Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Karol Aniserowicz"

Zasady kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach elektrycznych budynków

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem techniki postępuje miniaturyzacja urządzeń, które wymagają do działania coraz mniejszej energii; coraz mniejsza energia wystarcza także do zakłócenia ich pracy lub uszkodzenia. Ochronę przed zakłóceniami różnego pochodzenia, w tym przed wyładowaniami atmosferycznymi, realizuje się za pomocą takich środków jak: nadziemny układ zwodów i przewodów odprowadzających, uziom, bezpośrednie połączenia wyrównawcze, ograniczniki przepięć w sieci zasilającej (połączenia wyrównawcze pośrednie), ograniczniki przepięć w liniach sygnałowych, dobór tras kabli, bezpieczne odstępy izolacyjne, filtry przeciwzakłóceniowe, ekranowanie. W ciągu ostatnich lat praca projektantów instalacji elektrycznych i elektronicznych uległa znacznej komplikacji wskutek gwałtown[...]

Essential Recommendations of Electromagnetic Compatibility for Office Buildings

Czytaj za darmo! »

Essential recommendations of electromagnetic compatibility (EMC) for electrical installations in office buildings are briefly summarized. Measures of protection against electromagnetic disturbances are discussed. They are: a lightning protection system, grounding, bonding, overvoltage arresters, cable routing, safe distances, shielding. Streszczenie. Zwięźle przedstawiono główne zalecenia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej dla instalacji elektrycznych w budynkach biurowych. Przedyskutowano środki ochrony przeciw zaburzeniom elektromagnetycznym. Są to: instalacja odgromowa, uziemianie, wyrównywanie potencjałów, ograniczniki przepięć, dobór tras kabli, odstępy bezpieczne, ekranowanie. (Zasadnicze zalecenia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w budynkach biurowych). Keywords: electromagnetic compatibility, lightning protection, overvoltage, office building. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, ochrona odgromowa, przepięcia, budynek biurowy. Introduction Protection against electromagnetic disturbances (EMD) in office buildings is carried out using: - air terminations and downconductors of a lightning protection system (LPS), - grounding, - bonding (equipotentialization), - surge protection devices (SPDs) and filters, - cable routing, - safe distances, - shielding. Understanding of causes of EMD, consciousness of risk, and knowledge of protection measures are still relatively small. Only selected essential recommendations are summarized in this paper due to the volume limitations. A properly designed protection system is effective against any kind of typical disturbances, including lightning electromagnetic pulse (LEMP) [1, 2, 3]. Essential rule of protection The essential rule of protection against EMD is to identify a protected volume (zone) and to mount the protective devices onto its boundary (not outside or inside the protected volume). Typically, the boundary is easy to determine[...]

Parametry piorunowych impulsów elektromagnetycznych


  Dzieje ochrony odgromowej mają nieco ponad dwa i pół wieku. Początki badań w tym zakresie są ściśle związane z początkami rozwoju współczesnej wiedzy o elektromagnetyzmie. Elektryczną naturę piorunów udowodnił w roku 1752 Benjamin Franklin podczas swego słynnego eksperymentu z latawcem wypuszczonym w kierunku chmury burzowej. On też skonstruował pierwszy piorunochron. Pionierem ochrony odgromowej w Polsce był ksiądz Józef Herman Osiński, który w roku 1784 opublikował dzieło "Sposób ubespieczaiący życie y maiątek od piorunów". Podstawy obecnej wiedzy o rozkładzie ładunków elektrycznych wewnątrz chmury burzowej zostały opracowane na początku XX w. przez dwóch brytyjskich badaczy - G.C. Simpsona i C.T.R. Wilsona. Simpson mierzył ładunki elektryczne niesione przez krople deszczu bezpośrednio pod chmurami. Wynalazł przyrząd do pomiaru składowej pionowej natężenia pola elektrycznego z balonu wypuszczanego do wnętrza chmury. Wilson natomiast badał zmiany pola elektromagnetycznego towarzyszącego piorunom w pewnej odległości od chmur. Na tej podstawie określał natężenie i polaryzację wyładowań w chmurach oraz między chmurami a ziemią. Wilson został w roku 1927 laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za badania ładunków elektrycznych wewnątrz tzw. komór burzowych. Podstawową metodą zdobywania informacji o piorunach są obserwacje i badania eksperymentalne. Najbardziej znane ośrodki badawcze są zlokalizowane w rejonach o dużej aktywności burzowej. Ośrodki, w których wyładowania są prowokowane przez wystrzeliwanie rakiet w kierunku chmur burzowych, znajdują się np. w USA (na Florydzie i w Nowym Meksyku) oraz w Australii (na Wyspie Melville’a). Badania z użyciem rakiet były również prowadzone we Francji i Japonii. Kilka znanych, wysokich konstrukcji budowlanych wyposażono w aparaturę pomiarową rejestrującą parametry naturalnych wyładowań atmosferycznych. Są to np. CN Tower (Canadian National Tower) w Toronto, wieże stacji nadawc[...]

