Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Nowak"

Wpływ składu mieszaniny gazów na właściwości tribologiczne hybrydowej warstwy węglowej

Czytaj za darmo! »

Popularne w ostatnich latach metody chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD (Chemical Vapour Deposition), jak i fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD (Physical Vapour Deposition) pozwalają na ulepszanie materiałów przez modyfikację ich powierzchni powłokami węglowymi. Powłoki wpływają na poprawę takich parametrów, jak: twardość, odporność na zużycie ścierne, adhezja, odporność korozyjna. Ponadto elementy ulepszane powłokami węglowymi cechują się doskonałą biotolerancją w środowisku płynów ustrojowych [1÷4]. Inne właściwości użytkowe ma element ulepszony przez wytworzenie warstwy dyfuzyjnej. Warstwa ta pozwala bowiem na nasycenie wierzchniej części materiału wybranym pierwiastkiem. Przykładem tego typu procesu jest nawęglanie wraz z dalszą obróbką cieplną, zapewniające modyfikowanym materiałom poprawę twardości i odporności na zużycie ścierne. Jednakże wysoka temperatura procesu ogranicza możliwość stosowania nawęglania do wąskiej grupy materiałów [5, 6]. Szczególny problem stanowi nawęglanie podłoży wykonanych ze stali austenitycznej, która jest materiałem mało odpornym na oddziaływanie wysokiej temperatury. Trudność nawęglania tego rodzaju materiałów oparta jest na zagrożeniu spowodowanym utworzeniem się w trakcie procesu węglików chromu (M23C6), które znacznie obniżają właściwości fizykochemiczne stali austenitycznej. Z doniesień literaturowych wynika, że ten rodzaj materiału próbowano nasycić dyfuzyjnie za pomocą wyładowania jarzeniowego prądu stałego DC (Direct Current), jak i za pomocą metody niskotemperaturowego nierównowagowego nawęglania (low-temperature paraequilibrium carburization) [7÷13]. Badano również właściwości elementów nawęglonych w procesie niskotemperaturowego nierównowagowego nawęglania, a następnie pokrytych powłoką węglową [14]. Badania prowadzone w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej dowodzą, że możliwe jest wytworzenie warstwy przejściowej w wyniku procesu RF PACVD [2]. Zastosow[...]

Techniki pomiaru poziomu wypełnienia zbiorników


  Jednym z ważniejszych parametrów, istotnych z punktu widzenia technologa wykorzystującego w swojej pracy substancje ciekłe lub zachowujące się jak płyny, jest poziom wypełnienia zbiornika. Informacja o zawartości surowca czy półproduktu w tanku jest niezbędna w operacjach sterowania zarówno automatycznego, jak i niezautomatyzowanego [14, 16]. Sprawne i prawidłowe prowadzenie wielu procesów zależy bowiem od ilości doprowadzanych do nich substancji. Kontrola poziomu może być jednym ze sposobów ochrony urządzeń linii aparaturowych przed nadmiernym zużyciem czy nawet zniszczeniem. Wiedza na ten temat może być ponadto przydatna przy ocenie eksploatacji parku maszynowego oraz ekonomiki produkcji [1, 2]. Przemysł spożywczy jest jednym z głównych odbiorców mierników i sygnalizatorów do pomiaru poziomu. W ostatnim czasie odchodzi się od rozwiązań mechanicznych na rzecz urządzeń elektronicznych. Obserwowany jest także wzrost popularności technologii pozwalających na pomiar bezkontaktowy [3]. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA systemów pomiaru poziomu Ze względu na umiejscowienie czujników stosowanych do pomiaru poziomu wypełnienia zbiornika Kress-Rogers [12] (rysunek 1) wyróżniła rozwiązania z czujnikiem znajdującym się wewnątrz zbiornika nad poziomem cieczy (A); z czujnikiem znajdującym się na zewnętrznej ścianie zbiornika lub wziernika (bezkontaktowe) (B); z czujnikiem znajdującym się na wewnętrznej ścianie zbiornika (kontaktowe) (C); z czujnikiem zanurzonym (kontaktowe) (D). Brumbi [2] (rysunek 1) wyróżnił natomiast czujniki zamontowane na górze zbiornika (bezkontaktowe) (E); sygnalizatory poziomu wmontowane w ścianę zbiornika (F); czujniki zanurzone (G); czujniki zamontowane na dnie zbiornika (kontaktowe) (H). Istotnym kryterium podziału, z punktu widzenia automatyki, jest odróżnienie układów pomiarowych od układów sygnalizacyjnych. Pierwsze z nich pozwalają nauzyskanie informacji o chwilowej wartości wielkości mierzonej, podczas gdy układy [...]

Some electrical properties of glycerol water solutions

Czytaj za darmo! »

The effect of temperature and water content in glycerol water solutions upon the electrical characteristics was studied in some details. The temperature was extended from room temperature up to about 380 K. It was suggested that the dependence between conductivity and temperature can be described by the relation like for the electron semiconductors. It was supposed that the calculated activation[...]

