Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Stachurski"

Wpływ warunków obróbki ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy

Czytaj za darmo! »

Głównym celem ostrzenia stępionych narzędzi skrawających jest przywrócenie im właściwości skrawnych. Właściwości skrawne ostrza zależą przede wszystkim od: - prawidłowego kształtu geometrycznego, - fizycznych i mechanicznych właściwości warstwy wierzchniej ostrza uzyskanych w wyniku ostrzenia. Wiadomo, że polepszanie właściwości skrawnych ostrza zwiększa dokładność i jakość obrabianych części. Zatem proces ostrzenia narzędzi wywiera decydujący wpływ na dokładność, jakość i wydajność procesów obróbkowych. Jednym z takich procesów, dla którego stan ilościowy i jakościowy ostrza skrawającego decyduje o dokładności i jakości wykonanych części jest frezowanie obwiedniowe kół zębatych. W metodzie tej jako narzędzie używane są modułowe frezy ślimakowe. W Polsce w dalszym ciągu najbardziej rozpowszechnione są frezy wykonane ze stali szybkotnącej. Zarys zęba koła zębatego powstaje jako obwiednia kolejnych położeń krawędzi skrawających ostrzy frezu. W trakcie obróbki kolejne ostrza skrawające narażone są na skomplikowane, nierównomierne i zmienne w czasie obciążenia siłami skrawania. W strefie kontaktu wióra i przedmiotu obrabianego z ostrzami narzędzia występują znaczne obciążenia mechaniczne (naprężenia normalne i styczne) oraz cieplne (temperatura). Z tego powodu proces regeneracji (ostrzenia) narzędzia nie powinien znacząco pogarszać pierwotnych właściwości warstwy wierzchniej materiału narzędziowego. Należy pamiętać, że na skutek wysokich prędkości szlifowania podczas ostrzenia wydzielają się duże ilości ciepła. W tych warunkach w warstwie wierzchniej ostrzonych narzędzi powstają bardzo duże naprężenia cieplne. Naprężenia te prowadzą do powstania siatki pęknięć, która często jest niewidoczna przy obserwacji powierzchni narzędzia okiem nieuzbrojonym. Na skutek wysokiej temperatury w warstwach wierzchnich narzędzi mogą również wystąpić zmiany strukturalne obniżające znacznie właściwości skrawne ostrza. Badania opisywane w literatu[...]

Naprężenia własne występujące w obszarze temperatury generowanej w przedmiocie obrabianym podczas frezowania

Czytaj za darmo! »

W wyniku procesu technologicznego podczas wytwarzania wyrobu obciążona zostaje powierzchnia materiału i pewien obszar pod tą powierzchnią. W obróbce ubytkowej obciążenia mogą przyjmować postać od typowego obciążenia siłami do złożonych procesów fizyczno- chemicznych zależnych od fizycznego mechanizmu procesu. Cechy warstwy wierzchniej (WW) są skutkami tych obciążeń. Ze względu na ocenę właściwości użytkowych wyrobów jedną z ważniejszych cech WW, charakteryzującą jej właściwości mechaniczne, są naprężenia własne [1÷4]. Naprężenia własne powstają w wyniku niejednorodności oddziaływań zewnętrznych, głównie mechanicznych i cieplnych. Na użytek technologii wprowadzono jakościowe modele powstawania naprężeń własnych w WW. Najbardziej rozpowszechniony jest model mechaniczny (zimny) i model cieplny. Są to modele dla idealnych przypadków granicznych [1, 2]. Rozpatrując model cieplny, należy zwrócić uwagę na to, że na skutek ciepła wytworzonego w procesie obróbki powstaje pole temperatury, które w zależności od mocy źródeł ciepła i intensywności cząstkowych strumieni cieplnych w strefie skrawania ma złożoną postać, a jego rozkład jest nierównomierny. Zasięg obszaru obejmującego temperaturę generowaną podczas skrawania wnika głęboko w przedmiot obrabiany [2, 5÷8]. Z tego powodu, zdaniem autorów, należy zbadać wpływ oddziaływania temperatury skrawania na naprężenia własne. W prezentowanym artykule przedstawiono badania dotyczące wyznaczania rozkładu temperatury w materiale obrabianym oraz określania wpływu temperatury na wartość naprężeń własnych. Badania zostały przeprowadzone podczas frezowania walcowego, które jest metodą skomplikowaną pod względem kinematyki obróbki [3, 4]. Dlatego nie jest możliwe bezpośrednie przeniesienie wyników badań dostępnych w literaturze, a odnoszących się do wpływu temperatury na naprężenia własne w prostszych procesach obróbki, takich jak skrawanie ortogonalne czy toczenie. warunki badań eksperymentalnyc[...]

Zmiana właściwości tribologicznych oraz naprężeń własnych stopu aluminium PN-EN 7075 wywołana odkształceniem plastycznym procesu kulowania

Czytaj za darmo! »

Ze względu na wyjątkowe połączenie właściwości fizykochemicznych oraz mechanicznych, stopy aluminium są szeroko stosowane w transporcie [1÷3]. Jednakże ze względu na ich małą twardość oraz niską odporność na zmęczenie, a także relatywnie wysokie zużycie stopy te znalazły zastosowanie głównie jako materiały konstrukcyjne [4÷8]. Wytworzenie materiału funkcjonalnego na bazie stopów aluminium, np. przeznaczonego na elementy narażone na zmęczenie stykowe i zużycie przez tarcie, wymaga zastosowania złożonych metod ich obróbki zarówno skupionych w obszarze modyfikacji ich składu, modyfikacji struktury realizowanej na drodze obróbki plastycznej i/lub cieplnej, jak i modyfikacji samej powierzchni [9÷11].[...]

 Strona 1