Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Półka"

Wpływ podwyższonej temperatury na maksymalne ciśnienie wybuchu par alkoholu etylowego, metylowego i izoamylowego DOI:10.15199/62.2018.7.31


  Priorytetem w optymalizacji procesów technologicznych jest bezpieczeństwo pożarowo-wybuchowe, które najczęściej zapewnia się poprzez zwiększanie jakości oraz dobór technologii. Jest to niezbędne m.in. podczas użytkowania surowców, przechowywania czy etapów produkcji. Bezpieczeństwo technologiczne zapewnia się poprzez tworzenie odpowiednich przepisów związanych z powstawaniem atmosfer wybuchowych1-7). Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Marzena Półka* Impact of elevated temperature on the maximum explosion pressure of vapor of ethanol, methanol and isoamyl alcohols Wpływ podwyższonej temperatury na maksymalne ciśnienie wybuchu par alkoholu etylowego, metylowego i izoamylowego DOI: 10.15199/62.2018.7.31 Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, tel.: (22) 561-77-12, fax: (22) 833-07-24, e-mail: mpolka@sgsp.edu.pl Dr hab. Marzena PÓŁKA,Jednak nawet najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa nie są w stanie całkowicie wyeliminować możliwości powstania atmosfery wybuchowej, będącej wynikiem ludzkiej nieuwagi. Z tego względu przy projektowaniu urządzeń i systemów zabezpieczeń większą uwagę skupia się na rozwiązaniach, które mają za zadanie zmniejszyć skutki powstałej eksplozji dla ludzi, urządzeń i obiektów budowlanych. Uzyskuje się to poprzez np. zmiany warunków technologicznych, zastąpienie powietrza gazem obojętnym, zmianę stężenia materiału palnego lub też eliminację źródła zapłonu. Niestety, ze względów technologicznych mających na celu zwiększenie efektywności produkcji oddziaływanie w tych obszarach jest często utrudnione lub niemożliwe. Dodatkowo, liczne badania eksperymentalne wykazały, że parametry charakteryzujące wybuchowość (wartość maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości przyrostu ciśnienia) zależą od wielu czynników, takich m.in. jak temperatura i ciśnienie początkowe mieszaniny oraz objętość zbiornika. Znajomość wpływu tych czynników na parametry wybuchowe poz[...]

Wpływ dodatku biomasy do pyłu węgla kamiennego na jego zdolność do samonagrzewania i samozapalania DOI:10.15199/62.2018.9.22


  Zjawisko samonagrzewania, które w konsekwencji może spowodować samozapalanie materiałów stanowi zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle górniczym1-5). Pożary endogeniczne na składowiskach węgla kamiennego w elektrowniach, które są następstwem samozapalenia się węgla powodowane są jego utlenianiem i powodują wytwarzanie ciepła, które przy braku jego odprowadzania, kumulowane jest w materiale. Instalacje służące współspalaniu biomasy były projektowane na paliwo, jakim jest węgiel. Konieczność zwiększania udziału biomasy w produkcji energii zmusiła inwestorów do przeprojektowania lub stworzenia od podstaw nowej technologii. W związku z różnicami pomiędzy spalaniem biomasy i węgla, także kwestie bezpieczeństwa wymagały zupełnie nowego podejścia. Dokonano oceny wpływu dodatku biomasy do pyłu węgla kamiennego na jego właściwości samonagrzewania i samozapalania. Badania przeprowadzono zgodnie z normą do oznaczania skłonności do nagromadzeń pyłu do samozapalenia6). Podczas badania wyznaczono graniczne temperatury między samozapaleniem a samonagrzewaniem dla wybranych pyłów podczas ich gorącego składowania. Właściwości wybuchowe i zapalne pyłów biomasy oraz pyłów węglowych stosowanych w elektrowniach są znacznie zróżnicowane. Właściwości te zależą m.in. od rodzaju i pochodzenia danego paliwa, stopnia jego rozdrobnienia oraz zawartości wilgoci. W przypadku mieszanek biomasy z węglem, wartości parametrów wybuchowości i zapalności istotnie zależą od proporcji zawartości składników. Zagrożenie wybuchem pyłu powstaje praktycznie wszędzie tam, gdzie występuje pył palny. Pyły przemysłowe przy odpowiednim rozdrobnieniu i koncentracji w powietrzu oraz odpowiedniej inicjacji zapłonu mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Biomasa składowana w elektrowniach np. w postaci brykietu zawiera spore ilości pyłu, a transportowana liniami nawęglania ulega dalszemu rozdrobnieniu. Podczas takich procesów mogą powstawać obłoki i osady pyłu. W mo[...]

