Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Napieralski"

Generation of harmonic sequences in accordance to tonal harmony rules with artificial neural networks

Czytaj za darmo! »

There has been a continuous research throughout the world. in the field of computer generated music. Many implementations has appeared as well as a lot of disputes on this topic, and it is now perceived as a branch of science. The computer participation in the process of music creation is not only restricted to being an aid for the composer. In fact, a machine is able to replace human in the creation process. There are some realizations that are purely machinegenerated and which were able to reach the top of pop music lists, successfully competing with human-made works. The elements of the branch of science mentioned above include musicological analysis of musical opus and automatic harmonization of the melody line. The research presented below can be applied in particular in [...]

Blok zasilania bezprzewodowego modułu pomiarowego współpracujący z generatorem odzyskującym energię drgań mechanicznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia ideę wykorzystania przekształconej energii drgań mechanicznych do zasilania bezprzewodowych modułów pomiarowych oraz strukturę i rozwiązania układowe dla bloku przetwarzania energii. Opisane zostały w skrócie piezoelektryczne generatory odzyskujące energię drgań wraz z ich obwodem modelującym. Przedstawione są wyniki i wnioski z wykonanych symulacji komputerowych różnych wariantów układów prostownika AC/DC i przetwornicy DC/DC. Abstract. The paper presents the idea of using vibration energy harvesters for powering of wireless measurement modules as well as the structure and circuits of a power processing block. Piezoelectric generators and their model are described in short. The results and conclusions from the performed computer simulations of various types of AC/DC rectifiers and DC/DC converters are also presented. (Power supply block for wireless sensor module using vibration energy harvester). Słowa kluczowe: odzyskiwanie energii drgań, blok zasilania, prostownik, przetwornica DC/DC. Keywords: vibration energy harvesting, power supply block, rectifier, DC/DC converter. Wstęp Technologie odzyskiwania z otoczenia różnych form energii są obecnie dynamicznie rozwijane ze względów ekonomicznych oraz związanych z ochroną środowiska naturalnego. Rozwiązania te są stosowane zarówno w dużej skali (elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne) jak i w małej skali (odzyskiwanie energii biomechanicznej, energii cieplnej ciała ludzkiego, energii odkształceń i drgań mechanicznych, energii fal radiowych, itd.). Dzięki rozwojowi niskomocowych elementów elektronicznych możliwe staje się zastąpienie zasilania bateryjnego źródłami opartymi o odzyskiwanie energii w urządzeniach przenośnych, implantach medycznych oraz bezprzewodowych sieciach sensorycznych. Ostatnie z wymienionych zastosowań jest bezpośrednim przedmiotem zainteresowań autorów. Współczesne systemy do monitoringu i diagnostyki stanu technicznego maszyn, budynków i po[...]

IGBT static model based on diffusion equation implemented in SPICE source code


  Bipolar power semiconductor devices, such as the PIN diode or the Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), have the advantage of low voltage drop at high current densities. This is achieved through introduction of excess carriers into the wide, lightly doped base layer which is necessary for obtaining high voltage capability. A power semiconductor device is normally used as a switch. Bipolar power device switching takes more time and involves physical phenomena more complex than in the case of unipolar devices such as the power MOSFET. Thus, excess carriers influence strongly static and dynamic properties of the device. This causes problems when the device is used in a circuit but also makes its modelling more troublesome [1]. Motivation Power semiconductor device models presently fall into one of the following two categories. 1. Full physical models are based on microscopic description of physical phenomena and take into account the dimensions of the semiconductor structure. They are very accurate, yet not accessible to the average electronic engineer. They need special, multidimensional simulators that are costly and need special skills to be used. Moreover, geometrical and physical parameters must be known that are obviously not made available by device manufacturers. 2. In the widely used electronic circuit simulators, compact behavioural models are used. They are easy to use for circuit designers but yield inaccurate or even erroneous results. This is because they are either models of signal-oriented devices (as opposed to power-oriented ones) developed for the needs of VLSI circuit design,[...]

