Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EWA ROSTEK"

WYKORZYSTANIE METOD ELEKTROCHEMICZNYCH W BADANIACH WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW ALUMINIUM ORAZ STOPÓW MAGNEZU

Czytaj za darmo! »

Stopy aluminium i stopy magnezu są uznawane za stopy typu lekkiego. Znalazły one zastosowanie jako materiał konstrukcyjny w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym oraz kosmicznym, jak również w budownictwie, elektronice, medycynie i innych gałęziach przemysłu. Główne właściwości powodujące tak szerokie wykorzystanie, to między innymi: niska gęstość, duża wytrzymałość, trwałość, ciągliwość, plastyczność, wysokie przewodnictwo cieplne, dobra zdolność do odlewania i spawania. Jednakże ze względu na wysoką reaktywność chemiczną stopy te charakteryzują się ograniczoną odpornością na korozję (głównie stopy magnezu). W niniejszym artykule przedstawiono przykłady wykorzystania badań z użyciem różnych technik elektrochemicznych, takich jak: pomiar potencjału otwartego ogniwa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna oraz techniki woltamperometryczne w celu określenia właściwości stopów aluminium i magnezu. Podstawowe metody elektrochemiczne są użytecznym narzędziem pozwalającym określić podatność materiałów na różne formy korozji oraz mogą być zastosowane w badaniach prowadzących do zwiększenia odporności korozyjnej stopów Al oraz Mg. Słowa kluczowe: metody elektrochemiczne, korozja, stopy aluminium, stopy magnezu AN APPLICATION OF ELECTROCHEMICAL METHODS TO STUDY THE PROPERTIES OF ALUMINUM AND MAGNESIUM ALLOYS Aluminum and magnesium alloys are currently considered as light‐weight structural materials for innovative applications in automotive, space and aircraft industries, as well as, in architecture, electronics, medicine and in other industries. The main properties which make light alloys a valuable material are its low density, strength, recyclability, durability, ductility, formability, conductivity, good cast ability, weld ability, comparable with polymeric materials, etc. Among disadvantages high chemical reactivity and limited corrosion resistance (mainly magnesium alloys) focus an attention of manufacturers, as well as, material sci[...]

Niszczenie korozyjne elementów konstrukcyjnych układów chłodzenia silników spalinowych w środowisku płynu niskokrzepnącego


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań niszczenia korozyjnego elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika spalinowego pod wpływem działania płynu chłodzącego. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu płynów niskokrzepnących dostępnych na polskim rynku. Charakterystykę produktów korozji przeprowadzona na podstawie badań makroskopowych elementów stanowiska badawczego symulującego pracę układu chłodzenia. Symulację pacy układu chłodzenia wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-92/C-40008/09 ze zmianą Az1:2000. Praca badawcza jest fragmentem projektu N R10 0017 06, którego celem jest opracowanie systemu badań i oceny części, podzespołów i płynów eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych dla zachowania bezpieczeństwa ich użytkowania. Słowa kluczowe: płyn niskokrzepnący do układu chłodzenia, układ chłodzenia silników spalinowych, inhibitory korozji, kawitacja Corrosion degradation of structural components of cooling systems for internal combustion engines in an environment of coolant The preliminary results of corrosion degradation of structural elements of the internal combustion engine cooling under the infl uence of the coolant was compared in this article. The tests were carry out using the coolants available for purchase on the Polish market. The corrosion products were characterized by macroscopic elements of simulation station of the cooling system. Simulation of the cooling system was carry out in accordance with the requirements of PN-92/C-40008/09 with alteration Az1: 2000. The research work is a part of the project N R10 0017 06, witch aims to developing a system of testing and evaluation of components, subassemblies and fl uids used in vehicles for safety of their use. Keywords: liquid coolant to the engine cooling system, cooling system for internal combustion engines, corrosion inhibitors, cavitation ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników s[...]

 Strona 1