Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"EDYTA OWCZAREK"

Wpływ stężenia izobutylotrietoksysilanu na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie


  W niniejszej pracy dokonano oceny właściwości ochronnych starzonych powłok otrzymywanych z roztworów izobutylotrietoksysilanu (IBTES) o różnych stężeniach, na podłożu żelaznym. Odporność korozyjną powłok określano w mineralnych roztworach słabo zasadowych (pH = 9) zawierających jony wodorowęglanowe, węglanowe i siarczanowe oraz alternatywnie - chlorkowe. Stwierdzono, że powłoki IBTES spowalniają procesy korozyjne żelaznego podłoża, a ich działanie ochronne poprawia się ze wzrostem stężenia roztworu silanu. Słowa kluczowe: silan organofunkcyjny, powłoki starzone, odporność korozyjna, żelazo Armco.1. Wprowadzenie Dzięki zdolności zwiększania wytrzymałości powłok organicznych, ich przyczepności do metalicznego podłoża i odporności na działanie czynników atmosferycznych związki krzemoorganiczne (silany organofunkcyjne) [1-4], o ogólnej formule R(CH2)nSi(OR)3 (gdzie: R - organiczna grupa funkcyjna, a -OR - grupa alkosylowa), są obecnie coraz częściej stosowane jako materiał podkładowy pod powłoki organiczne. Grupy alkoksylowe -OR są zdolne do hydrolizy w obecności wilgoci z wytworzeniem silanoli -Si(OH), które mogą reagować z uwodnionymi tlenkami na metalach z wytworzeniem wiązań Si-OMe, poprawiając zwilżalność metalu i siłę jego wiązania z powłoką organiczną (adhezję) [5-9]. Silanole (SiOH) mogą dalej ulegać kondensacji, co prowadzi do powstania siloksanoli (-R-SiOH), a następnie polisiloksanów [(-Rn -Si-O)]m. Produkty powstające w reakcjach hydrolizy i kondensacji kształtują właściwości barierowe powłok silanowych, co powoduje, że silany mogą stanowić również skuteczną ochronę metalicznego podłoża przed korozją [10-14]. Jak wskazują dane literaturowe, obok przemian chemicznych, najważniejszymi czynnikami wpływającymi na właściwości ochronne i trwałość uzyskanych powłok silanowych są: rodzaj zastosowanego si[...]

Effect of isobutyltriethoxysilane concentration on the protective properties of aged silane fi lms on iron


  The protective properties of air-aged fi lms obtained from solutions of different concentrations of isobutyltriethoxysilane (IBTES) deposited on Armco iron substrate were evaluated. The corrosion resistance of the obtained fi lms was examined in slightly alkaline, mineral (pH = 9) solutions containing HCO3 -, CO3 2-, SO4 2- and alternatively, Cl- ions. It was found that IBTES fi lms inhibit the corrosion of Armco iron substrate and their protective properties improve with an increase in the concentration of the silane solution. Keywords: organofunction silane, aged coatings, corrosion resistance, Armco iron.1. Introduction Organofunctional silanes [1-4] of general formula of R(CH2)nSi(OR)3 (where: R-organic functional group and -OR- the alkoxy group), are more often used as a priming material for organic coatings thanks to their good adhesion to metallic substrate, resistance to weather conditions and their capability of increasing the strength of organic coatings. The -OR alkoxy groups are capable of hydrolysis in the presence of moisture and form silanols -Si(OH), which may react with hydrated metal oxides on metals and form Si-O-Me bonds, improving the wetting of the metal and the force with which it is bound to the organic coating (adhesion) [5-9]. Silanols (SiOH) can undergo condensation reaction, which leads to the formation of siloxanols (-R-SiOH) and polysiloxanes [(-Rn-Si-O)]m. Reaction products resulting from the hydrolysis and condensation form the barrier properties of the silane fi lms, which makes the silanes can also be an effective protection against corrosion of metallic substrate [10-14]. Based on literature fi ndings, apart from chemical reactions, the most important factor affecting the protective properties and the durability of silane fi [...]

