Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Halina Aniołczyk"

Kryteria skuteczności ekranowania materiałów barierowych w ochronie współczesnego człowieka

Czytaj za darmo! »

Gospodarka elektroniczna i społeczeństwo informacyjne są podstawowymi czynnikami zmian stylu życia i pracy ludzi. Specyfika elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz instalacji powoduje rosnące ich zagęszczenie, szczególnie na terenach zurbanizowanych. Pola elektromagnetyczne (PEM) z zakresu częstotliwości 0 Hz - 300 GHz, zwanego również niejonizującym, powszechnie występują w środowisku życia i pracy współczesnego człowieka, co wynika chociażby z faktu korzystania z energii elektrycznej i łączności bezprzewodowej. Na terenie większości dużych miast są zlokalizowane liczne obiekty nadawcze (radiowe, telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej - BTS i inne) oraz linie elektroenergetyczne i urządzenia związane z ich funkcjonowaniem. Najczęściej badania poziomu PEM w otoc[...]

URZĄDZENIA RADIOKOMUNIKACJI I RADIODYFUZJI W ŚWIETLE NOWEJ DYREKTYWY O OCHRONIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW DOI:10.15199/59.2015.4.23


  Opublikowana w 2013 roku dyrektywa 2013/35/UE nałożyła obowiązek transpozycji przepisów UE do prawa krajowego. Celem pracy jest ocena aktualnego stanu zagrożeń na pola elektromagnetyczne (PEM) od urządzeń stosowanych w radiokomunikacji i radiodyfuzji i wskazanie urządzeń oraz miejsc pracy o najwyższym ryzyku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Najwyższe poziomy natężenia pola elektrycznego stwierdzono w realnych warunkach środowiska pracy dla pracowników technicznych grup masztowych. 1. WSTĘP Pola elektromagnetyczne (PEM) jako czynnik fizyczny występujący w środowisku pracy i mogący wpływać negatywnie na zdrowie pracowników, podlegają w Polsce obowiązkowej kontroli [1]. Ekspozycja zawodowa na PEM występuje wówczas, gdy człowiek znajduje się w tych polach podczas stosowania urządzeń, które je wytwarzają ale również podczas ich testowania, konserwacji, naprawy czy kontroli. Ekspozycja zawodowa na PEM może osiągać w szczególnych warunkach ekstremalne wartości. Istnieje cały system zabezpieczeń oraz działań kontrolno - profilaktycznych, którego celem jest obniżenie stopnia tej ekspozycji a nawet całkowite jej wyeliminowanie. W Polsce od blisko 45 lat funkcjonuje system kontroli ekspozycji na PEM w środowisku pracy, którego podstawą jest Kodeks Pracy [2] i przepisy wykonawcze do niego: W konsekwencji, rezultatem funkcjonującego systemu jest istotne podniesienie poziomu rzeczywistej ochrony pracowników i znaczące obniżenie ekspozycji na PEM wybranych grup zawodowo eksponowanych na PEM a nawet wyeliminowanie tej ekspozycji. Sprzyjał temu w znacznym stopniu równoczesny postęp techniczny i rozwój elektroniki, w wyniku którego zastąpiono stare urządzenia nowoczesnymi, szczególnie w radiodyfuzji (cyfryzacja telewizji), teletransmisji i łączności. Duża część urządzeń pracuje obecnie bezobsługowo ale jednocześnie powstały nowe grupy zawodowe, w tym również i takie o nierozpoznanej ekspozycji, nieuświadomionej, nieuwzgl[...]