Some aspects of the glycerol Joule heating

Czytaj za darmo! »

It was measured the electrical conductivity changes of glycerol, during heating process. The heating was realised by high voltage field (Joule heating) in stationary heater, without the glycerol flow. The heater electrodes (plane and parallel) were oriented horizontally. The results of performed experiment are very promising (HV heating is effective for organic medium with low conductivity). It was suggested that two different activation energy values obtained (about 0.4 eV and 0.6 eV) are associated with the jumping of OH groups inside the hydrocarbon chains and from one chain to another. (Wybrane aspekty grzania elektrodowego gliceryny) Streszczenie. Przedstawiono metodę grzania elektrodowego gliceryny w polu wysokiego napięcia o częstotliwości 50 Hz. Proces prowadzono w układzie s[...]

Verification of fractional electric model of PVDF material treated with selected compressive stress

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of impedance spectroscopy investigations of PVDF cabless exposed to compressive stress. Basing on the results of these studies it was found that, for samples subjected to different compressive strains the same electrical model can be applied but with variable electrical values of its parameters. For the tested material the fractional electric model was proposed. This model describes the behavior of the test material in terms of electricity very well. Therefore it is believed that it can be used to model the PVDF materials used in electronic and electrical applications. Streszczenie. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań spektroskopii impedancyjnej przewodów PVDF poddanych działaniu naprężeń ściskających. Na podstawie wyników tych badań stwierdzono, że dla próbek poddanych różnym naprężeniom ściskającym można zastosować taki sam model elektryczny ale o zmiennych wartościach jego parametrów. Dla badanego materiału zaproponowano ułamkowy model elektryczny. Model ten bardzo dobrze opisuje zachowanie się badanego materiału pod względem elektrycznym. Dlatego sądzi się, że może być stosowany do modelowania materiałów PVDF wykorzystywanych w elektronice i elektrotechnice. (Weryfikacja elektrycznego ułamkowego modelu zastępczego materiału PVDF poddanego naprężeniom ściskającym) . Keywords: PVDF, stress, electric model. Słowa kluczowe: PVDF, naprężenie, model elektryczny. Introduction Research in the field of electrotechnology has produced some novel materials [1-7] with new, sometimes unpredictable properties. Quantities characterizing such materials are capacity, resistance, inductance. Although that is, the phenomena that occur in them can not be fully expressed solely by these three measures. However, it appears that they can be succesfully characterized by applying mathematical models using fractional derivatives. An example of such materials is the discussed herein a piezoelectric PVDF (polivin[...]

Model of the PVDF Material Electrical Properties Dependence on Temperature Regarding the Influence of Fractional Elements

Czytaj za darmo! »

The paper presents how electrical properties of a PVDF material is influenced by a change of temperature when not subjected to a mechanical stress The results of PVDF cables behavior during frequency testing are presented. The fractional derivatives method was used to interpret the findings as well as to verify the model proposed earlier. Experimental data taken for PVDF cables made in Wroclaw Division of Electrotechnical Institute, after subjecting them for frequency testing at temperatures ranging from-50 oC to +50 oC proved that the model proposed by the authors correctly describes the changes taking place in PVDF material under temperature. An eletrical equivalent model was derrived and its parameters at different temperature points were identified. The premise was to describe the changes in electrical properties of the test material against the temperature. The proposed modeling does not include the influence of the power conection leads and plates, which affect the outcome of the measurements Streszczenie. Prezentowana praca zawiera wyniki badań częstotliwościowych przewodów PVDF wyprodukowanych w IEL i poddanych działaniu temperatury w zakresie od -50C do +50C. Do interpretacji wyników pomiarów częstotliwościowych i jednoczesnej weryfikacji wcześniej zaproponowanego modelu zastosowano metodę pochodnych ułamkowych. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji i interpretacji badań eksperymentalnych stwierdzono, że zaproponowany przez autorów model dobrze opisuje zmiany parametrów układu poddanego działaniu temperatury w zakresie od -50C do +50V. (Temperaturowy model elektryczny materiału PVDF uwzględniający wpływ elementów ułamkowych) Keywords: PVDF, temperature ageing, electric model. Słowa kluczowe: PVDF, starzenie termiczne, model elektryczny. Introduction The structure of the material under discussion has been already described in previous work [1-6]. It was assumed that the model consists of resistances and capacitances connected[...]