The infl uence of ammonia on protective properties of aged silane fi lms on iron


  In the presents work, protective properties of air aged fi lms obtained from solutions of different concentration of isobutyltriethoxsysilane (IBTES) prepared on Armco iron substrate, modifi ed in NH3 solution were evaluated. The corrosion resistance of obtained coatings in weak alkaline (pH = 9) solutions containing anions: HCO3 -, CO3 2-, SO4 2- or alternatively Cl- were examined. It was found that IBTES coatings inhibit the corrosion of Armco iron substrate and their protective properties improve after exposure to an alkaline solution containing ammonia. Keywords: organofunction silane, aged fi lms, corrosion resistance, Armco iron Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie W niniejszej pracy dokonano oceny własności ochronnych starzonych powłok, otrzymywanych z roztworów izobutylotrietoksysilanu (IBTES) o różnych stężeniach na podłożu żelaznym, modyfi kowanych w roztworze amoniaku. Odporność korozyjną powłok określano w roztworach słabo zasadowych (pH = 9), zawierających jony wodorowęglanowe, węglanowe i siarczanowe oraz alternatywnie, chlorkowe. Stwierdzono, że powłoki IBTES spowalniają procesy korozyjne żelaznego podłoża, a ich własności ochronne poprawiają się po ekspozycji w roztworze zasadowym (NH3). Słowa kluczowe: silan organofunkcyjny, powłoki starzone, odporność korozyjna, żelazo Armco 1. Introduction The most widely used method of protecting metals surfaces against corrosion in different environments is covering them by organic coatings (paint, varnish). More often in order to achieve greater stability of organic coatings, improve their adhesion to metal substrates and resistance to atmospheric agents organofunctional silanes of general formula R(CH2)nSi(OR)3 (where -R is organic functional group, -OR is an alkoxy group) are used as interlayers [1-4]. These substances can also inhibit corrosion processes of metal surface [5-11]. For these reasons, silanes can be an alternative to tox[...]

The effect of isobutyltriethoxysilane concentration on the protective properties of aged silane fi lms on stainless steel


  Protective properties of air aged fi lms obtained from solutions of different concentration of isobutyltriethoxysilane (IBTES) prepared on X20Cr13 stainless steel substrate were evaluated. The corrosion resistance of obtained fi lms in weak alkaline (pH = 9) solutions containing anions: HCO3 -, CO3 2-, SO4 2- or alternative Cl- were examined. It was found that IBTES fi lms inhibit the corrosion of steel substrate and their protective properties improve with the concentration of silane solution. Keywords: organofunction silane, aged fi lms, corrosion resistance, stainless steel Wpływ stężenia izobutylotrietoksysilanu na właściwości ochronne starzonych powłok silanowych na stali nierdzewnej Dokonano oceny właściwości ochronnych starzonych powłok otrzymywanych z roztworów izobutylotrietoksysilanu (IBTES) o różnych stężeniach, wytworzonych na stali nierdzewnej X20Cr13. Odporność korozyjną powłok określano w roztworach słabo zasadowych (pH = 9) zawierających jony wodorowęglanowe, węglanowe i siarczanowe oraz alternatywnie - chlorkowe. Stwierdzono, że powłoki IBTES spowalniają procesy korozyjne stalowego podłoża, a ich działanie ochronne poprawia się ze wzrostem stężenia roztworu silanu. Słowa kluczowe: silan organofunkcyjny, powłoki starzone, odporność korozyjna, stal nierdzewna. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, vol. 57, nr 9/2014 345 current density in the anodic range decreases with increasing isobutyltriethoxysilane solution concentration. The corrosion potential of steel coated with silane fi lms is shifted towards positive values (for IBTES/2.0M fi lm by ca 0.17 V, curve e), in reference to the corrosion potential value characteristic for the uncoated steel (Ecor = -0.51 V) (Fig. 1, curve a). In Fig. 2 polarization curves for the uncoated ste[...]

