Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Szydłowski"

PASMOWO-PRZEPUSTOWE FILTRY DYSPERSYJNE DOI:10.15199/59.2015.4.76


  W niniejszym referacie przedstawiona została nowa technika syntezy dyspersyjnej macierzy sprzężeń dla pasmowo-przepustowych filtrów mikrofalowych o uogólnionych charakterystykach Czebyszewa. Zaproponowane podejście bazuje na optymalizacyjnej technice minimalizującej funkcję kosztu zbudowanej z odpowiednich zestawów wartości własnych pęków macierzowych opisujących część stałą oraz część dyspersyjną macierzy sprzężeń filtru. Przeprowadzone testy numeryczne potwierdzają zasadność zaproponowanego podejścia. 1. WSTĘP Filtry mikrofalowe są podstawowym elementem każdego systemu telekomunikacyjnego. Zasadniczym zadaniem układu filtrującego jest usunięcie niepożądanych częstotliwości z widma sygnału i przesłanie odfiltrowanego sygnału do portu wyjściowego. W celu podwyższenia selektywności filtru lub też kształtowania charakterystyki opóźnienia grupowego wprowadza się zera transmisyjne (urojone lub zespolone). Podstawową metodą uzyskiwania zer transmisyjnych w filtrze są sprzężenia skrośne pomiędzy niesąsiadującymi rezonatorami (przy założeniu stałej w funkcji częstotliwości wartości sprzężenia) [1-3]. Podejście to jest znane od wielu lat jednak opracowane techniki projektowe są zasadne tylko dla wąskiej grupy filtrów. Drugim podejściem jest wykorzystywanie sprzężeń dyspersyjnych (tj. zmiennych z częstotliwością) do generowania zer transmisyjnych. W koncepcji tej wykorzystuje się liniową zmienność z częstotliwością wartości współczynnika sprzężenia do wygenerowania dodatkowych zer transmisyjnych. Idea wykorzystania tego typu połączeń nie jest nowa - zaproponowana została w 1976 roku [4]. Niestety, do zaproponowanego modelu nie opracowano żadnej metodologii pozwalającej zsyntezować wartości jego elementów. Filtry ze sprzężeniami zmiennymi z częstotliwością zostały ponownie odkryte pod koniec XX wieku i zaczęły regularnie pojawiać się w doniesieniach naukowych. Pierwsze realizacje układów dyspersyjnych dotyczyły filtrów, w któ[...]

An automated design of substrate integrated waveguide filters based on implicit space mapping optimization


  Over the past years, substrate integrated waveguide filters have received particular attention due to the possibility of achieving higher quality factor and better selectivity than classical planar circuits. This technology is relatively new and it offers many advantages like an easy fabrication and integration, a relatively low cost of production and low radiation. The design of filters in SIW technology requires full wave electromagnetic simulations with dense mesh. If it uses a full wave solver for optimization, the design process is very time consuming. To reduce this cost a design methodology called space mapping [1], [7] can be applied. The goal of this method is to shorten the design cycle by using a fast but less accurate coarse model to gain the information about the optimal parameters setting of the expensive but accurate fine model. To obtain the optimal design for the fine model, the space mapping technique compares the results of both simulations. If the misalignment between the fine and coarse models is not significant, the algorithm automatically reduces the differences. Space mapping application is most often used for modeling and optimization of microwave circuits. In most cases it uses circuit models as surrogates and a full wave solver to provide the reference results for model alignment. This methodology has been successfully applied to design microwave circuit such as filters, antennas and couplers. Recently, space mapping was also applied to design SIW filters in in-line configuration [13]. To this end segmentation technique with equivalent circuit models of the SIW discontinuities was adopted for fast coarse model computations. The circuit models were derived using BI-RME method [12]. In this paper an alternative approach to space mapping design of substrate integrated waveguide (SIW) filters [9-11] is proposed. Instead of using equivalent circuit models of discontinuities the initial design is obtained [...]

 Strona 1