Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Wojnicz"

Ocena oddziaływania zapachowego wybranego zakładu chemicznego z zastosowaniem olfaktometrii dynamicznej oraz badań modelowych i ankietowych


  Przedstawiono wyniki badań olfaktometrycznych, obliczeniowych i ankietowych przeprowadzonych w celu oceny zapachowej jakości powietrza na terenach położonych w pobliżu wybranego zakładu przemysłu chemicznego. Przy zastosowaniu olfaktometrii dynamicznej wyznaczono stężenia zapachowe (zgodnie z procedurami opisanymi w PN-EN 13275), na podstawie których oszacowano wartości emisji zapachu (wraz ze strumieniami wonnych gazów). Zastosowane modele matematyczne oraz badania ankietowe pozwoliły na określenie zakresu zapachowego oddziaływania i uciążliwości zapachowej na terenach przyległych do badanego obiektu chemicznego. Three odour sources located in a chem. factory area were studied for odour emissions by std. methods of chem. and dynamic olfactometry. Model simulation and surveying for the odour nuisance assessment were used. The results of the factory impact range was detd. Antropogeniczne źródła emisji wonnych gazów można podzielić na rolnicze, komunalne i przemysłowe. Grupa źródeł przemysłowych jest najbardziej zróżnicowana. Wśród nich najliczniej są reprezentowane obiekty przetwórstwa rolno-spożywczego (tak pod względem ilości, jak i różnorodności), lakiernie, odlewnie. Przemysł chemiczny jest istotną gałęzią gospodarki narodowej, o wartości sprzedaży towarów wynoszącej ok. 10% sprzedaży przemysłowej. Jest to sektor o bardzo zróżnicowanym profilu produkcyjnym i tym samym zróżnicowanym wpływie na środowisko, w tym na atmosferę. Dlatego wyniki badań związane z oceną zapachowego oddziaływania powinny odnosić się do określonego obiektu przemysłowego, a nawet procesu technologicznego o znanym, określonym profilu produkcji i związanej z nim emisji zapachów. Właściwa ocena skali zapachowego oddziaływania wybranego źródła emisji powinna być poprzedzona inwentaryzacją oraz selekcją źródeł emisji zapachu na obszarze wybranego zakładu (przegląd stosowanej technologii), określeniem sposobu poboru próbek złowonnych gazów (w zależnoś[...]

 Strona 1