ANALIZA ROZPŁYWU PRĄDÓW PIORUNOWYCH W WYSOKIM MASZCIE ANTENOWY DOI:10.15199/59.2015.4.32


  Streszczenie: Przedstawiono rezultaty obliczeń rozpływu prądów piorunowych w głównych elementach konstrukcyj­nych wysokiego masztu antenowego. Wykonano obliczenia dla rygorystycznego modelu wynikającego z zastosowania metody momentów. Wyniki porównano z rezultatami obli­czeń dla uproszczonego modelu obwodowego, spełniającego założenie quasi-stacjonarności, uwzględniającego jedynie indukcyjności segmentów przewodzących prąd. Wykazano, że do szacunkowych obliczeń i[...]

OCHRONA ODGROMOWA Z ZASTOSOWANIEM URZĄDZEŃ NIEZGODNYCH Z NORMAMI PN-EN DOI:10.15199/59.2015.4.33


  Przedstawiono urządzenia stosowane do tzw. niekonwencjonalnej ochrony odgromowej obiektów budow­lanych, w tym telekomunikacyjnych. Podzielono je na dwie zasadnicze grupy: piorunochrony aktywne i urządzenia mające zapobiegać wyładowaniom atmosferycznym. Pod­dano je krytyce jako urządzenia kosztowne, często instalo­wane w sposób sprzeczny z podstawowymi zasadami bez­pieczeństwa, a przy tym nie zapewniające skuteczności ochrony lepszej niż standardowa instalacja piorunochron- na. 1. WSTĘP Wydarzeniem, które jest najczęściej wymieniane w literaturze jako początek badań nad naturą wyładowań atmosferycznych i ochroną odgromową, był słynny eks­peryment Benjamina Franklina z latawcem w roku 1752. Z perspektywy długości ludzkiego życia było to dawno, a jednocześnie jakże niedawno - z perspektywy rozwoj[...]

Przegląd argumentów naukowych przeciwko stosowaniu piorunochronów aktywnych DOI:10.15199/48.2015.11.02

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono urządzenia nazywane "piorunochronami aktywnymi" (ang. Early Streamer Emitters), stosowane do tzw. niekonwencjonalnej ochrony odgromowej. Deklarowanym skutkiem ich działania jest znacznie większy zasięg strefy ochronnej niż standardowych instalacji odgromowych. Przedstawiono wybrane argumenty naukowe przeczące deklarowanej zasadzie działania. Abstract. Devices called "active lightning rods" (Early Streamer Emitters), applied to so-called unconventional lightning protection, are presented. Their claimed action results in much larger protective zone than that of standard lightning protection systems. Selected arguments opposing the declared operating principle are presented. (Overview of scientific arguments against the use of non-conventional air terminals). Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, piorunochron aktywny (ESE), strefa ochronna, argumenty naukowe. Keywords: lightning protection, ESE air terminal, protection zone, scientific arguments. Wstęp Stan wiedzy dotyczący wyładowań atmosferycznych jest znaczny, ale daleki od kompletności. Z tego powodu istnieje spore pole dla działań nieudowodnionych naukowo, których ukrytym celem jest osiągnięcie korzyści materialnych, a nie tworzenie rzeczywistego postępu naukowo-technicznego. Efektem takich działań są m.in. niekonwencjonalne piorunochrony. Można wyróżnić dwie grupy tych urządzeń: 1) piorunochrony "aktywne" (ang. ESE - Early Streamer Emitters), czyli z tzw. wczesną emisją strimerów; 2) piorunochrony mające zapobiegać wyładowaniom atmosferycznym. Niniejsza praca dotyczy urządzeń ESE, z powodu ich szerokiego marketingowego promowania nie tylko za granicą, ale również w Polsce, mimo sprzeczności z normą PN -EN 62305 [1] oraz negatywnego stanowiska Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP [2]. Piorunochrony "zapobiegające" uderzeniom pioruna nie są tak rozpowszechnione w Europie i nie mieszczą się w zakresie tej pracy. Celem artykułu jest wykazanie, że opis działania pi[...]

