Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester Robak"

Źródła niepewności w analizie systemów elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono główne cechy systemu elektroenergetycznego, powodujące iż należy go rozpatrywać jako obiekt niepewny. Ponadto zaprezentowano źródła niepewności mające istotny wpływ na poprawne wykonanie następujących analiz systemu elektroenergetycznego: prognozowanie obciążenia, planowanie rozwoju, optymalizacja oraz badanie stabilności. Abstract.. The main characteristics of a power [...]

Dobór struktury, typu oraz parametrów odpornego stabilizatora systemowego urządzenia FACTS

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę projektowania stabilizatorów systemowych urządzeń FACTS. Dyskusja została skoncentrowana wokół wyboru struktury, transmitancji stabilizatora systemowego urządzenia FACTS. Ponadto zawarto analizę dotyczącą wskaźników jakości wykorzystywanych w procesie optymalizacji parametrów stabilizatora systemowego. Analiza została wzbogacona poprzez wyniki badań symulacyjnych wybranych wskaźników jakości regulacji dla prostego układu testowego generator sieć sztywna. Abstract. The selected problems of FACTS-based stabilizer design are presented in this paper. The discussion is focused around the choice of structure and transfer function of the robust stabilizing controller. Practical tips for the selection of stabilizer transfer function type are[...]

Automatyka przeciwawaryjna w systemie elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

Współczesne systemy elektroenergetyczne, składające się z ogromnej liczby różnego typu zespołów urządzeń przeznaczonych do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalnie dla realizacji procesu ciągłej dostawy energii elektrycznej do odbiorców, charakteryzują się rozległością terytorialną. Sterowanie tak dużym i złożonym obiektem wymaga stosowania różnego typu układów automatyki. Ze względu na realizowane funkcje w systemie elektroenergetycznym, automatykę elektroenergetyczną można podzielić na: ● automatykę zabezpieczeniową (eliminacyjną, restytucyjną, prewencyjną), której celem jest ochrona elementów systemu przed skutkami przetężeń, utraty napięcia oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej, ● automatykę regulacyjną (zwykłą, przeciwawaryjną), której celem jest utrzymanie właściwych stanów normalnych oraz łagodzenie stanów zakłóceniowych systemu, ● automatykę sterowniczą, której celem jest realizacja oraz nadzór procesów łączeniowych. W tym artykule skupiono się na wybranych aspektach dotyczących problematyki układów automatyki przeciwawaryjnej. Warto podkreślić, że pomimo zmian nazewnictwa w obszarze piśmiennictwa anglojęzycznego, w kręgu polskiej literatury technicznej w odniesieniu do tego typu automatyki stosuje się głównie termin "automatyka przeciwawaryjna" lub "zabezpieczenia specjalne". Znaczenie automatyki przeciwawaryjnej w poprawie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego wynika z faktu, iż od połowy lat 90. XX wieku zaobserwować można znaczący wzrost liczby poważnych awarii systemowych związanych z utratą stabilności systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie należy podkreślić, że automatyka przeciwawaryjna nie jest w stanie zapobiec występowaniu awarii systemowych, ale w znaczącym stopniu może ograniczyć ich zasięg oraz negatywne skutki. Definicje oraz cechy automatyki przeciwawaryjnej Układy automatyki przeciwawaryjnej zostały opra[...]

Analiza wpływu źródeł fotowoltaicznych na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego DOI:10.12915/pe.2014.11.61

