Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Rajca"

Prognozowanie wartości opałowej gazu pirolitycznego z paliwa RDF w aspekcie jego energetycznego wykorzystania DOI:10.15199/8.2018.9.2


  Wstęp Obecnie wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych przepisów, dotyczących ochrony środowiska, wymusza na państwach członkowskich UE konieczność sukcesywnego ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W związku z tym poszukuje się alternatywnych źródeł paliw i energii, pozwalających na spełnienie wspomnianych wymagań. Nie jest to jednak proste zadanie, ponieważ bra-kuje specjalistycznego oprogramowania, wykorzystywanego podczas procesów spalania lub termicznej konwersji paliw, mogącego wykonywać wiele skomplikowanych operacji jednocześnie. W związku z tym na uwagę zasługuje oprogramowanie CHEMKIN-PRO, służące do obliczeń numerycznych, pozwalające na wprowadzenie mechanizmu chemicznego, tj. danych kinetycznych (związki i reakcje chemiczne), danych termodynamicznych oraz transportowych, dzięki którym uzyskuje się szczegółowe informacje na temat produktów reakcji chemicznych, co zostało wcześniej wykorzystane przez Autorów niniejszego artykułu [26]. Wspomniany aspekt ma istotne znaczenie w odniesieniu do badań nad energetycznym wykorzystaniem paliw alternatywnych z odpadów, ponieważ obliczenia numeryczne pozwalają na wyznaczenie przy-bliżonej wartości opałowej gazu pirolitycznego z paliwa RDF, co może stać się nieocenionym narzędziem podczas dalszego rozwoju technologii pirolizy i uzyskiwania paliw wtórnych o jeszcze lepszych właściwościach energetycznych. [3], [11], [21], [27]. 2. Gospodarka odpadami na przykładzie paliwa RDF Uwzględniając wymagania Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO), przyjętego 1 lipca 2016 r., Polska została podzielona na 74 regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Oprócz informacji nt. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zajmujących się ich mechaniczno-biologicznym przekształceniem, wiele miejsca poświęcono kwestii termicznej utylizacji wspomnianych odpadów. Ch[...]

Możliwości wykorzystania gazu pirolitycznego do opalania hutniczych pieców grzewczych DOI:10.15199/24.2018.12.3


  Wstęp. Paliwami gazowymi wykorzystywanymi w przemyśle hutniczym są: gaz ziemny, gaz koksowniczy oraz wielkopiecowy. Zużycie gazu ziemnego w sekto- rze przemysłowym stale rośnie, co jest ściśle powiązane ze spadkiem zapotrzebowania na węgiel, wynikającego z coraz bardziej restrykcyjnych regulacji europejskich, dotyczących poprawy jakości powietrza. Ponadto, w celu zapewnienia niezawodnych dostaw tego surowca, stale rozwija się sieci przesyłowew naszym kraju. Do szersze- go wykorzystania gazu ziemnego w porównaniu do oleju opałowego lub gazu LPG, zachęca niższa cena, brak ko- nieczności stosowania zbiorników, a przede wszystkim spalanie wolne od pozostałości. Natomiast gaz koksow- niczy zalicza się do gazów procesowych, który w postaci surowej, ze względu na obecność niepożądanych składni- ków, takich jak smoła, amoniak, węglowodory benzolowe czy siarkowodór wymaga wielostopniowego oczyszcza- nia. Jeśli chodzi o zagospodarowanie gazu, to około 50% całkowitej ilości zużywają koksownie na własne cele, np. do opalania baterii koksowniczych czy wytwarzania pary technologicznej, natomiast nadmiarowy gaz, ze względu na obowiązek jego zagospodarowania, jest sprzedawany na zewnątrz. Praktycznym i ekonomicznym w chwili obecnej rozwiązaniem jest wykorzystanie nadwyżek gazu na wy- dziale walcowni do opalania pieców grzewczych. Oprócz wykazanych zalet płynących z zastąpienia gazu ziem- nego gazem koksowniczym należy wspomnieć również o wadach. Jedną z nich jest podwyższone ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, który jest składnikiem paliwa. Natomiast paliwem gazowym otrzymywanym w procesie wielko- piecowym jest gaz wielkopiecowy. Wielkość produkcji wspomnianego gazu wynosi 1200 do 2000 m3/ t surówki, a dodatkowo cechuje się on kalorycznością w zakresie 2,7-4,0 MJ/m3, dlatego po oczyszczeniu z pyłów proceso- wych, a także wzbogaceniu go gazem koksowniczym[...]

Możliwość wykorzystania symulacji komputerowych do identyfikacji zagrożeń chemicznych podczas termicznej konwersji paliwa z odpadów RDF DOI:10.15199/62.2019.2.9


  Coraz bardziej restrykcyjny europejski poziom odzysku oraz recyklingu odpadów komunalnych wymusza na Polsce nie tylko konieczność zwiększenia uprawnień regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), ale również poszerzania możliwości zagospodarowania powstających tam frakcji odpadowych. Jedną z nich jest wysokokaloryczna frakcja nadsitowa, którą po odpowiednim przygotowaniu (m.in. usunięciu niepalnych części, takich jak metal i szkło, wielokrotnemu rozdrabnianiu w celu zmniejszenia objętości oraz zawartości wilgoci) przerabia się na paliwo RDF1, 2). Obecnie w Polsce jedynym odbiorcą paliwa RDF są cementownie, jednak i te stawiają coraz wyższe wymagania w zakresie jakości paliwa3). Zasadniczą przeszkodą energetycznego Politechnika Częstochowska Przemysław Rajca*, Monika Zajemska The possibility of using computer simulations to identify chemical hazards during thermal conversion of fuel from waste RDF Możliwość wykorzystania symulacji komputerowych do identyfikacji zagrożeń chemicznych podczas termicznej konwersji paliwa z odpadów RDF DOI: 10.15199/62.2019.2.9 Dr hab. inż. Monika ZAJEMSKA, prof. PCz - notkę biograficzną Autorki drukujemy w bieżącym numerze na stronie 279. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, tel./fax: (34) 325-07-23, e-mail: rajca.przemyslaw@wip.pcz.pl Mgr inż. Przemysław RAJCA w roku 2017 ukończył studia n[...]

