając się na metodzie uwzględniającej cykl życia technologii. W przypadku oceny środowiskowej zastosowano ocenę cyklu życia LCA (life cycle assessment), natomiast ocenę kosztową wykonano na podstawie kosztu cyklu życia technologii LCC (life cycle costing). Przeprowadzona analiza wrażliwości ekoefektywności technologii produkcji energii z wykorzystaniem naziemnego zgazowania węgla pozwoliła określić hierarchię wpływu analizowanych zmiennych krytycznych na ekoefektywność technologii: zmiany sprawności wytwarzania, zmiany nakładów inwestycyjnych, zmiany cen praw do emisji CO2 i zmiany cen węgla. W Polsce energia elektryczna pozyskiwana jest głównie w elektrowniach węglowych. Dlatego też rozwijane są badania nad czystymi techno- Sensitivity anal. of eco-efficiency of energy prodn. based on off-site coal gasification was carried out for 4 technols. based on lignite and bituminous coal and optionally equipped with a CO2 sequestration unit. Life cycle assessment and costin[...]

Environmental life cycle assessment of lignite gasification technology integrated with electricity production Środowiskowa ocena cyklu życia technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej DOI:10.15199/62.2015.9.32


  The lignite pregasification for electricity prodn. was more convenient than direct lignite combustion from ecol. and economic points of view. Ocenę środowiskową technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej przeprowadzono techniką LCA (life cycle assessment) w przemysłowym układzie technologicznym obejmującym wydobycie węgla, jego przeróbkę mechaniczną i zgazowanie, oczyszczanie i konwersję gazu procesowego oraz produkcję energii elektrycznej. W celu wieloaspektowej oceny różnych kategorii wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi oraz ocenę kategorii szkód do oceny cyklu życia zastosowano metody ReCiPe, CED, IPCC oraz IMPACT 2002+. Wykazano, że do istotnych kategorii wpływu należy zużycie paliw kopalnych, emisja gazów cieplarnianych, przeobrażenie terenu, ekotoksyczność, eutro-fizacja oraz toksyczny wpływ związków nieorganicznych na organizm ludzki. Dokonano również porównawczej oceny cyklu życia technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej oraz elektrowni węglowej. Stwierdzono, że produkcja energii elektrycznej z zastosowaniem technologii zgazowania węgla powoduje mniejsze obciążenia we wszystkich kategoriach wpływu środowiskowego w porównaniu z technologią spalania węgla brunatnego w elektrowni. Węgiel brunatny stanowi jedno z najważniejszych źródeł energii elektrycznej w Polsce, dlatego nowe czyste technologie wykorzystujące ten surowiec powinny znaleźć swoje miejsce w sektorze energetycznym. Zgazowanie węgla brunatnego i wykorzystanie otrzymanego gazu do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i surowców chemicznych jest wielką szansą dla polskiej gospodarki. Aktualny stan zasobów węgla brunatnego przedstawiono w pracy1). W Polsce znajduje się duża baza złóż węgla brunatnego, która umożliwia jego wykorzystanie 94/9(2015) 1585 Mgr inż. Alina REJMAN-BURZYŃSKA w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemi[...]

Cost-effectiveness of underground coal gasification by the shaft method Efektywność kosztowa procesu podziemnego zgazowania węgla metodą szybową DOI:10.15199/62.2015.9.11


  Cost-effectiveness and sensitivity analyses of process gas prodn. by underground bituminous coal gasification by shaft method were carried out. The life cycle cost anal. was also performed. Coal seam thickness, length of the sidewalk sharing, distance of georeactor from the shaft and depth of the coal seam were the crucial factors of cost-effectiveness for the process for gas prodn. Przedstawiono wyniki analizy efektywności kosztowej wytwarzania gazu procesowego w procesie podziemnego zgazowania węgla metodą szybową. Analiza kosztowa została wykonana metodą oceny kosztu cyklu życia LCC (life cycle cost) zgodnie z normą PN-EN 60300- 3-3 i obejmowała koszty nabycia (nakłady inwestycyjne), koszty posiadania (koszty eksploatacyjne) i koszty likwidacji. Wyniki analizy LCC poddano analizie wrażliwości, którą przeprowadzono przy wykorzystaniu wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego DGC (dynamic generation cost) obliczonego w funkcji zmiennych krytycznych w przyjętym zakresie ich zmian. Uzyskane wyniki analizy kosztowej wskazują, że dla przyjętych założeń podziemne zgazowanie węgla metodą szybową jest efektywne kosztowo. Koszt wytworzenia jednostki energii w gazie procesowym jest bowiem niższy od ceny zakupu energii zawartej w gazie ziemnym. Przeprowadzona analiza wrażliwości efektywności kosztowej podziemnego zgazowania węgla metodą szybową pozwoliła określić hierarchię wpływu analizowanych zmiennych krytycznych na wskaźnik DGC, tj. miąższość pokładu węgla, długość chodnika udostępniającego, odległość georeaktora od szybu i głębokość zalegania pokładu węgla. Proces podziemnego zgazowania węgla (PZW) jest jedną z metod jego konwersji bezpośrednio w złożu. W technologii tej uzyskuje się gaz procesowy, który po wyprowadzeniu na powierzchnię i oczyszczeniu może być wykorzystywany do wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła. Podczas PZW do pokładu węglowego doprowadzane są media zgazowujące (powietrze, tlen, par[...]

 Strona 1