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposoby modelowania odbioru kompleksowego zawierającego źródła fotowoltaiczne w badaniach stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego. Przegląd sposobów modelowania został uzupełniony o przykładowe badania w zakresie stabilności napięciowej z wykorzystaniem opisanego modelu. W trakcie badań zapas stabilności określany był za pomocą krzywych P-V wyznaczanych w programie symulacyjnym Power Factory. Uzyskane wyniki badań wskazują, że sposób modelowania odbioru kompleksowego zawierającego ogniwa fotowoltaiczne ma istotny wpływ na ocenę stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego. Abstract. The paper presents methods of modeling complex load model with photovoltaic sources for analysing the power system voltage stability. The survey was supplemented with examples of analysis of voltage stability using described models of complex load. In the study, the stability margin was determined using P-V curves determined by means of the Power Factory program. The obtained results indicate that the modeling of complex load with photovoltaic cells has a significant impact on the assessment of the power system voltage stability (Analysis of the impact of photovoltaic generation source on power system voltage stability). Słowa kluczowe: stabilność napięciowa, odbiór kompleksowy, ogniwa fotowoltaiczne, model odbioru kompleksowego Keywords: voltage stability, complex load, photovoltaic cells. load model doi:10.12915/pe.2014.11.61 Wstęp Produkcja energii elektrycznej wykorzystująca odnawialne źródła energii jest jednym ze sposobów, obok energii cieplnej oraz biopaliw, który pozwala wypełnić krajom europejskim cele wskazane przez Unię Europejską w zakresie produkcji energii z OZE. W szerszej perspektywie rozwój rozproszonych zasobów energii (DER) może przynieść różnorodne korzyść dla systemu elektroenergetycznego oraz społeczeństwa [1]. W przypadku Polski, we wciąż obowiązującym dokumencie Ministerstwa Gospodark[...]

Stabilność kątowa systemu elektroenergetycznego z zainstalowanymi źródłami fotowoltaicznymi DOI:10.15199/48.2015.08.01

Czytaj za darmo! »

Globalne ocieplenie klimatu jest głównym czynnikiem powodującym wzrost zainteresowania Odnawialnymi Źródłami Energii. W związku ze spadkiem kosztów pozyskania energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych, będącego skutkiem postępu w technologii produkcji i spadających cen krzemu przewiduje się zwiększenie tempa przyrostu instalacji PV. Mogą się przez to zmienić niektóre aspekty stabilności systemu elektroenergetycznego (SEE). W tej pracy przedstawiono przegląd stosowanych modeli i wyników badań opublikowanych w światowej literaturze odnośnie wpływu źródeł PV na stabilność kątową SEE. Abstract. Global warming is the main driving force for increasing interest in Renewable Energy Sources. Due to technological advance and decreasing silicium costs solar photovoltaics energy costs decrease. This may lead to modification of several aspects of power system stability. This paper reviews models as well as results of published research studies regarding impact of solar phtotovoltaics on power system angle stability. (Power system angle stability with high penetration photovoltaics). Słowa kluczowe: stabilność SEE, potencjał energii słonecznej, duże źródła PV, modelowanie Keywords: power system stability, solar energy potential, large-scale PV, modelling Wstęp W ostatnich latach zaszły znaczne zmiany w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. W celu ograniczenia globalnego ocieplenia klimatu wzrosło zainteresowanie zastąpieniem wytwarzania energii opartego na paliwach kopalnych przez Odnawialne Źródła Energii (OZE). W szerszej perspektywie rozwój rozproszonych zasobów energii (DER), których elementem są technologie OZE może przynieść istotne korzyści dla systemu elektroenergetycznego oraz społeczeństwa [1]. Jedną z najbardziej obiecujących technologii OZE, głównie na skutek spadających cen krzemu okazuje się być wytwarzanie oparte na źródłach fotowoltaicznych (PV). Aktualnie przewiduje się zwiększenie tempa przyrostu instalacji PV, co p[...]

