Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Bąk"

Dielectric properties of polycrystalline Ba0.36Na0.64Ti0.36Nb0.64O3

Czytaj za darmo! »

Ferroelectric oxides of perovskite structure have been intensively examined both in theoretical and practical terms. Unfortunately, a straightforward explanation of a nature of ferroelectricity in these materials has not been given. Despite structural similarity, ABO3 oxides exhibit a diversity of physical behaviours [1]. The chemical composition of the materials has a crucial influence on equilibrium between long- and short-range interactions [2]. Privilege of one of these interactions determines a stability of either polar ferroelectric or non-polar paraelectric phase of cubic structure [3]. Dielectric properties of complex ferroelectric oxides depend not only on their chemical composition but also on the ordering of the cations in A and B sublattices [4]. Current research trends include searching of new unleaded and friendly to environment materials. Due to their high piezoelectric parameters, they exhibit a wide spectrum of possible applications in present-day technologies [5]. Ba0,36Na0,64Ti0,36Nb0,64O3 (BNTN64) which is a subject of the present studies meets this criterion. It is also advantageous that polycrystalline BNTN64 can be easily obtained with conventional method [6, 7]. According to literature data there may be three various ferroelectric behaviours in the solid solutions of Ba1 - xNaxTi1 - xNbxO3 type [8÷11]. The materials for which 0 ≤ x ≤ 0.075 belong to a family of classic ferroelectrics. The materials with 0.075 ≤ x ≤0.55 are relaxors. At 0.55 ≤ x ≤ 1, the samples undergo phase transitions typical for classic ferroelectrics or antiferroelectrics. The diversity of the properties of BNTN may be related to various types of behaviour of two base compounds, i.e. BaTiO3 (BT) and NaNbO3 (NN). BT forms tetragonal crystal structure adequate for P4mm [12] space group. With decreasing temperature, two phase transitions appear[...]

Synergiczne układy warstwowe: azotek krzemu - warstwa przejściowa na multikrystalicznym krzemie

Czytaj za darmo! »

Amorficzny azotek krzemu a-SiNx:H nale.y do najbardziej obiecuj.cych materia.ow warstwowych o szczegolnym znaczeniu dla fotowoltaiki. Stosowany w postaci warstwy na krzemowych ogniwach s.onecznych pe.ni rol. pasywnej pow.oki antyrefleksyjnej, ktora jednocze.nie zabezpiecza powierzchni. ogniwa przed korozj. oraz przed dyfuzj. obcych atomow i jonow (np. tlenu). Takie warstwy stanowi. .rod.o wodoru pasywuj.cego defekty pod.o.a (przede wszystkim defekty powierzchniowe na granicach mi.dzyziarnowych polikrystalicznego krzemu). Na efekt wzrostu synergizmu w.a.ciwo.ci w uk.adzie warstwa-pod.o.e znacz.cy wp.yw maj.: adhezja warstwy do pod.o.a i rozk.ad napr..e. w.asnych. Osi.gni.cie zamierzonego efektu jest uwarunkowane rownie. parametrami samej warstwy, takimi jak: grubo.., budowa atomowa i g.sto.. warstwy, a tak.e wzgl.dna zawarto.. pierwiastkow Si, N i H. W literaturze przedmiotu mo.na znale.. informacje na temat roli sk.adu chemicznego i budowy warstw a-SiNx:H, jako czynnikow decyduj.cych o ich w.a.ciwo.ciach u.ytkowych i mo.liwych zastosowaniach [1€11]. Na przyk.ad: .. wraz ze wzrostem zawarto.ci krzemu w warstwie spada jej opor elektryczny, .. napr..enia w warstwie mog. by. modyfikowane przez dobor wzgl.dnej zawarto.ci azotu, .. zawarto.. wodoru jest wi.ksza w warstwach osadzanych w wy.szej temperaturze, .. optyczna transmisja warstwy spada ze wzrostem zawarto.ci Si. Warto.. przerwy energetycznej maleje od 5,1 eV dla warstwy o sk.adzie bliskim stechiometrycznemu [N]/[Si] . 1,3 do 2,05 eV dla warstw bogatych w krzem. Wobec tych zale.no.ci istotne znaczenie ma fakt, .e sk.ad chemiczny warstwy (zawarto.. Si, N i H) i jej budowa zale.. od warunkow, w ktorych zosta.a ona otrzymana, to jest od metody formowania warstwy i parametrow procesu. U.ytkowe w.a.ciwo.ci azotku krzemu pozostaj. w .cis.ej relacji do aspektow technologicznych. Jedno z najwa.niejszych miejsc w.rod metod otrzymywania warstw a-SiNx:H zajmuj. technolo[...]

Modyfikacja właściwości elektrycznych CaTiO3 metodą wysokoenergetycznego mielenia jako przykład zielonej chemii


  Zaprezentowano wyniki badań dotyczących modyfikacji właściwości elektrycznych CaTiO3 poprzez domieszkowanie jonami miedzi metodą wysokoenergetycznego mielenia. Wytworzono kilka roztworów stałych o składzie Ca1-xCuxTiO3 i CaTi1-xCuxO3-δ. Określono wpływ domieszkowania tytanianu wapnia miedzią na właściwości elektryczne, takie jak przenikalność dielektryczna, przewodnictwo elektryczne oraz tangens kąta strat dielektrycznych. Największy wzrost wartości wielkości elektrycznych zaobserwowano dla roztworu stałego o składzie CaTi0,80Cu0,20O3. Elec. properties of CaTiO3 were modified with Cu ions by high-energy ball milling in air. Several solid state solns. of Ca1-xCuxTiO3 (0 < x < 0.8) and CaTi1-xCuxO3-δ (x = 0.02 and 0.20) were produced. The addn. of Cu resulted in an improvement of dielec. permittivity, dielec. loss and conductivity of the solns. The optimum compn. was CaTi0,80Cu0,20O3. Materiały ceramiczne o strukturze perowskitu są w ostatnim dwudziestoleciu intensywnie badane ze względu na ich szerokie możliwości aplikacyjne. Wśród perowskitów szczególne interesujące, ze względu na różnorodność właściwości fizycznych i chemicznych, są tytaniany, do których należy tytanian wapnia. W zależności od składu chemicznego oraz stopnia aPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; bUniwersytet Pedagogiczny, Kraków Krystyna Wieczorek-Ciurowaa,*, Piotr Duliana, Wojciech Bąkb, Czesław Kajtochb Modyfikacja właściwości elektrycznych CaTiO3 metodą wysokoenergetycznego mielenia jako przykład zielonej chemii High-energy ball milling as a green chemistry method for modification of CaTiO3 electrical properties Mgr Piotr DULIAN w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest doktorantem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność - chemia i technologia chemiczna nieorganiczna, chemia środowiska. Wydział I[...]

 Strona 1