Zagrożenia toksyczne powstałe podczas eksploatacji kabli elektroenergetycznych w warunkach pożarowych

Czytaj za darmo! »

Dane opublikowane w światowym piśmiennictwie pożarniczym, jednoznacznie wskazują, że 60-80% ludzi ginie w wyniku oddziaływania gazów pożarowych i dymu. Celem niniejszego artykułu jest chemiczna analiza ilościowa emisji toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania powstałych podczas spalania izolacji kabli zgodnie z PN-88/B-02855. Abstract. (Toxic hazard generated during exploitation of[...]

Analiza rozprzestrzeniania się ciepła i dymu w czasie spalania materiałów poliestrowych

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano rozprzestrzenianie się ciepła i dymu w czasie rozkładu termicznego i spalania modyfikowanych i niemodyfikowanych przeciwogniowo materiałów poliestrowych w układzie otwartym: pomieszczenie-korytarz, w czasie pierwszej fazy rozwoju pożaru. Jako środki ogniochronne materiałów poliestrowych zastosowano tritlenek molibdenu oraz tritlenek antymonu w stężeniu 14% mas. Do obliczeń parametrów pożaru użyto zmodyfikowany program komputerowy CFAST (consolidated model of fire growth and smoke transport) oparty na modelu strefowym. Badano wpływ środków ogniochronnych na temperaturę górnej i dolnej warstwy dymu, na położenie górnej warstwy nad poziomem podłogi i zasięg widzialności w obu warstwach. Wyniki obliczeń wskazują na zmniejszenie akumulacji ciepła w środowisku po[...]

Analiza zagrożeń pożarowo-wybuchowych spowodowanych pyłami palnymi w budynkach przemysłowych


  Wartykule opisano wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych i urządzeń stosowanych w przestrzeni, w której mogą gromadzić się pyły palne. Przedstawiono wyniki badania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu (MITL),minimalnej temperatury zapłonu obłoku kurzu (MTCD),maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni maszyn (MAST) pracujących w obecności wybranych pyłów palnych i samozapłonu temperatury czterech typów pyłów: węglowego z kopalni doświadczalnej "Barbara", drzewnego, słodu jęczmiennego i pyłu mąki Szymanowskiej. Słowa kluczowe: budynki przemysłowe, wybuchy, pyły palne.Zpunktuwidzenia zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego istotne jest zapobieganie powstawaniu wybuchówspowodowanych przez pyły palne, gdyż zniszczenia mogą osiągać znaczne rozmiary.Wybuchy pyłów palnych materiałów sypkich mogą nastąpić na każdymetapie produkcji w przemyśle spożywczym, drzewnym, farmaceutycznym, górnictwie [1 ÷ 3], zarówno podczas transportu, przetwarzania, magazynowania oraz składowania, szczególnie w przypadkach, gdy niespełnione są podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Częstymi konsekwencjami pożarów są nie tylko uszkodzenia urządzeń i maszyn, ale także katastrofy konstrukcji budynków, w których wystąpił zapłon, oraz uszkodzenia obiektów sąsiadujących [4 ÷ 6]. Ochrona przed wybuchem realizowana jest przez unikanie gromadzenia pyłów w miejscach niedozwolonych dzięki stałym kontrolom, utrzymanie pomieszczeń w czystości, likwidowanie nieszczelności urządzeń, eliminowanie źródeł mogących spowodować zapłon materiału, spełnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej, niedopuszczanie do tworzenia atmosfer wybuchowych w maszynach, np. przez prowadzenie procesów technologicznych w obecności gazu obojętnego. Uniknięcie atmosfery wybuchowej na poszczególnych etapach produkcji nie zawsze jest możliwe i dlatego należy stosować niezbędne środki chroniące przed pożarem oraz nadmiernym wzr[...]

Analysis of selected combustion properties of polypropylene fibers used as admixture in fiber-reinforced concrete at fire temperatures Analiza wybranych właściwości palnych włókien polipropylenowych stosowanych jako dodatek do fibrobetonu w temperaturach pożarowych DOI:10.15199/62.2015.10.13


