Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA ANYSZKIEWICZ"

OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE ZAKŁADU HYDROMETALURGII IMN W LATACH 2006÷2011


  Działalność naukowo‐badawcza zespołu pracowników Zakładu Hydrometalurgii obejmuje realizację działań zmie‐rzających do ciągłej modernizacji istniejących procesów produkcji metali nieżelaznych, zwłaszcza rozwoju procesu elektrorafinacji miedzi w krajowych hutach miedzi, hydro‐metalurgicznych technologii produkcji cynku elektrolitycz‐nego, a także opracowywania i wdrażania nowych techno‐logii odzysku metali towarzyszących krajowym surowcom miedziowym. Te strategiczne cele realizowane były w la‐tach 2006‐2011 w ramach szeregu projektów i prac, a środ‐ki na ich wykonanie pozyskane zostały w wyniku, podjętych wspólnie z partnerami przemysłowymi, projektów celo‐wych, projektów badawczych, projektów z funduszy struk‐turalnych i programów ramowych UE, działalności statuto‐wej, a także zleceń bezpośrednich z przemysłu. Rozwój i modernizacja procesu elektrorafinacji miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. Prace związane z unowocześnianiem procesu elektro‐ rafinacji miedzi trwają nieprzerwanie od początku działal‐ności Zakładu Hydrometalurgii — a w nim — Pracowni Badań Procesów Elektrochemicznych. W ostatnich pięciu latach cykl prac z tej dziedziny był kon‐tynuacją kierunków wytyczonych w ukończonym w 2005 r. projekcie celowym pt.: Zapewnienie wymaganego pozio‐ Pracownicy Zakładu Hydrometalurgii Mgr inż. Krystyna Anyszkiewicz, Kierownik Zakładu Hydrometalurgii — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. 151 mu produkcji katod najwyższej jakości w warunkach in‐tensyfikacji procesu elektrorafinacji miedzi w HM GŁO‐GÓW I (W. Baranek, M. Kwarciński, A. Chmielarz, K. Anysz‐kiewicz i in.) realizowanym we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. O/HM GŁOGÓW. Opracowano pakiet zmian tech‐nologicznych i technicznych do zaprojektowania i wdrożenia w przemysłowej instalacji w celu intensyfikacji procesu elektrorafinacji miedzi. Wykazano, że w warunkach opra&[...]

Zastosowanie sorpcji w technologii produkcji czystych metali szlachetnych

Czytaj za darmo! »

Zalety wymiany jonowej powodują, że jest ona stosowana w coraz większej liczbie procesów wydzielania i oczyszczania różnych metali, w tym również metali szlachetnych. Obserwowana stała poprawa właściwości produkowanych żywic jonowymiennych zwiększa możliwość i zakres ich wykorzystania przy zmniejszających się kosztach stosowania. Przeprowadzone w IMN badania nad wykorzystaniem jonitów, zaw[...]

Sposoby zmniejszania strat eteru dibutylowego glikolu dietylenowego stosowanego do ekstrakcji złota

Czytaj za darmo! »

Eter di buty lowy glikolu dietylenowego (karbitol) jest powszechnie stosowanym, selektywnym ekstrahentem złota. Z powodu nieznacznej rozpuszczalności karbitolu w roztworach wodnych (2,6 g/dm3 w wodzie) w operacjach ekstrakcji i redukcji złota występują jego straty. Badania procesu ekstrakcji złota wykazały, że straty te spowodowane są również reakcjami karbitolu z niektórymi składnikami ro[...]

Zastosowanie jonitów do sorpcji jonów amonowych z wodnych roztworów renianu(VII) amonu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania kwasu nadrenowego, z wodnych roztworów nadrenianu amonu, z zastosowaniem metody sorpcji jonów amonowych na kationitach. Przetestowano kilka silnie kwaśnych kationitów. Testy prowadzono kompleksowo badając wszystkie etapy pracy jonitu sorpcję-mycie-regenerację- mycie. Najlepsze wyniki badań otrzymano stosując kationit firmy Purolite C160 (H). Z zasto[...]

Immobilizacja związków renu w cieczach jonowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości immobilizacji związków renu w cieczach jonowych. Uzyskane układy badano pod kątem wykorzystania w katalizie chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji epoksydacji alkenów. Przebadano kilka układów MTO-UHP-ciecz jonowa. Jako reakcje modelowe wybrano reakcje epoksydacji cykloheksenu i 1,5-cyklooktadienu. Otrzymano cztery nowe układy MTO-UHP-ciecz jonowa, kata[...]