The effect of rhodanine on the protective properties of aged silane fi lms on stainless steel


  Protective properties of air aged fi lms obtained from solution of isobutyltriethoxysilane (IBTES) doped with rhodanine (Rh) prepared on X20Cr13 stainless steel substrate were evaluated. The corrosion resistance of obtained fi lms in weak alkaline (pH = 9) solutions containing anions: HCO3 -, CO3 2-, SO4 2- and Cl- were examined. It was found that silane fi lms doped with rhodanine IBTES/Rh have better protective properties compared to IBTES fi lms. Keywords: silane, aged fi lms, rhodanine, corrosion resistance, stainless steel Wpływ rodaniny na właściwości ochronne starzonych powłok silanowych na stali nierdzewnej Dokonano oceny właściwości ochronnych starzonych powłok otrzymywanych z roztworu izobutylotrietoksysilanu (IBTES) domieszkowanego rodaniną (Rh), wytworzonych na stali nierdzewnej X20Cr13. Odporność korozyjną powłok określano w roztworach słabo zasadowych (pH = 9) zawierających jony: HCO3 -, CO3 2-, SO4 2- oraz Cl-. Stwierdzono, że powłoki silanowe domieszkowane rodaniną IBTES/Rh wykazują lepsze działanie ochronne w porównaniu z powłokami IBTES. Słowa kluczowe: silan, powłoki starzone, rodanina, odporność korozyjna, stal nierdzewna 1. Introduction Silane based products are becoming an interesting material for pretreatment of several metallic substrates, because for the environmental compatibility, they can be used as substitutes of traditional chrome conversion treatments [1-4]. The important features of the silane pretreatment is the formation of a very dense self assembled silicon and oxygen rich network-the silane fi lm [5, 6]. The formation of the stable thin silane fi lm is a simple procedure, being achieved by dipping the metal in diluted alcohol or water based silane solutions for a short period. Silane fi lms not only ensure the adhesion between metal substrates and organic coatings but they also limiting electrolyte access to the underlying metal and hence build an effective barrier against corrosive attack [...]

Evaluation of protective properties of silane coatings modified with rhodanine DOI:10.15199/40.2016.9.4

Czytaj za darmo! »

The protective, anticorrosion properties of silane and polyrhodanine based bilayer coatings IBTES/pRh prepared on X20Cr13 stainless steel substrate are evaluated in this paper. Isobutyltriethoxysilane (IBTES) films were deposited by dip-coating method on steel substrates and stored in air (“aged"). Polyrhodanine (pRh) coatings were electrodeposited using the cyclic voltammetry technique. The protective properties of IBTES/pRh coatings were investigated in chloride ions solution. It was found that bilayer coatings IBTES/pRh exhibit more effective corrosion protection compared to single component pRh or IBTES coatings. Keywords: rhodanine, silane, bilayer coatings, protection of stainless steel W niniejszej pracy dokonano oceny właściwości ochronnych dwuwarstwowych powłok na bazie silanu i polirodaniny IBTES/pRh wytworzonych na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13. Filmy silanowe IBTES na podłożu stalowym osadzano metodą zanurzeniową, a następnie przechowywano w powietrzu ("starzono"). Powłoki z polirodaniny pRH osadzano stosując technikę woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok IBTES/pRH badano w roztworze jonów chlorkowych. Stwierdzono, że powłoki dwuwarstwowe IBTES/pRH zapewniają skuteczniejszą ochronę przed korozją w porównaniu z jednowarstwowymi powłokami z polirodaniny pRh lub silanowymi IBTES. Słowa kluczowe: rodanina, silan, powłoki dwuwarstwowe, ochrona stali nierdzewnej 1. Introduction Corrosion processes of metals and its alloys are a worldwide problem which causes huge economic loss annually in both developed and developing countries. The most common method of corrosion inhibition is to apply protective coatings system providing a barrier between the metal surface and the corrosive environment such as paints, varnishes, pre-treatment layers, adhesives, etc. on metal substrates. In the past, chromium(VI) or phosphate containing conversion pre-treatments were applied. Due to highly environmental[...]