Pola elektromagnetyczne w środowisku współczesnego człowieka na przykładzie łodzi


  Znaczący wzrost liczby urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne (PEM) instalowanych i użytkowanych zarówno w pobliżu budynków mieszkalnych, jak i wewnątrz nich, może wpływać niekorzystnie na zdrowie współczesnego człowieka. Badanie skutków zdrowotnych koncentruje się w ostatnich latach głównie na oddziaływaniu na ludność pól o częstotliwościach radiowych (30 kHz - 50 GHz), wykorzystywanych w urządzeniach nowoczesnych technologii, głównie w łączności bezprzewodowej. W środowisku komunalnym ekspozycja ludzi na pola elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń personalnych i wyposażenia mieszkań nakłada się na ogólne tło elektromagnetyczne, jakie wytwarzają źródła zewnętrzne, do których należą stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe sieci radiotelefonicznych, w tym telefonii komórkowej. Szczególnie dynamiczny rozwój systemów radiokomunikacyjnych obserwuje się na obszarze dużych aglomeracji, gdzie występuje dodatkowo ogromne zagęszczenie stacji nadawczych małych mocy, takich jak bezprzewodowe sieci komputerowe (WLAN, WiFi), monitoringu radiowego czy np. usługi ochrony mienia RFID, EAS. Pierwsze badania w zakresie oceny ekspozycji populacji na PEM zostały przeprowadzone w latach 70. ubiegłego wieku przez Agencję Ochrony Środowiska USA w 15 wielkich miastach amerykańskich. Dominowało wówczas PEM wytwarzane głównie przez nadawcze stacje radiowe i telewizyjne, a wartości gęstości mocy były rzędu 10-3 - 10-2 W/m2 [1]. W Polsce badania PEM na obszarze zurbanizowanym wykonano po raz pierwszy w 1993 i 1995 roku. W 13 wybranych punktach Warszawy usytuowanych wewnątrz okręgu o średnicy 7 km, którego centrum był Pałac Kultury i Nauki (na iglicy były zainstalowane anteny nadawcze wieloprogramowych stacji radiowych i telewizyjnych), wykonano badania natężenia pola elektrycznego. Badania te przeprowadzono na wysokości od 3 m npt do 165 m npt (zadaszenia istniejącej zabudowy) w zakresie częstotliwości 0,009 - 1300 MHz. Najwyższ[...]

URZĄDZENIA NOWYCH TECHNOLOGII W ŻYCIU MIESZKAŃCA WIELKIEGO MIASTA DOI:10.15199/59.2015.4.101


  Stale rosnący poziom intensywności PEM RF powszechnie występujących w środowisku życia współczesnego człowieka (o tendencji rosnącej) powinien być okresowo kontrolowany zarówno ze względów technicznych jak i ekologicznych oraz ochrony zdrowia populacji. Przeprowadzono badanie ankietowe w 110 gospodarstwach domowych. Najczęściej stosowany był telefon komórkowy -93%, 68% badanych korzystało z laptopów połączonych z siecią bezprzewodową a 66% korzystało z kuchenki mikrofalowej. 1. WSTĘP Pola elektromagnetyczne (PEM) są dzisiaj wszechobecne w życiu współczesnego człowieka a poziom natężenia tych pól ma tendencję rosnącą. Jeszcze do niedawna w zakresie częstotliwości radiowych (RF) najbardziej powszechne były telefony komórkowe. Obecnie, na skutek rosnącego zapotrzebowania na nowe usługi, zwłaszcza szybką transmisję danych oraz przesyłanie obrazów wzrasta zainteresowanie ww. usługami, zwłaszcza teleinformatycznymi. Zwiększa się więc liczba "osieciowanych" mieszkań w celu korzystania z urządzeń nowych technologii, takich jak: sieci dostępu bezprzewodowego WLAN (Wireless Local Area Network) np. typu WiFi (obecnie kartę WiFi posiada urządzenie zewnętrzne PC i laptopy), WiMAX, Bluetooth (stosowany w ponad 500 różnych technologiach) oraz tzw. usług nietelekomunikacyjnych (jak na przykład śledzenie ludzi starszych, chorych, więźniów w areszcie domowym, pilnowanie dzieci). Część mieszkańców korzysta z telefonów bezprzewodowych, np. w sieci DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). Wytwarzane przez ww. urządzenia PEM RF występuje więc w stosunkowo bliskim otoczeniu człowieka. Stąd też pytanie dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EMC) jak i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka przed potencjalnymi skutkami dla zdrowia rosnącego poziomu ekspozycji przewlekłejna PEM w środowiska życia. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (International Commission on No[...]

 Strona 1