Problematyka stabilności kątowej morskich systemów elektroenergetycznych DOI:10.15199/48.2015.10.58

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące morskich systemów elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stabilności kątowej. Omówiono zasadnicze elementy wchodzące w skład typowych morskich systemów elektroenergetycznych: źródła wytwórcze, odbiory mocy, sieci elektroenergetyczne. Przedstawiono główne czynniki mające wpływ na stabilność morskich systemów elektroenergetycznych. Rozważanie teoretyczne uzupełniono o przykładowe wyniki badań stabilności kątowej lokalnej, bazujące na analizie wartości własnych. Abstract. The paper discusses the issues related to the offshore power systems, particularly regarding to rotor angle stability. Main offshore power systems components: generating units, power load, transmission network, have been described and characterized. The paper shows the important factors that affecting stability of the offshore power systems. Theoretical considerations were supplemented with results of rotor angle stability study based on eigenvalues analysis. Angle stability of offshore power systems. Słowa kluczowe: stabilność kątowa, morskie systemy elektroenergetyczne, DFIG, wartości własne, HVDC. Keywords: rotor angle stability, offshore power systems, DFIG, eigenvalues, HVDC. 1.Wstęp W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych oraz wzrost zapotrzebowania na surowce energetyczne, w tym szczególnie na ropę naftową. Obecny rozwój technologii morskich pozwala na szerokie wykorzystanie obszarów morskich w celu pozyskania zasobów energetycznych. W konsekwencji z jednej strony następuje stały rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz źródeł wykorzystujących energię fal morskich, z drugiej zaś opracowywane są rozwiązania umożliwiające pozyskanie ropy naftowej z coraz bardziej odległych obszarów morskich. Elektroenergetyka morska ma szersze znaczenie gospodarcze związane z rozwojem infrastruktury sieciowej, rozwojem przemysłu stocz[...]

Analiza interakcji w układach hybrydowych MIDC DOI:10.15199/48.2019.11.52

Czytaj za darmo! »

Układy HVDC (ang. High Voltage Direct Current - wysokie napięcie prądu stałego) stają się coraz bardziej popularne w systemach elektroenergetycznych na świecie. Wzrost popularności tych układów powoduje, że stacje przekształtnikowe, należące do różnych połączeń HVDC, mogą znajdować się w bliskim sąsiedztwie elektrycznym sprawiając, że praca jednej ze stacji może wpływać na funkcjonowanie stacji sąsiadującej. Najpopularniejszymi obecnie układami HVDC są układy wykorzystujące przekształtniki LCC (ang. Line Commutated Converters) o komutacji sieciowej. Wykonane są one głównie w technice tyrystorowej, pozwalającej na osiąganie największych dostępnych obecnie mocy przesyłowych. Współcześnie obserwuje się znaczny wzrost liczby układów z przekształtnikami VSC (ang. Voltage Source Converters) o komutacji wymuszonej FCC (ang. Forced Commutated Converters). Wynika to z właściwości oferowanych przez układy tego typu. Pozwalają one na zasilanie sieci pasywnych, mają możliwość black-startu, oferują bardzo dobre właściwości w zakresie regulacji napięcia i częstotliwości oraz niezależnego regulowania przepływów mocy czynnej i biernej. Ponadto praca takich układów nie wymaga poboru mocy biernej [1]. Właściwości te znajdują zastosowanie w przyłączaniu morskich farm wiatrowych, których obecny i przyszły znaczny rozwój jest związany z wprowadzaniem odpowiednich wytycznych oraz regulacji prawnych [2, 3]. Co więcej, obserwowany jest ciągły wzrost osiąganych mocy znamionowych połączeń HVDC VSC, ze względu na rozwój energoelektronicznych przyrządów mocy (w tym tranzystorów, z których są one głównie budowane). Dzięki temu należy się spodziewać, że w przyszłości będzie możliwość przyłączania za pomocą tych układów nawet największych morskich farm wiatrowych [4]. Wymieniony zakres zastosowań układów HVDC oraz zauważalny postęp w osiąganych parametrach pozwalają stwierdzić, że układy HVDC, z przekształtnikami różnej topologii, będą coraz częściej[...]