Application of silane films in the corrosion protection of metals DOI:10.15199/40.2017.11.5


  1. Introduction Most metals and their alloys widely used in various industrial applications are highly susceptible to corrosion in aggressive environments. It is well known that corrosion processes cause huge energy and material loss each year. A generic way to protect metals from corrosion is application of protective films or coatings that ensure insulation of the metal from the corrosive environment, specifically water and oxygen. Traditionally, the most effective technologies for improving the corrosion resistance of several metallic substrates were based on the use of Cr6+ containing formulations. However due to the high toxicity and carcinogenic nature of chromium, attempts are being made to develop other less aggressive methods shoving environmental friendliness. One of them is based on the use of organosilane coupling agents hereafter denominated simply silanes, which are hybrid organic-inorganic compounds. Their general formula can be written as R′(CH2)nSi(OR)3, where R′ is an organofunctional group and R is a hydrolysable alkoxy group and (CH2) alkyl chain. In light of their chemical structures, the silanes suitable for corrosion protection can be divided into two major categories, functional (for example vinyltriethoxysilane VS, CH2CHSi(OC2H5)3), and non-functional with similar structures except the latter having hydrolyzable Si-O-C bonds at the both ends of the carbon chain (bis-[3-(triethoxysilylpropyl)]-ethane, BTSE, (C2H5O)3Si(CH2)2Si(OC2H5)3). Non-functional silanes are mainly used as crosslinkers for silane coupling agents [42, 57]. Silane-based pre-treatment involves hydrolysis, deposition of hydrolysed silane films on metal, condensation to siloxanes contribute to formation of a silicon oxygen rich network (Si-O-Si)- the silane film. It has been proved that the silane film not only enhanced the adhesion property between the metal substrate and film, but also constitutes an effective temporary barrie[...]

Własności ochronne starzonych powłok silanowych na stali nierdzewnej

Czytaj za darmo! »

Silany organofunkcyjne są stosowane w ochronie przed korozją głównie jako międzywarstwy, ze względu na zwiększanie przyczepności powłok organicznych (farb, lakierów) do metali. Substancje te mogą również wykazywać działanie antykorozyjne. W niniejszej pracy dokonano oceny własności ochronnych cienkich powłok isobutylotrietoksysilanu (IBTES) wytworzonych na stali X20Cr13 w zależności od czasu starzenia w powietrzu. Odporność korozyjną powłok określano w słabo zasadowych (pH = 9) roztworach mineralnych nie zawierających, bądź zawierających jony chlorkowe. Stwierdzono, że powłoki IBTES spowalniają procesy korozyjne stalowego podłoża, a ich działanie ochronne poprawia się w miarę wydłużania czasu ich starzenia w powietrzu. Słowa kluczowe: silan organofunkcyjny, powłoki starzone, odporność korozyjna, stal nierdzewna Protective properties of aged silane coatings on stainless steel Organofunction silanes are used in corrosion protection mainly as interlayers to improve the adhesion of organic coatings (paints, lacquers) to metals. These substances also can show ability to protect against corrosion. In the presents work, protective properties of thin coatings of isobutylotrietoksysilane (IBTES) prepared on X20Cr13 steel as a function of the time of aging in the air were evaluated. The corrosion resistance of coatings in mineral solutions containing or not chloride ions were examined. It was found that IBTES coatings inhibit the corrosion of steel substrate and their protective properties improve wi[...]

Wpływ amoniaku na własności ochronne starzonych powłok silanowych na stali nierdzewnej