Analiza porównawcza użyteczności energetycznej wybranych rodzajów biomasy oraz węgla DOI:10.15199/9.2018.4.3


  1. Wstęp Konieczność spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych wymagań proekologicznych (m.in. Pakietu Klimatycznego) wymusiła na państwach członkowskich Unii Europejskiej zmianę dotychczasowej polityki energetycznej. Dzięki tym działaniom wzrosło znaczenie odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy, uważanej za ważny składnik bilansu energetycznego państwa. Dodatkowo produkcja energii z biomasy stała się istotna w aspekcie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także dywersyfikacji źródeł paliw i energii [14], [22]. Najczęściej biomasę stanowią odpady z rolnictwa i leśnictwa oaz pozostałości z przemysłu spożywczego. Najbardziej przydatną do transportu i magazynowania odmianą biomasy są pellety. Wspomniany rodzaj biopaliwa charakteryzuje się uziarnieniem zbliżonym do ekogroszku, co umożliwia jego spalanie w kotłach z podajnikiem paliwa. Ze względu na to w badaniach dokonano analizy porównawczej przydatności energetycznej trzech rodzajów pelletów i ekogroszku. Wyniki tych badań mogą okazać się pomocne przy wyborze optymalnego paliwa do ogrzewania budynku [11]. 2. Charakterystyka wybranych paliw 2.1. E kogroszek Ekogroszek jest obecnie jednym z nowocześniejszych paliw stałych. Ma on wysoką wartość energetyczną oraz charakteryzuje się obniżoną emisją produktów spalania (tlenki siarki), a także powstawaniem niewielkich ilości popiołu. Jest on produkowany z węgla kamiennego i przetwarzany na granulat o wielkości ziaren od 5 mm do 25 mm, a następnie spalany jest w kotłach retortowych, czyli tzw. kotłach "bezrusztowych". Wysoka sprawność tych urządzeń grzewczych oraz wysoka kaloryczność paliwa pozwala na maksymalne wykorzystanie nominalnej mocy kotła przy minimalnych stratach [1], [15], [25]. Deklarowana przez sprzedawcę wartość opałowa badanego ekogroszku wynosi 25 MJ/kg, natomiast podstawowe parametry tego paliwa, pochodzące ze źródeł liteCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/4 (2018) 137 raturowych, otrzymane po uśre[...]

Chemiczny mechanizm powstawania chlorowodoru w procesie pirolizy wybranych odpadów DOI:10.15199/62.2019.6.8


  Prawodawstwo europejskie sukcesywnie ogranicza poziomy emisji szkodliwych związków do atmosfery. Poszukuje się zatem bardziej przyjaznych dla środowiska metod odzysku energii z odpadów. Jedną z nich jest piroliza, odznaczająca się mniejszą emisją zanieczyszczeń w porównaniu ze spalaniem, a także dużą elastycznością uzyskiwanych produktów, w zależności od przyjętych parametrów1, 2). Poddano analizie mechanizmy formowania związków chloru, zwracając uwagę na badania Du i współpr.3), którzy wykazali największą zawartość chloru w gazowych produktach pirolizy biomasy, prowadzonej w wysokiej temperaturze (800-1000°C).Znajomość chemicznych mechanizmów powstawania związków chloru powodujących korozję jest niezwykle istotna dla oceny zagrożenia korozyjnego podczas termicznej konwersji paliw i odpadów, a w szczególności biomasy, m.in. ze względu na obecność chloru1-5). Duża zawartość chloru w paliwie może również hamować zapłon i prowadzić do mniejszych prędkości płomienia6, 7). Stopień zagrożenia korozją można wstępnie ocenić poprzez określenie zawartości tego pierwiastka w paliwie. Literatura przedmiotu określa takie podejście mianem "paliwowego wskaźnika korozji chlorkowej", jednocześnie szacując, że przy udziale Cl < 0,02% nie występuje zagrożenie korozją8-10). Metoda ta sprawdzi się nie tylko podczas termicznej konwersji biomasy, ale również odpadów komunalnych, np. RDF (refuse derived fuel), w których zawartość chloru jest mocno zróżnicowana11-18). Biorąc pod uwagę duże nadwyżki nadsitowej frakcji odpadów komunalnych w Polsce (3,5-5 Gg/r), spowodowane ograniczonymi możliwościami jej zagospodarowania przez przemysł cementowy (maks. ok. 1 Gg/r), a także rosnące zainteresowanie termicznym przekształceniem odpadów, słuszna wydaje się analiza procesów termicznej konwersji odpadów pod kątem powstawania związków chloru. Jak podaje Pelucchi i współpr.9) korozyjny potencjał chloru nabiera szczególnego znaczenia podczas wysokotemperaturowej ko[...]

 Strona 1