Polska mikroelektronika w technice kosmicznej DOI:10.15199/13.2015.12.1


  Kosmos a przemysł Rozwijanie działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej może być bardzo ważnym narzędziem wspierania rozwoju polskiej gospodarki i wprowadzania innowacji, jak również podnoszenia sprawności instytucji państwowych. Przemysł kosmiczny - jedna z najbardziej technologicznie zaawansowanych gałęzi przemysłu - oraz skutki jego działalności, mają istotny wpływ na gospodarkę światową a tym samym także na gospodarkę polską. Globalne przychody przemysłu kosmicznego rosną. Dzieje się tak nawet w obliczu kryzysów o zasięgu światowym. Np. w 2008 roku przychody tego sektora osiągnęły ponad 257 mld USD, co dało wzrost o 6 mld USD w porównaniu do roku poprzedzającego. Wspomniany wcześniej wpływ skutków działania przemysłu kosmicznego, polega na upowszechnianiu się nowych technologii w licznych dziedzinach gospodarki i życia codziennego. Zjawisko to pozytywnie wpływa na gospodarkę światową oraz ogólnie pojęty rozwój cywilizacji. Można zauważyć, że jest to efekt nieco podobny do przenikania osiągnięć technologii wojskowych do zastosowań cywilnych, choć zdecydowanie mniej wątpliwe moralnie. Polska a europejski przemysł kosmiczny W roku 2012 Polska stała się pełnoprawnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Droga do uzyskania pełnego członkostwa trwała około 20 lat i wyglądała następująco:  28. stycznia 1994 - umowa o współpracy;  27. kwietnia 2007 - porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym (European Cooperating State - ECS); - 28. kwietnia 2008 - przystąpienie do Planu dla Europejskich Państw Wspólpracujących (Plan for European Cooperating States - PECS); - 13. września 2012 - podpisanie Konwencji ESA; - 19. listopada 2012 - pełne członkostwo. Uzgodnione warunki członkostwa przewidują możliwość przeznaczenia około 29 milionów EUR rocznie z polskiej składki członkowskiej, na rozwój polskiego przemysłu kosmicznego. Naturalnym porządkiem jest, że polskie przedsięb[...]

Modelowanie nieliniowych zjawisk termicznych w układach elektronicznych przy wykorzystaniu programu SPIcE

Czytaj za darmo! »

Rozwiązywanie równania przewodnictwa ciepła jest jedną z najważniejszych metod symulacji i modelowania zjawisk termicznych w układach elektronicznych. Równanie (1), opisujące pole temperatury, jest równaniem różniczkowym cząstkowym i jego rozwiązanie wymaga na ogół zastosowania metod numerycznych lub analityczno-numerycznych. Rozwiązania analityczne są możliwe tylko dla prostych kształtów ge[...]

Gate level thermal simulation of CMOS ICs with emphasis on switching power

Czytaj za darmo! »

CMOS technology of ICs is the most dominant nowadays. The constant tendency to make circuits smaller and faster to reach better performance results in higher power density and higher operating temperature. The latter degrades IC performance and impacts reliability. Nowadays, more than 50% of chip failures is caused by overheating a circuit’s structure [1]. For those high-power ICs thermal investigations must be done. For further description of the simulation method it is necessary to define power dissipation in CMOS circuits and common sources of power consumption. Power consumption and heat generation in CMOS technology Every CMOS digital circuit dissipates power whether its logic state changes or remains unchanged. Its power consumption can be expressed as a sum of fo[...]

