Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Renata Zapała"

Mikrostruktura a odporność na izotermiczne utlenianie staliwa austenitycznego

Czytaj za darmo! »

Reakcja materiału metalicznego poddanego wysokotemperaturowemu utlenianiu oraz morfologia powstających na jego powierzchni tlenków uwarunkowane są takimi czynnikami, jak skład chemiczny stopu (zawartość chromu i dodatków stopowych), mikrostruktura (skład fazowy, wielkość ziarna) oraz środowisko (temperatura, atmosfera, czas). Powstająca na powierzchni zgorzelina powinna stanowić zwartą warstwę, przylegającą do metalowego rdzenia, aby jednocześnie utrudnić dyfuzję utleniacza i jonów metalu [1]. Staliwa żarowytrzymałe mają wysoką zawartość chromu, gwarantującą ich dobrą żaroodporność. W celu poprawy właściwości eksploatacyjnych dodaje się również inne pierwiastki stopowe, które wpływają na mikrostrukturę i charakter przemian fazowych w czasie starzenia. Jednym z takich dodatków jest niob. Rola niobu w procesie wysokotemperaturowego utleniania stali austenitycznych była badana przez wielu autorów [2÷5], którzy obserwowali jego pozytywny wpływ na opóźnienie wysokotemperaturowych procesów korozyjnych, zarówno w procesie utleniania izotermicznego, jak i cyklicznego. Mechanizm wzrostu odporności badanych stali na utlenianie tłumaczy się pośrednią rolą niobu, którego obecność w roztworze stałym osnowy ułatwia powstawanie ochronnej warstwy Cr2O3 na granicy metal/tlenek metalu [3] lub też przez tworzenie węglików niobu i tym samym uniemożliwienie tworzenia się węglika chromu, a w konsekwencji przeciwdziałanie zubożeniu austenitu w chrom [3]. Z drugiej strony, wyniki długotrwałego wyżarzania grupy nadstopów, które cytuje Kućera [6], wskazują na niekorzystny wpływ niobu na głębokość strefy materiału dotkniętej utlenianiem. Celem badań prezentowanych w pracy jest ocena wpływu zmian w mikrostrukturze staliwa 18% Cr-30% Ni wywołanych obecnością niobu i procesami starzenia na odporność stopu na izotermiczne utlenianie w atmosferze powietrza w temperaturze 900°C. badania własne Do badań wykorzystano staliwo żarowytrzymałe o średniej zawartoś[...]

Charakterystyka warstw tlenkowych powstałych na staliwie Cr-Ni modyfikowanym Ce podczas wysokotemperaturowego utleniania

Czytaj za darmo! »

Najbardziej obciążonym elementem instalacji do katalitycznej konwersji metanu z parą wodną jest reformer, w którego komorze znajduje się od 40 do 400 rur ustawionych pionowo w jednym lub dwóch rzędach. Rury w reformerach mają wymiary: grubość ścianki rury od 10÷15 mm i średnica zewnętrzna 70÷160 mm [1, 2]. Rury wykonane z austenitycznego staliwa chromowo-niklowego muszą wykazywać odporność na działanie wysokiej temperatury, sięgającej nawet 1050°C, i agresywnych środowisk (powietrza, pary wodnej, związków węgla i siarki) [1÷3]. Do staliw przeznaczonych na tego typu odlewy wprowadzane są takie pierwiastki, jak: Nb, Ti, Zr oraz Ce. Dzięki tworzeniu tlenków i siarczków o dużej stabilności termodynamicznej oraz oddziaływaniu na morfologię i przyczepność zgorzeliny do podłoża pierwiastki te wpływają na ich odporność korozyjną. [4, 5]. Celem pracy jest określenie wpływu Ce wprowadzonego do stopu na odporność na korozję wysokotemperaturową staliwa stopowego chromowo-niklowego, przeznaczonego na odlewy rur pracujące w instalacjach reformingu parowego. Wiadomo, że dodanie do stopów niewielkich ilości metali ziem rzadkich (np. Ce, Pr, Nd i in.) przyczynia się do zmiany właściwości zgorzelin chromowych przez poprawę ich przyczepności, ograniczenie szybkości oraz zmianę mechanizmu ich wzrostu, a także zmianę morfologii powstałej warstwy produktów korozji [6, 7]. Wprowadzenie do stopów Cr-Ni niewielkich ilości ceru wyraźnie polepsza odporność na utlenianie tych materiałów. Cer jest pierwiastkiem, który sprzyja powstaniu zgorzeliny chromowej oraz przyczynia się do poprawy jej przyczepności do podłoża [8]. Tlenek ceru gromadzi się na granicy metal/zgorzelina, tworząc warstwę hamującą odrdzeniową dyfuzję metalu, natomiast nie wpływa na ograniczenie dordzeniowej dyfuzji tlenu [9]. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Badania kinetyki utleniania oraz ocenę powstałej zgorzeliny przeprowadzono na próbkach austenitycznego staliwa chromowo-niklowego modyfi[...]

 Strona 1