Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Gadka"

Lokalizowanie terminala ruchomego w sieciach LTE DOI:


  Systemy radionawigacji satelitarnej GNSS (Global Navigation Satellite System), ze względu na dużą dokładność określania położenia odbiornika oraz niewielki koszt użytkowania, stały się powszechnym narzędziem realizacji usług lokalizacyjnych. Jednakże na obszarach zurbanizowanych o gęstej i wysokiej zabudowie, ze względu na silne tłumienie i degradację sygnału radiowego, systemy oparte na segmencie satelitarnym nie zapewniają osiągnięcia wymaganej dokładności estymacji położenia, niezbędnej dla niektórych zastosowań. Jednym z alternatywnych rozwiązań dla usług lokalizacyjnych mogą być systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej. W ostatnio wdrażanym na szeroką skalę w całym świecie systemie komórkowym LTE (Long Term Evolution) zdefiniowano cztery metody wyznaczania położenia terminala ruchomego [1]: - A-GNSS (Assisted-Global Navigation Satellite System), - OTDoA (Observed Time Difference of Arrival), - E-CID (Enhanced-Cell ID), - UTDoA (Uplink Time Difference of Arrival). W artykule przedstawiono zagadnienie lokalizowania terminali w sieciach komórkowych, omówiono architekturę, metody i główne protokoły procesu lokalizowania w sieci LTE. Na końcu omówiono szczegółowo metodę OTDoA. USŁUGI LOKALIZACYJNE W SIECIACH KOMÓRKOWYCH W sieciach komórkowych istnieją możliwości techniczne określania położenia geograficznego terminala ruchomego i/lub jego kierunku oraz prędkości poruszania się na podstawie odbieranych sygnałów radiowych [1]. Usługi lokalizacyjne znajdują wiele zastosowań. Mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania zasobami sieci komórkowej, np. przez przyporządkowanie większej ilości zasobów radiowych na obszarach o większej koncentracji powierzchniowej urządzeń radiokomunikacyjnych. Kolejne możliwe zastosowania to lokalizowanie oraz nawigacja terminali ruchomych na żądanie użytkownika, poszukiwanie najbliższych punktów charakterystycznych (aptek, przystanków autobusowych, sklepów), reklamy lokalne, lokalna progn[...]

BADANIE DOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA ODLEGŁOŚCI W ŚRODOWISKU ZAMKNIĘTYM PRZY UŻYCIU MODEMÓW UWB W STANDARDZIE 802.15.4-2011 DOI:10.15199/59.2015.4.64


  W referacie przedstawiono wyniki badań pomiarowych dokładności określania odległości pomiędzy dwoma węzłami przy użyciu modemów UWB w środowisku wewnątrzbudynkowym. Badania przeprowadzono dla przypadków bezpośredniej wzajemnej widoczności anten nadawczej i odbiorczej oraz przy braku bezpośredniej widoczności anten. 1. WSTĘP Do niedawna, technika UWB (Ultra-Wideband) [1] była stosowana w bardzo ograniczonym zakresie, np. w radarach i komunikacji wojskowej. Wprowadzenie przez FCC (Federal Communication Commision) [2] oraz Komisję Europejską [3] regulacji zezwalających na szersze użycie techniki UWB w odpowiednich pasmach częstotliwości wywołało duże zainteresowanie środowisk naukowych i rozwój urządzeń oraz systemów UWB [4]. Szczególnym obszarem zastosowań dla impulsowej techniki UWB, ze względu na bardzo krótki czas trwania impulsów UWB zapewniający dużą odporność na skutki propagacji wielodrogowej oraz dużą rozdzielczość czasową, stały się systemy lokalizacyjne. Ponieważ jednak, zastosowanie techniki UWB wiąże się z bardzo restrykcyjnymi obostrzeniami dotyczącymi gęstości widmowej mocy sygnału nadawanego, technika UWB jest wykorzystywana głównie w wewnątrzbudynkowych systemach lokalizacyjnych krótkiego zasięgu [5]. Podstawowym narzędziem określania położenia w systemach lokalizacyjnych jest wyznaczanie odległości pomiędzy węzłami, dlatego też, przeprowadzono badania mające na celu ocenę dokładności określania odległości pomiędzy dwoma węzłami, wykorzystując technikę UWB. W kolejnych rozdziałach opisano zastosowaną przy badaniach metodę pomiarów odległości, scharakteryzowano podstawowe elementy warstwy fizycznej UWB IEEE 802.15.4-2011, w oparciu o którą pracują wykorzystywane węzły UWB, przedstawiono wyniki pomiarów odległości oraz płynące z nich wnioski. 2. METODA POMIARÓW Pomiary odległości były wykonywane metodą SDS TWR (Symmetric Double-Sided Two-Way Ranging) [6], w której odległość jest mierzona w sposób pośredni[...]

ANALIZA WPŁYWU BŁĘDU CZĘSTOTLIWOŚCI PRÓBKOWANIA NA SYGNAŁY ODBIERANE W SYSTEMIE LTE DOI:10.15199/59.2016.6.38


  ANALYSIS OF SAMPLING FREQUENCY OFFSET IMPACT ON THE LTE RECEIVED SIGNALS Streszczenie: W artykule dokonano analizy wpływu błędu częstotliwości próbkowania w platformie radia programowalnego na odbierany sygnał LTE (Long Term Evolution). Abstract: In this paper, analysis of sampling frequency offset impact on received LTE signal in software defined radio was presented. Słowa kluczowe: Błąd częstotliwości próbkowania, interferencje między podnośnymi, LTE, radio programowalne. Keywords: Sampling frequency offset, inter-carrier interference, LTE, software defined radio. 1. WSTĘP Warstwa fizyczna systemu LTE (Long Term Evolution) jest oparta na technice OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), której zastosowanie przynosi wiele korzyści, m.in.: wysoką efektywność widmową oraz dużą odporność na zaniki selektywne w dziedzinie częstotliwości. Jednakże, obok wszystkich oferowanych zalet, systemy OFDM są szczególnie wrażliwe na błędy synchronizacji pracy nadajnika i odbiornika. W celu poprawnej detekcji przesyłanych danych w odbiorniku, niezbędne jest uzyskanie dokładnej synchronizacji czasu, częstotliwości nośnej, a także częstotliwości próbkowania sygnału odebranego. Odbiór sygnałów LTE za pomocą platform radia programowalnego SDR (Software Defined Radio) może nastręczać trudności, ze względu na to, że platformy te umożliwiają wybór częstotliwości próbkowania jedynie z pewnego skończonego zbioru wartości. Częstotliwości te mogą się różnić od tych, które zapewniłyby równomierne próbkowanie od początku do końca symbolu. Odchyłka częstotliwości próbkowania od częstotliwości nominalnej (rozumianej tutaj jako takiej, dla której sygnały podnośne zachowują swoją ortogonalność), tzw. SFO (Sampling Frequency Offset), będzie powodować zaburzenie ortogonalności w sygnale OFDM, co może pociągać za sobą pogorszenie jakości detekcji w sygnale odebranym. W niniejszym artykule przedstawiona została analiza wpływu odchyłki częstotliw[...]

 Strona 1