Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ ŻUCHOWSKI"

Charakterystyka materiałów anodowych stosowanych w procesach elektrochemicznego wprowadzania inhibitorów korozji stali do betonu


  W procesach elektrochemicznego wprowadzania inhibitorów korozji stali do betonu są stosowane takie materiały anodowe, jak grafi t, stal austenityczna, aktywowany tytan i platyna. Zarejestrowano anodowe krzywe polaryzacji wymienionych materiałów w roztworach symulującym skład anolitu w tych procesach. Analiza przebiegu tych krzywych pozwoliła określić charakter zachodzących reakcji anodowych. Na tej podstawie oceniono przydatność badanych materiałów anodowych do elektrochemicznego wprowadzania anionowego inhibitora korozji stali: jonów azotanowych(III) do betonu. Słowa kluczowe: żelbet, inhibitor anionowy, migracja, anoda Characteristics of anodic materials used for the electrochemical injection of steel corrosion inhibitors into concrete Different anodic materials, namely graphite, stainless steel, activated titanium and platinum, have been used in trials of the electrochemical injection of corrosion inhibitors into concrete. Anodic polarization curves of these materials were taken in solutions simulating anolite, typical for these processes. Occurring anodic reactions were revealed upon the analysis of acquired polarization data. In conclusion, the usability of tested anodic materials for the electrochemical injection of the anionic corrosion inhibitor (nitrite ions) into concrete was assessed. Keywords: reinforced concrete, anionic in[...]

Problems with corrosion protection steel stacks in fl ue gas desulphurization systems


  This paper presents problems associated with corrosion of steel stacks and changes in philosophy of corrosion protection when implemented into fl ue gas desulphurization systems. In-situ tests were taken by means of electrochemical impedance spectroscopy at a stack which discharges fl ue gas before wet lime/limestone desulphurization. A very rapid soaking of spherical infi ll vinylester coating with electrolyte has been observed. Based on the Brasher - Kingsbury equation and data obtained from impedance spectra water content in the tested coating has been calculated. Keywords: fl ue gas desulphurization systems, coatings, electrochemical impedance Problemy zabezpieczeń przeciwkorozyjnych kominów stalowych w instalacjach odsiarczania gazów spalinowych Przedstawiono podstawowe problemy związane z korozją kominów stalowych oraz zmiany w fi lozofi i zabezpieczenia ich przed korozją, gdy system zawiera instalację odsiarczania spalin. Wykonano badania terenowe metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w kominie odprowadzającymgazy po odsiarczaniu metodą mokrą wapniakowo-wapienną. Stwierdzono bardzo szybkie nasiąkanie elektrolitem powłoki winyloestrowej z wypełnieniem o kształcie kulistym. Na podstawie równania Brashera-Kingsbury i wyznaczonych na podstawie uzyskanych widm impedancyjnych obliczono zawartość wody w badanej powłoce. Słowa kluczowe: instalacje odsiarczania spalin, powłoki organiczne, badania impedancyjne.1. Introduction Stacks are important system elements in processes which take place in power plants, as most importantly it stabilizes the production system and discharges fl ue gas at an appropriate height into the atmosphere. The stack can be a single element in a straight system, as well as operate with more units as a collective element. The primary function of the stack is to supply the highest possible amount of air to the combustion process by creating fl ue draf[...]

Corrosion monitoring by harmonic analysis in aqueous environments


  This paper presents tests concerning the rate of corrosion in non-alloy steel (type S235JR) in an aqueous environment, with an additive of sodium chloride by means of polarization resistance measurements and harmonic analysis. The tests have been carried out for steel samples exposed to the testing environment for six weeks, in order to obtain a constant rate of corrosion in the function of time. The measurements have aimed at verifying the use of harmonic analysis in automatic corrosion monitoring systems. For this purpose, a typical three-electrode sensor, which is applied to measurements taken by means of automatic corrosion monitoring systems, has been used. In conclusion, the tests have revealed that harmonic analysis can be a measurement method to be applied in the design of corrosion monitoring systems. Keywords: corrosion monitoring, polarization resistance, harmonic analysis Monitorowanie korozji metodą analizy harmonicznej w układach wodnych W niniejszej pracy wykonano badania szybkości korozji stali niestopowej typu S235JR w środowisku wodnym z dodatkiem chlorku sodu, metodami rezystancji polaryzacyjnej oraz analizy harmonicznej. Badania prowadzono po sześciotygodniowej ekspozycji próbek stali w badanym środowisku w celu osiągnięcia stałej szybkości korozji w funkcji czasu. Pomiary miały na celu sprawdzenie wykorzystania metody analizy harmonicznej w automatycznych systemach monitorowania korozji. W tym celu do badań wykorzystano typowy trójelektrodowy czujnik jaki stosowany jest w przypadku pomiarów automatycznym systemem monitorowania korozji. Badania wykazały, że metoda analiza harmonicznej może być techniką pomiarową, która może być wykorzystana do budowy systemów monitorowania korozji. Słowa kluczowe: monitorowanie korozji, rezystancja polaryzacyjna, analiza harmoniczna.1. Introduction Damage which occurs due to unpredicted and premature wear of an element at high risk, even in spite of any caution exercised at t[...]

 Strona 1