Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariola Michał"

Postawy i opinie użytkowników dotyczące naprawy oraz serwisu sprzętu chłodniczego, a także sposoby pozbywania się zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim


  W artykule ukazano postawy i opinie użytkowników dotyczące napraw i serwisu sprzętu chłodniczego w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim. Ponadto wskazano sposoby pozbywania się zużytego sprzętu chłodniczego, a także przedstawiono uwagi i propozycje respondentów dotyczące usług remontowych sprzętu chłodniczego. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badanie ankietowe wśród 195 respondentów w województwie lubuskim. Wśród osób biorących udział w badaniu 27 respondentów miało w okresie użytkowania problemy techniczne dotyczące posiadanego sprzętu chłodniczego. Większość konsumentów kupując sprzęt chłodniczy zdecydowanie częściej kieruje się ceną, długością gwarancji, niskim poborem energii, czy też marką. Kupujący nie zastanawia się nad ewentualną awarią sprzętu chłodniczego, stąd też zdecydowana większość respondentów nie kieruje się przy jego wyborze serwisem. ATTITUDES AND USER OPINIONS CONCERNING REPAIRS AND SERVICE OF REFRIGERATION EQUIPMENT, AND METHODS OF WASTE EQUIPMENT DISPOSAL IN HOUSEHOLDS IN LUBUSKIE PROVINCE The article depicts user attitudes and reviews on the repair and maintenance of refrigeration equipment in households in Lubuskie province. In addition, it outlines the ways how to dispose of waste refrigeration equipment, as well as presents the comments and suggestions of the respondents regarding the repair service of equipment. For the purposes of this study a survey was conducted among 195 respondents in Lubuskie. Among those taking part in the study, 27 respondents had technical problems with their refrigeration equipment. The majority of consumers buying refrigeration equipment are definitely more likely to be guided by the price, the length of the guarantee, low energy consumption or brand name. Buyers do not think about the possible failure of the refrigeration equipment, hence the vast majority of respondents were not guided by repair service.Obecnie w Polsce oferta handlowa dotycząca sprzętu ch[...]

Decyzje przedsiębiorców w zakresie wyboru urządzeń klimatyzacyjnych na rynku województwa lubuskiego Raport z badań


  Stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach jest szczególnie ważne, gdyż wpływa na samopoczucie człowieka, a tym samym na wzrost jego wydajności. Stąd, też na przestrzeni tysiącleci poszukiwano różnych sposobów na poprawę klimatu wewnątrz pomieszczeń. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie opinii na temat urządzeń klimatyzacyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwach województwa lubuskiego, w tym wyboru marki i jego typu, związku emocjonalnego respondentów z marką, a także czynników branych pod uwagę przy wyborze klimatyzacji. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych firmy badawczej PMR oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród przedsiębiorstw województwa lubuskiego.Wstęp Rynek klimatyzacji dynamicznie rozwija się w Polsce. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele podmiotów oferujących kompleksowe rozwiązania w dziedzinie klimatyzacji, które w swojej ofercie posiadają marki znanych producentów. Według raportu firmy badawczej PMR pt. Rynek HVAC w Polsce w 2013 r., prognozy rozwoju na lata 2013-2015 i wartość rynku urządzeń HVAC, czyli ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, oscyluje wokół 6,2 mld zł. W Polsce powstające obiekty mieszkaniowe - z racji klimatu - posiadają wodne systemy ogrzewania oparte na jednostkach centralnych, wentylację wykorzystującą naturalny przepływ powietrza, zaś klimatyzację - jeśli w ogóle występuje - stanowi najczęściej pojedyncze urządzenie typu split 1). Pierwsze nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne pojawiły się na rynku w 1938 roku w USA, stwarzając w pomieszczeniach zamkniętych sztuczne warunki korzystne dla ludzi z punktu widzenia fizjologii i higieny2). Natomiast pierwsze próby klimatyzacji pomieszczeń miały miejsce już pod koniec XIX wieku i polegały na schładzaniu powietrza przepuszczanego między blokami ) Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015, PMR, http://www.pmrpublications. com/pdf/Rynek-HVAC-w-Polsce-201[...]

 Strona 1