Metylotrioksoren(VII) jako katalizator wielu ważnych reakcji organicznych

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano literaturowy przegląd metod otrzymywania i możliwości zastosowania metylotrioksorenu( VII) (MTO), katalizatora wielu ważnych reakcji organicznych, takich jak epoksydacja, metateza i utlenianie. Sprawdzono możliwość otrzymywania MTO ze związków renu(VII), takich jak nadreniany wapnia, sodu, amonu, potasu, cynku i srebra syntezowane w IMN. Stosując nadrenian srebra, jako źródł[...]

OTRZYMYWANIE ZWIĄZKÓW RENU(VII) SŁUŻĄCYCH DO WYTWARZANIA PROSZKÓW STOPOWYCH


  W artykule przedstawiono nowoczesne metody otrzymywania wybranych związków renu(VII), które stanowią dogodny materiał do redukcji i w konsekwencji do uzyskiwania z nich proszków stopowych na bazie renu z metalami wchodzącymi w skład nadstopów, tj. niklem i chromem, glinem i kobaltem. Należą do nich: reniany(VII) różnych metali, kompleksowe związki renu(VII) oraz dwuskładnikowe i trójskładnikowe mieszaniny renu z innymi pierwiastkami wchodzącymi w skład nadstopów. Obecnie ren do nadstopów wprowadzany jest w postaci metalicznych peletek w procesie stapiania. Proces ten wymaga utrzymywania wysokich temperatur. Wprowadzanie renu do nadstopów w postaci peletek proszków stopowych, Dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda, dr inż. Grzegorz Benke, mgr inż. Krystyna Anyszkiewicz, dr inż. Andrzej Chmielarz, prof. IMN — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. e-mail: kasial@imn.gliwice.pl Rudy Metale R59 2014 nr 1 s. 6÷11 7 np. Re-Ni, Re-Co, przyczynia się do ograniczenia strat renu poprzez możliwość obniżenia temperatury kąpieli topu. Ponadto, zastosowanie do otrzymywania proszku stopowego związków chemicznych o komponentach wchodzących w skład nadstopów pozwala na ominięcie etapu mielenia materiału. Słowa kluczowe: ren, reniany(VII), kompleksowe związki renu SYNTHESIS OF RHENIUM(VII) COMPOUNDS FOR THE PRODUCTION OF ALLOY POWDERS The paper presents modern methods for obtaining selected rhenium(VII) compounds, that form appropriate material for reduction and in consequence production of alloy powders based on rhenium and metals included in the superalloys, i.e. nickel, aluminum, chrome and cobalt. The compounds include: different metals perrhenates, rhenium(VII) complex compounds and compositions of rhenium oxides and their mixture, in different oxidation state, with oxides of other elements included in the superalloys. Currently, rhenium is added to supperalloys in a form of metallic pellets in melting process. That process requires to high te[...]

ODZYSK I PRODUKCJA RENU W METALURGII MIEDZI


  Instytut Metali Nieżelaznych w ścisłej współpracy z firmą KGHM Ecoren S.A. od wielu lat prowadzi prace badawcze i wdroże‐niowe związane z odzyskiem renu. Współpraca ta doprowadziła do opracowania dwóch technologii i zbudowania trzech instalacji przemysłowych. Pierwsza technologia stosowana jest w dwóch wariantach i polega na odzysku renu w postaci nadrenianu amonu, z kwaśnych ścieków powstających w głogowskich Fabrykach Kwasu Siarkowego (FKS). Sumaryczna zdolność produkcyjna obydwóch instalacji wykorzystujących tę technologię wynosi około 8 ton na rok. Druga technologia polega na wytwarzaniu, z otrzymanego nadrenianu amonu, renu metalicznego, w postaci proszku lub peletek. Instalacja wykorzystująca tę technologię ma zdolność produkcyjną około 3,5 tony na rok. Opisane instalacje są własnością firmy KGHM Ecoren S.A. W przeciągu zaledwie pięciu lat, firma KGHM Ecoren S.A. stała się trzecim producentem renu i jego związków na świecie. Słowa kluczowe: nadrenian amonu, ren metaliczny, huty miedzi RECOVERY AND PRODUCTION OF RHENIUM IN COPPER METALLURGY IMN together with KGHM Ecoren S.A. has conducted research studies and implementation works related to rhenium reco‐very for many years already. The cooperation resulted in development of two technologies and construction of three indus‐trial installations. The first technology is used in two variants for recovery of rhenium in a form of ammonium perrhenate from acid waste water generated in sulphuric acid plants (FKS) at Głogów. The total capacity of both installations operating on that technology is about 8 tons per year. The second technology is used for production of metallic rhenium, in a form of powder or pellets, from the generated ammonium perrhenate. The installation using that technology has annual capacity of about 3.5 tons. The described installations are owned by KGHM Ecoren S.A. Within the period of five years only KGHM Ecoren S.A. has become the third producer of rhenium and its c[...]

 Strona 1  Następna strona »