  Three polypropylene (PP) fibers were used as admixtures in concretes studied for combustion properties (ignition temp., combustion heat, thermogravimetric (TG) anal.) and for structure. The PP fibers did differ significantly neither in ignition temps. nor in combustion heats. The presence of air during the TG anal. resulted in substantial increasing the PP fiber mass loss. Good adhesion of the fibers to concrete was obsd. The decompn. of the fibers in air started at 220°C while in N2 at 400°C. Podjęto próbę analizy wybranych właściwości palnych trzech rodzajów włókien polipropylenowych (PP) stosowanych jako dodatki do betonów. Oznaczono temperaturę zapalenia, ciepło spalania oraz dokonano analiz termograwimetrycznych (TG) badanych włókien. Obserwacje strukturalne (SEM) wykonano używając skaningowego mikroskopu elektronowego typu LEO 1530 produkcji firmy ZEISS. W badaniach SEM skupiono się na analizie zachowania się wybranych włókien PP w próbkach betonu zwykłego i wysokowartościowego z tym dodatkiem w zależności od temperatury wygrzewania próbek. Rozkład włókien w powietrzu rozpoczynał się w temp. 220°C, podczas gdy w atmosferze N2 w 400°C. W ostatnim dwudziestoleciu na świecie nastąpił bardzo intensywny wzrost produkcji i zużycia tworzyw sztucznych. Wzrosła też produkcja polipropylenu (PP), który jest komponentem wielu wyrobów budowlanych1). Stosowanie PP w postaci włókien jest również zalecane jako rozwiązanie technologiczne pozwalające na zwiększenie odporności konstrukcji wykonanej z betonu wysokowartościowego HSC (high-strength concrete) na działanie wysokiej temperatury w czasie pożaru poprzez wpływanie na ograniczenie zjawiska eksplozyjnego odpryskiwania betonu (thermal spalling)2-5). Zjawisko to stwarza duże zagrożenie dla ratowników i obniża wytrzymałość konstrukcji poprzez odsłanianie bardzo wrażliwych na temperaturę prętów zbrojeniowych, co w efekcie może prowadzić do zniszczenia konstrukcji. Zjawisko spalling[...]

Analysis of biomass influence on chosen explosibility parameters of bituminous coal dust Analiza wypływu biomasy na wybrane parametry wybuchowości pyłu węgla kamiennego DOI:10.15199/62.2016.4.18


  Five biomass dust samples were studied for explosibility both as sep. materials and as mixts. with coal dust. Max. explosion pressures, max. rate of pressure raise, and lower explosion limit were detd. A synergy effect was obsd. for biomass-coal dust (1:1) mixts. The explosion pressures of mixts. were higher than that for particular components. Praca ukierunkowana była na analizę zagrożenia wybuchem związanego z procesem współspalania węgla i biomasy. Oznaczono maksymalne ciśnienie wybuchu pmaks obłoków pyłów, maksymalną szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)maks obłoków pyłów oraz dolną granicę wybuchowości pięciu pyłów biomasy, pyłu węglowego oraz ich mieszanin w stosunku masowym 1:1. Zaobserwowano efekt synergii w postaci wyższych wartości wskaźników wybuchowości oznaczonych dla mieszanin pyłów biomasy i pyłu węglowego niż dla tych materiałów badanych oddzielnie. Opisano wyjaśnienie tego zjawiska opierając się na zarejestrowanych przebiegach ciśnienia wybuchu poszczególnych próbek.Rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w ostatnich latach wymuszone zostało obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz polityką energetyczną Unii Europejskiej, nakazującej redukcję emisji ditlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych1, 2). Jednocześnie odnotowuje się rosnącą liczbę wybuchów pyłów, co wg specjalistów powiązane jest z wprowadzanym współspalaniem węgla i biomasy. Opublikowano wiele wyników badań, które przysłużyły się lepszemu zrozumieniu różnic w właściwościach fizykochemicznych pomiędzy pyłem węglowym i pyłem biomasy. Celem pracy była analiza zmian wybranych wskaźników wybuchowości pyłu węglowego a także mieszanin pyłu węglowego z wytypowanymi pyłami biomasy. Zaproponowano wyjaśnienie zaobserwowanego efektu synergii potęgującego zagrożenie wybuchowe obserwowane dla wybuchów mieszanin pyłów. Według doniesień prasowych 2015 r. był najcieplejszy odkąd rozpoczęto rejestrację średniej temperatury na świecie. [...]

Wpływ bezhalogenowej modyfikacji nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych na ograniczenie ich palności

Czytaj za darmo! »

Oceniono efektywność uniepalniającego działania bezhalogenowych antypirenów FR (flame retardants) w postaci związków azotowych współdziałających z fosforem lub borem w odniesieniu do nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych. Określono wpływ tych modyfikatorów (stosowanych w wytypowanej ilości i różnej postaci fizycznej) na palność kompozycji poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych poprzez określenie wartości wskaźników tlenowych, stosując analizę termograwimetryczną oraz analizę procesu spalania z zastosowaniem kalorymetru stożkowego. Analiza procesu dekompozycji termicznej potwierdziła dobrą efektywność uniepalniającą badanych dodatków, w tym głównie ugrupowań azot-fosfor oraz związków borowoazotowych z zaobserwowanym zjawiskiem synergic[...]

