Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"rafaŁ PrUsaK"

Optymalizacja kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach metalurgicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano przykładową metodę optymalizacji zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie metalurgicznym. Badania przeprowadzono w wydziale walcowni wybranej huty. Celem analiz było stworzenie metody odchodzącej od tradycyjnego podejścia do kwestii struktury zatrudnienia poprzez położenie akcentu na kompetencje, a nie na zawody. Priorytetem było również ścisłe jej powiązanie ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa. In this paper an example of method for optimizing human resources in metallurgical enterprises was presented. The analysis has been taken in rolling mill of a steelwork. Main purpose of the analysis was creating method with new addition to employment structure based on competencies not on occupations. Priority was also close relation between method and specific of[...]

Analiza i usprawnianie procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa hutniczego

Czytaj za darmo! »

Usprawnianie procesu produkcyjnego jest działaniem o charakterze złożonym i wymagającym ponadprzeciętnego wysiłku ze strony zarówno kierownictwa, jak i pracowników. Istotnego znaczenia nabiera tutaj odpowiednia kontrola procesu zmierzająca do wskazania słabych ogniw, a także monitorowanie relacji z klientami przede wszystkim pod kątem stopnia spełniania ich oczekiwań. W przeprowadzonych badaniach skoncentrowano się na trzech podstawowych aspektach: badaniu przyczyn reklamacji, określeniu zdolności jakościowej procesu produkcyjnego, a także systematyce poszukiwania możliwości usprawnień. Improvement of production process is a complex activity demanding above-average effort from both management and workers. Insignificant is adequate control of the process aims to identify weak links and monitoring relationships with customers primarily in terms of the degree of fulfillment of their expectations. In this study focuses on three main aspects: study the causes of complaint, determine the quality abilities of the manufacturing process, and to seek opportunities for improvement. Słowa kluczowe: jakość, usprawnianie produkcji, statystyczne sterowanie procesem Key words: quality, improvement of production, statistic process control Rys. 1. Wykres Pareto-Lorenza ze względu na przyczyny reklamacji za okres 2008÷2010 (czerwiec) Fig. 1. Pareto-Lorenz charts for the reasons of complaint 2008÷2010 (June) S. 546 Hutni[...]

Zarządzanie kompetencjami strategicznymi w przedsiębiorstwie hutniczym


  Zarządzanie kompetencjami pracowników w przedsiębiorstwach postrzegane jest jako jeden z najistotniejszych elementów przy- czyniających sie do wzrostu poziomu wydajności pracy. Właściwe sterowanie potencjałem zawodowym przynieść może jednak znacznie szersze korzyści obejmujące praktycznie wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstw hutniczych. Zwiększony po- ziom jakości, wysoki poziom morale, poziom produkcji, czy też poprawione relacje z klientami - to tylko niektóre z potencjalnych korzyści tego procesu. Zarządzanie kompetencjami współcześnie nabiera również coraz większego znaczenia ze względu na coraz wyraźniejszą troskę przedsiębiorstw dotyczącą zarządzania wiedzą, przepływu informacji oraz wykorzystania ich do budowania przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu przedstawiono przykład procedury analizy kompetencyjnej oraz wyniki badań w wybra- nym wydziale przedsiębiorstwa hutniczego. Competency management of employees in enterprises is seen as one of the most important elements contributing to an increase in labor productivity. Appropriate control of work potential can bring much wider benefits for all areas of metallurgical enterprises. Increased levels of quality, high morale, the level of production or improved customer relations - these are just some of the potential benefits of this process. Competency Management today is also becoming increasingly important due to the ever more explicit concern of business on knowledge management, information flow and use them to build competitive advantage. The study shows an example of competency analysis procedure and results of the selected faculty smelting company. Słowa kluczowe: jakość, usprawnianie produkcji, statystyczne sterowanie procesem Key words: human resources, metallurgical industry, improvement of production, competencies.1. Wprowadzenie. Kompetencje oraz zarządza- nie nimi to zagadnienia, które mimo wielu lat badań i szeregu prac natury teoretycznej i praktycznej nadal dl[...]

Czynniki efektywności jakościowo ekonomicznej w procesie azotowania gazowego

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych elementów bilansu finansowego procesu jest uwzględnienie zużycia mediów. Redukcja zużycia wody, gazów czy też energii elektrycznej w znacznym stopniu może wpłynąć na korzystny wynik finansowy prowadzonego procesu. Zmiany te mogą jednak następować w ilościach niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu. Analiza efektywności zarówno jakościowej, jak i ekonomi[...]

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży metalurgicznej


  Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej od wielu lat zdobywa coraz większe znaczenie. Proces ten dotyczy również sektora metalowego. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa tego typu znacznie sprawniej potrafią przystosować i "przestawić" swoje działania do potrzeb i wymagań rynku. Ponadto jak wykazano małe i średnie przedsiębiorstwa efektywniej odnajdują nowe, dotychczas nie zagospodarowane obszary. W rozwoju i umacnianiu tego typu przedsiębiorstw pomaga odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw. Wynika to także z faktu, iż prawie połowę kosztów w przychodach przedsiębiorstw stanowi zakup materiałów. The functioning of small and medium-sized enterprises in a market economy for manyyears is becoming increasingly important. This process also applies to the metal sector. Research shows that companies employing up to 250 people a muchbetter able to adapt and “switch" their activities to the needs and requirements of the market. In addition, as shown by small and medium-sized businesses more efficientlyfind new areas not yet developed. The development and consolidation of these companies helping the relevant supply chain management. It also follows from the fact that almost half of the income of companies is the purchase of materials. 􀀶łowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, analiza rynku Key words: small and medium-sized enterprises, market analysis S. 460 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 zane jest z intensywnie odczuwanym przez branżę ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym (wiel- kość produkcj[...]

 Strona 1