  W niniejszej pracy określono wpływ oddziaływania roztworu amoniaku na własności ochronne cienkich powłok isobutylotrietoksysilanu (IBTES) na stali X20Cr13 starzonych w powietrzu, w słabo zasadowych roztworach wodnych zawierających agresywne aniony: chlorki, węglany, kwaśne węglany i siarczany. Stwierdzono, że oddziaływanie roztworu amoniaku na układ stal/IBTES poprawia właściwości ochronne powłok silanowych. Słowa kluczowe: silany organofunkcyjne, powłoki starzone, amoniak, odpornosć korozyjna, stal nierdzewna The infl uence of ammonia on protective properties of aging silane coatings on stainless steel In the presents work, infl uence of short duration of ammonia solution on protective properties of thin coatings of isobutylotrieetoksysilane (IBTES), air aged, on stainless steel in weak alkaline solutions containing agresive anions: Cl-, HCO3 -, CO3 2-, SO4 2- were examined. It was found that protective properties of IBTES thin coatings improve in ammonia solution. Keywords: organofunction silane, fi lms aging, ammonia solution, corrosion resistance, stainless steel ochrona przed korozja 7/2011 1. Wprowadzenie Silany organofunkcyjne są coraz częściej stosowane w ochronie przed korozją jako materiał podkładowy, głównie dzięki zdolności zwiększania przyczepności powłok organicznych (farb, lakierów) do metalicznego podłoża, a ponadto substancje te mogą wykazywać działanie antykorozyjne [1-6]. Właściwości i jakość powłok silanowych są uzależnione przede wszystkim od rodzaju zastosowanego silanu jak również od zachodzących w nich przemian chemicznych [7, 8]. Pod wpływem wody lub wilgoci zawartej w powietrzu grupy alkoksyklowe -Si-OR obecne w silanach ulegają reakcji hydrolizy. Powstające w wyniku tej reakcji silanole (Si-OH), są nietrwałe i ulegają kondensacji przekształcając się w siloksanole (-R-SiOH) i następnie polisiloks[...]

Ochrona stali X20Cr13 za pomocą starzonych powłok silanowych

Czytaj za darmo! »

Najpowszechniej stosowaną metodą ochrony metali przed korozją w różnych środowiskach jest nakładanie powłok organicznych (farby, lakiery). Obecnie coraz częściej w celu uzyskania większej trwałości powłok organicznych, poprawienia ich przyczepności do metalicznego podłoża oraz zwiększenia odporności na działanie czynników atmosferycznych, jako materiał podkładowy stosuje się związki krzemoorganiczne RnSiX4 - n (silany organofunkcyjne) [1÷3]. Obecność w strukturze silanów jednocześnie grupy organicznej, np. alkilowej (-R) oraz mającej zdolność do hydrolizy grupy X (alkoksylowa -OR lub halogenkowa np. -Cl, -Br) powoduje, że związki te mogą łatwo reagować i trwale wiązać się z materiałami organicznymi jak i nieorganicznymi. Jak wskazują dane literaturowe, korzystne działanie silanów w układach metal/ silan/powłoka organiczna może polegać nie tylko na poprawianiu adhezji powłok, ale także na inhibitowaniu procesów korozyjnych podłoża metalicznego [4÷9]. Z tych względów silany mogą stać się alternatywą dla toksycznej obróbki chromianowej [10]. Własności ochronne powłok silanowych są uzależnione przede wszystkim od rodzaju zastosowanego silanu, sposobu ich przygotowania, czasu starzenia, jak również od zachodzących w nich przemian chemicznych: reakcji hydrolizy i kondensacji [11÷13]. Pod wpływem wody lub wilgoci zawartej w powietrzu grupy alkoksyklowe -Si-OR obecne w silanach ulegają reakcji hydrolizy. R′Si(OR) + nadmiar H O R′Si(OH) + 3ROH 3 2 3  (1) Powstające w wyniku tej reakcji silanole -Si(OH) są nietrwałe i ulegają kondensacji przekształcając się w siloksanole -RO-SiOH i następnie polisiloksany [(-Rn -Si-O)]m. R′Si(OH) + R′Si(OH) R′Si(OH) OSi(OH) R′ + H O 3 3  2 2 2 (2) Te reakcje przebiegają najszybciej w obecności katalizatorów, z których najczęściej stosowanymi są kwasy nieorganiczne: HCl, HNO3, H2SO4, a także amoniak [14÷16]. Produkty powstające w reakcjach hydrolizy i[...]

 Strona 1  Następna strona »