Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna GRYZŁO"

Wpływ ładunku elektrycznego na potencjał elektrokinetyczny na granicy faz: proteza naczyń krwionośnych-krew

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wpływ ładunku elektrycznego na adhezję krwinek płytkowych i poziom białka całkowitego. Wyznaczono potencjał zeta protez nieelektryzowanych i elektretów w roztworach o różnych pH. Zbadano wpływ czasu na potencjał zeta krwi ludzkiej. Określono zachowanie się potencjału zeta na granicy proteza naczyń krwionośnych-krew w funkcji czasu. Abstract. Presented work describes influe[...]

Ocena odporności cieplnej nanokompozytowego lakieru poliestroimidowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań porównawczych starzenia cieplnego lakieru poliestroimidowego zawierającego 1,5%wt. nanokrzemionki płomieniowej oraz tego samego lakieru bez nanokrzemionki (lakier standardowy). Przyjęto kryteria oceny degradacji cieplnej lakieru według UL 1446, tj. wartość siły wiążącej oraz czas życia w próbie napięciowej. Dodatkowo wykonano badania termograwimetryczne lakierów w warunkach izotermicznych oraz dynamicznego nagrzewania. Uzyskane wyniki wykazują wyższą ciepłoodporność lakieru nanokompozytowego. Abstract. The results of the comparative long-term thermal ageing of standard and nanofilled with 1.5% fumed nanosilica polyesterimide varnish are presented. The criteria of varnish thermal degradation according UL 1446, i.e. the bond strength value and life time at a voltage proof were assumed. In addition, the thermogravimetric TG investigations under isothermal and dynamic condition have been performed. The obtained results showed better thermal endurance of nanofilled varnish (Thermal endurance of the nanofilled polyesterimide varnish) Słowa kluczowe: nanokompozyt, lakier poliestroimidowy, starzenie cieplne, termograwimetria Keywords: nanocomposite, poliesterimide varnish, thermal endurance, thermogravimetry[...]

Właściwości dielektryczne poliestrowej żywicy nasycającej DOI:10.12915/pe.2014.10.23

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono właściwości dielektryczne żywicy poliestrowej nasycającej modyfikowanej nanocząstkami srebra w ilości od 0,2% do 6,1%w. Stwierdzono, że w 23 C przy niższych zawartościach Ag rezystywność rośnie (efekt blokady kulombowskiej). Natomiast dla wersji z 6,1% nanosrebra występuje wyraźne obniżenie rezystywności, wytrzymałości elektrycznej i odporności na wyładowania niezupełne w 180ºC. Z kolei wprowadzenie tylko 0,2% nanokrzemionki do wersji zawierającej 6,1% Ag powoduje wyraźną poprawę właściwości dielektrycznych. Abstract. This paper presents the dielectric properties of the impregnating polyester resin that contains various amount of silver nanoparticles (from 0.2% to 6.1% wt). It was found that at 23°C with lower contents of Ag resistivity increases (Coulomb blockade effect). However, for nanocomposite with 6.1% nanosilver a clear decrease in resistivity, dielectric strength and resistance to partial discharges at 180 C is observed. In turn, introducing a small amount of silica to the resin containing 6.1% wt. Ag causes a marked improvement in dielectric properties. (Dielectric properties of polyester impregnating resin modified with conductive nanoparticles) Słowa kluczowe: nanokompozyt, żywica poliestroimidowa, nanosrebro, właściwości dielektryczne Keywords: nanocomposite, polyesterimide resin, nanosilver, dielectric properties doi:10.12915/pe.2014.10.23 Wstęp Nanocząstki przewodzące, takie jak proszki i płatki metali, materiały węglowe (sadza, włókna i nanorurki węglowe, fureleny, grafeny) oraz metalizowane cząstki nieorganiczne, są dodawane do polimerów w celu uzyskania tworzyw o obniżonej rezystywności (antystatycznych, półprzewodzących i przewodzących), materiałów o zwiększonej przenikalności dielektrycznej a także klejów przewodzących, które mają zastąpić szkodliwe dla środowiska lutowia. Tworzywa sztuczne o obniżonej rezystywności znajdują zastosowanie jako materiały przewodzące, do ekrano[...]

 Strona 1