MODELOWANIE UKŁADÓW MEMS DO CELÓW EDUKACYJNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.109


  W artykule zawarto opis prac związanych z projektowaniem i modelowaniem układów mikro-elektromechanicznych. Przedstawiono opis projektu europejskiego EDUMEMS, w ramach którego są realizowane wspomniane prace. 1. WSTĘP Projektowanie, modelowanie i wytwarzanie układów scalonych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej elektroniki. Specjalizowane układy scalone typu ASIC znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie życia, począwszy od telefonów komórkowych, tabletów, poprzez komputery, aż do zaawansowanych systemów sterowania używanych w zakładach przemysłowych. Tak duża różnorodność ich zastosowania wymaga ogromnej wiedzy wykorzystywanej przy ich projektowaniu. W Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych były i wciąż są realizowane liczne projekty, polegające na opracowywaniu coraz to bardziej zaawansowanych układów [1], [2]. Szczególną rolę odgrywa tutaj projekt pt.: "Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes - EDUMEMS". Jest to projekt realizowany w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej polegający na wykorzystaniu istniejącego potencjału naukowców z całej Europy. Utworzyli oni zespół projektantów o specjalizacji z różnych dziedzin nauki, którzy są w stanie zaprojektować układy MEMS z uwzględnieniem ich złożoności. Układy MEMS są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną układów scalonych, które stosuje się obecnie w wielu urządzeniach gospodarstwa domowego i nie tylko. Tak szybko rozwijający się rynek smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych wymusza powstawanie coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych technologicznie czujników i aktuatorów znajdujących zastosowanie w wyżej wymienionych urządzeniach. Do każdego układu MEMS wymagane jest podejście indywidualne, gdyż każdy system spełnia inną unikalną funkcję. Ich złożoność wymaga wiedzy i doświadczenia nie tylko z elektroniki ale również z mechaniki, termiki czy optyki.[...]

Od algorytmu dynamicznej cieczy sieciowej do dedykowanego komputera równoległego

Czytaj za darmo! »

W tym artykule przedstawiamy koncepcję i realizację dedykowanego komputera równoległego opartego na modelu dynamicznej cieczy sieciowej (ang. dynamic lattice liquid - DLL). Jest to złożony układ elektroniczny, który zbudowano przy wykorzystaniu programowalnych tablic logicznych (ang. Field Programmable Gate Array - FPGA). Abstract. In this text we discuse conception and hardware realization of [...]

Aktuatory i sensory w technologii MEMS jako mikroelektromaszynowe elementy mechatroniki

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane projekty mikromaszyn i mikrosystemów krzemowych zaprojektowanych w DMCS i wykonanych w technologiach MEMS. Należą do nich: mikrosilnik, mikropompa i mikrozwierciadło krzemowe, czujniki promieniowania podczerwonego, przetworniki elektrotermiczne, czujniki przepływu gazu, czujniki przyśpieszenia, punktowe źródła światła, tranzystory ISFET i CHEMFET a także różne warianty mikromaszynowych czujników przyśpieszenia oraz pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Abstract. In this paper the chosen microsystems designed in DMCS and manufactured in MEMS technology have been presented. The silicon micromotor, micropump and micromirror as well as IRS- infrared radiation sensors, ETC- electro-thermal converter, GFS- gas flow sensors, ASacceleration sensor, ISFET and[...]

Enhancement of piezoelectric vibration energy harvester output power level for powering of wireless sensor node in large rotary machine diagnostic system

Czytaj za darmo! »

Energy harvesting solutions have been dynamically developed in this decade. These solutions are needed due to both environmental and economical reasons. They are applied to generate e.g. electric energy on both larger (hydropower plants, windmill farms, solar power plants, geothermal systems) and smaller scale (harvesting of biomechanical energy, human body heat, mechanical strain and vibration energy, solar energy, radio waves energy, etc.). The development of small-size, low power electronic devices enables the replacement of batteries by energy harvesting power sources in wearable electronics, medical implants and wireless sensor networks (WSNs). The authors focus attention on the latter application. Wireless sensor networks gain an increasing importance and one of their mo[...]

 Strona 1  Następna strona »