Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Szczypkowski"

BEZPRZEWODOWA METODA WYZNACZANIA PARAMETRÓW ANTENY NA PODSTAWIE JEDNOWROTOWEGO POMIARU FAL ROZPROSZONYCH DOI:10.15199/59.2019.6.22


  1. WSTĘP Podstawowe techniki pomiarowe anten są ustandaryzowane od co najmniej 40 lat [1]. Do kanonicznych metod wyznaczania zysku anten należą metoda dwóch anten, metoda porównawcza oraz metoda trzech anten [2]. Metody te zajmują dominującą pozycję w metrologii anten, tym niemniej istnieje także szereg innych technik. Wśród nich jest grupa technik, w których informację o parametrach badanej anteny pozyskuje się poprzez pomiar efektu rozproszenia fali oświetlającej tę antenę (ang. backscatter measurement). W odróżnieniu od wyżej wymienionych metod kanonicznych do wrót badanej anteny nie jest podłączone źródło fali ani odbiornik, a jedynie obciążenie, którego wartość można zmieniać. Zaletą tej techniki pomiarowej jest brak konieczności prowadzenia połączenia kablowego między przyrządem pomiarowym a badaną anteną oraz fakt, że do wyznaczenia parametrów badanej anteny potrzebny jest pomiar parametrów rozproszenia tylko na jednych wrotach - na wrotach anteny oświetlającej. W pierwszych publikacjach dotyczących wyznaczania parametrów anten na podstawie pomiarów fal rozproszonych [3-5] posługiwano się skuteczną powierzchnią odbicia (ang. Radar Cross-Section - RCS) jako wielkością bezpośrednio mierzoną. W publikacjach tych zakładano, że na mierzony RCS składa się RCS strukturalny, związany z odbiciem fal od konstrukcji anteny, niezależny od obciążenia anteny, oraz RCS antenowy, związany z odbiciem fal od obciążenia dołączonego do wrót anteny. Wykorzystując wyniki pomiarów przy różnych obciążeniach na wrotach antenowych, można zniwelować czynnik strukturalny pozostawiając sam czynnik antenowy, na podstawie którego z kolei można wyznaczyć zysk anteny. Teoria opisująca tę technikę pomiarową została uzupełniona w publikacji [6] przez uwzględnienie współczynnika odbicia od wrót badanej anteny oraz dwóch polaryzacji fal. Z kolei w publikacji [7] dodatkowo przedstawiono opis matematyczny dla przypadku anteny wyposażonej w wiele wró[...]

 Strona 1