Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Świderska"

Komercyjnie dostępne żywice epoksydowe jako surowce do produkcji 2,2-bis[4-(2,3- -dihydroksypropoksy)fenylo]propanu DOI:10.15199/62.2017.7.33


  Three com. epoxy resins and pure bisphenol A diglycidyl ether were studied for thermal stability. The bisphenol A diglycidyl ether was prepd. by vacuum distn. of an epoxy resin. The 2,2-bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]propane dicarbonate was prepd. in high yield (85-96%) by conversion of the ether. Its structure was confirmed by spectroscopic methods. The biscyclic carbonate showed a high thermal stability. Zbadano właściwości komercyjnie dostępnych żywic epoksydowych Epidian 4, 5 i 6 oraz czystego eteru diglicydylowego bisfenolu A. Eter ten uzyskano przez próżniową destylację żywicy Epidian 6. Z tego eteru otrzymano z dużą wydajnością (85-96%) diwęglan 2,2-bis[4-(2,3- -dihydroksypropoksy)fenylo]propanu. Jego budowę potwierdzono metodami spektroskopowymi. Zbadano stabilność termiczną eteru oraz żywic. Biscykliczny węglan bisfenolu A odznaczał się dużą stabilnością termiczną. Produkcja poliuretanów (PU), otrzymywanych w reakcji polioli z diizocyjanianami, osiągnęła w 2016 r. 18 mln t1). Podczas otrzymywania diizocyjanianów w jednym z etapów syntezy powstają stechiometryczne ilości chlorków uciążliwych dla środowiska naturalnego. Diizocyjaniany są rakotwórcze, mutagenne i reprotoksycz-ne2). Pomimo ich powszechnego stosowania w różnych gałęziach przemysłu, Unia Europejska i Agencja Ochrony Środowiska wprowadziły liczne obostrzenia w ich stosowaniu, transporcie i handlu3-5). Konwencjonalne PU z powodzeniem mogą być zastąpione przez bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany) (non-isocyanate poly(hydroxyurethane)), które są otrzymywane w wyniku poliaddycji diamin do biscykliczych węglanów pięcio- lub sześcioczłonowych6-12). Podczas syntezy polihydroksyuretanów (PHU) nie powstają żadne produkty uboczne, a sam proces przebiega bez dodatkowego katalizatora, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska11). Istnieje wiele metod otrzymywania biscyklicznych węglanów pięcio- i sześcioczłonowych. Jedną z tańszy[...]

Carbonated epoxy resin Epidian 6 as a raw material for synthesis non-isocyanate poly(hydroxyurethanes DOI:10.15199/62.2017.9.39


  Tani i łatwo dostępny ditlenek węgla można z powodzeniem zagospodarować do otrzymywania polimerów, takich jak poliwęglany lub bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany). Najczęściej monomerami w syntezie tych polimerów są cykliczne węglany pięcio- i sześcioczłonowe1). Pięcioczłonowe węglany biscykliczne, do których należy diwęglan 2,2-bis[4-(2,3-dihydroksypropoksy)fenylo]propanu można produkować z tanich i łatwo dostępnych surowców: eteru diglicydylowego bisfenolu A i ditlenku węgla. W wyniku reakcji insercji ditlenku węgla do cząsteczki oksiranu otrzymuje się pięcioczłonowy pierścień cyklicznego węglanu2, 3). Reakcja biegnie wobec katalizatora. Najczęściej stosuje się chlorki, bromki i jodki amoniowe lub potasowe. Proces ten prowadzi się w temp. powyżej 100°C pod ciśnieniem większym niż 1 MPa.Bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany) można otrzymać w łagodnych warunkach z w wyniku addycji diaminy lub poliaminy do biscyklicznych węglanów pięcio- lub sześcioczłonowych4, 5). Reakcja może być prowadzona bezrozpuszczalnikowo w masie, dzięki czemu upraszcza się proces syntezy i unika się emisji lotnych rozpuszczalników do atmosfery. Pięcioczłonowy pierścień węglanowy jest niesymetryczny i w zależności od tego, z której strony nastąpi atak azotu z grupy aminowej na karbonylowy atom węgla i otwarcie pierścienia można otrzymać odpowiedni izomer zawierający grupę hydroksylową w pozycji β lub γ6). Zawartość poszczególnych izomerów w mieszaninie jest zmienna i zależy od warunków prowadzenia procesu. Uważa się, że poli(hydroksyuretany) mogą zastąpić klasyczne poliuretany w wielu zastosowaniach, takich jak pianki7-9), kleje10, 11), powłoki do farb i lakierów12-14) lub powłoki o małej przepuszczalności gazów15). Niewiele jest jednak prac opisujących właściwości powłok z poli(hydroksyuretanów) i uwzględniających swobodną energię powierzchniową. Cena czystego eteru diglicydylowego bisfenolu A, dostępnego np. w firmie Sigma-Aldrich, jest [...]

 Strona 1