Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Witold SYGOCKI"

Electromagnetics & Occupational Safety and Health (OSH) in bibliographic databases - qualitative-quantitative analysis DOI:10.12915/pe.2014.12.40

Czytaj za darmo! »

This paper reports on research conducted in March 2014 on two databases: the Web of Science and Scopus. These bibliographic databases provide information on publications, citations and other metrics. This research focused mainly on publications from Central and Eastern Europe, indexed in these databases from 2000 to 2013. The same queries produced different results on the number of publications and two bibliometric factors (citations and the Hirsch index), which were then compared and analysed. The results illustrate the differences between the databases and contribute to the discussion on how the number of citations is influenced by the ways of searching, the impact of Open Access and multiple affiliations. Streszczenie. Artykuł opisuje badania prowadzone z wykorzystaniem baz: Web of Science i Scopus- dostarczają one informacji na temat indeksowanych publikacji i danych bibliometrycznych, w tym cytowań. Wyszukiwania koncentrowały się na publikacjach z krajów Europy Środkowej i Wschodniej z lat 2000-2013. Wpisując te same zapytania otrzymano różne wyniki dotyczące liczby publikacji i wskaźników bibliometrycznych: liczby cytowań i indeks Hirsch'a. Zostały one przeanalizowane i porównane także w aspekcie afiliacji autorów publikacji. Wyniki pokazują wiele różnic i mogą być przyczynkiem do dyskusji na temat wpływu na cytowania czynników m.in. takich jak afiliacja, open Access. Elektromagnetyzm & bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w bibliograficznych bazach danych - analiza jakościowo-ilościowa. Keywords: bibliographic databases, Web of Science, Scopus, Hirsch index, affiliation, citations, open access. Słowa kluczowe: bazy bibliograficzne, Web of Science, Scopus, indeks Hirscha, afiliacja, cytowania, open access. doi:10.12915/pe.2014.12.40 Introduction The author conducted research in March 2014 using two widely known bibliographical databases, i.e., the Web of Science (WoS) and Scopus; both are multidisciplinary, they have similar [...]

Reprezentacja zagadnień elektromagnetyzmu i bezpieczeństwa pracy w przestrzeni sieciowej DOI:10.15199/48.2016.01.29

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki uzyskane podczas wyszukiwań (maj-czerwiec 2015) danych o publikacjach indeksowanych w bazach bibliograficzno-abstraktowych: Web of Science i Scopus oraz przestrzeni sieciowej: w wyszukiwarkach Google i Google Scholar, w bazach Ebsco, ProQuest i serwisie ResearchGate. Wyszukiwania prowadzono dla afiliacji: All countries i Poland. Zakres prac dotyczył wszystkich lat do 2015 roku włącznie. Wpisując te same zapytania w bazach otrzymano różne wyniki: liczbę publikacji, cytowań, czy wyniki dotyczące aspektu dostępu do pełnego tekstu (Open Access) i występowania w serwisie ResearchGate. Abstract. This paper reports the results of research conducted in May-June 2015 at two databases: the Web of Science CC, Scopus and in Google and Google Scholar and in databases EBSCO, ProQuest and service for scientists ResearchGate. Searches were conducted for affiliation: all countries and Poland, the scope covered all years up to 2015. The same queries gave different results: number of publications, citations, aspect on access to the full text (Open Access), or the occurrence of the site ResearchGate. (Representation of issues of electromagnetism and occupational safety in the network) Słowa kluczowe: bazy bibliograficzne, Web of Science, Scopus, EBSCO, ProQuest, afiliacja, cytowania, open access, ResearchGate. Keywords: bibliographic databases, Web of Science, Scopus, EBSCO, ProQuest, affiliation, citations, open access, ResearchGate. Wstęp Zgodnie z przepisami prawa polskiego środowisko naukowe zobligowane jest do publikacji naukowych, a awans zawodowy naukowców w znacznym stopniu uzależniony jest od ich oceny parametrycznej. Ocena ta zależy między innymi od współczynnika Hirscha, a ten zależny jest od liczby cytowań. Autorzy podjęli próbę prezentacji i analizy wyników uzyskanych na zapytania o informacje o publikacjach i ich występowanie w bazach bibliograficzno-abstraktowych Web of Science Core Colection (WoS CC), Scopus i w [...]