Niedoskonałości modeli matematycznych zamiany energii pola elektromagnetycznego na ciepło w tkankach DOI:10.15199/48.2015.12.10

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problemy interpretacyjne spotykane w publikacjach dotyczących numerycznego modelowania procesu nagrzewania się tkanek poddanych ekspozycji w polu elektromagnetycznym. Wskazano na przyczyny fizyczne strat cieplnych. Zaproponowano modyfikację terminologii dotyczącą konduktywności elektrycznej. Abstract. This paper presents interpretation issues found in publications concerning the numerical modelling of heating process of tissues exposed to the electromagnetic field. Physical causes of thermal losses are pointed out. A modification of the terminology regarding the electrical conductivity is proposed. (Imperfections of mathematical models of electromagnetic field energy conversion to heat in tissues). Słowa kluczowe: ekspozycja w polu elektromagnetycznym, model matematyczny, straty cieplne, konduktywność, prąd przesunięcia. Keywords: exposure to electromagnetic fields, mathematical model, thermal losses, conductivity, displacement current. Wstęp Postępowi technicznemu w dziedzinie zastosowań elektromagnetyzmu towarzyszą badania nad interakcją pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. Historia wykorzystania tych pól dla rozwoju społeczeństw jest bardzo krótka w porównaniu z dziejami ludzkości. Wszak od opublikowania pierwotnej postaci równań Maxwella upłynęło zaledwie 150 lat. Zatem zrozumiałe powinno być, że pytania o oddziaływanie na zdrowie, mimo wielu opracowań [1-4], często nie mają jeszcze wyczerpujących odpowiedzi. Pytania tendencyjnie sformułowane potrafią wywoływać zapalczywe dyskusje czy wręcz fobie. Szczególnie często dyskutuje się, zwykle bez znajomości rzeczy, o oddziaływaniu telefonów komórkowych [5]. Przeprowadzono wiele badań eksperymentalnych i teoretycznych dla ustalenia, w jakim zakresie pola elektromagnetyczne stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a w jakim mogą być wykorzystane do celów terapeutycznych [6-7]. W szczególności prowadzono złożone obliczenia komputerowe zmierzające do określeni[...]

Analiza efektu dyspersji w modelu antenowym kanału wyładowania atmosferycznego z rozłożoną indukcyjnością DOI:10.15199/48.2016.02.02

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem analizy jest model antenowy kanału wyładowania atmosferycznego z rozłożoną indukcyjnością. Dodana indukcyjność jest zastosowana w celu uzyskania odpowiedniej prędkości prądu wyładowania głównego, powodując równocześnie zmiany kształtu fali prądowej wzdłuż kanału. Analiza opóźnienia grupowego w dziedzinie częstotliwości wskazuje, że prędkość propagacji wzdłuż modelu kanału zależy od częstotliwości. Abstract. An inductively loaded antenna theory model of a lightning return stroke is analysed. Inductive loading is applied to obtain the required return stroke current speed, which additionally causes changes of the lightning current waveform along the channel. The analysis of the group delay in the frequency domain shows that the propagation velocity along the channel model depends on frequency. (Analysis of dispersion effect in inductively loaded antenna theory model of a lightning return stroke). Słowa kluczowe: kanał pioruna, model antenowy, rozłożona indukcyjność, dyspersja, opóźnienie grupowe. Keywords: lightning channel, antenna theory model, distributed inductance, dispersion, group delay. Wstęp Modele kanału wyładowania głównego są sklasyfikowane i opisane w [1, 2]. Rakov i Uman w [1] zdefiniowali cztery klasy tych modeli: 1) modele fizyczne (gazodynamiczne); 2) modele elektromagnetyczne; 3) modele o parametrach rozłożonych (modele R-L-C); 4) modele inżynieryjne. Cooray w [2] podzielił modele na trzy grupy: (i) modele elektrotermodynamiczne; (ii) modele linii transmisyjnej lub modele R-L-C; (iii) modele półfizyczne i inżynieryjne. Antenowe modele kanału wyładowania należą do klasy 2) według Rakova i Umana lub do grupy (iii) według klasyfikacji Cooray’a. Modele antenowe, których różne odmiany były prezentowane po raz pierwszy w [3 - 6], są bardzo przydatne do inżynierskich obliczeń narażeń piorunowych. Mogą one być bezpośrednio zastosowane np. do wyznaczania podziału prądu piorunowego w strukturach cienkoprz[...]

