Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Tyczka"

MODELE POZYSKANIA SZEROKOPASMOWEJ USŁUGI ŁĄCZNOŚCI DYSPOZYTORSKIEJ DOI:10.15199/59.2015.4.91


  Postęp technologiczny w radiokomunikacji ruchomej lądowej sprawił, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ratownictwo coraz częściej sięgają po rozwiązania operacyjne wymagające szerokopasmowej transmisji danych. Doprowadziło to do tego,ż e już kilka lat temu zainicjowano dyskusję nad strategią wymiany eksploatowanych obecnie wąskopasmowych systemów łączności dyspozytorskiej na systemy szerokopasmowe. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem tego rozwoju jest oparcie nowyhc systemów na standardzie LTE. W pracy tej przeanalizowano klki a modeli pozyskania szerokopasmowej usługi ąłczności dyspozytorskiej, które pozwalają uzyskać pewien kompromis między przeciwstawnymi czynnikami determinującymi sukces realizacji takiego przedsięwzięcia. 1. WSTĘP Służby bezpieczeństwa i porządku publicznego coraz chętniej wykorzystują na swoje potrzeby operacyjne, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, usługi szerokopasmowe świadczone przez operatorów publicznych sieci bezprzewodowych, dzięki czemu z miejsca incydentu możliwy jest m.in. przekaz podglądu wideo lub dostęp do baz danych. To rosnące zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowe sprawia, że od kilku już lat obserwowany jest trend zmierzający do znalezienia najbardziej optymalnych rozwąizań techniczno- biznesowych umożliwiających sprawną organizacyjnie i niskonakładową finansowo wymianę sieci wąskopasmowych na sieci szerokopasmowe. Te plany muszą uwzględniać także co najmniej utrzymanie obecnego stanu współpracyr óżnych służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa (SBPiR). W artykule zaprezentowano analizę finansowo-ekonomiczną pozyskania i eksploatacji rozwiązań technicznych zdolnych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby organizacji PPDR (ang. Public Protection and Disaster Relief) zajmujących się ochroną publiczną i pomocą w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. Układ artykułu jest następujący. W rozdz. 2 przedstawiono modele pozyskania [...]

ROZWIĄZANIE PODNOSZĄCE DOSTĘPNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ TRANSMISJI DANYCH W URZĄDZENIACH MOBILNYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ DO KONTROLI TOŻSAMOŚCI PODRÓŻUJĄCYCH DOI:10.15199/59.2017.6.31


  Od coraz większej liczby aplikacji i usług wykorzystywanych w sieciach telekomunikacyjnych przez użytkowników wymaga się wysokiej dostępności czy pewności działania. Istnieje wiele metod zapewnienia tych pozafunkcjonalnych wymagań, które mogą być realizowane na poziomie poszczególnych komponentów sieciowych (np. redundancja istotnych modułów sprzętowych) albo też kompleksowo na poziomie całej sieci (ang. resilience) [1]. Dla zapewnienia ciągłości transmisji z/do radiowego urządzenia końcowego stosuje się różne rozwiązania techniczne. Niezawodność w dostępie do sieci można zapewnić wprowadzając redundancję sprzętową w odniesieniu do modemów transmisyjnych albo gwarantując nadmiarowość w zakresie wyboru sieci wykorzystywanych na potrzeby transmisji. W przypadku urządzeń mobilnych popularnym rozwiązaniem jest stosowanie dwóch kart SIM, dzięki czemu możliwy jest dostęp do sieci dwóch operatorów (wskazane jest, aby byli to operatorzy wykorzystujący różną infrastrukturę sieciową). Jeśli terminal posiada dwa moduły radiowe możliwe jest uzyskanie nie tylko większej dostępności i niezawodności działania, ale także większej przepływności, która będzie superpozycją przepływności cząstkowych uzyskiwanych z obu modemów, co można porównać do rozwiązań w sieciach 3G i 4G oferujących agregację kanałów radiowych. Z tego powodu częstym rozwiązaniem wykorzystywanym w różnych systemach transmisyjnych stają się urządzenia wielofunkcyjne, które są w stanie obsłużyć transmisję danych z wykorzystaniem różnych technik teletransmisyjnych, np. przewodowej Ethernet udostępnianej przez modem xDSL (ang. Digital Subscriber Loop) albo PON (ang. Passive Optical Network), czy bezprzewodowej bazując na sieciach telefonii komórkowej lub systemach satelitarnych [6]. W dziedzinie elektroniki użytkowej i przemysłowej obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na systemy wbudowane (ang. embeded). Wzrasta także potrzeba wykorzystywania systemów o dużym stopniu inte[...]

 Strona 1