Rok do parametryzacji 2017 - ocena działalności publikacyjnej - informacje, wskazówki DOI:10.15199/48.2016.12.79

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano wyniki analizy sposobu przyznawania punktów dla oceny dorobku naukowego w tym artykułów naukowych, monografii, materiałów konferencyjnych w świetle rozporządzenia MNiSW obowiązującego od stycznia 2017 r. W pracy, poza informacjami dotyczącymi przyszłorocznej parametryzacji, przedstawiono rozważania dotyczące działań, które warto podejmować z wyprzedzeniem w ramach informowania o prowadzonych pracach badawczych i uzyskiwanych wynikach, celem podniesienia wskaźników cytowań, a tym samym zapewnienia dobrej oceny parametrycznej w przyszłości. Abstract: This paper presents the results of a study connected to the manner of conferring points for the assessment of scientific achievements - including the scientific articles, conference proceedings - in regard of the Regulation of the Ministry of Higher Education which will be applicable since January 2017. The considerations are presented relating to operations which should be taken to improve the rates of citations, ensuring good parametric evaluation in the future. (Parameterization 2017 - evaluation of publication activity - information, guidance ). Słowa kluczowe: parametryzacja, ewaluacja, ocena jednostek naukowych, MNiSW, publikacje Keywords: parametrization, evaluation, Ministry of Higher Education, publications Wprowadzenie Ocena parametryczna dotyczy wszystkich jednostek naukowych w Polsce i zagranicą. Każdy kraj ma jednak swoje zasady, które podlegają, zmianie tak jak na przykład miało to miejsce w Czechach w 2014 r. Na świecie natomiast najbardziej znanym rozwiązaniem jest system brytyjski, tzw. REF (Research Excellence Framework), który zastąpił wcześniejszy RAE (Research Assessment Exercise), oparty na ocenie eksperckiej. Zupełnie odmienny od polskiej metody oceny jest ekspercki model (peer review) rozwijany od lat 80-tych ubiegłego wieku, funkcjonujący obecnie jako Research Assessment Excercise (RAE), do którego odnoszą się takie kraje jak Łotwa (Research[...]

Sources of information in the field of electromagnetism and occupational safety: bibliometric and altmetric data DOI:10.15199/48.2017.01.51

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results obtained during the searches conducted in the bibliographic-abstracted databases Web of Science, Scopus, BazTech in May 2016. The results obtained by bibliometric indicators were contribution to write about altmetric indicators. During the work search been done in database BazTech, which however, does not provide data on traditional and altmetrics indicators. The time range was from 2005 to 2015. Results are the contribution to discussion about articles, journals and indicators. Streszczenie. W pracy zaprezentowano wyniki uzyskane podczas wyszukiwań prowadzonych w bazach bibliograficzno-abstraktowych Web of Science, Scopus, BazTech w maju 2016 r. Uzyskane wyniki o wskaźnikach bibliometrycznych były przyczynkiem do przywolania wskaźników altmetrycznych. Podczas prac korzystano także z krajowej bazy BazTech, która jednak nie udostępnia danych o tradycyjnych cytowaniach ani wskaźnikach altmetrycznych. Zakres wyszukiwań dotyczył publikacji z lat 2005-2015. Uzyskane wyniki stanowią wkład do dyskusji na temat artykułów, czasopism i ich wskaźników. (Źródła informacji z zakresu elektromagnetyzmu i BHP - dane bibliometryczne i altmetryczne) Keywords: citations, Impact Factor, Web of Science, Scopus, altmetrics indicators, Open Access Słowa kluczowe: cytowania, Impact Factor (IF), Web of Science, Scopus, wskaźniki altmetryczne, Open Access Introduction For several years, bibliometric indicators are important for evaluation of scientific achievements. Authors still have questions: which databases indexed publications, how much citations they have, in which journals publishing is the best way to get citations, if that matter if journal is Open Access and recently also the questions about altmetrics indicators what is that and if are equal bibliometric. Altmetric information is possibly to get in Scopus and some publishers shares that on WWW, where article is presented. Web of Science shared information about indicato[...]

Impact Factor (IF) true or false? DOI:10.15199/48.2018.01.27

Czytaj za darmo! »

What is the Impact Factor (IF) - that is one of important questions about IF indicator in the last decade in Poland raised by the scientists. The impact factor or simply IF attracted more and more attention according to journals evaluation. For all academic staff and researchers in Poland, whose scientific achievements have been subject to evaluation (parametrisation) for many years and for librarians and information science specialists who do bibliometric searches and analyzes - this indicator is one of the attributes of bibliometrics, incorporated, for example, into magazine ratings, contributes to the positioning of a magazine and determines its position from among other titles including those indexed in the Clarivate Anlytics (before Thomson Reuters) Journal Citation Report (JCR). Hence the race among the authors to publish an article in highly rated journals with Impact Factor, which could be helpful in receiving new citations. Such a race is not a mystery, what predator publishers do, encouraging authors to publish in their Open Access journals [1-3]. In the next part of the paper the authors will discuss: - The fact that Impact Factor is provided on websites of many journals, but not only those indexed in the Web of Science Core Collection - so where is it possible to find IF information? - The fact that authors still receive invitations to publish articles in predatory journals - Predatory publisher lists created by J. Beall - including recommendations for authors (2015) - Examples of journals that provide an IF indicator - both indexed in WoS CC and not - Authentication of journals by placing them on lists (eg. Index Copernicus) or in scientific communication services such as ResearchGate - Whether IF is a real indicator of magazine ratings - What to keep in mind when deciding to publish an article in a journal. Meaning of Impact Factor In the Polish literature, the Impact Factor was introduced in the 1990s, w[...]

