Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HANNA RADZISZEWSKA"

Lekkie materiały gradientowe dla zastosowań w węzłach mechanicznych

Czytaj za darmo! »

Obserwowany dynamiczny wzrost zapotrzebowania przemysłu motoryzacyjnego czy zbrojeniowego na nowoczesne, lekkie materiały funkcjonalne i konstrukcyjne [1] jest podyktowany spełnieniem głównie takich czynników, jak: wzrost zasięgu pojazdów, zwiększenie ich nośności, a także obniżeniem zużycia paliwa. Cel ten jest osiągany głównie przez optymalizację układów elektronicznych, ale także przez zastosowanie zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych (głównie wykorzystanie lekkich stopów na bazie aluminium). W ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadzone badania przez Williamsa i Starke’a [2], Funataniego [3], Salazar-Guapurichego [4], czy Warnera [5] dowodzą, że prawdopodobnie stopami aluminium przeznaczonymi na elementy narażone na duże obciążenia i zużycie będą następujące stopy przeznaczone do obróbki plastycznej: seria PN-EN 2xxx (z Cu), seria PN-EN 7xxx (z Zn) oraz seria PN-EN 8xxx (z Li). Stopy z serii PN-EN 2xxx oraz PN-EN 7xxx są nazywane duraluminium, mają wyjątkowe właściwości, tj.: dużą wytrzymałość właściwą, dobrą odporność na korozję naprężeniową, a także dużą odporność na kruche pękanie. Intensywne prace w obszarze optymalizacji składu chemicznego [6, 7], jak również nowoczesnej obróbki cieplnej [8] oraz obróbki cieplno-plastycznej [9÷12] umożliwiają podwyższenie ich właściwości wytrzymałościowych [13]. Jedną z nowoczesnych technik obróbki cieplnej stopów aluminium jest zastosowanie starzenia dwuetapowego T6I4, T6I6, w wyniku którego jest możliwe uzyskanie w ośrodku ciągłym dwurdzeniowych faz umacniających. W większości przypadków fazy te otrzymywano w stopach Al z dodatkiem skandu i cyrkonu [14], skandu i litu [15], litu i cyrkonu [16], poddanych dwuetapowemu procesowi starzenia. Jednakże do tej pory pomijano tego typu strukturę wydzieleń w odniesieniu do stopów aluminium z dodatkiem miedzi [17÷19], w przypadku których jest możliwe również otrzymanie faz dwurdzeniowych powodujących zwiększenie właś[...]

Analiza morfologii wydzieleń rdzeniowych otrzymywanych w stopie 2024 po nowoczesnych obróbkach cieplno-plastycznych

Czytaj za darmo! »

Lekkie, wysokowytrzymałe stopy aluminium mają coraz szersze zastosowanie przemysłowe dzięki możliwości polepszania ich własności mechanicznych przez zastosowanie nowoczesnych metod obróbki cieplnej i plastycznej. Metody obróbki plastycznej pozwalają na silną akumulację odkształcenia w temperaturze pokojowej lub na gorąco. Najczęściej stosowane metody SPD (Severe Plastic Deformation) to: ECAP (Equal Chanel Angular Pressing), HPT (High Pressure Torsion), TE (Twist Extrusion), ARB (Accumulative Roll Bonding). Pozwalają one na uzyskanie materiału o silnie rozdrobnionym ziarnie, także relatywnie zwiększonej dyspersji wydzieleń umacniających [1÷4]. Niestety podczas tych obróbek pojawia się niebezpieczeństwo powstawania kruchych pęknięć, które wpływają na znaczne obniżenie plastyczności materiału. Ponadto technologiczne rozwiązania pozwalają na zastosowanie tych metod jedynie do wyrobów o ograniczonych wymiarach, są procesami energochłonnymi i wymagają specjalistycznego oprzyrządowania [2, 4]. Uzyskanie materiału o porównywalnych własnościach wytrzymałościowych z tymi, które można otrzymać, stosując metody SPD, z jednoczesnym zachowaniem dużej plastyczności, jest także możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod obróbek cieplnych opartych na wieloetapowym starzeniu, tj.: HTPP (High- -Temperature Pre-Precipitation), RRA (Retrogression and Re-Ageing), T6I6 lub T6I4 [5÷9]. Ponadto procesy te są energooszczędne, nie wymagają dodatkowego specjalistycznego oprzyrządowania i mogą być wykonywane na gotowych detalach bez względu na ich wielkość i kształt. Jednym z najczęściej stosowanych komercyjnie stopów układu AlCuMg jest stop AA2024, w którym składniki stopowe Cu, Mg, Mn, Fe, Si tworzą, w zależności od parametrów zastosowanej obróbki cieplnej, różnorodne, stabilne lub metastabilne fazy międzymetaliczne determinujące własności materiału. W artykule przedstawiono przegląd literatury przedmiotu i wyniki badań własnych stopu 2024 po zab[...]

 Strona 1