Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek HORISZNY"

Influence of circuit breaker operation upon transformer's residual flux and inrush current

Czytaj za darmo! »

The paper presents a model and computation results of current and magnetic flux for a system containing a three-phase transformer and a circuit breaker. In order to consider arc's influence on simulated phenomena, a circuital model of breaker with arc was created. Arc's model was built basing on its static and simplified dynamic voltage-current characteristics. The simulation results show [...]

A Circuital Model of Electric Arc in a Circuit Breaker

Czytaj za darmo! »

The paper presents a circuital model of arc in a circuit breaker. The model is intended to be used in simulations of the electric circuits transients. It was implemented in the ATP simulation program. The article presents also a few simulation examples of simple DC and AC circuit containing described arc model. The results show good compatibility with curves available in the literature. Streszczenie. W artykule zaprezentowano obwodowy model łuku elektrycznego w wyłączniku. Jest on przeznaczony do wykorzystania w symulacjach stanów przejściowych w obwodach elektrycznych. Przedstawiono także wyniki przykładowych symulacji w obwodzie prądu stałego i przemiennego z wykorzystaniem opisanego modelu. Uzyskano pełną zgodność otrzymanych wyników z przebiegami podawanymi w literaturze (Obwodow[...]

Badania symulacyjne układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego w warunkach zwiększonej częstotliwości prądu różnicowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego z dopasowaniem mocowym przy założeniu, że częstotliwość prądu różnicowego może zmieniać się od 50 do 1000 Hz. Okazuje się, że przy częstotliwościach prądu różnicowego wyższych od 50 Hz układ dopasowania mocowego nie spełnia swego zadania, co może prowadzić do pogorszenia czułości wyłączników różnicowoprądowych. Przeprowadzone symulacje oraz dalsze badania będą podstawą do zaprojektowania układu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego poprawnie działającego w szerokim zakresie częstotliwości prądu różnicowego. Abstract. In the paper the results of a computer simulation of tripping circuit under residual current of frequency from 50 to 1000 Hz are presented. The results show that for frequency higher than 50 Hz tripping circuit may operate improperly and sensitivity of residual current devices is insufficient. The performed simulations indicate the directions for design tripping circuit of residual current devices which operate properly in wide range of residual current frequency. (Simulation of residual current devices operation under high frequency residual current). Słowa kluczowe: ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe, symulacje. Keywords: protection against electric shock, residual current devices, simulations. Wstęp Ochronę przeciwporażeniową w urządzeniach niskiego napięcia coraz częściej realizuje się z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych. W niektórych obwodach ich stosowanie jest obowiązkowe [1-12]. W zdecydowanej większości są instalowane wyłączniki o działaniu niezależnym od napięcia sieci, w których moc potrzebna do działania układu wyzwalania jest czerpana z sygnału prądu różnicowego. Głównymi elementami obwodu detekcji prądu różnicowego i wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego są: przekładnik prądowy sumujący i wyzwalacz różnicowy. W obwodzie wtórnym mogą być zainstalowane elementy elektronicz[...]

Analiza widmowa w czasie rzeczywistym prądów udarowych transformatora z zastosowaniem procesora FFT w technologii FPGA


  W artykule przedstawiono krótkookresową analizę widmową prądów udarowych transformatora, prądu załączeniowego oraz prądu zwarciowego w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesora FFT zrealizowanego w FPGA. Otrzymane widmo ułatwia rozróżnienie rodzaju prądu, co może przyczynić się do lepszego sterowania zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Określono też teoretyczne przebiegi prądów dla przyjętego modelu transformatora. Przeprowadzono ponadto analizę wymagań związanych z obliczaniem widma prądu w czasie rzeczywistym. Wymagania te obejmują częstotliwość próbkowania prądu, długość transformaty DFT oraz czas obliczania widma. Transformator jest jednym z najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego. Jego wyłączenie, szczególnie w przypadku systemów wielkiej mocy, może spowodować znaczące straty związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Z drugiej strony praca transformatora w sytuacji awaryjnej może prowadzić do uszkodzenia samego transformatora jak i powiązanych z nim urządzeń. Szybkie wyłączenie transformatora w takim przypadku może ograniczyć rozmiar ewentualnych szkód w systemie energetycznym. Główną metodą wykrywania prądów w stanach anormalnych jest stosowanie zabezpieczeń różnicowych, których podstawową zaletą jest to, że mogą reagować na zwarcia wszystkich rodzajów po obydwu stronach, jak i wewnątrz transformatora [1, 2]. Jednak rozwiązanie to ma też swoje słabe strony. Nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń może nastąpić w przypadku przepływu udarowego prądu magnesowania, co zdarza się w przypadku załączenia transformatora na biegu jałowym. Prądy załączeniowe i zwarciowe mogą być trudne do rozróżnienia dla układu zabezpieczającego. Ich przykładowe przebiegi, porównanie z prądem znamionowym, przedstawiono na rys. 1. Widma częstotliwościowe prądu załączeniowego i prądu zwarciowego różnią się w istotny sposób. Metoda odróżniania tych prądów, oparta zwykle na badaniu stosunku 2. i 5. harmonicznej do podst[...]

 Strona 1