Udary przepięciowe w obwodach elektroenergetycznych niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2016.02.03

Czytaj za darmo! »

Opisano przebiegi i parametry przepięć występujących w obwodach zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia. Dokonano przeglądu znormalizowanych impulsów, który oparto głównie na normach IEEE oraz IEC. Przedstawiono główne podobieństwa i różnice koncepcji dotyczących klasyfikacji źródeł narażeń, miejsc narażeń oraz środków ochrony przed przepięciami. Abstract. Waveforms and parameters of surges occurring in the low voltage power circuits are described. A review of standardized pulses is done, which is based primarily on the IEEE and IEC standards. The main similarities and differences in concepts regarding the classification of threat sources, places of occurrence, and measures for protection against surges are presented. (Overvoltage surges in low-voltage power circuits). Słowa kluczowe: impuls, prąd piorunowy, przepięcie komutacyjne, ekspozycja na przepięcia, odporność udarowa. Keywords: pulse, lightning current, switching overvoltage, exposure to surges, surge immunity. Wstęp Jednym z istotnych zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej jest identyfikacja zaburzeń mogących pojawiać się w obwodach zasilania elektrycznego. Wraz z szybkim rozwojem zastosowań i miniaturyzacją aparatury elektronicznej rozwijane są zarówno wiedza o środowisku elektromagnetycznym, jak i technologie wytwarzania i instalowania urządzeń przeznaczonych do ochrony przed oddziaływaniem zaburzeń. Niniejsza praca jest poświęcona udarom krótkotrwałym (ang. surges), które pojawiają się w sieci zasilającej przez czas zwykle wyraźnie krótszy od połowy okresu napięcia przemiennego, a mają energię na tyle dużą, że mogą uszkodzić urządzenia podłączone do sieci lub zakłócić ich pracę. Przedmiotem pracy nie są przepięcia trwające znacznie dłużej, a pojawiające się wskutek stanów awaryjnych. Nie są również omawiane serie krótkotrwałych impulsów EFT/B (ang. Electrical Fast Transient/Burst), ani wyładowania elektrostatyczne ESD (ang. Electrostatic Discharge). Dl[...]

Uziemianie obiektów telekomunikacyjnych DOI:10.15199/59.2018.7.4


  Spełnienie zasad kompatybilności elektromagnetycznej w obiektach telekomunikacyjnych jest istotne z powodu funkcji przez nie pełnionych. Jednym z ważnych aspektów kompatybilności elektromagnetycznej jest ochrona odgromowa, szczególnie wówczas, gdy obiekty zawierają konstrukcje o dużej wysokości (maszty antenowe, wieże) lub są podłączone do rozległych sieci przewodzących. Ochrona przed oddziaływaniem piorunowych impulsów elektromagnetycznych dotyczy zarówno aparatury elektronicznej, jak i bezpieczeństwa ludzi. Jednym z podstawowych środków ochrony odgromowej jest uziemianie. Mimo dość dużej liczby publikacji na ten temat, ogólny stan wiedzy o uziomach jest mały, a przeciętny elektronik często wręcz lekceważy to zagadnienie. Może to być związane m.in. z brakiem tych zagadnień w programach studiów dla inżynierów elektroników. Ponadto poziom artykułów publikowanych w pismach branżowych, prac prezentowanych na konferencjach, a szczególnie w Internecie, jest nierówny. Nierzadkie są publikacje, których autorzy opierają się bardziej na swoich wyobrażeniach niż na lekturze norm lub książek [1-12]. Niestety, jakość tłumaczenia norm pozostawia wiele do życzenia. Panuje przy tym spore zamieszanie pojęciowe, związane z kilkoma funkcjami pełnionymi przez uziomy oraz z myleniem uziemień z połączeniami wyrównawczymi (ekwipotencjalizacją). Stąd wynikła potrzeba napisania niniejszego artykułu. Uziemienia pełnią następujące główne funkcje: - ochronną, - odgromową, - roboczą. Funkcja ochronna uziemienia - jako jednego ze środków ochrony przeciwporażeniowej - polega na zapewnieniu, że różnica potencjałów pomiędzy dowolnym przewodzącym przedmiotem a powierzchnią ziemi nie przekracza wartości uznawanej za bezpieczną przy dotknięciu (napięcie dotykowe). Dotyczy ona również zapewnienia bezpiecznej wartości różnicy potencjałów między stopami (napięcie krokowe). Analogiczną funkcję pełnią połączenia wyrównawcze, jednak powierzchnią odniesienia dla [...]

 Strona 1  Następna strona »