Electrical Properties of the Sintered Biomass, Sewage Sludge and Coal Ash

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych (rezystywności i współczynnika strat dielektrycznych) oraz testów ciśnieniowych, prowadzonych w trakcie procesu spiekania, popiołów z osadów ściekowych, węgla kamiennego i biomasy. Na podstawie zmian rezystywności i przy założeniu modelu Arrheniusa, obliczono wartości energii aktywacji procesów spiekania. Wyniki porównano z danymi literaturowymi a także ze zmianami wartości współczynnika strat dielektrycznych (dla popiołu z węgla kamiennego). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że metoda elektryczna oceny stopnia spiekania popiołów z badanych paliw jest obiecująca lecz wymaga dalszych badań. (Właściwości elektryczne spiekanych popiołów węgla, biomasy i osadów ściekowych) Abstract, In this paper there are presented the results of the electrical experiments (resistivity and dissipation factor) and pressure drop test conducted during sintering process of the biomass ash, sewage sludge ash and coal ash. The activation energies of sintering processes were calculated based on resistivity changes and assuming the Arrhenius type relation. The results were discussed with the literature data and with the changes of dissipation factor (for coal ash). On the basis of the presented study it was found that the electrical method of evaluation the sintering process is promising but requires further study. Słowa kluczowe: popiół węgla, spiekanie, opór elektryczny, współczynnik strat dielektrycznych Key words: coal ash, sintering, electrical resistivity, dissipation factor 1. Introduction The formation of sintered ash and slag deposits on heat exchange surfaces in coal, biomass or sewage sludge cofiring, is a very important problem, because the massive built-up of ash deposits force to interrupt the energy conversion for cleaning the elements of the boilers. The formation of sintered deposits is usually explained by the presence of a liquid phase or molten surface layer on ash particl[...]

Fractional electric model of sintered ash from coal and biomass

Czytaj za darmo! »

The study of fuel ash is of great importance in the analysis processes in the light of combustion efficiency, pollution, economic use of the boiler and the wear process. In this paper are presented the results of electrical measurements (impedance analysis) of the ash samples prepared from hard coal, lignite and biomass, in terms of finding the electric model of the ash. It was obtained the same model for hard coal, lignite and biomass (wood chips) ash. The proposed model was tested by computer simulation and determined the parameters of this model were correlated. Streszczenie. Badanie popiołów paliw ma olbrzymie znaczenie przy analizie procesów spalania między innymi pod kątem efektywności spalania, zanieczyszczeń, ekonomii wykorzystania kotła oraz jego procesu zużycia. W prezentowanej pracy przedstawiono analizę wyników badań elektrycznych (impedancyjnych) popiołu z węgla kamiennego, brunatnego i biomasy (zrębki drewniane), pod kątem znalezienia elektrycznego modelu zastępczego popiołu. Zaproponowano jeden model dla trzech badanych popiołów. Zaproponowany model był testowany przez symulacje komputerowe a wyznaczone parametry tego modelu zostały ze sobą skorelowane. (Elektryczny model ułamkowy spiekanego popiołu z węgla i biomasy) Keywords: biomass, ash, sintering, electric model, CPE fractional element. Słowa kluczowe: biomasa, popiół, spiekanie, model elektryczny, element ułamkowy CPE. Introduction The complete and correct information on the depositforming propensity of biomass ash is very important for boilers designers and operation engineers. There are some empirical indices (ash fusion test, chemical analysis) relating to ash deposition, but they frequently give misleading results and their reliability is poor. It was also investigated the resistivity changes of the ash in the process of sintering [1-5] The other problem is understanding how inorganic components of hard coal, lignite and biomass reac[...]

Electrical Properties of the Sintered Biomass, Sewage Sludge and Coal Ash – Part 2

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań elektrycznych zmiennoprądowych (pomiary współczynnika strat dielektrycznych) oraz testów ciśnieniowych prowadzonych w trakcie procesu spiekania popiołów uzyskanych z wybranych paliw. Na podstawie zmian współczynnika strat dielektrycznych oraz przy założeniu modelu Arrheniusa, obliczono wartości energii aktywacji procesów zachodzących w popiołach podczas ich spiekania. Na podstawie otrzymanych wyników oraz przeprowadzonej ich analizy, stwierdzono że metoda badań procesu spiekania popiołów, oparta na pomiarach zmiennoprądowych, jest obiecująca lecz wymaga dalszych badań. (Własności elektryczne spiekania popiołów uzyskanych z wybranych paliw część 2) Abstract, In this paper the results of both AC electrical measurements (dissipation factors) and pressure tests carried out during the sintering of some fuel ashes are presented. The activation energies of the particular sintering processes were calculated basing on the changes of dissipation factors and assumption that the relation is of Arrhenius type. The presented results give the reason for claiming that the AC electrical method of evaluation of the ash sintering process is promising but requires further study. Słowa kluczowe: popiół, spiekanie, współczynnik strat dielektrycznych, test ciśnieniowy Key words: ash, sintering, dissipation factor, pressure drop test 1. Introduction The massive built-up of ash deposits, forming as a result of physical and chemical changes, create the large exploiting problem associated with the necessity of interrupting the energy conversion for cleaning the elements of the boilers. The formation of sintered deposits are associated with the presence a low viscosity phase - liquid phase in a form of molten surface layer on ash particles- characterized by such a temperature dependent, parameters as viscosity and surface tension [1,2]. It is difficult to attain the complete and correct information on these process[...]

 Strona 1  Następna strona »