Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Paczuski"

Study of demulsifiers used for crude oil desalting Badania deemulgatorów stosowanych do odsalania ropy naftowej DOI:10.15199/62.2017.4.9


  Two com. demulsifiers and a lab. synthesized one were used for sepn. of water (together with dissolved salts) from an artificial water-crude oil emulsion. Accelerated sepn. of emulsion by using an appropriate centrifuge and the bottle test were used for the study. The addn. of a mixt. of demulsifiers (up to 40 ppm) resulted in a full removal of water. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wybranych deemulgatorów wody zemulgowanej w ropie naftowej. Wykorzystano metodę przyspieszonego rozdziału emulsji z wykorzystaniem odpowiedniej wirówki oraz test butelkowy. Badania uzupełniono charakterystyką wpływu wybranych deemulgatorów na napięcie powierzchniowe i międzyfazowe składników emulsji. Przygotowanie ropy naftowej do przetwarzania w rafinerii polega na optymalnym komponowaniu różnych gatunków surowca, a także na jej dokładnym odsalaniu. Większość z ponad siedmiuset światowych rafinerii przetwarza ropy naftowe o zmiennym składzie chemicznym i właściwościach. Właściwe przygotowanie surowca w rafinerii, w szczególności mieszaniny różnych gatunków ropy naftowej, ma istotne znaczenie dla przebiegu procesów produkcyjnych i końcowych wyników ekonomicznych. Typowe gatunki surowca są dyspersjami z punktu widzenia struktury fizycznej. Mieszanie różnych rodzajów surowca wymaga uwzględniania ich kompatybilności, co pozwala ograniczać ilość wydzielanych osadów asfaltenowych1, 2). Badania i stosowanie ich wyników upowszechnia się od kilkunastu lat a jedną z przyczyn jest przetwarzanie coraz cięższych rodzajów ropy naftowej. Powszechną praktyką przemysłu naftowego jest usuwanie soli mineralnych towarzyszących ropie naftowej3). Wstępne oczyszczanie surowca ma miejsce na polu naftowym a powtórne i dogłębne odbywa się w węzłach odsalania surowca przed jego destylacją w instalacjach destylacji rurowo-wieżowej (DR-W). Sole mineralne, głównie chlorki sodu, wapnia i magnezu, są przede wszystkim źródłem korozji instalacji DR-W. Dlatego ich usu[...]

Możliwości produkcji durenu z krajowych surowców naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości wydzielania durenu z naftowych półproduktów pochodzących z Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Określono zawartość durenu w trzech wybranych frakcjach zawierających węglowodory alkiloaromatyczne: benzynie pirolitycznej, pozostałości po destylacji produktu katalitycznego reformingu benzyny i frakcji C9+ izomeryzatu z instalacji p-ksylenu oraz scharakteryzowano przydatność technologiczną tych strumieni. Najkorzystniejszym surowcem okazała się pozostałość reformingowa. Dureń (1,2,4,5-tetrametylobenzen) jest cennym surowcem chemicznym. Produkty jego utleniania: kwas i dibezwodnik piromelitowe, służą do otrzymywania żywic alkidowych, plastyfikatorów, lakierów rozpuszczalnych w wodzie, smarów, klejów, utwardzaczy żywic epoksydowych, emulgatorów i barwników. Głównym zastosowaniem dibezwodnika kwasu piromelitowego jest produkcja żywic poliestrowoimidowych o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury, używanych do otrzymywania wyrobów specjalnych przeznaczonych dla przemysłu lotniczego i elektrochemicznego. Dureń występuje w cięższych frakcjach związków aromatycznych pochodzenia karbochemicznego i petrochemicznego, jednak jego zawartość w produktach karbochemicznych jest ta[...]

Wydzielanie durenu z produktów reformingu benzyny DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości i zastosowanie 1,2,4,5-tetrametylobenzenu - surowca do produkcji tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Przedstawiono dane zawarte w literaturze dotyczące metod syntezy oraz wydzielania tego węglowodoru z surowców petrochemicznych. Przeprowadzono "zatężenie" wybranej frakcji petrochemicznej w celu zwiększenia w niej zawartości durenu, dobrano parametry wydzielania go metodą niskotemperaturowej krystalizacji oraz opracowano analityczne metody określania efektywności procesu. Dureń (1,2,4,5-tetrametylobenzen) jest cennym surowcem chemicznym. W skali przemysłowej uzyskuje się go zazwyczaj metodą wydzielania z alkiloaromatycznych frakcji ropy naftowej. Z produktów otrzymywanych w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku podczas przetwarzania ropy naftowej najwięcej durenu zawiera frakcja C9+ pochodząca z reformingu benzyny. Różnice między wartościami temperatury wrzenia poszczególnych składników tej frakcji są tak niewielkie (tab.), że wydzielenie któregokolwiek z nich metodą destylacji jest prawie niemożliwe1,2). Można natomiast wydzielać dureń i naftalen, gdyż wyróżniają się one wysoką temperaturą topnienia. Prowadzi się wówczas krystalizację oziębionej mieszaniny, z której wcześniej w procesie rektyfikacji usunięto naftalen. Wydzielenie naftalenu jest możliwe dzięki znacznej różnicy między temperaturą wrzenia durenu a naftalenu. Temperatura krys[...]

 Strona 1