Heat and smoke release rate by combustion of nonmodified and flame retardants-modified epoxy resins Szybkość wydzielania ciepła i dymu z żywicy epoksydowej niemodyfikowanej i modyfikowanej środkami ogniochronnymi DOI:10.12916/przemchem.2014.752


  Four com. flame retardants were added (5% by mass) to an epoxy resin to decrease its flammability, heat release rate, mass loss rate, smoke release rate, emission of C oxides and mass of residue during combustion at heat flux 30 kW/m2. The expts. were carried out in a cone calorimeter. The highest decrease in flammability was achieved after addn. of montmorillonite and melamine polyphosphate. Podjęto próbę określenia wpływu środków ogniochronnych, takich jak hydroksytlenek glinu (Apyral), oligomeryczny etylofosforan metylu (Fyrol PNX), organicznie modyfikowany montmorylonit (Nanobent® ZW1) i polifosforan melaminy (Melapur 200) oraz ich kompozycji mieszanych, na parametry pożarowe utwardzonej żywicy epoksydowej Epidian 5. Badania przeprowadzono w kalorymetrze stożkowym przy ekspozycji cieplnej 30 kW/m2. Dokonano oznaczenia takich parametrów pożarowych, jak szybkość wydzielania ciepła i dymu, zapalność materiału oraz toksyczność fazy lotnej powstałej z rozkładu termicznego niemodyfikowanych i modyfikowanych ogniochronnie materiałów epoksydowych. Wprowadzone antypireny spowodowały zmniejszenie palności materiału epoksydowego (mniejsze wartości szybkości wydzielania ciepła i dymu). Najmniejsze szybkości wydzielania ciepła uzyskano dla próbek żywic modyfikowanych montmorylonitem i polifosforanem melaminy. Żywice epoksydowe cieszą się coraz większą popularnością, o czym mogą świadczyć dane statystyczne, z których wynika, że w 2010 r. globalne zapotrzebowanie na nie wynosiło 1,91 mln t1). Główną przyczyną wzrastającej ich popularności są korzystne właściwości mechaniczne i termiczne, wodoodporność, odporność korozyjna, a także mały skurcz przy utwardzeniu. Najważniejszym ich odbiorą jest przemysł farb, lakierów i klejów, a także budownictwo, motoryzacja i elektronika. Mimo że żywice epoksydowe mają tak wiele zalet to mają również wady, do których zaliczyć można ich palność. Jak przedstawiają dane statystyczne, w Unii Eur[...]

Nanokompozyty polimerowe o zmniejszonej palności z udziałem nanoi mikrocząstek retardantów palenia. Synergizm hybrydowych składników modyfikujących osnowy polimerowe DOI:10.15199/62.2019.7.11


  Polimery i materiały polimerowe znajdują wszechstronne zastosowanie w otaczającym świecie. Wzrastające potrzeby rynku dotyczące wzrostu ich jakości, w tym ochrony środowiska i człowieka oraz nowych bezpiecznych i ekologicznych zastosowań niosą ze sobą konieczność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań lub modyfikacji wytwarzanych obecnie materiałów polimerowych. Nanotechnologia z dużym powodzeniem jest już wykorzystywana w wielu dziedzinach, takich jak elektronika, elektrotechnika, medycyna, farmacja oraz szeroko ujęte technologie materiałowe. Obecnie duże zainteresowanie 98/7(2019) 1089 Table 1. Oxygen index LOI according4) Tabela 1. Wartości wskaźnika tlenowego LOI wg4) Żywica Antypireny LOI, % Nazwa Ilość, cz. mas./100 cz. mas. żywicy Kompozycje poliestrowe/ epoksydowe Laminaty poliestrowe/ epoksydowo- -szklane UP - - 19,5 - EP - - 21,1 22,8 UP PPM 15 26,5 33,1 UP PPM + oMMT 15 + 5 28,1 32,8 UP PPM + EG 15 + 5 28,3 - UP PPM + nSiO2 15 + 5 27,7 - EP PPM 15 27,2 33,4 EP PPM + oMMT 15 + 5 28,7 - EP PPM + nSiO2 15 + 5 28,9 - badawcze, zarówno w kraju, jak i na świecie skupia się na nanokompozytach polimerowych, w których w matrycy polimerowej zdyspergowane są nanocząstki o przynajmniej jednym wymiarze mniejszym niż 100 nm1). Wraz z gwałtownym rozwojem nanotechnologii, będącej interdyscyplinarną dziedziną nauki i produkcji nanomateriałów, nanokompozyty polimerowe, w tym o ograniczonej palności, postrzegane są jako obiecująca alternatywa dla dotychczasowych, konwencjonalnych rozwiązań w tej dziedzinie2). W nanokompozytach polimerowych istotna jest wielkość powierzchni styku fazy rozproszonej modyfikatora oraz charakter oddziaływania napełniacza z fazą stałą, którą jest matryca polimerowa. Wzrost współczynnika kształtu modyfikatora powoduje zwiększenie powierzchni styku oraz siły oddziaływania międzyfazowej, co przekłada się na zmianę właściwości polimeru. Techniczny problem przy opracowywaniu takich nanokompozytów[...]

 Strona 1  Następna strona »