Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW PYTEL"

Korozja siarczanowa cementów portlandzkich zawierających popioły denne


  320 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 2. Charakterystyka surowców Przedmiotem badań były cementy odmiany CEM II/A i CEM II/B otrzymane z dwóch różnych klinkierów portlandzkich, różniących się zawartością C3A. Klinkiery do badań zostały bowiem dobrane w ten sposób, aby wykazywały skrajnie różne zawartości C3A, co w warunkach polskiego przemysłu cementowego odpowiada wartościom odpowiednio 13,0% (klinkier KO) i 3,0% (klinkier KR). Charakterystykę klinkierów portlandzkich podano w tablicy 1. Cementy odmiany CEM II/A i CEM II/B otrzymano poprzez wspólny przemiał w młynie laboratoryjnym klinkierów portlandzkich i popiołów dennych pochodzących ze spalania węgla kamiennego (symbol ZFCD) i węgla brunatnego (symbol ZFB). Skład chemiczny popiołów dennych przedstawia tablica 2. 3. Wyniki badań Zastosowana w pracy metoda badania odporności chemicznej omawianych cementów polega na śledzeniu postępujących w czasie zmian cech wytrzymałościowych próbek w postaci belek o wymiarach 25×25×100 mm wykonanych z zapraw normowych i dojrzewających w różnych warunkach, a następnie poddanych długotrwałemu oddziaływaniu roztworów korozyjnych [13, 14]. Stosowano trzy rodzaje warunków dojrzewania próbek, a mianowicie dojrzewanie w warunkach naturalnych, niskoprężnego naparzania oraz w autoklawie w atmosferze nasyconej pary wodnej w temperaturze 180°C. Po różnych okresach przechowywania próbek w środowisku siarczanów zbadano ich wytrzymałość, a otrzymane wyniki porównano z wytrzymałością próbek przechowywanych w wodzie j[...]

Przyczepność różnych typów zapraw do powszechnie stosowanych materiałów ściennych

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera wyniki badań przyczepności tradycyjnych zapraw murarskich i tynkarskich oraz gotowych suchych zapraw cienkowarstwowych do podłoża silikatowego. Badania te zostały wykonane przez autorów na podstawie zlecenia Sekcji Silikatów Związku Producentów Ceramiki Budowlanej i Silikatów w 2007 i 2008 r. przy znaczącym wsparciu mgr inż. Włodzimierza Babika.Artykuł został przygotowany do druku jeszcze w 2008 r. i był przewidziany do publikacji w "Materiałach Budowlanych" 4/2009. Jednak ze względów technicznych jest opublikowany w majowym wydaniu. W celach porównawczych parametr przyczepności omawianych zapraw został również określony w stosunku do innych, obecnie popularnie stosowanych, materiałów ściennych, takich jak cegła ceramiczna, beton zwykły i beton komórko[...]

 Strona 1