Po co wskaźniki altmetryczne specjalistom z zakresu elektromagnetyzmu i bhp…? DOI:10.15199/48.2019.01.26

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono rolę wskaźników altemetrycznych, zaprezentowano ich rodzaje i próbowano odpowiedzieć na pytania m.in. czy altmetria może być alternatywą dla wskaźników bibliometrycznych dla publikacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz elektromagnetyzmu, wykorzystywanych jako parametry w komunikacji naukowej. Gdzie można znaleźć informacje o wskaźnikach altmetrycznych publikacji, w jaki sposób są udostępniane? Kto powinien zadbać o umieszczanie informacji o nich, czy to jest rola autora czy wydawcy? Czy pracownicy naukowi wiedzą o ich występowaniu, o różnych rodzajach baz, które dostarczają informacji na ich temat? Czy wiedzą, że wskaźniki te są elementem komunikacji naukowej? Czy chcąc uzyskać informacje o wskaźnikach mogą korzystać z jednego źródła informacji, aby uzyskać wszystkie te informacje jednocześnie, czy muszą korzystać z nich rozdzielnie, aby zobaczyć ile Tweetów, pobrań ma dany artykuł? Aby odpowiedzieć na te pytania dotyczące wskaźników altmetrycznych, autorzy przeszukiwali dwie bazy, jako źródła informacji o publikacjach na temat elektromagnetyzmu i bhp - Scopus (Elsevier) oraz Web of Science CC (Clarivate Analytics). Jako przykłady wybrali artykuły, które ukazały się w czasopismach reprezentujących te zagadnienia, indeksowanych w wymienionych bazach, tj. Bioelectromagnetics [Wiley Online Library] i International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) [Taylor&Francis]. Wyszukiwania przeprowadzono we wrześniu 2018 roku. Co to jest altmetria Wskaźniki altmetryczne zostały zaproponowane jako mechanizm pozwalający wskazać publikacje naukowe, których przyrost rok do roku jest coraz większy. Przykładowo, tych zindeksowanych publikacji w bazach, dla afiliacji Poland w bazie Scopus, zindeksowano jest odpowiednio w 2017 r. = 46814, 2016 r. = 45933, a w 2015 r. = 43280. Dane te nie dotyczą całego dorobku publikacyjnego, ale wskazują na stały wzrost rok do roku. Poza bazami publ[...]

Zagadnienia elektromagnetyzmu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych systemach organizacji wiedzy – stan rzeczy i niektóre jego konsekwencje DOI:10.15199/48.2019.01.27

Czytaj za darmo! »

Produktywność naukowa jest dziś postrzegana głównie przez pryzmat ilościowej aktywności publikacyjnej i nie zawsze jest tożsama z jakością. W literaturze można znaleźć różne analizy dotyczące produktywności, ale generalnie brakuje pogłębionych opracowań poświęconych czynnikom warunkującym jej pomiar. Autorzy publikacji poświęconych tej problematyce koncentrują się często na analizie danych bibliometrycznych dotyczących czasopism, dziedzin lub ośrodków naukowych, porównują dorobek naukowy1 czy też sposoby mierzenia produktywności z wykorzystaniem dorobku publikacyjnego i indeksów cytowań2. Istnieją też prace zwracające uwagę na niedoskonałości związane z ocenianiem naukowców za pomocą tego typu indeksów3 oraz trudności, z jakimi łączy się ocenianie np. czasopism4. Według naszej wiedzy nie ma badań, które brałyby za przedmiot determinantę, jaką jest semantyka systemów organizacji wiedzy, czyli systemów pojęciowo-terminologicznych stosowanych do reprezentowania i wyszukiwania informacji. W artykule podejmiemy się wstępnej analizy tego problemu w odniesieniu do zagadnień elektromagnetyzmu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) reprezentowanych w zasobach terminologicznych na przykładzie języka haseł przedmiotowych KABA (JHP KABA), tezaurusa Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia oraz słów kluczowych w kwartalniku "International Journal of Occupational Safety 1Wróblewski A.K., (2005). Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. Nauka, nr 2, 13-28. 2Osiewalska A. (2008). Analiza cytowań z wybranych polskojęzycznych czasopism ekonomicznych. W: Zarządzanie informacją w nauce. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 244-256. 3Błocki Z., Życzkowski K. (2013). Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki. Nauka, 2, 37-46. 4WilkinJ. (2013). Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce - podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy. N[...]

 Strona 1