Rozproszone zasoby energii - przegląd zagadnienia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę rozproszonych zasobów energii (DER), których zasadniczymi elementami są: generacja rozproszona, systemy magazynowania oraz reakcja strony popytowej. Oprócz przeglądu definicji DER przedstawiono: mechanizmy prawne sprzyjające rozwojowi zasobów DER, typowy zakres zastosowań DER oraz korzyści wynikające z wprowadzania DER do systemu elektroenergetycznego. W skrócie opisano również przykładowe programy z zakresu DER. Abstract. In the submitted paper the problematic aspects of distributed energy resources (DER) are presented. The basic elements of DER are as follows: distributed generation (DG), distributed storage (DS) and demand side response (DSR). First a few definitions of the DER are given, then the legislative aspect to be considered for enhancing the DER implementation in power systems is described, afterwards a typical DER application range and the benefits from DER implementation in power systems are presented. Finally a few typical DER programs are included. (Distributed energy resources - the state of the art) Słowa kluczowe: rozproszone zasoby energii, generacja rozproszona, reakcja strony popytowej, systemy magazynowania energii. Keywords: distributed energy resources, distributed generation, demand side response, storage systems. Wstęp Aktualny kierunek rozwoju systemów elektroenergetycznych wyznacza koncepcja układów elektroenergetycznych przyszłości - Smart Grid. W polskiej nomenklaturze jako odpowiednik pojęcia Smart Grid, spotyka się termin inteligentne sieci elektroenergetyczne (ISE). Rozwój tego typu sieci jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i jest zgodny z celami zawartymi w dokumencie Rady ministrów "Polityka Energetyczna Polski do 2030". Powszechnie uważa się, że "inteligencja" przyszłościowych sieci ma opierać sie na nowych i lepszych metodach pomiarów, nowych technologiach telekomunikacyjnych i informatycznych, nowych sposobach monitorowania pracy oraz nowych, lepszy[...]

Badania symulacyjne i eksperymentalne układu generator - sieć sztywna z urządzeniem FACTS typu TCPAR

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych w układzie generator sieć sztywna zawierającym urządzenie FACTS typu TCPAR. Omawiane badania dotyczyły próby zwarcia przemijającego w jednej z linii wyprowadzającej moc z generatora. Badania symulacyjne wykonano implementując matematyczny model układu za pomocą programów MATLAB ® oraz Simulink ®. Wyniki badania eksp[...]

The influence of control strategy choice on effectiveness of reactive power compensation in distribution network

Czytaj za darmo! »

Kompensacja mocy biernej to jedna z podstawowych metod poprawy warunków pracy sieci elektroenergetycznej. Zastosowanie tej metody przyczynia się do zwiększenia zdolności przesyłu mocy czynnej. Prawidłowo stosowana kompensacja mocy biernej skutkuje poprawą warunków napięciowych w sieci elektroenergetycznej a także zmniejszeniem przesyłowych strat mocy czynnej. W artykule przedstawiono wszechstronną analizę skuteczności kompensacji mocy biernej pod kątem strat mocy w sieci dystrybucyjnej, w zależności od przyjętego kryterium sterowania. (Wpływ wyboru strategii sterowania na skuteczność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej). Abstract. Reactive Power compensation is the one of the basic methods of improvement of power network operating conditions. Application of this method contributes to transmission capacity improvement of active power. Correctly applied compensation of reactive power leads to improvement of voltage conditions in the power network and reduction of power losses transmission. Following paper describes the effectiveness of reactive power compensation as its influence on the transmission power losses level in distribution network depending on control strategy. The influence of control strategy choice on effectiveness of reactive power compensation in distribution network. Słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, straty mocy czynnej, elektroenergetyczna sieć rozdzielcza. Keywords: reactive power compensation, active power losses, distribution network. Introduction This study aims to review the issue of reactive power flow which is one of the major concerns in the power transmission and distribution networks [1-7]. Reactive power flow is adversely affecting the electrical power quality. The solution is reactive power compensation, which is also one of the major methods to reduce power losses. Due to the fast development of new technologies (e.g. DFACTS), such analysis gives an opportunity to find [...]

 Strona 1  Następna strona »