Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Granat"

SIECI STEROWANE PROGRAMOWO W SYSTEMIE IIP DOI:10.15199/59.2015.8-9.47


  W niniejszym artykule została przedstawiona integracja sieci sterowanych programowo SDN (ang. Software Defined Networks) z Systemem IIP, który został opracowany w ramach projektu IIP "Inżynieria Internetu Przyszłości." Przedstawione rozwiązanie pozwala na budowę Równoległych Internetów opartych o SDN, dzielących dostępne zasoby sprzętowe z działającymi w Systemie IIP Równoległymi Internetami IPv6 QoS i CAN. 1. WSTĘP Celem ogólnym niniejszej pracy było opracowanie modułów Równoległego Internetu bazującego na technice SDN (ang. Software Defined Networks) wraz z funkcjami zarządzania. Zaproponowany SDN-IIP jest jednym z rozwiązań pozwalających na budowę Równoległych Internetów działających w Systemie IIP - systemie zaproponowanym w ramach krajowego projektu "Inżynieria Internetu Przyszłości" i dotyczącym architektury Internetu Przyszłości [1,2,3]. Należy podkreślić, że przedstawiony w niniejszym artykule SDN-IIP wymaga dalszych prac teoretycznych w zakresie mechanizmów schedulera oraz funkcji CAC (ang. Call Admission Controll). Zgodnie ze specyfikacją Systemu IIP, w systemie tym dla realizacji różnych usług możliwe jest tworzenie różnych Równoległych Internetów (RI), które są zarządzane przez różnych operatorów wirtualnych. Poszczególne RI pracują równolegle z zapewnieniem pełnej izolacji między nimi, tj. ruch w ramach jednego RI nie zakłóca ruchu w pozostałych RI. Co istotne, w poszczególnych RI mogą być wykorzystywane różne protokoły komunikacyjne. W ramach projektu "Inżynieria Internetu Przyszłości" z Systemem IIP zintegrowano dwa Internety Równoległe: RI IPv6 QoS, RI CAN. Opracowano ponadto założenia do trzeciego Równoległego Internetu RI DSS [4]. W niniejszym artykule zostały przedstawione mechanizmy sterowania i transmisji danych w zaproponowanym rozwiązaniu bazującym na SDN. W tym rozwiązaniu dane przesyłane są w ramach dedykowanych przepływów (ang. Flow). Poszczególne przepływy rozumiane są jako kanały transmisyj[...]

 Strona 1